Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cost reduction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zaprezentowano zagadnienia przygotowane w formie referatów i dyskutowane podczas Sesji Technicznych Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektroenergetyczne. Położono nacisk na bieżące tendencje, które istotnie kształtują i będą kształtować w przyszłości kierunki rozwoju w tym obszarze. Szczególną uwagę zwrócono na budowanie i utrzymywanie poprawnych relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym, w tym promocję technologii neutralnych bądź nawet wspierających środowisko naturalne. W tym zakresie promowano rozwiązania wolne od gazu SF6, technikę próżniową dla wyłączników wysokiego napięcia i stosowanie czystego powietrza w rozdzielnicach z izolacją gazową. Podkreślono znaczenie nowoczesnych technologii informatycznych wspierających proces tworzenia i użytkowania obiektów elektroenergetycznych, zwłaszcza modelowania trójwymiarowego pozwalającego na etapie projektowania przewidywać wszelkie zdarzenia, jakie mogą pojawić się w trakcie budowy i eksploatacji i skutecznie nimi zarządzać oraz drukowania trójwymiarowego, które pomaga szybko i w miarę tanio tworzyć części zamienne dla aparatów i urządzeń. Odrębny obszar zagadnień to właściwe podejście do zabiegów o charakterze konserwacyjnym i naprawczym. Wskazano na zdecydowaną preferencję dla interwencji wynikających z aktualnego stanu elementu, w miejsce dotychczas stosowanych przeglądów okresowych, realizowanych w stałych odstępach czasowych. Podano informacje dotyczące bezpieczeństwa ludzi pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie elementów czynnych i w obszarze oddziaływania pól elektromagnetycznych.
EN
Presented are problems prepared in the form of papers and discussed during Technical Sessions of the Study Committee B3 Substations and electrical installations. An emphasis was put to current tendences which significantly shape now and will shape in future directions of development in this field. Special attention was paid to build and maintain proper relations between energy industry and the natural environment including promotion of neutral technologies and the ones which even support the environment. In this scope promoted are SF6 gas free solutions, vacuum technology for HV breakers and application of clean air in gas-insulated switchgears. Emphasized is the importance of modern information technologies supporting the process of construction and operation of power industry objects especially including 3D modelling which allow at the designing stage to foresee all events that can happen during construction and operation and help to manage them effectively. At the same level of importance is the 3D printing that helps quickly and not too expensively produce spare parts for equipment and appliances. The separate topics area is the proper attitude to maintenance and repair operations. Indicated is a strong preference for interventions resulting from the actual condition of an element in place of previously used periodic inspections carried out at fixed time intervals. Given are informations concerning safety of people working in the immediate vicinity of active elements and in the area of the impact of electromagnetic fields.
PL
Wyzwaniem dla operatorów zarówno sieci przesyłowej, jak i dystrybucyjnej jest sprostanie wysokim wymaganiom odbiorców i ustawodawców, dotyczących jakości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej. Również układy zasilania zakładów przemysłowych, z uwagi na wymóg zachowania ciągłości produkcji, powinny cechować się wysoką niezawodnością. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, oprócz skutków natury finansowej, mogą nieść za sobą skutki społeczne a nawet zagrożenie życia. W niniejszym artykule na przykładzie oprogramowania GEM firmy GE (Grid Enterprise Manager) omówiono narzędzia programowe poprawiające parametry jakościowe zasilania, cyberbezpieczeństwo i redukujące koszty eksploatacji. Przedstawiono przykładową analizę kosztów i zysków z wdrożenia tego typu narzędzi z wykorzystaniem kalkulatora szacowania kosztów przerw ICE (Interruption Cost Estimate).
EN
The challenge for both transmission and distribution network operators is to meet the high requirements of customers and legislators regarding the quality and reliability of electricity supply. Also, power supply systems for industrial plants, due to the requirement for maintain of production continuity, should be characterized by high reliability. Interruptions in power supply, in addition to financial effects may also have social consequences and even life-threatening consequences. In this article, tools for improving metrics for reliability of the grid, cybersecurity and reducing operating costs are discussed, based on the example of GE’s software GEM (Grid Enterprise Manager). An example of costs and profits analysis, resulting from implementation of such the tool is presented, using the ICE (Interruption Cost Estimate) calculator.
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
PL
System głównego odwadniania kopalni jest elementem niezbędnym w eksploatacji podziemnych zakładów górniczych. System ten składa się z wielu elementów takich jak kanały i chodniki wodne, zbiorniki podziemie pompy z napędem oraz rurociągi tłoczne. Działanie tego systemu jest uniezależnione od aktualnego wydobycia, stanowiąc dla kopalni stały koszt utrzymania. W zależności od głębokości kopalni oraz średniego napływu wody na koszt ten składają się koszt energii elektrycznej zasilającej pompy, koszt amortyzacji urządzeń, koszt obsługi oraz koszty ewentualnej utylizacji wody wraz z opłatami środowiskowymi. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące ograniczenia kosztów funkcjonowania odwadniania głównego poprzez odpowiednią eksploatację urządzeń oraz odpowiednią politykę remontową. Przedstawione wyniki oparte zostały o rzeczywistą analizę funkcjonowania systemu odwadniania jednej z polskich kopalń.
EN
The main mine dewatering system is an essential element in the exploitation of underground mining plants. The system consists of many elements such as water channels and water walkways, underground tanks, powered pumps, and discharge pipelines. The operation of this system is independent of the current extraction, constituting a fixed cost of maintenance for the mine. Depending on the depth of the mine and the average inflow of water, this cost consists of the cost of electricity supplying the pump, the cost of depreciation of equipment, the cost of service and the costs of possible water disposal along with environmental charges. The article presents considerations regarding the reduction of main drainage operation costs through appropriate equipment operation and appropriate repair policy. The presented results are based on a real analysis of the functioning of the drainage system of one of the Polish mines.
PL
Zaprezentowano zagadnienia przygotowane w formie referatów i omówione podczas dyskusji w trakcie Sesji Technicznej Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektroenergetyczne. Zwrócono uwagę na bieżące tendencje, które kształtują kierunki rozwoju w tym obszarze. Szczególny nacisk położono na budowanie poprawnych relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym, w tym promocję technologii neutralnych bądź nawet wspierających środowisko naturalne. W tym zakresie można znaleźć promocję techniki próżniowej dla wyłączników wysokiego napięcia i stosowanie czystego powietrza w rozdzielnicach z izolacją gazową. Godne zauważenia są także nowoczesne technologie informatyczne wspierające proces tworzenia obiektów elektroenergetycznych, jak modelowanie trójwymiarowe pozwalające na etapie projektowania przewidywać wszelkie zdarzenia, jakie mogą pojawić się w trakcie budowy i eksploatacji i skutecznie nimi zarządzać oraz drukowanie trójwymiarowe, które pomaga szybko i w miarę tanio tworzyć części zamienne do aparatów i urządzeń. Odrębny obszar zagadnień to właściwe podejście do zabiegów o charakterze konserwacyjnym i naprawczym. Zdecydowanie preferowane są interwencje wynikające z aktualnego stanu elementu, w miejsce dotychczas stosowanych przeglądów okresowych. Jako odrębne zagadnienie przedstawiono skutki ataków hackerskich na systemy elektroenergetyczne i wynikające stąd kierunki działania.
EN
Presented are problems prepared in the form of papers and discussed during the Technical Session of B3 Study Committee – Substations and electrical installations. Attention is turned to current trends which shape the development directions in this field. Special emphasis is placed on building proper relationship between power industry and natural environment, including promotion of neutral technologies or even the ones that support the environment. Here one can also find promotion of vacuum technology for HV circuit breakers and application of pure air in gas-insulated switchgears. Worth noting are also the modern information technologies supporting the process of power objects constructing like 3D modelling, allowing to foresee on the design stage all events that may occur during building and operation and how to effectively manage them, or 3D printing that allows in a quick and a quite cheap way to manufacture spare parts for equipment and instruments. A separate area of problems is the proper approach to maintenance and repair works – here a strong preference is given to interventions resulting from the actual condition of components instead of the currently applied routine inspections. As a separate issue presented are results of hacker attacks on power systems and the ensuing lines of action.
EN
Socio-economic development of local government units (communes, poviats and self-government voivodships) is not possible without efficient administration. The activities of each local government unit (l.g.u.) consist of its basic tasks as well as auxiliary processes, so-called support functions (eg. accounting, personnel, training, archives, IT, property management, e-administration). Centralization of the support function is one of the more frequently used tools to optimize this area of activity. The article presents the possibilities of creating Local Government Shared Service Centers (LGSSC) as a way to optimize costs and standardize the processes taking place in the activities of local governments. A detailed LGSSC analysis shows the advantages of a modern approach to how to deliver better quality services by l.g.u.
PL
Rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorial-nego (gmin, powiatów i samorządowych województw) nie jest możliwy bez sprawnie działającej administracji. Na działalność każdej jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), składają się podstawowe jej zadania, jak i procesy pomocnicze tzw. funkcje wsparcia (np. księgowość, kadry, szkolenia, archiwum, IT, zarządzanie majątkiem, e-administracja). Centralizacja funkcji wsparcia jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi do optymalizacji tego obszaru działalności. W artykule przedstawiono możliwości i efekty jakie niesie ze sobą stworzenie Samorządowych Centrów Usług Wspólnych (SCUW) jako sposobu na optymalizację kosztów i standaryzację zachodzących w działalności samorządów procesów. Szczegółowa analiza SCUW pokazuje zalety nowoczesnego podejścia do sposobu dostarczania lepszych jakościowo usług przez j.s.t.
PL
Szybki rozwój telematyki w XXI wieku był możliwy dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii. Umożliwiło to przedsiębiorcom prowadzącym firmy transportowe większą kontrolę nad sprawowaną usługą. Dane pozyskiwane przez te systemy pozwalają zmniejszyć koszty działalności, co w dzisiejszych realiach jest jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia nowoczesnego i w pełni rentownego przedsiębiorstwa. Artykuł skupia się na ukazaniu kilku najważniejszych obszarów zastosowania systemów telematycznych, dzięki którym można w prosty sposób zmniejszyć koszty usługi, a co za tym idzie – zwiększyć konkurencyjność na rynku transportowym.
EN
The rapid development of telematics in the 21st century was possible thanks to the development of modern technologies. This has enabled entrepreneurs running transport companies to have greater control over the service they provide. Data collected by these systems allow to reduce the costs of activity, which in today's reality is one of the most important aspects of running a modern and fully profitable enterprise. The article focuses on the most important areas of application of telematic systems, thanks to which it is possible to reduce the costs of the service in a simple way, and thus increase the competitiveness on the transport market.
PL
Dynamiczny rozwój przemysłu i handlu w ostatnich latach wymusił konieczność wprowadzania nowych rozwiązań w dziedzinie gospodarki magazynowej. Głównym powodem wprowadzanych zmian jest optymalizacja czasu realizacji operacji magazynowych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Wymusza to reorganizację magazynów, operacji magazynowych oraz wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych w trakcie procesu magazynowania. Aby zapewnić dużą skuteczność, wysoką efektywność i obniżenie kosztów realizowanych procesów magazynowych stosowane są odpowiednie programy i narzędzia symulacyjne. W artykule przedstawiono możliwości oraz korzyści jakie wnosi zastosowanie oprogramowania do modelowania i symulacji procesów zachodzących w magazynach.
EN
The dynamic development of industry and trade in recent years has forced the need to use new solutions in the field of warehouse management. The main reason for the changes being introduced is the optimization of the time of completing warehouse operations while reducing costs. This forces the reorganization of warehouses, warehouse operations and the introduction of modern equipment and devices used during the storage process. To ensure high efficiency and reduction of costs of warehouse processes, appropriate programs and simulation tools are used. The article presents the possibilities and benefits of software for modeling and simulation of processes taking place in warehouses.
PL
Na działalność każdego przedsiębiorstwa, w tym szczególnie produkcyjnego, składają się podstawowe procesy biznesowe i procesy pomocnicze, tzw. funkcje wsparcia. Centralizacja funkcji wsparcia jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi do optymalizacji tego obszaru działalności. W artykule na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW) przedstawiono przebieg procesu tworzenia oraz rolę i funkcje Centrum Usług Wspólnych (CUW), jako sposobu na redukcję kosztów działalności firmy. Szczegółowa analiza CUW pokazuje zalety nowoczesnego podejścia do sposobu dostarczania usług na rzecz Grupy Kapitałowej KHW z możliwością rozszerzenia tej formy usług na inne przedsiębiorstwa, w tym górnicze.
EN
The activity of each company, including in a special way production companies, consists of core business processes and auxiliary processes so. support functions. Centralization of support functions is one of the most frequently used tools to optimize this area of activity. The article, on the example of the Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW), describes the process of creation and the role and functions of the Shared Services Centre (SSC) as a way to reduce the cost of business. Detailed analysis of the SSC shows the advantages of a modern approach to the way of providing services to the Group KHW with the possibility of extension this form of services to other companies, including mining businesses.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z utrzymywaniem wyrobisk przyścianowych za frontem eksploatacji. Uzyskanie maksymalnej koncentracji wydobycia, wydajności pracy oraz obniżenia kosztów jest jednym z kluczowych problemów dla każdej z kopalń. Ważnym jest zatem opracowanie optymalnego sposobu utrzymywania wyrobisk przyścianowych w jednostronnym otoczeniu zrobów. Kopalnia „Piast-Ziemowit” z dużym powodzeniem utrzymuje chodniki podścianowe poprzez wysokie kotwienie iniekcyjne i stosowanie kasztów, podciągów stalowych oraz stojaków stalowych. Przedstawiono stosowane w kopalni zabiegi umożliwiające ochronę wyrobisk w sąsiedztwie zrobów.
EN
The article deals with issues related to the maintenance of longwall gates behind the exploitation front. Obtaining the maximum concentration of extraction, productivity and cost reduction is one of the key problems for each of the mines. It is therefore important to develop an optimal method of maintaining longwall workings in the unilateral vicinity of the gob. The „Piast-Ziemowit” mine successfully maintains longwall bottom gates through high injection bolting and the use of chocks, steel binding joists and steel props. The measures used in the mine to protect the workings in the vicinity of the gob have been presented.
EN
A review of various models of the management and techniques using in the production sector to create a proposal of an example in a model department of the heat treatment of AlSiMg alloys. The results of these works were a cost reduction in the final product to help the customer by creating benefits for them – for example, in lowering prices. If we could use the proposed models of management and optimization of technology to implement a unique model in the department of heat treatment, we can increase the mechanical properties of casting due to the economic benefits. To create a unique model of management in the department of heat treatment, it is necessary to have two ways of knowledge about the economy and foundry know-how of innovation technology – that was improved in this article.
PL
Przeprowadzona analiza dostępnych w literaturze modeli zarządzania oraz technik w przemyśle odlewniczym była podstawą do opracowania modelu zarządzania wydziałem obróbki stopów aluminium AlSiMg. Jednym z efektów zaproponowanych rozwiązań było obniżenie kosztów produktu końcowego, co skutkowało oczekiwanymi korzyściami dla klienta. Jeśli skorzystamy z proponowanych modeli zarządzania i jednocześnie zoptymalizujemy parametry technologiczne, w celu stworzenia niepowtarzalnego modelu w dziale obróbki cieplnej, możemy nie tylko zwiększyć mechaniczne właściwości produktu, ale też odnieść korzyści ekonomiczne. Do stworzenia unikalnego modelu zarządzania w dziale obróbki cieplnej niezbędna jest wiedza ekonomiczna i znajomość innowacyjnych technologii w odlewnictwie, których znaczenie zostało dowiedzione w tym artykule.
12
Content available remote Szkolenie pilotów wojskowych. Stan aktualny i przyszłość
PL
W artykule przedstawiono opis aktualnych systemów szkolenia pilotów wojskowych statków powietrznych. Szczególna uwagę zwrócono na tendencje zmian których celem jest redukcja kosztów zakupu samolotów szkolnych i obciążeń całego systemu szkolenia i eksploatacji statków powietrznych. Przez ostatnie 3 lata na corocznej konferencji Military Pilot Training w Londynie dominowała problematyka zwiększania efektywności szkolenia pilotów samolotów bojowych i operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Na konferencji zaprezentowano wyniki eksperymentów szkoleniowych, które polegały na rezygnacji z samolotów pośrednich procesie szkolenia pilotów wojskowych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że na dobrze zaprojektowanym samolocie szkolnym, takim jak Pilatus PC-21, można realizować zarówno szkolenie podstawowe jak również zaawansowane i następnie przeszkalać pilotów bezpośrednio na docelowy samolot bojowy. Oczywiście należy intensywnie cały ten proces szkolenia wspierać nowoczesnym symulatorem misji 5-tej generacji. Pozwala to postawić tezę, że jest to przyszłościowy innowacyjny system szkolenia, który w sposób znaczący redukuje koszty wyszkolenia pilota samolotu bojowego bez wpływu na jakość szkolenia.
EN
The article presents the description of the current systems of training military aircraft pilots. Particular attention has been paid to the trends of change aimed at reducing the cost of purchasing school aircraft and the burden on the entire training and aircraft operation system. Over the past 3 years, the annual Pilot Training Conference in London has dominated the issue of increasing the effectiveness of training pilots of combat aircraft and unmanned aerial vehicle operators. The results of training experiments were presented on this conference, which presented the abandonment of intermediate airplanes training process of military pilots. The results of different researches allowed to state, that on a welldesigned school airplane, such as the Pilatus PC-21, one can train both basic and advanced trainings and then train pilots directly to the combat aircraft. Of course, all this training process should be intensively supported by the modern mission simulator of the 5th generation. This allows the thesis to be a future, innovative training system that significantly reduces the training costs of a combat aircraft pilot without affecting the quality of the training.
PL
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące analizy wymiaru ekonomicznego zastosowania systemów napraw panelowych na przykładzie konkretnych uszkodzeń pojazdów. Rozważania uzupełniono o prezentacje autorskich symulacji kosztów napraw w dwóch wariantach obejmujących zarówno wymianę jak i naprawę danej części zamiennej. Na potrzeby artykułu badanie dotyczyło pojazdów w przypadku, których zastosowanie systemów napraw panelowych znalazło swoje praktyczne zastosowanie. Zaprezentowane wyniki pozwoliły na porównanie kosztów pomiędzy procesem wymiany a naprawy danej części zamiennej. Celem artykułu jest wykazanie, że zastosowanie innowacyjnych narzędzi w postaci systemów napraw panelowych prowadzić może do znacznej redukcji kosztów napraw. Adresatami zaprezentowanych wyników badań są towarzystwa ubezpieczeniowe, warsztaty naprawcze oraz podmioty tworzące oprogramowanie do szacowania kosztów napraw.
EN
The paper presents the analysis of the economic dimension of the use of panel repairs on the basis of specific damage to vehicles. Considerations were supplemented by presentations of author's repair cost simulations in two variants, including replacement and repair of the replacement part. For the purposes of this article, the study covered vehicles in which the use of panel repairs was found to be practical application. The presented results allowed to compare the cost between the replacement process and repair of the given spare part. The aim of the article is to demonstrate that the use of innovative tools in the form of panel repairs can lead to significant cost reductions. The beneficiaries of the presented research results are insurance companies, repair shops and entities creating software for estimating the costs of rights.
PL
W artykule podjęto próbę analizy rentowności zastosowania outsourcingu w operacyjnym zarządzaniu produkcją budowlaną. Wskazano na zadania outsourcingu w systemie podwykonawczym, który jest coraz częściej spotykanym narzędziem sterowania produkcją i usługami, w tym również kontraktami budowlanymi. Na wybranych przykładach przedstawiono główne przesłanki przemawiające za wyborem tej strategii zarządzania w procesie tworzenia produktu. Ustalono, że zastosowanie outsourcingu pozwala na wykorzystanie potencjału kontrahentów, zdywersyfikowanie wyspecjalizowanych usług, poparte wyższą jakością i wydajnością, a także niższe koszty wewnętrzne, w porównaniu z dużymi podmiotami/korporacjami, realizującymi projekty w systemie generalnego wykonawstwa.
EN
Throughout the article, the author makes an attempt to analyze the profitability of using the outsourcing process, in the operational management of building works. The article indicates the outsourcing tasks in the subcontracting system, which is more and more often being used as a tool for controlling the executed works, including the contracts concluded in the construction and building industry areas. The selected examples present the main premises that support this management strategy throughout the process of creating the product. The findings allow us to establish that application of outsourcing makes it possible to use the potential of the customers, diversify the specialized services, as higher effectiveness and quality may be achieved. Finally, the internal costs are limited, especially in comparison with large businesses/corporations, realizing the projects with the use of the general contractor system.
PL
W artykule podjęto problematykę ustalenia warunków wewnętrznych oraz zewnętrznych firmy, decydujących o wdrożeniu outsourcingu. Identyfikacja przesłanek decydujących o ekonomicznej oraz funkcjonalnej korzyści wykorzystania outsourcingu pozwoli małym i średnim przedsiębiorstwom ułatwić działania w warunkach niepewności gospodarczej. Przeprowadzenie analiz otoczenia przedsiębiorstw, rynku oraz prawidłowe formułowanie celów stawianych przed outsourcingiem umożliwia osiągnięcie maksymalnych efektów z jego wykorzystania. Biorąc pod uwagę warunki niepewności gospodarczej, które towarzyszą wszystkim podejmowanym decyzjom oraz działaniom, tylko postępowanie oparte na precyzyjnie sformułowanym schemacie pozwoli redukować ryzyko wynikające z wprowadzania zmian. Przeprowadzone w ukraińskich przedsiębiorstwach produkcyjnych badanie przy wykorzystaniu wywiadu bezpośredniego standaryzowanego pozwoliło na zbudowanie autorskiego modelu podejmowania decyzji związanych z procesem wdrażania outsourcingu.
EN
The article discusses the problems of determining the internal and external conditions for a company that can decide about outsourcing. Identification of the specific circumstances which naturally determine the economic and functional benefits of using outsourcing will allow small and medium-sized enterprises to facilitate action in the conditions of economic uncertainty for small and middle enterprises. Conducting analyses of the business environment, the market and the correct formulation of the aims of outsourcing, allow obtaining the maximum effects of its use. Taking into account the conditions of economic uncertainty that accompany all taken decisions and actions, only procedure based on precisely formulated scheme, will reduce the risk occurring in the way of transition to outsourcing.
PL
Na podstawie analizy doświadczeń krajowych i zagranicznych opisano wpływ zastosowanej metody ochrony konstrukcji przed korozją na tzw. cykl życia obiektu, czyli koszty wykonania powłoki ochronnej i jej konserwacji przez cały przewidziany okres użytkowania obiektu i wynikającą z niej celowość stosowania powłok metalowo-malarskich natryskiwanych cieplnie. Omówiono ustanowione w tym zakresie normy i obowiązujące lub zalecane przepisy krajowe oraz stosowane na ich podstawie technologie. Udowodniono konieczność wprowadzenia w tym zakresie zmian. Opisano wpływ rodzaju zastosowanych urządzeń i kwalifikacji personelu na koszty procesu.
EN
Influence of anticorrosion protection applied on structures on so called life-cycle of an object was analysed on the base of national and international practice including costs of application of thermal sprayed metal-paint coatings and maintenance during whole foreseeable exploitation of an object and resulting purposefulness of thermal sprayed metal-paint coatings. Effective standards and recommended regulations in this area as well as elaborated on their base technologies were discussed. Necessity of changes in this area was proven. Impact of types of used machinery and staff qualifications on the process costs was described.
PL
Racjonalna gospodarka zapasami jest ważnym elementem redukcji kosztów przedsiębiorstwa. Utrudnieniem w optymalizacji kosztów tej gospodarki są ograniczenia związane z dysponowanym kapitałem. Trudności te wynikają głównie z szerokiego zakresu i złożoności tego procesu. W pierwszym etapie, wykorzystując nowoczesne metody prognozowania, należy ustalić poziom popytu na produkowane wyroby. W drugim etapie należy przeprowadzić optymalizację wielkości kosztów związanych z gromadzeniem zapasów z wykorzystaniem procedur matematyczno-statystycznych, z których godną polecenia jest metoda poszukiwania punktów ekstremalnych funkcji wielu zmiennych oparta na funkcji i mnożnikach Langrange'a. W artykule rozwiązano przykład racjonalnego sterowania wielkością zapasów firmy zajmującej się sprzedażą wybranego asortymentu odlewniczego.
EN
The efficient stock control is an important element of the company’s costs reduction. Constraints related to limited capital are difficulty in the cost optimization. These difficulties arise from the complexity of the optimization process. In the first step, the level of products demand should be determined using predictive methods. The second step, amount of costs related to stocks should be optimized using mathematical and statistical procedures -an example is the method based on Langrange’a function and multipliers. In the article the example of effective stock control in the trade company was solved.
19
Content available Lean Transformation in non-production organisations
EN
Each organisation, regardless of its profile, strives to achieve the best results possible; however, it needs to be noted that they frequently are different for each entity. Based on the studies and observations, the authors noticed that famous companies have similar approaches to the organisation of processes. These processes can be assigned to Lean Philosophy derived from the Japanese manufacturing industry. Many corporations and even smaller companies apply Lean principles. To introduce changes to the organisation and functioning of businesses, it is indispensable to subject them to Lean Transformation and to map basic value streams for the company as a whole and for its individual departments.
PL
Celem każdej organizacji zarówno działającej w przemyśle, jak i w firmach usługowych, urzędach czy jednostkach budżetowych jest uzyskanie jak najlepszych wyników. Wyniki te są definiowane dla każdego podmiotu w odmienny sposób. Na podstawie badań i obserwacji określono, że procesy w każdej ze znanych organizacji cechują się wieloma podobieństwami. Procesy te można połączyć i podporządkować filozofii Lean mającej swoje korzenie w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wiele dużych koncernów podobnie jak mniejszych firm z powodzeniem stosuje zawarte w tej filozofii zasady działania. Zmiany w funkcjonowaniu zarówno ludzi i/lub kultury działania organizacji dzięki implementacji Lean możliwe są w przypadku wskazania podstawowego strumienia wartości dla ogółu firmy, jak i strumienia wartości dla poszczególnych jej działów.
PL
Zapasy stanowią bardzo istotną kategorię w rachunkowości każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa jest dla zarządu jednym z istotniejszych obszarów decyzyjnych. Prawidłowe zarządzanie zapasami pozwala na ograniczenie kosztów całkowitych i zwiększenie jakości produkcji, co jest celem zintegrowanego systemu zarządzania. Prawidłowe zarządzanie finansami wpływa też pozytywnie na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości produkcji oraz płynności finansowej podmiotu.
EN
Inventories are a very important category in the accounting of every enterprise. Inventory management is one of the major decision‐making areas for the company’s management board. Proper inventory management allows reducing total costs and increasing the quality of production, which is the goal of an integrated management system. Proper financial management can also positively affect the maintenance of liquidity in the company. The purpose of this article is to present issues related to inventory management in a company in the context of continuity of production and fluidity of a subject.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.