Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono rolę sieci (systemów) teletransmisyjnych (transportowych) w telekomunikacji, wpływ technologii komunikacyjnych oraz modeli OSI, TCP/IP i NGN na ewolucję sieci (systemów) transportowych oraz konwergencję systemów transportowych w sieciach następnej generacji. Podkreślono znaczenie technologii MPLS-TP i OTN we współczesnych sieciach transportowych.
EN
The role of transmission (transport) networks (systems) in telecommunications. The impact of communication technologies and OSI, TCP / IP and NGN models on the evolution of transport networks (systems). Convergence of transport systems in the next generation networks. The importance of IP / MPLS, MPLS-TP and OTN technology in modern transport networks.
EN
The article deals with issues of enhancing efficient use of the rolling stock of urban passenger transport through route optimisation. The authors offer to upgrade urban route network opt for: optimisation of routing system. In order to streamline passenger transport performance, the authors propose to calculate transport route schemes by applying economically mathematical methods of planning.
PL
Transport publiczny w obrębie aglomeracji oraz terenów do niej przylegających stanowi jeden z najistotniejszych elementów zrównoważonego transportu. Bardzo istotne jest prawidłowe zorganizowanie oraz zaplanowanie sprawnej i odpornej na zakłócenia sieci transportowej. W artykule dokonano analizy strukturalnej – z wykorzystaniem teorii grafów – sieci kolejowej Kolei Mazowieckich, celem oceny jej struktury pod kątem organizacyjnym i funkcjonalnym. Sieć ta wykorzystywana jest m.in. do współrealizacji transportu zbiorowego w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz okolicznych terenów.
EN
Public transport within the urban areas and areas adjacent to it is one of the most important elements of sustainable transportation. Accordingly, it is essential to properly organizing and planning efficient and noise-robust system transport (transport network). The article presents structural analysis with the use of graph theory for the Koleje Mazowieckie railway network to assess its structure in terms of organizational and functional. The network is used, among others, to co-realization of public transport within the Warsaw agglomeration and the surrounding areas.
EN
Public transport is one of the most important elements in the development of the economy and the social space in which it is located. Therefore, it is very important for the area to properly organize and plan a smooth and fault tolerant transport network that will facilitate transport in the area. The paper analyzes the structural - using graph theory - railway network of the Pomeranian Metropolitan Railway to assess its structure in terms of its organizational and functional application. This network is used, inter alia, to co-implement public transport within the Tri-City and Kashubia.
5
Content available Priority rules on ATN (PRT) intersections
EN
In Autonomous Transit Networks some basic elements influence the throughput: network structure, maximum velocity, number of vehicles etc. Other parameters like station structure, dynamic routing or vehicle behavior on intersections play minor role. Yet in highly congested nets, when vehicles interfere in the traffic, some subtle decisions may influence overall system ridership. We tested the impact of intersection priority rules on passenger waiting time, which measures the through-put. The dependence occurred its relevance in a crowded network.
PL
W sieciach transportowych ATN (Autonomous Transit Network) na przepustowość mają wpływ jej główne elementy jak struktura sieci, maksymalna prędkość, liczba pojazdów itd. Inne parametry jak struktura przystanków, dynamiczny wybór drogi czy zachowania pojazdów na skrzyżowaniach grają niewielką rolę. Jednak przy dużym zagęszczeniu pojazdy przeszkadzają sobie wzajemnie i pewne subtelne decyzje mogą wpłynąć na zdolność przewozową sieci. Zbadaliśmy wpływ zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach na czas oczekiwania na pojazdy, który jest miarą przepustowości. Zależność okazała się istotna w zatłoczonej sieci.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe założenie w zakresie opisu części podażowej symulacyjnego modelu transportowego, w zakresie zarówno transportu samochodowego, towarowego, jak i publicznego transportu zbiorowego. Opis odniesiono do wymogów stawianych przez najczęściej stosowany w Polsce specjalistyczny program do budowy i prowadzenia makro symulacji funkcjonowania systemów transportowych – VISUM. Omówiono zasadnicze parametry niezbędne w opisie sieci transportowych, przedstawiono listę proponowanych typów odcinków oraz ich kluczową parametryzację. Całość podsumowano wnioskami i zaleceniami.
EN
The article discusses the basic assumption in the description of the supply part of the simulated transport model, in terms of private transport, freight and public transport. The description was referenced to the requirements of the most frequently used in Poland specialized program for building and conducting a macro simulation of transport systems functioning - VISUM. The essential parameters necessary in the description of transport networks are presented, the list of proposed types of link types and their key parameters are presented. The whole was sub-summed up with conclusions and recommendations.
PL
W artykule omówiono ogólnie pojęcie centrum logistycznego wraz z elementami, które się na nie składają oraz opisano jego ewolucję na przestrzeni lat. Następnie omówione zostało miejsce, jakie zajmuje centrum logistyczne oraz jego rola jaką odgrywa w ramach działania łańcucha dostaw. Ponadto zawarto informacje dotyczące koncepcji działania centrów logistycznych w zakresie łańcucha dostaw. Celem artykułu jest scharakteryzowanie trzech centrów dystrybucji na terenie województwa łódzkiego: Panattoni Park Business Center Łódź w Łodzi, Logistic City-Piotrków Distribution Center w Piotrkowie Trybunalskim oraz SEGRO Logistics Park Stryków w Strykowie oraz analiza potencjału jaki mają centra zlokalizowane na obszarze tego województwa.
EN
The article discusses the general concept of a logistics center with the elements that compose it and describes its evolution over the years. Then, discussed it was the place that occupies the center of logistics and the role it plays in the context of supply chain operations. In addition, it contains information about the operating concept of logistic centers in the supply chain. The aim of this article is to characterize the three distribution centers in the province of Lodz: Panattoni Park Business Center Lodz in Lodz, Piotrkow City- Logistic Distribution Center in Piotrkow and SEGRO Logistics Park Stryków Stryków and analysis of the potential that they have centers located in the area of the province.
EN
The article presents an extended method for measuring commercial speed. The extension of the method applies to identifying acceleration while travelling. The method uses the measurement of transport parameters in the transport network using a mobile application based on Android. Extending the measurement as described in the article is a basis for more thorough analysis of the quality of transport networks, mainly in the context of public transport. The measurement can contribute to more justified division of transport tasks in terms of its balancing, optimizing distribution of bays and improved design public transport vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano rozszerzoną metodę pomiaru prędkości komunikacyjnej. Rozszerzenie metody dotyczy identyfikacji wartości parametrów przyspieszenia w ruchu, związanych z realizowanym przemieszczeniem. W metodzie wykorzystano pomiar charakterystyk przemieszczeń w sieci transportowej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej zrealizowanej na platformie Android. Rozszerzenie pomiaru w sposób zaprezentowany w artykule stanowi podstawę do pogłębionych analiz jakości sieci transportowych w tym głownie w aspekcie transportu zbiorowego. Tego typu pomiary mogą stać się przyczynkiem do kształtowania zasadnego podziału zadań w transporcie w aspekcie jego zrównoważenia, optymalizacji rozmieszczenia zatok postojowych czy również lepszego projektowania środków transportu zbiorowego.
9
Content available remote Analiza i modelowanie sieci transportowych z wykorzystaniem sieci złożonych
PL
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne oraz wyniki badań związanych z analizą i modelowaniem sieci transportowych z wykorzystaniem sieci złożonych. Opisano własności sieci złożonych (Scale Free i Small World) oraz zdefiniowano miary charakterystyk sieci. W tym kontekście, przedstawiono wyniki badań związanych z charakterystykami sieci rozkładowych połączeń lotniczych oraz ekspresowych połączeń kolejowych InterCity i EuroCity w Polsce. Dla sieci połączeń lotniczych w Polsce uzyskane wyniki skonfrontowano z wynikami badań tych sieci w USA, Chinach, Indiach, Włoszech i Hiszpanii. Pracę podsumowują wnioski, w których starano się zinterpretować otrzymane wyniki oraz określić perspektywę rozwoju zastosowań sieci złożonych w kontekście sieci transportowych.
EN
In the paper a theoretical bases and empirical results deal with analysis and modelling of transportation networks using complex networks have been presented. Properties of complex networks (Scale Free and Small World) and network's characteristic measures have been described. In this context, results of empirical researches connected with characteristics of passenger air links network and express railway links network (EuroCity and InterCity) in Poland have been given. For passenger air links network in Poland results are compared with the same networks in USA, China, India, Italy and Spain. In the conclusion some suggestions, observations and perspective dealing with complex network in transport networks have been presented.
EN
This monograph is devoted to optimisation models and algorithms for designing contemporary telecommunications transport networks. The particular focus is on the conceptual framework of transport network design and on the decomposition of the design problem and the design process. The presented conceptual framework is based on an original layered model of network resources, which is consistent with the functional architecture of transport networks contained in the ITU-T standards as well as can be directly expressed using mathematical models of multicommodity flow networks. The framework introduces an abstract generic model of the transport network design problem, its decomposition with respect to network layers and States, and an abstract generic network design procedure of solving the problem. The framework encompasses the models of the physical architecture and the organisational structure of the transport network. and the model of the network planning process. The presented work introduces an original complete mathematical description of the transport network based on the multicommodity network flow model complemented with elements pertaining to the notions of layers and states. Also, an original extension of the classical necessary and sufficient conditions of the existence of a multicommodity flow to the case of multiple layers and multiple slates is described. It is shown how the basic network model can be extended and generalised to consistently tackle fundamental phenomena and mechanisms of transport network operations related to traffic routing, network resilience to failures, quality of service and equitable allocation of network resources, variations and uncertainty of traffic demands, and network evolution. Applications of the basic methods of mathematical programming that are commonly used for network design are analysed in detail. In particular, the work analyses the branch-and-bound approach, the cutting plane method, the column generation and the constraint generation techniques of mixed integer linear programming, problem decomposition methods based on Benders' decomposition and Lagrangian relaxation, and the lesicographic maximization and max-min fair optimisation methods of multiple criteria decision making, The usage of the methods is analysed by means of original studies of difficult network optimization problems such as shortest-path routing design, connection restoration design in GMPLS networks, inter-domain traffic routing optimisation, and minimisation of label usage in GMPLS networks. A particularly important theoretical element of this work is a comprehensive analysis and classification of the complexity of designing transport networks resilient to failures. Original proofs of the NP-hardness of the resilient network design are presented that pertain to all major variants of the problem, in particular, providing a final answer to a number of so-far unresolved questions.
PL
Przedmiotem pracy są modele i algorytmy projektowania współczesnych telekomunikacyjnych sieci transportowych. Szczególną uwagę poświecono kwestii modelu pojęciowego problemu projektowania sieci oraz zagadnieniom dekompozycji problemu i procesu projektowania. Zaproponowany w pracy model pojęciowy jest oparty na oryginalnym warstwowym modelu zasobów sieci transportowej, który jest zgodny z podstawową architekturą funkcjonalną sieci transportowej zawartą w standardach 1TU-T poświęconych zagadnieniom sterowania i zarządzania sieciami, a jednocześnie może być wyrażony wprost poprzez modele optymalizacyjne sieci przepływów wielotowarowych. Elementami modelu pojęciowego są również model abstrakcyjnego generycznego problemu projektowania sieci transportowej dekomponowalnego wzglądem warstw i stanów sieci oraz abstrakcyjna generyczna procedura projektowania wielowarstwowej wielostanowej sieci transportowej. Uzupełnieniem modelu pojęciowego są modele architektury fizycznej i struktury organizacyjnej sieci transportowej, oraz model procesu planowania sieci. W pracy przedstawiono oryginalny kompletny opis matematyczny sieci transportowych oparty na modelu sieci przepływów wielotowarowych, uzupełnionym o pojęcia wielowarstwowości i wielostanowości. Zaprezentowano oryginalne rozszerzenie klasycznych warunków koniecznych i dostatecznych istnienia przepływu wielotowarowego na przypadek wielu warstw i wielu stanów sieci. Pokazano jak poprzez ograniczone rozszerzenia lub uogólnienia podstawego matematycznego opisu siec: jest możliwe jednolite zamodelowanie podstawowych zjawisk i mechanizmów działania sieci transportowej, związanych w szczególności z kierowaniem ruchu, zabezpieczeniem sieci przed awariami, zapewnieniem jakości obsługi ruchu i sprawiedliwym wykorzystaniem zasobów, zmiennością i niepewnością zapotrzebowani ruchowych oraz ewolucją sieci w czasie. Praca analizuje sposoby wykorzystania najważniejszych metod programowania matematycznego, w szczególności optymalizacji dyskretnej, stosowanych w projektowaniu sieci transportowych: metod programowania liniowego całkowitoliczbowego - metody podziałów i ograniczeń, metody płaszczyzn odcinających; metod dekompozycji - metody dekompozycji Bendersa, metody relaksacji Lagrange'a; metod optymalizacji wielokryterialnej – metod maksymalizacji leksykograficznej t optymalizacji sprawiedliwej. Przedstawiono oryginalne wykorzystanie tych metod w trudnych problemach projektowania sieci, takich jak problem kierowania ruchu po najkrótszych ścieżkach, problem projektowania sieci GMPLS zabezpieczonych mechanizmem Fast Reroute, problem kierowania ruchu międzydomenowego czy problem minimalizacji liczby etykiet w sieci GMPLS. Szczególnym elementem teoretycznym pracy jest wyczerpująca analiza i klasyfikacja złożoności problemów projektowania sieci zabezpieczonych przed awariami, której wynikiem jest zbiór oryginalnych dowodów NP-zupełność i wszystkich podstawowych wariantów problemu projektowania, w szczególności w części do niedawna nierozstrzygniętych.
PL
W transporcie przeważa sieciowy sposób produkcji usług przewozowych. W artykule przedstawiono istotę i rodzaje sieci transportowych (prostych, złożonych) oraz wskazano na najważniejsze zależności związane z ich funkcjonowaniem. Rozwój złożonych sieci transportowych konsolidujących przewozy, to wynik kompromisu do jakiego dochodzi między producentami i użytkownikami transportu. Korzyści (kosztowe) skali, zakresu i intensywności działalności transportowej, jakie uzyskuje przewoźnik organizując sieć konsolidującą przewozy są weryfikowane pod kątem kosztów efektywnych i kosztów czasu, jakie ponosi użytkownik (pasażer, załadowca) korzystający z sieciowych usług transportowych.
EN
Networking pre-dominates freight and passenger service production in transport. In the paper the essence and types of transport networks (simple and complex ones) also main network operations interrelated issues were elaborated. Development of complex bundling transport networks is the result of trade-offs between transport producers and transport users. Economies of scale, scope and density possibly derived by producers organizing bundling networks are verified in view of generalized costs sustained by the users (passengers, shippers) of transport networks.
PL
Zapewnienie właściwego poziomu niezawodności środków transportu ma znaczący wpływ na efektywność ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Autorzy zwracają uwagę na najważniejsze gałęzie transportu kopalnianego. Wskazują urządzenia pełniące w nich znaczącą - z punktu widzenia niezawodności systemu - rolę. Niniejszy artykuł dotyczy opisu jednej z metod oceny niezawodności, którą z powodzeniem można wykorzystać w podziemnych zakładach wydobywczych w celu obniżenia kosztów eksploatacji sieci transportowych.
EN
Ensuring an adequate level of reliability of transport means has a significant impact on the economic effectiveness of the whole project. The authors draw attention to the most important branches of mine transportation. The indicate devices which play signific - ant role in transportation - in terms of the reliability of the system. The herein presented article regards a description of one of the methods to assess the reliability, which can be successfully used in underground mines in order to reduce operating costs of the transportation network.
PL
W artykule zaprezentowano kilka podstawowych problemów analizowanych w kierunku budowy systemu typu ITS. Systemy te budowane są w celu umożliwienia optymalizacji podróży w sieci transportowej. Badano podstawowe związki pomiędzy parametrami ruchu: średnią prędkością i natężeniem w dobie.
EN
In this article has been presented some basic problems in direction to build ITS systems in the future. Intelligent transportation systems ITS provide the technology to enable people to make smart travel choices in road network. The basic problems will have to be considered: analysis of relationship between traffic volume and average speed on DTS highway, impact between signalized intersection and unsignalized etc.
14
Content available Usługi i systemy telematyczne w transporcie
PL
Rozpatrzono główne obszary zastosowań nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w transporcie. Omówiono niezbędne dla tych zastosowań wyposażenie techniczne infrastruktury drogowej. Wskazano trendy rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji krajowej architektury inteligentnego transportu.
EN
The main application areas of modern IT solutions in transport networks are presented, together with equipment necessary to complement road infrastructure. Also the development trends in transport-related IT are indicated, with special respect to the concept of national intelligent transport architecture.
EN
The TEN-T (Trans-European Transport Network) is main an element of economic competitiveness as supports development of the transport services market. At the same time the TEN-T is the important factor of the balanced and sustainable development of the European Union, consolidating its economic and social unity. For success achievement on this way is required of implementation and adaptation of innovative changes in modal networks, vehicles and its systems of service. It is connected by that combined railways/road transport widely used in XX century is currently struggling with high external costs along the main traffic corridors of the TEN-T, including costs of ecosecurity, environment renewal, congestion consequences and refund of traffic accidents charges. Experience of some EU Member States has shown that innovative approaches to the organisation of inland navigation as an essential element of the transport network could help to solve these problems. For this purpose, first of all, the interconnected coordination between various vehicles is required for interoperability of different transport modes, and secondly to focus decision-makers' attention on effective creation of intermodal chains.
PL
TEN-T jest jednym z głównych elementów wspierających rozwój rynku usług transportowych, zapewniając konkurencyjność ekonomiki UE. Jednocześnie TEN- T jest istotnym czynnikiem zrównoważonego i stałego rozwoju Unii Europejskiej, umacnia jej jedność ekonomiczną oraz socjalną. W celu pełnego wykorzystania potencjału TEN- T konieczne jest wdrożenie oraz rozpowszechnienie rozwiązań innowacyjnych w rozmaitych systemach transportowych. Konieczność ta jest związana z tym, że kombinowany transport kolejowodrogowy, który nadal pozostaje najwięcej wykorzystywanym w przewozach głównymi korytarzami transportowymi, w czasach dzisiejszych zmaga się z dużymi kosztami zewnętrznymi, w tym z kosztami związanymi z ochroną środowiska, jego renowacją, kosztami kongestii oraz kosztami powypadkowymi. Doświadczenie niektórych krajów - członków UE, pokazuje, że wykorzystanie innowacyjnych podejść przy organizacji żeglugi śródlądowej jako istotnego elementu sieci transportowej mogą w znacznym stopniu wpłynąć na skuteczne rozwiązanie tych problemów. Dlatego, po pierwsze, trzeba będzie podjąć działania w kierunku polepszenia koordynacji pomiędzy różnymi gałęziami transportu w celu osiągnięcia jakościowego współdziałania rozmaitych sposobów przewozu, a po drugie, skierować uwagę decydentów na efektywne kreowanie intermodalnych łańcuchów transportowych.
PL
Stosowane powszechnie w planowaniu rozwoju systemów transportowych modele rozkładu ruchu w sieci najczęściej nie uwzględniają wpływu zjawiska zatłoczenia na zmiany zachowań transportowych mieszkańców. Zmiany te przejawiają się w rezygnacji z podróży w godzinach szczytowych, ograniczeniu długości podróży lub wyborze alternatywnego środka transportu. W efekcie przedstawiono charakterystykę metod rozkładu ruchu, które pozwalają na modelowanie zmienności zachowań transportowych w miastach. Przedstawiono ponadto wyniki analiz z zastosowaniem elastycznego rozkładu ruchu.
EN
Impact of congestion on changes in in travellers behaviour (decision on not to make trip, to reduce trip length or choose alternative mode) is not included in traditional transport systems planning models. The paper concerns description of traffic assignment models with variable transport demand in large, medium-sized and small tows. The results of elastic assignment analysis are presented as well.
PL
Rozważono systemy komutacji optycznej. Pokazano zastosowanie systemów komutacyjnych w optycznej sieci transportowej. Zaprezentowano podstawowe techniki optycznej komutacji pakietów oraz architektury systemów komutacyjnych. Omówiono realizacje buforów optycznych i przykładowe struktury pól komutacyjnych dla optycznej komutacji pakietów z zastosowaniem buforów. Rozważono także struktury przełącznic optycznych stosowanych w optycznej sieci transportowej.
EN
This article considers optical packet switching networks. Switching systems application in optical transport network has been shown. Basic techniques of optical packet switching and architectures of switching systems have been depicted. Frameworks of optical buffers and their application in possible optical switching network scenarios have been discussed. Optical cross-connect systems implemented in optical transport networks have been also considered.
PL
W planowaniu zamknięć w złóżonych sieciach transportowych ważnym elementem jest odpowiednia organizacja danych wykorzystywanych w optymalizacji tego zagadnienia. W artykule przedstawiono budowę bazy danych sieci transportowych ze szczególnym uwzględnieniem sieci drogowej. Narzędziem projektowym jest Delphi 4.0. Sieć przedstawiono wykorzystyjąc teorię grafów.
EN
One of the main problems in traffic closures planning is proper organisation of data used in optimization. The structure of transport network database has been presented in the article. Delphi 4.0 has been used in designing as a helpful tool. The network has been presented basis of the graph theory.
PL
Opisano przemiany, jakie zachodzą obecnie w sieciach transportowych dużych operatorów, będące odzwierciedlaniem bardzo szybkiego postępu w dziedzinie sprzętu dostarczanego przez jego dostawców, a także przemian, jakie zachodzą na rynku usług telekomunikacyjnych, a przede wszystkim zmian zapotrzebowania ze strony klientów.
EN
Aritcle describes changes of architecture of transport networks of incumbent operators, reflecting very fast progress in transmission equipment offer, as well as changes of telecommunication services market and customers requirements.
PL
Poruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem techniki WDM w ogólnoeuropejskiej sieci transportowej operatora GTS. Omówiono problemy związane z projektowaniem i wykorzystaniem tej sieci oraz wymagania stawiane na przyszłość przed techniką WDM i systemami obsługi sieci optycznych.
EN
Various aspects of design, application, evolution and future of the WDM technology are discussed, based on the case study of pan-European GTS transport network.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.