Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  floor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest izolacyjność cieplna podłóg w budynkach z uwzględnieniem wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Autor przedstawia przepisy prawne w zakresie jakości cieplnej elementów obudowy budynków, a następnie omawia izolacyjność cieplną podłóg na gruncie oraz izolacyjność cieplną podłóg na stropach.
EN
The subject of the article is thermal insulation of floors in buildings, taking into account the requirements entered into force in January 1, 2021. The author presents the legal regulations regarding the thermal quality of building envelope elements, and then discusses the thermal insulation of floors on the ground and thermal insulation of floors on ceilings.
PL
W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych wybranych przegród w budynkach wielorodzinnych. Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej porównano z wymaganiami normowymi oraz zaprezentowano rozwiązania umożliwiające spełnienie tych wymagań. Przedstawiono także przykładowy wpływ ocieplenia ściany wewnętrznej na izolacyjność akustyczną.
EN
The article presents an analysis of acoustic insulation against airborne and impact sounds for selected partitions in multi-family buildings. The results of measurements of acoustic insulation are presented together with their comparison to standard requirements. Solution enabling meeting standard requirements were also presented. The article also presents an example of the impact of the application of internal wall insulation on the acoustic insulation.
EN
In the last decade many buildings such as multipurpose buildings, malls, auditoriums, sports halls which have long-span building floor structure. Various research results indicate that in general long-span concrete floor structures have a fundamental frequency of less than 7 Hz. This will risk a resonance if this floor receives dynamic loads of people jogging to follow the song with a frequency of 2-3 Hz. This research was conducted to numerically analyze the long-span building floor model using SAP2000, to determine the fundamental frequency and maximum displacement of the floor structure model. It was also investigated how to increase its fundamental frequency and reduce the maximum displacement. The results have shown that the numerical analysis of the plate model long-span floor building using SAP2000 produces a fundamental frequency of 5.19 Hz. Model III with Reinforcing double equal angles (84x37x10x2.5) steel truss provides the best results, increases the fundamental frequency to be 7.93 Hz, and with a variety of static and dynamic loads, decreases the value of the displacement and far from the allowable displacement.
PL
Celem niniejszego artykułu była realizacja analizy wytrzymałościowej nowego systemu ogrzewania podłogowego wykorzystującego modułowe panele grzejne nowej generacji. Praca obejmowała analizę wpływu termicznych obciążeń eksploatacyjnych na właściwości mechaniczne paneli grzejnych. Realizowana była metodami numerycznymi z zastosowaniem metody elementów skończonych w programie PLM Femap oraz LS Dyna. Do zamodelowania właściwości materiałowych drewna użyto m.in. modelu materiału ortotropowego pn. Wood ( nr 143).
EN
The aim of this work was to carry out strength analysis of a new underfloor heating system using modular heating panels. The work included the analysis of the impact of thermal operating loads on the mechanical properties of new generation heating panels. It was implemented using numerical methods using the Finite Element Method in the PLM Femap program and LS Dyna. The material model Wood (143) available in the LS Dyna program was used to model wood material properties.
5
Content available remote Przyczyny uszkodzeń i sposób naprawy posadzki ze styrobetonu
PL
W artykule opisano uszkodzenia, badania i sposób naprawy posadzki wykonanej na istniejącym stropie żelbetowym o powierzchni ok. 1050 m2 i podłożu ze styrobetonu. W posadzce stwierdzono znaczne uszkodzenia w postaci zarysowań, odspojeń i nierówności. W celu określenia ich przyczyn wykonano badania in situ oraz badania laboratoryjne. Stwierdzono, że przyczyną powstania uszkodzeń są błędy wykonawcze. Wykonano próbną naprawę uszkodzeń (na polu 4,7 x 6,0 m), a następnie metodę naprawczą zastosowano na całej powierzchni posadzki.
EN
The paper describes damages, tests and repair of the floor made on existing ceiling and expanded polystyrene concrete underlay. The floor was built on a reinforced concrete ceiling with an area of about 1050 m2. Significant damage in the form of scratches, detachments and unevenness was found in the floor. In order to determine the causes of damage, in situ tests and laboratory tests were carried out. It was found that the damage was caused by numerous performance errors. A test repair of the damage (4,7 x 6,0 m) was carried out, and then the repair method was applied on the entire floor surface.
PL
Wytyczne zawarte w biuletynie wydanym przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Laminatów Podłogowych (EPLF) [12] w 2013 r. wymusiły na producentach konieczność wprowadzania nowych podkładów spełniających kryteria określone w specyfikacji technicznej. Najnowsze oczekiwania rynku skierowane są na innowacyjne produkty, które są w stanie spełnić jednocześnie większość parametrów, które wcześniej często się wykluczały. Z naszej wiedzy wynika, że w polskim piśmiennictwie fachowym nie ma opracowania na temat materiałów podkładowych pod laminowane pokrycia podłogowe. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o tego typu materiałach oraz wyniki badań nowych, warstwowych podkładów, napełnianych odpadowymi materiałami bitumicznymi, które potwierdzają możliwość opracowania materiałów podkładowych spełniających wymagania EPLF [12].
EN
The guidelines of the European Producers of Laminate Flooring (EPLF) [12], published in its technical bulletin of 2013, have compelled manufacturers to adopt new underlayments that meet technical specification criteria. Today’s consumers demand innovative products that meet the majority of the specifications once thought to be mutually contradictory. To our best knowledge, Polish trade literature is yet to include a work on underlay materials for laminate floor coverings. An introduction to the article provides basic information on such materials. Its experimental part outlines the findings of studies on newly-developed underlayment materials. Studies on such complex multilayered underlayments fitted with bituminous waste demonstrate it is feasible to develop underlay materials that satisfy EPLF requirements [12].
PL
W artykule opisano rodzaje posadzek w centrach logistycznych. Sposoby ich zabezpieczania dla utrzymania ruchu. Wyjaśniono pojęcia posadzki betonowej i zasadę jej wykonywania na etapie budowy. Przedstawiono reakcje chemiczne zachodzące w betonie i ich wpływ na wytrzymałość i trwałość w eksploatacji. Na zakończenie przedstawiono prawidłowe sposoby utrzymania posadzek betonowych z zachowaniem ich właściwości na długi okres użytkowania.
EN
The article describes the types of floors in logistics centers. Ways of securing them for maintenance. The concept of concrete floor and the principle of its execution at the construction stage were explained. Chemical reactions occurring in concrete and their impact on durability and durability in operation are presented. At the end, the correct ways of maintaining concrete floors are presented, preserving their properties for a long period of use.
EN
In Poland, nursery capacity does not meet the growing demand, which in practice results in a reduction of technical requirements for such facilities. As a result, many non-functional child care facilities for children up to the age of three have been established. Extreme cases include facilities that do not meet the provisions of the construction law, good design practice, not to mention the expectations of the employees of these institutions and the parents of children attending them. Badly designed nurseries are, primarily, a problem for their youngest users. This state of affairs can be blamed on the low level of knowledge in this area, as well as few available studies on topics associated with nursery facilities that can familiarise readers with legal aspects, administrative procedures, examples of good functional and material solutions of said facilities, in addition to there being little information about the needs and preferences of people directly interested in this topic. The aim of the article was to analyse the expectations and preferences of users of nursery facilities in the field of functional and material solutions. Based on a survey conducted among employees of nurseries and parents enrolling their children to these institutions, guidelines were defined that would allow for the design of an optimal nursery facility meeting market expectations.
PL
W Polsce liczba miejsc w żłobkach nie zaspakaja rosnącego zapotrzebowania, co w praktyce spowodowało zmniejszenie wymagań lokalowych dla tego typu obiektów. W wyniku tego powstało wiele niefunkcjonalnych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Skrajnymi przypadkami są obiekty niespełniające przepisów prawa budowlanego, dobrej praktyki projektowania, nie wspominając o zaspokojeniu oczekiwań pracowników tych instytucji oraz rodziców dzieci do nich uczęszczających. Źle zaprojektowane żłobki są przede wszystkim problemem dla ich najmłodszych użytkowników. Taka sytuacja ma miejsce m.in. ze względu małą wiedzę w tym zakresie, nieliczne dostępne opracowania o tematyce żłobkowej przybliżające zarówno przepisy prawne, procedury administracyjne, przykłady dobrych rozwiązań funkcjonalno-materiałowych obiektów żłobkowych jak i nieliczne informacje o potrzebach i preferencjach osób bezpośrednio zainteresowanych tym tematem. Celem artykułu była analiza oczekiwań i preferencji użytkowników obiektów żłobkowych w zakresie rozwiązań funkcjonalno-materiałowych. Na podstawie przeprowadzonych badań opinii pracowników żłobków i rodziców oddających dzieci pod opiekę tych instytucji określono wytyczne, które pozwolą na zaprojektowanie optymalnego obiektu żłobkowego, odpowiadającego oczekiwaniom rynku.
9
Content available Application of the fire resisting suspended ceilings
EN
This paper presents the rules of performing fire resistance tests and classification of suspended ceilings constituting independent barriers and suspended ceilings constituting horizontal membranes protecting the floor/roof over them. The consequences for the way of using suspended ceilings in buildings, taking into account the requirements of the regulations, were discussed.
PL
W artykule przedstawiono zasady wykonywania badań oraz klasyfikowania w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszonych stanowiących samodzielne przegrody oraz sufitów podwieszonych stanowiących poziome membrany zabezpieczające strop/dach nad nimi. Omówiono konsekwencje dla sposobu zastosowania sufitów podwieszonych w budynkach z uwzględnieniem wymagań przepisów.
PL
W artykule na podstawie wyników badań modeli w skali naturalnej przeanalizowano wpływ zastosowania stalowych belek kapeluszowych WQ oraz Deltabeam w układach stropów typu Slim Floor na nośność na ścinanie sprężonych płyt kanałowych. Wykazano, że oprócz podatności belek istotny wpływ na siły niszczące mają warunki podparcia płyt HC na pasach dolnych stalowych belek kapeluszowych.
XX
Based on results of research of models in the natural scale, the article analyzes the impact of application of steel WQ hat beams as well as Deltabeam in layouts of Slim Floor constructions on the load-bearing capacity to cutting of prestressed hollow slabs. The research has indicated that apart from susceptibility of the beams, a significant impact on the destructive forces is exerted by conditions of support of the HC slabs on lower bands of steel hat beams.
11
Content available remote Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez układy podłogowe
PL
Wybór odpowiedniego rozwiązania podłogowego zależy od wielu czynników. Jednym z nich są parametry akustyczne nie tylko rozważanego pomieszczenia, ale także pomieszczeń w jego sąsiedztwie. W artykule zostaną omówione najpopularniejsze układy podłogowe, wskaźniki akustyczne im towarzyszące oraz wymagania prawne wraz ze wzorami służącymi do szacowania odpowiednich wskaźników już na etapie projektowania budynku.
EN
The choice of the right floor solution depends on many aspects. Acoustics is one of them. This study will cover the most popular floor systems, acoustic indexes that go side by side with them, legal requirements and appropriate formulas used to estimate these indexes at the planning stage.
PL
Przedstawiono ocenę stanu technicznego budynku w aspekcie renowacji posadzki kościoła. W wyniku przeprowadzonych badań konserwatorskich wskazano zakres koniecznych prac renowacyjnych posadzki i ścian zewnętrznych budynku. Podano przyczyny złego stanu technicznego budynku oraz kolejność wykonywania prac ochronnych.
EN
The assessment of the technical condition of the building, in the aspect of the renovation of the church floor, is presented. As a result of the conservation research carried out, the scope of necessary renovation works of the floor and external walls of the building were indicated. The reasons for the poor technical condition of the building and the order in which the protective works were carried out were given.
14
Content available Wybrane rozwiązania przegród poziomych w budynkach
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z przegrodami poziomymi, czyli stropami, w budynkach mieszkalnych. Podjęto w nim próbę przedstawienia rozwiązań znajdujących najczęstsze zastosowanie: płytowy – monolityczny, gęstożebrowy – Teriva oraz zespolony – Filigran. Przeprowadzona analiza pozwoli zauważyć różnice pomiędzy sposobami ich realizacji oraz ewentualny wybór.
EN
The article addresses the issues connected with horizontal barriers, i.e. floors, in residential buildings. In the paper, an attempt has been made to present the solutions which are used most frequently: slab – monolithic floor, suspended beam and block floor – Teriva as well as composite slab floor – Filigran. The performed analysis will detail the differences in their construction methods and facilitate possible choice.
PL
Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autorowi literatura nie dostarcza wielu danych. W części I artykułu przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące popularności poszczególnych systemów stropowych oferowanych na rynku polskim.
EN
The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the article presents selected test results regarding popularity of particular ceiling systems offered on the Polish market.
16
Content available remote Zarysowania niekonstrukcyjnych ścian murowanych budynku w stadium realizacji
PL
W artykule omówiono zarysowania ścian z bloczków silikatowych w wysokim budynku w stadium realizacji. Celem pracy było ustalenie przyczyn wystąpienia tych uszkodzeń oraz podanie sposobu ich naprawy. W pierwszym etapie postępowania przeprowadzono inwentaryzację występujących uszkodzeń rozpatrywanych ścian oraz szczegółową analizę projektu konstrukcji i murowanych ścian budynku. W celu określenia wpływu ugięć stropów na zachowanie się analizowanych ścian wykonano obciążenie próbne stropu na 47 kondygnacji budynku. Jego całkowite (rzeczywiste) ugięcie pomierzone metodami geodezyjnymi wyniosło 46 mm. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące przydatności zastosowanych rozwiązań ścian i wskazano rozwiązania alternatywne.
EN
The paper presents a case study of the cracking of nonbearing walls made of silicate masonry units in a tall building at its construction phase.The objective of the paper was the determination of the causes of cracks to the walls under consideration and their repair method. The measured total deflection of the +47 floor due to test load reached the value 46 mm which exceeded the permissible value 30 mm. This fact enabled us to explain that the cracking of the examined walls was caused by the excessive floor deflections. Conclusions are drawn concerning the necessity of the replacement of the constructed walls by the alternative ones made of gypsum and paperboard. Moreover, the recommendations are made to take into account the effect of long-term floor deflections on the masonry wall.
18
Content available remote Projektowanie płyt stropowych wykonanych z elementów prefabrykowanych
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowego zaprojektowania wieńców oraz styków podłużnych pomiędzy elementami stropowymi, istotnie wpływających na zapewnienie sztywności przestrzennej szkieletowych konstrukcji prefabrykowanych. Przedstawiono także praktyczne wskazówki dotyczące kształtowania i realizacji płyt stropowych wykonanych z elementów prefabrykowanych, które pozwalają na zastosowanie tarczowego modelu pracy takich stropów.
EN
The problem of correct design of ties and longitudinal joints between the floor units, which significantly influence on the spatial stiffness of precast frame structures is presented in the paper. Practical guidelines for shaping and realization of precast concrete floors, which allow the use of diaphragm action are also given.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń statycznych płyty posadzkowej, uzyskane metodą różnic skończonych w ujęciu wariacyjnym. Przyjęto schemat statyczny płyty, spoczywającej na sprężystym podłożu typu Winklera. W pierwszej kolejności wykonano obliczenia płyty, bez uwzględnienia jej współpracy z podłożem. Na podstawie normowych badań laboratoryjnych wytrzymałości na ściskanie wyznaczono moduł sztywności płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Materiały te potraktowano jako podłoże sprężyste pod posadzki i ponownie wykonano obliczenia płyty metodą różnic skończonych, uwzględniając jej współpracę z przyjętym modelem podłoża winklerowskiego.
EN
The article presents the results of the static calculations of a slab, made with the finite difference method in the variation approach. Scheme of plate resting on Winkler’s elastic substrate were adopted. At first, calculations were made without including the cooperation with the substrate. On the basis of code research laboratory compressive strength, modulus of sandwich panels with a core of polyurethane foam plates were determined. These materials are treated as an elastic substrate for floors. Static calculations were made one more time, taking into account its cooperation with the adopted Winkler’s model. An evaluation of the impact of cooperation elastic substrate under the concrete slab.
20
Content available remote Możliwości obliczeniowe izolacyjności akustycznej stropów
PL
W artykule przedstawiono porównanie wartości wskaźników dźwiękoizolacyjnych obliczonych oraz wyznaczonych w badaniach laboratoryjnych stropów. Potwierdza ono, że najwłaściwszym sposobem przyjmowania tych wartości podczas projektowania jest używanie wartości wskaźników wyznaczonych na drodze pomiarowej. W przypadku braku takich wyników, kiedy musimy polegać na obliczeniach teoretycznych, artykuł może okazać się pomocny w doborze odpowiednich wzorów obliczeniowych w zależności od rodzaju analizowanego stropu.
EN
The article presents a comparison of the values of sound insulation indexes calculated and determined in laboratory tests of floors. It confirms that the most appropriate way to determine these values is laboratory testing. In the absence of such results when we need to rely on theoretical calculations, the article may be helpful in selecting the proper calculation formulas depending on the type of the analysed floors.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.