Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical power installation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule scharakteryzowano zasady budowy obwodów bardzo niskiego napięcia (ELV) oraz obszar ich zastosowań. Przedstawiono metody badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Zwrócono uwagę na możliwe stany pracy tego typu obwodów, mogące skutkować zagrożeniem pożarowym.
EN
The principles of the construction of ­extra low voltage (ELV) circuits and the area of their applications have been characterized. Methods of testing the effectiveness of protection against electrical shock were presented. Attention has been paid to the possible states of operation of such circuits that could result in fire hazards.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty doboru rozdzielnic SN. Przedstawiono ogólny przegląd i analizę rozwiązań rozdzielnic SN stosowanych w kraju. Dokonano analizy rozwiązań jednoczłonowych i dwuczłonowych rozdzielnic SN z izolacją powietrzną i gazową SF6. Zwrócono szczególną uwagę na wybrane cechy i elementy rozdzielnic w kontekście ich prawidłowego doboru.
EN
In this paper, chosen aspects of MV switchgears selection are shown. General review and analysis of solutions of MV switchgears used in Poland is shown. Analysis of solutions of fixed-mounted and withdrawable-unit MV switchgears in air insulation and in SF6 insulation is performed. Attention is paid to chosen features and elements of switchgears in context of their correct selection.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze środki ochrony przeciwporażeniowej jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) na przykładzie Tauron Dystrybucja.
PL
W artykule przedstawiono budowę oraz podstawowe parametry metrologiczne rezystancyjnych sensorów średniego napięcia. Opisano metodę kompensacji częstotliwościowej charakterystyki przetwarzania sensora. Zaprezentowano właściwości temperaturowe sensora oraz wyniki pomiarów izolacji oraz wyładowań niezupełnych.
EN
In the paper the construction and basic metrological parameters of resistive voltage sensors for medium voltage have been presented. The method of frequency compensation of sensor transfer characteristic has been described. The temperature characteristics of the sensor as well as the results of insulation measurement and partial discharge measurement have been given.
PL
W artykule przedstawiono problematykę eksploatacji stacji elektroenergetycznych. Omówiono wagę prawidłowej eksploatacji stacji dla jej poprawnej pracy. Przedstawiono dokumenty zawierające wymagania i zalecenia dotyczące eksploatacji stacji elektroenergetycznych. Przedstawiono dokumentację techniczną i prawną stacji, zwracając szczególną uwagę na dokumentację eksploatacyjną i ruchową. Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji stacji związane z dokonywaniem oględzin, przeglądów, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i remontów stacji elektroenergetycznej lub urządzeń i instalacji w niej zlokalizowanych.
EN
In this paper, issues concerning operation of electrical power substations are shown. Importance of proper substation operation for its correct use are discussed Documents concerning requirements and recommendations for operational of electrical power substations are shown. Technical and legal documentation of substation is shown. Attention is paid to operation and use documentation. Selected problems concerning operation of substation are discussed. They are connected with execution of surveys, reviews, assessment of technical condition and maintenance for electrical power substation or devices and installations located there.
PL
W artykule omówione zostały rozwiązania rozdzielnic nn z obudowami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane rozdzielnicom nn w zależności od miejsca ich zainstalowania. Pokazane zostały częste błędy popełniane przez instalatora, w trakcie doposażenia i podłączania aparatów modułowych.
EN
The article discusses solutions of low-voltage switchgear with metal and plastic casings. Attention has been paid to the requirements for low-voltage switchgear, depending on the place of installation. Frequent mistakes made most often by the installer, while retrofitting and connecting modular apparatus, have been shown.
PL
Na etapie doboru przewodów szynowych należy uwzględnić przede wszystkim obciążalność prądową poszczególnych elementów oraz przebieg trasy. Nie mniej ważny jest również wybór odpowiednich akcesoriów.
PL
Rozdzielnica elektroenergetyczna jest to zespół urządzeń przeznaczony do rozdziału energii elektrycznej przy jednym napięciu znamionowym, składający się z aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej. W ­wyrobiskach górniczych stosuje się rozdzielnice zmontowane fabrycznie (prefabrykowane), tzn. skonstruowane i zmontowane przez producenta, zgodne z określonym typem. Rozdzielnice średniego napięcia ustawia się w zamkniętych pomieszczeniach ruchu elektrycznego.
PL
Autor w nawiązaniu do serii norm IEC/EN 61439 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe” definiujących wymagania odnośnie wszystkich niskonapięciowych urządzeń rozdzielczych i sterujących dotyczących bezpieczeństwa osób i urządzeń, zwraca uwagę na kwestie podstawowych założeń dla granicznych wartości przyrostów temperatury otoczenia, zasady obliczania krzywej temperaturowej w zestawach rozdzielnic i sterownic, metod weryfikacji granicznych przyrostów temperatury oraz ochrony przeciwporażeniowej i wy-trzymałości zwarciowej.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę sieciowej infrastruktury średniego i niskiego napięcia w rozbiciu na sieć miejską i wiejską, omówiono aktualne wskaźniki zawodności elementów sieci oraz podano kierunki działań dla zwiększenia pewności zasilania odbiorców.
EN
The paper presents characteristics of medium and low voltage electric power grid infrastructure divided into urban and rural one. Discussed are current indexes of grid elements reliability as well as the activity done for increase the reliability of customers supply.
PL
W opracowaniu skupiono się na praktycznym zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych oraz urządzeń z nimi powiązanych do zaspokojenia potrzeb energetycznych w typowym gospodarstwie domowym metodą helioelektryczną, która polega na bezpośredniej przemianie energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wykonano kalkulację kosztów instalacji, czasokres amortyzacji oraz przedstawiono korzyści płynące z zastosowania ogniw fotowoltaicznych. Testy wykonane zostały w typowym gospodarstwie domowym, aby uwiarygodnić wyniki pomiarów.
EN
The presented paper focuses on practical applications of photovoltaic cells and the related equipment with the purpose of meeting energy needs of a standard household by a helioelectric method that consists in 3 direct conversion of solar radiation energy to electric energy. Calculations of installation costs and depreciation time have been presented as well as advantages of photovoltaic cell application as compared to similar alternative energy sources. Efficiency of selected cells and methods for the generated energy conversion together with the conversion-related costs have been assessed from the viewpoint of reaching the highest watthour efficiency. Testing has been performed in a standard household in order to obtain reliable results. Solar energy finds ever greater number of applications, which at the time of growing prices for fossil fuels and wide-spread public apprehension for nuclear power plants, places it among important alternative and ecological sources of energy.
PL
W artykule przedstawiono projekt rozbudowy linii kablowej SN, zasilającej stacje transformatorowe w układzie pętlowym. Pominięty został projekt stacji transformatorowej przyłączanej do linii kablowej SN, który stanowi osobne opracowanie.
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane instalacjom elektrycznym na terenie budowy i rozbiórki. Opisano również najważniejsze zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych na terenie budowy, w tym zasady użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym.
EN
The paper presents the requirements for electrical installations in the construction and demolition sites. Important principles of safe operation of electrical equipment on the site were presented, including rules for using the hand-held motor-operated electric tools.
PL
W zależności od funkcji pełnionej w systemie elektroenergetycznym, stacje transformatorowe SN/nn najprościej można podzielić na: transformatorowo-rozdzielcze i transformatorowe. Z kolei ze względu na budowę dzielimy je na napowietrzne i wnętrzowe.
PL
Publikowany w tym numerze projekt jest kontynuacją dwóch opracowań, które powinny być już znane naszym Czytelnikom: projektu instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym, który został wydany przez DW MEDIUM w zeszycie "e.projekty" w 2004 r., oraz projektu zasilania i sterowania napędem bramy wjazdowej ("elektro.info" 7-8/2006).
PL
Rozłączniki SN znane są już od lat trzydziestych ubiegłego wieku jako elementy stosowane do rozłączania obwodów pod obciążeniem. Stosowane są głównie w sieciach miejskich i przemysłowych. Rozłączniki służą do załączania i wyłączania obwodów elektrycznych, w których płyną prądy o wartościach nie większych niż prądy znamionowe rozłącznika. Są one wyposażone w urządzenia do gaszenia łuku elektrycznego. Rozłączniki budowane są najczęściej jako powietrzne normalnociśnieniowe z wydmuchem magnetycznym i komorami ceramicznymi oraz jako gazowe z sześciofluorkiem siarki (SF6) lub próżniowe. Można spotkać również rozłączniki gazowydmuchowe.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.