Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral nitrogen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This study presents the results of research on the effect of long-term use of phosphorus fertilizers on permanent sugar beet crops for more than 50 years and on the transformation of phosphate forms on light chestnut soil and its yield. Our work aims to establish the main factors of quantitative and qualitative changes in various phosphates in light chestnut soil. Despite the large amount of practical material, the influence duration of phosphorus fertilizer application has not been sufficiently studied on the irrigated soils of Kazakhstan. It should be noted that the current study was carried out in long-term stationary experimental sites for the production of sugar beet with permanent sowing. The introduction of phosphate fertilizers primarily on the permanent crops of sugar beets in the same norms contributes to a more significant increase in gross phosphorus reserves. The soil content of gross phosphorus for 58 years on the control and nitrogen-potassium variants show practically no changes. Furthermore, when phosphorus fertilizers are applied on the variant with the annual application of a single norm of phosphorus and its amount for 58 years (4400 kg∙ha–1 of application doses) its content increased by 2660 mg∙kg–1, and with the introduction of its one and a half norms (6600 kg of application doses) by 2860 mg∙kg–1 of soil.
PL
Podjęto próbę oceny zależności zawartości azotu mineralnego w glebach użytków zielonych, na tle innych wybranych upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym, od dawki nawożenia azotem mineralnym. Niezależnie od terminu poboru próbek do analizy (wiosenny lub jesienny) czy sposobu użytkowania (kośnie, pastwiskowo, kośnie-pastwiskowo i przemiennie), dawka azotu wywierała istotny wpływ na zawartość Nmin. Korelacje między Nmin a dawką azotu w nawozach mineralnych w użytkach zielonych na glebach mineralnych były w ogólności dodatnie, niezależnie od terminu poboru próbek glebowych. Z kolei na glebach organicznych w okresie jesiennym zaznaczył się raczej ujemny związek pomiędzy dawką N a zawartością Nmin w warstwie 60-90 cm, wiosną natomiast obserwowane korelacje były dodatnie. W przypadku upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym (kukurydzy lub mieszanki zbożowej) pomiary dokonane zarówno wiosną, jak i jesienią, w ogólności potwierdziły dodatnie i istotne statystycznie zależności między dawką nawożenia azotem mineralnym i Nmin w warstwie 60-90 cm. Szczególnie silnymi korelacjami wykazywały się gleby mineralne spod mieszanki zbożowej (współczynniki korelacji powyżej 0,8).
EN
A mineral N content (Nmin) in the 60-90 cm layer of mineral and org. soils depending on the N dose in the mineral fertilizer used for grassland as well as for the cultivation of maize and cereal mixes in 2010-2012 was detd. in spring and autumn to find a resp. correlation. The Nmin content and the dose of N fertilizer were positively correlated for (i) grassland on mineral soils, (ii) grassland on org. soils, and (iii) cultivations of maize and cereal mixes on mineral soils. Particularly high correlation coeffs. (higher than 0.8) were obsd. for cereal mixes cultivations. A negative correlation was obsd. only for grassland on org. soils during the autumn sampling.
EN
The paper presents a mathematical model of nitrogen migration in soil. Nitrogen changes were modeled over a period of 21 months, taking into account the change of the cultivated plants, nitrogen uptake by plants during their growth and depending on soil moisture, fertilization and changing weather conditions. The equation of the mathematical model was solved by the finite difference method. The obtained results were verified with the soil laboratory data. The quantitative compatibility was obtained in the case of the upper layer of soil profile (0-30 cm) and qualitative - for the deeper layer (30-60 cm). The mathematical model allows taking into account many different impacts on the content of Nmin. in the soil. It can be a helpful tool in forecasting its changes and determining the time and level of fertilization. This is of particular importance when the weather conditions undergo radical, long-term changes.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny migracji azotu w glebie. Modelowano zmiany azotu w okresie 21 miesięcy, uwzględniając zmianę uprawianych roślin, pobór azotu przez rośliny w trakcie ich wzrostu oraz w zależności od wilgotności gleby, nawożenie i zmienne warunki atmosferyczne. Równanie modelu matematycznego rozwiązano metodą różnic skończonych. Otrzymane wyniki zweryfikowano z danymi badań laboratoryjnych gleby. Uzyskano ilościową zgodność w przypadku górnej warstwy profilu glebowego (0-30 cm) oraz zgodność jakościową dla warstwy głębszej (30-60 cm). Opracowany model matematyczny pozwala uwzględnić wiele różnych oddziaływań na zawartość Nmin. w glebie. Może stanowić pomocne narzędzie w prognozowaniu jego zmian i określeniu czasu oraz poziomu nawożenia. Ma to szczególne znaczenie, gdy warunki pogodowe ulegają radykalnym, długookresowym zmianom.
EN
The research was carried out in the years 2003-2013 in lysimeters filled with loamy sand. The leachate was tested in three variants: Z - no fertilization, S - 20 g-m-2 of N delivered annually in sewage sludge and C - 20 g-m-2 of N in the form of compost. The lysimeters were planted with Miscanthus giganteus, which is an energy plant with a high demand for water and nutrients. The amount of leaching of mineral nitrogen forms was determined on the basis of measured volumes of leachates from the soil and volumes of ammonium nitrogen (N-NH4) and nitrate nitrogen (N-NO3) contained in them. The research results showed a significant increase in the average content of mineral nitrogen forms in the effluents from the fertilized soil (S - 6.8 mg-dm-3 of N-NO3 and 0.3 mg-dm-3 of N-NH4, C - 7.8 mg-dm-3 of N-NO3 and 0.4 mg-dm-3 of N-NH4), compared to their concentrations in the leachates from non-fertilized soil (Z - 2.1 mg-dm-3 of N-NO3 and 0.2 mg-dm-3 of N-NH4). The content of mineral forms of nitrogen, in particular N-NO3, were similar in both fertilization variants. The lowest concentrations of mineral nitrogen in the leachates occurred in the third and fourth year after planting Miscanthus giganteus, when it entered the period of the highest yield. In the fifth year, due to a cold, snowless winter, there was a weakened growth of plants, which resulted in an increase in the concentration of mineral nitrogen in the leachates from the fertilized soil. It follows that in addition to the intensity of precipitation, the collection of this component by plants primarily influences nitrogen leaching from the soil. The general amount of mineral nitrogen leached from the soil was not large and amounted Z - 2.5 kg-m-2, S - 6.7 kg-m-2, C - 6.4 kg-m-2. This testifies to the intense collection of this form of nitrogen by Miscanthus giganteus.
EN
The present paper discusses studies related to the preparation of a hydrogeological model of groundwater flow and nitrate transport in an area where a precision farming system is applied. Components of water balance were determined using the UnSat Suite Plus software (HELP model), while the average infiltration rate calculated for the study area equalled 20 per cent. The Visual MODFLOW software was used for the purpose of modelling in the saturated zone. Hydrogeological parameters of the model layers, inclusive of hydraulic conductivity, were defined on the basis of results of column tests that were carried out under laboratory conditions (column experiment). Related to the dose of mineral nitrogen used in precision fertilisation (80 kg N/ha), scenarios of the spread of nitrates in the soil-water environment were worked out. The absolute residual mean error calculated for nitrate concentrations obtained from laboratory and modelling studies equalled 0.188 mg/L, the standard error of the estimate equalling 0.116 mg/L. Results obtained were shown graphically in the form of hydroisohypse maps and nitrate isolines. Conclusions were drawn regarding the possibility of using numerical modelling techniques in predicting transport and fate of nitrates from fertilisers applied in precision agriculture systems.
PL
Przedstawiono wyniki badań zawartości rozpuszczonego azotu mineralnego w wodach opadowych i wodach spływających powierzchniowo z obszaru zurbanizowanego (Lublin, Polska E). Stwierdzono, że w wodach spływu powierzchniowego udział azotu z opadu atmosferycznego stanowił średnio ok. 40% i zmieniał się w przedziale 23–87%. Wyniki te wskazują, że do szacowania potencjalnego zanieczyszczenia azotem wód spływających powierzchniowo z obszarów zurbanizowanych i ich wpływu na eutrofizację wód powierzchniowych można wykorzystać monitoring chemizmu wód opadowych.
EN
The content of dissolved inorg. N in 269 water samples from pptn. and in 127 samples of water flowing from municipal sewer into the local river was analyzed by chromatog. in 2009–2011. The share of the N from pptn. in water flowing into river was in av. 40% and varied in the range of 23–87% depending on weather conditions.
EN
Modern agriculture faces to new challenges and problems. Application of organic waste compost (Cp) and Jatropha seed cake (JSC) represents new possibilities to improve soil organic matter (SOM) and thus reduce the risk of soil degradation. Our paper presents results of laboratory experiment. Based on these results, we conclude that the application of organic substances has positive effect on soil fertility but the impact of individual substances is different. JSC has higher influence on soil properties (microbial activity and plant production) in the short term. Conversely, Cp affects soil properties in the long term. These properties are due to their chemical composition.
PL
Celem pracy było opracowanie metody ilościowego szacowania przyswajalnego dla runi łąkowo-pastwiskowej azotu glebowego, uwalnianego w warunkach mad żuławskich w wyniku procesów, którym podlega glebowa materia organiczna oraz możliwości jego rolniczego zagospodarowania. Ilościowe określanie uwalnianego azotu umożliwia poprawę gospodarowania tym składnikiem nawozowym w mineralnym odżywianiu się runi łąkowo-pastwiskowej co ma uzasadnione ekonomicznie a jednocześnie ogranicza jego rozpraszanie do środowiska. Badania prowadzono na Żuławach Elbląskich, na ciężkiej płytkiej madzie próchnicznej, zawierającej około 350 t glebowej materii organicznej i od 13 do 20 t Nog. w przeliczeniu na 1 ha. Przedmiotem badań była ruń łąkowa o zróżnicowanej intensywności użytkowania i nawożenia mineralnego Do określenia wydajności mineralizacji netto azotu glebowego zastosowano pośrednią metodę bilansową. Do ilościowo-jakościowych badań odcieków zastosowano mini lizymetry Łaukajtysa, umieszczone na każdym poletku doświadczalnym. Wykazano, że - w zależności od zróżnicowanego nawożenia NPK oraz częstotliwości koszenia - ruń łąkowa w sezonie wegetacyjnym pobrała od 80 do 170 kg azotu, uwalnianego wskutek mineralizacji glebowej materii organicznej. Wykazano również, że ruń łąkowa wykorzystuje do przyrostu plonu użytkowego, w zależności od intensywności użytkowania i nawożenia, od 58 do 78% ogólnej ilości wniesionego azotu mineralnego.
EN
The aim of the works was elaboration of method to estimate amount of nitrogen which is realized from soil organic matter in alluvial soils during mineralization process. Knowledge of the amount of realized nitrogen enables better nitrogen management and in consequence may limit its dispersion in the environment. The investigations were carried out in Żuławy region on heavy, shallow humic alluvial soil in which content of soil organic matter (SOM) was about 350 t and 13-20 t of organic nitrogen (Norg.) per 1 ha. Meadow sward fertilized with different mineral fertilizers and mown with different frequency was the subject of investigation. Indirect balance method was used to estimate the efficiency of net soil nitrogen mineralization. Łaukajtys’ minilysimeters were installed on each trial plot to collect leakage for chemical analysis. It was shown that meadow sward absorbed 80-170 kg of nitrogen coming from SOM mineralization and the amount depended on intensity of utilization. It was also shown that meadow sward used 58-78% N of the total amount of N input.
EN
This work presents the analysis of the influence of compost and reclamation substrate addition and mineral fertilizers application on leaching of mineral nitrogen, microbial activities, soil hydrophobicity and plant biomass production. To demonstrate the effect of compost, reclamation substrate and mineral nitrogen (Nmin) addition on above parameters, the pot experiment was performed. As a model crop, Deschampsia caespitosa L. was used and cultivated for 63 days in climate chamber. The leaching of Nmjn was measured by application of ion exchange discs, soil hydrophobicity was determined based on the values of saturated hydraulic conductivity (Ksat) and microbial activity was expressed as basal (BR) and substrate induced respiration (SIR). Four variants (V1-V4) with different doses of fertilizers were prepared: V1 - control without addition of fertilizers; V2 - this variant of experiment was prepared as mixture of compost and arable land in ratio 7:3; V3 - 90 g/m2 of mineral fertilizers NPK (in the ratio 1:1:1) were applied there and into V4, dose 30 g of compost were applied. The significant differences (P < 0.05) in the detection of Nmin, values of Ksat and SIR were found. The highest decrease of mineral nitrogen leaching was observed by the simultaneous applications of compost (V4) to arable soil, about 50% in comparison with the variant V4 (application of mineral fertilization) and about 10% in comparison with the control. Variants with addition of compost (V2 and V4) showed higher values than variants without, which were measured at three stages (before application of Nmin - 12 days after establishment of the experiment; after application of Nmin - 34 days; at end of the experiment - 63 days). During the experiment, two types of respiration were measured: BR and SIR. The significant differences in SIR were found between variants with addition of compost and variants without. The SIR (cumulative production of CO2) was higher about 25% in variants V2 and V4 compared to variants V1 and V3. The highest values of Ksat were found in variants with addition of compost. Conversely, the lowest value of Ksat was detected in variant with addition of Nmin. Low values of Ksat indicate an increased level of hydrophobicity.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu kompostu, substratu rekultywacyjnego oraz zastosowanie nawozów mineralnych na wymywanie azotu mineralnego, działalności mikroorganizmów, hydrofobowość gleby i produkcję biomasy roślinnej. W celu zbadania efektu wykorzystania kompostu, substratu rekultywacyjnego oraz azotu mineralnego (Nmin) został przeprowadzony eksperyment w doniczkach. Jako modelowa roślina została wykorzystana Deschampsia caespitosa L, którą hodowano przez 63 dni w komorze klimatycznej. Wymywanie Nmin zostało zmierzone przy zastosowaniu tarcz jonowymiennych, hydrofobowość gleby określono na podstawie wartości przewodnictwa nasyconego hydraulicznego (Ksat), a aktywność mikrobiologiczną wyrażono jako podstawową (BR) oraz wskaźnik oddychania podłoża (SIR). Wykorzystano cztery próbki (V1-V4) o różnych dawkach nawozów: V1 - kontrola bez dodatku nawozu, V2 - mieszanka kompostu oraz gleby w stosunku 7:3, V3 - 90 g/m2 nawozu mineralnego NPK (w stosunku 1:1:1) oraz V4 - dawka 30 g kompostu. Stwierdzono znaczne różnice (P < 0,05) w badaniu Nmin, wartości Ksat oraz SIR. Największy ubytek azotu mineralnego zaobserwowano podczas jednoczesnej aplikacji kompostu (V4) do gleby uprawnej, około 50% w porównaniu z próbką V4 (zastosowanie nawożenia mineralnego) i około 10% w porównaniu z kontrolą. Próbki z dodatkiem kompostu (V2 i V4) wykazywały wyższe wartości niż próbki bez kompostu, co zostało zmierzone w trzech etapach (przed zastosowaniem Nmin - 12 dni po rozpoczęciu eksperymentu, po zastosowaniu Nmin - 34 dni oraz na koniec eksperymentu - 63 dni). Podczas eksperymentu respiracja była mierzona: BR oraz SIR. Wyraźne różnice w SIR zostały zaobserwowane pomiędzy próbkami z dodatkiem kompostu oraz próbkami bez dodatku kompostu. SIR (skumulowana produkcja CO2) była wyższa o około 25% w próbkach V2 oraz V4 w porównaniu z próbkami V1 oraz V3. Najwyższe wartości Ksat zaobserwowano w przypadku próbek z dodatkiem kompostu. Wartość najniższą Ksat zaobserwowano dla próbek bez dodatku Nmin. Niskie wartości Ksat wykazują zwiększony poziom hydrofobowości.
EN
Studies were carried out in the years 2008-2010 in Lake Starzyc, zachodniopomorskie voivodship. The aim was to determine differences in the concentrations of selected water quality parameters between particular months of the vegetation seasons 2008-2010. Monthly mean concentrations of dissolved oxygen between April and October were by 1.91 g O2·m–3 higher in surface than in near-bottom water layer. Differences in the concentration of dissolved oxygen were also noted between particular months. Recorded concentrations fell within the range required for lake waters of the first and second water quality. Concentrations of mineral nitrogen in the years 2008-2010 corresponded to those of the third class of water quality and phosphorus concentrations exceeded this standard. Concentrations of ammonium ions did not exceed the values permitted for the second water quality class.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2008-2010 na jeziorze Starzyc, w województwie zachodniopomorskim. Celem pracy było określenie różnic wartości stężenia wybranych wskaźników jakości wody w jeziorze Starzyc w poszczególnych miesiącach okresów wegetacyjnych w latach 2008-2010. Stwierdzono, że średnie miesięczne stężenia tlenu w wodzie za okres IV-X były o 1,91 g O2·m–3 większe w warstwie powierzchniowej w porównaniu ze stwierdzonymi w warstwie naddennej. Ponadto odnotowano różnice w zawartości tlenu w wodzie jeziora w poszczególnych miesiącach. Stwierdzone wartości stężenia tlenu w wodzie jeziora Starzyc mieszczą się w zakresie wymaganym dla wód jeziorowych pierwszej i drugiej klasie czystości. Stwierdzono także, że stężenie azotu mineralnego w wodzie jeziora Starzyc za okres 2008-2010 odpowiada wartościom dopuszczalnym dla trzeciej klasy czystości wód jeziorowych, a fosforu przewyższają te wartości, natomiast stężenie jonów amonowych nie przekracza wartości dopuszczalnych dla drugiej klasy czystości.
EN
The aim of researches was to determine the influence of undersown crops plowed down in the autumn and left till spring in the form of mulch on mineral nitrogen content in the soil profile determined in autumn and in spring in conventional and organic farming systems. The field experiments were conducted at the Zawady Experimental Farm owned by the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The following treatments were examined: factor 1 – Undersown crop: control object (no undersown crop cultivation), an undersown crop – biomass ploughed down in autumn (white melilot, white melilot + westerwold ryegrass, westerwold ryegrass), an undersown crop with its biomass used as a spring-incorporated mulch (white melilot, white melilot + westerwold ryegrass, westerwold ryegrass). factor 2 – farming system: conventional and organic. Ammonium and nitrate nitrogen contents were determined in two soil layers (0–30 and 31–60 cm) twice, ie in autumn and spring. The results showed that the highest soil concentrations of ammonium and nitrate ions were determined on control object, and in spring following white melilot incorporation. The autumn and spring-determined soil contents of mineral nitrogen were significantly higher in the conventional in comparison with organic farming system. Mulching of the soil surface with undersown crops significantly reduced the mineral nitrogen content in soil in spring compared with the autumn-incorporated undersown crops.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wsiewek międzyplonowych przyoranych jesienią i pozostawionych do wiosny w formie mulczu na zawartość mineralnych form azotu oznaczonego w profilu glebowym jesienią i wiosną w konwencjonalnym i ekologicznym systemie produkcji. Badania polowe przeprowadzono w RSD w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W doświadczeniu badano dwa czynniki. I. Wsiewka międzyplonowa: obiekt kontrolny (bez uprawy wsiewki międzyplonowej), wsiewka międzyplonowa - biomasa przyorana jesienią (nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka), wsieka międzyplonowa - biomasa pozostawiona do wiosny w formie mulczu (nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka). II. System produkcji: konwencjonalny, ekologiczny. Zawartość jonów amonowych i azotanowych oznaczono dwukrotnie, tj. jesienią i wiosną, w dwóch warstwach gleby (0-30 i 31-60 cm). Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że jesienią najwyższą zawartość mineralnych form azotu odnotowano na obiekcie kontrolnym, a wiosną po przyoraniu nostrzyku białego. W konwencjonalnym systemie produkcji zawartość azotu mineralnego oznaczonego w glebie zarówno jesienią, jak i wiosną była istotnie wyższa niż w ekologicznym systemie produkcji. Wsiewki międzyplonowe pozostawione do wiosny w formie mulczu spowodowały zmniejszenie zawartości azotu mineralnego w glebie wiosną w porównaniu do wsiewek międzyplonowych przyoranych jesienią.
EN
The paper presents the results of winter wheat variable top dressing on grain quality and mineral nitrogen content in soil. The investigations revealed that application of variable fertilization increased the amount of absorbed components in the plant material and decreased variability of these values. Grain quality classified is as fodder grain due to low protein concentration (below 11.5%) and considerable number of germinated grains (c.a. 25%). Mineral nitrogen content in soil on the variably fertilized field was between 20 and 60% lower than on the field fertilized traditionally.
PL
W artykule przedstawiono wyniki zmiennego nawożenia pogłównego pszenicy ozimej na jakość ziarna i zawartość azotu mineralnego w glebie. Przeprowadzone badania wykazały, że stosowanie zmiennego nawożenia podniosło ilość pobranych składników w materiale roślinnym i obniżyło zmienność tych wartości. Jakość ziarna kwalifikowała je, jako paszowe ze względu na niską zawartość białka (poniżej 11,5%) i dużą ilość skiełkowanych ziaren (ok. 25%). Zawartość azotu mineralnego w glebie na polu nawożonym zmiennie była niższa niż na polu o nawożeniu tradycyjnym od 20 do 60%.
14
Content available Mineral Nitrogen in Soils of Different Land Use
EN
Different land use influences both quantity and quality of soil nitrogen, especially its mineral forms. We conducted our study in Pruszkow soils of four different land using: fields (at the edge of town border), allotment gardens, lawns and fallows, 36 samples together. The town is part of the Warsaw agglomeration. It is small but densely populated. Soil was sampled on July, from 0–20 cm depth. The textures of these soils were sands, loamy sands and silts. Amount of total nitrogen in all studied soils was diverse and ranged from 0.33 to 1.91 g kg–1 dry matter of soil. The highest average content of this element was found in soils of allotment garden (1.1 g kg–1 dry matter of soil), and the lowest one in fallow soils (0.5 g kg–1 dry matter of soil). Allotment garden soils were characterized as richest in N-NO3 too (average 22.76 mg kg–1 dry matter of soil). We observed slightly lower accumulation of this element in field soils (average 21.52 mg kg–1 dry matter of soil). In individual cases the quantity of N-NO3 exceeded even 40 mg kg–1 dry matter of soil. Significantly lower amount of this element was found in lawns (average 8.79 mg kg–1 dry matter of soil) and fallows (average 3.22 mg kg–1 dry matter of soil). Different land use had no effect on ammonia amount in Pruszkow soils. The biggest share of N-NO3 in N total was in fields, then in allotment gardens, lawns and smallest in fallows. Share of N-NH4 in N total decreased in the following order: fields, fallows, lawns, allotment gardens. N-NO3 forms prevailed in fields and allotment garden, while N-NH4 predominated in lawns and fallows. Soil reaction had no effect on N-NO3 and N-NH4 amount and N–NO3/N-NH4 ratio. We assumed that actual way of land use affects total nitrogen content and N-NO3 content in soil. In town environment soils of allotment garden can contribute to water pollution.
PL
Sposób użytkowania wpływa na ilość i jakość związków azotu, w szczególności połączeń mineralnych. Badano gleby Pruszkowa będące w użytkowaniu: rolniczym (na obrzeżach miasta), gleby ogródków działkowych, gleby trawników w parkach i zieleńców przyulicznych oraz nieużytków (łącznie 36 próbek z terenu całego miasta). Miasto to jest częścią aglomeracji warszawskiej i charakteryzuje się dużym zaludnieniem. Glebę pobierano w lipcu, z głębokości 0-20 cm. Były to głównie piaski, piaski pylaste (od luźnych do gliniastych) i pyły zwykłe. Ilość azotu ogółem w badanych glebach znajdowała się w granicach 0,33-1,91 g kg-1 s.m. gleby. Największą średnią zawartością tego pierwiastka charakteryzowały się gleby ogródków działkowych (1,1 g kg-1 s.m. gleby), a najmniejszą gleby nieużytków (0,5 g kg-1 s.m. gleby). Gleby ogródków działkowych zawierały również średnio największe ilości azotu azotanowego (22,76 mg N-NO3 kg-1 s.m. gleby). Nieznacznie mniejszą ilość tej formy stwierdzono w glebach pól (średnio 21,52 mg N-NO3 kg-1 s.m. gleby). W pojedynczych przypadkach ilości te były znacznie większe i przekraczały 40 mg N-NO3 kg-1 s.m. gleby. Istotnie niższą ilość tej formy stwierdzono w glebach trawników (średnio 8,79 mg N-NO3 kg-1 s.m. gleby) i nieużytków (średnio 3,22 mg N-NO3 kg-1 s.m. gleby). W przypadku azotu amonowego nie wykazano wpływu różnego użytkowania na zawartość tej formy w glebie. Udział azotu azotanowego w ogólnej ilości azotu największy był w glebach pól uprawnych, następnie ogródków działkowych, trawników i najmniejszy w glebach nieużytków. Udział N-NH4 w N ogółem występował kolejno w glebach: pól, nieużytków, trawników, ogródków działkowych. W glebach pól i ogródków działkowych przeważała forma azotanowa, natomiast forma amonowa przeważała w glebach trawników i nieużytków. Nie stwierdzono wpływu odczynu gleby na ilość form N-NO3 i N-NH4 oraz na wartość stosunku N-NO3 /N-NH4. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz możemy stwierdzić, że sposób użytkowania gleby na terenie Pruszkowa wywiera istotny wpływ na zawartość azotu ogółem i azotanów w glebie. Gleby ogródków działkowych mogą być potencjalnym źródłem zanieczyszczenia wód tym elementem.
EN
The present research, carried out over 2004-2007, aimed at evaluating the effect of the nitrogen application method and foliar application of microelements on the quantitative changes in nitrogen compounds in soil under monoculture of two com cultivars. Nitrogen fertilization was applied at a single dose (soil application) and at a split dose (soil and foliar application). Fertilization with microelements was applied at the 5-leaf phase. After three research years it was observed that the corn cultivars researched as well as the nitrogen application method Significantly determined the content of total N in soil. Significantly higher contents of mis parameter were recorded in soil under 'L.G 22.44' com and after the use of a single nitrogen dose, as compared with the split dose. The nitrogen application method showed a significant effect on the contents of available nitrogen forms. Significantly higher contents of both ammonium nitrogen and nitrate nitrogen(V) were recorded after the application of a single nitrogen dose, as compared with the split dose and irrespective of the cultivar and nitrogen application method, after the use of the microelements investigated.
PL
Badania prowadzono w latach 2004-2007, których celem było określenie wpływu sposobu aplikacji azotu oraz nalistnego stosowania mikroelementów na zmiany ilościowe związków azotu w glebie pod uprawą w monokulturze dwóch odmian kukurydzy. Nawożenie azotem stosowano w dawce jednorazowej (doglebowo) oraz w dawce dzielonej (doglebowo i nalistnie) Nawożenie mikroelementami natomiast zastosowano w fazie 5 liścia. Po trzech latach badań stwierdzono, że badane odmiany kukurydzy, jak również sposób aplikacji azotu istotnie decydowały o zawartości N ogółem w glebie. Istotnie wyższe zawartości tego parametru stwierdzono w glebie spod uprawy kukurydzy odmiany "L.G 22.44" oraz po zastosowaniu jednorazowej dawki azotu w stosunku do dawki dzielonej. Sposób aplikacji azotu istotnie wpływał na zawartości przyswajalnych form azotu. Istotnie wyższe zawartości zarówno azotu amonowego, jak i azotu azotanowego(V) stwierdzono po zastosowaniu jednorazowej dawki azotu w porównaniu do dawki dzielonej oraz niezależnie od odmiany i sposobu aplikacji azotu, po zastosowaniu badanych mikroelementów.
PL
W pracy przedstawiono ocenę stężenia związków azotu w wodzie gminy Szudziałowo położonej w północno-wschodniej Polsce, na Wzgórzach Sokólskich. Spośród badanych typów wody (powierzchniowe i podziemne) największe stężenie azotu azotanowego zanotowano w wodzie podziemnej pierwszego poziomu wodonośnego. W wodzie ze środkowej i północnej części gminy Szudziałowo stężenie to nie przekraczało wartości dopuszczalnych dla wody przeznaczonej do spożycia oraz zaproponowanych jako graniczne w dyrektywie azotanowej. W wodzie z zalesionej części gminy stężenie azotanów było niewielkie. Woda pierwszego poziomu wodonośnego na omawianym obszarze jest powszechnie wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, dlatego szczegółowe monitorowanie jej jakości jest bardzo ważne.
EN
Concentrations of mineral forms of nitrogen in surface and ground waters of the Szudziałowo commune situated between two rivers: the Vistula and Niemen in north-east Poland were analysed. The highest concentrations of nitrate nitrogen were noted in waters of the first aquifer. In central and northern part of the rural commune Szudziałowo the concentrations did not exceed standards established for drinking water and those proposed in the Nitrate Directive. In afforested part of the commune nitrate concentrations in water were small. Waters of the first aquifer in study area are used for drinking purposes and therefore monitoring their quality is very important.
EN
The field experiment was conducted in the years 2006-2008 at Plant Breeding and Acclimatization Institute, Oirision Jadwisin on the light and acid soil. The aim of the research was to compare tubers yield and content of mineral nitrogen in the soil after harvest of potato by different doses in solid (100 i ] 50 kg N o ha-1) and liquid nitrogen form - fertigation (mean of 43.0 kg N o ha-1) to the soil applied. The control was object non-ferlilized and non-irrigated. The objects were divided on: irrigated and non-irrigated. Drip irrigation method in this experiment was applied. The nitrogen dose in fertigation form by using computer program DSS was established. The doses of water and dates of their application by using tensiometer were established. The soil for examination was taken from thc layer of 0-30 and 30-60 cm. Analyses of nitrate and amnionium ions contents were carried out by reflection spectroscopy using RQ flex Merck reflectometr. The yield of tubers on irrigated object by using fertilizer program DSS was about 47 % higher than on the control object but content of mineral nitrogen in the soil on this object was smaller than on the control. Application nitrogen dose of 150 kg N o ha-1 on non-irrigated object, in all investigation years was the cause high cumulation of mineral nitrogen in the soil after harvest of potato. In second years of investigation (2007) already after applied dose of 100 kg N o ha-1 on non-irrigated conditions high level of mineral nitrogen in the soil was found. Nitrogen surplus may be leached from the soil into groundwater in the autumn and winter period.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006-2008 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin na glebie lekkiej, kwaśnej. Celem badań było porównanie wpływu na plon bulw i zawartość azotu mineralnego w glebie po zakończeniu wegetacji ziemniaków zróżnicowanego nawożenia azotem stosowanego do gleby w formie stałej (100 i 150 kg N o ha-1) i płynnej - fertygacja (średnio 43.0 kg N o ha-1). Kontrolę stanowił obiekt bez nawożenia NPK i nienawadniany. Kombinacje podzielono na: nawadniane i nienawadniane. Nawadnianie prowadzono metodą kroplową. Dawkę azotu w formie fertygacji ustalono przy wykorzystaniu komputerowego programu nawozowego DSS. Dawki wody oraz terminy ich stosowania ustalono na podstawie wilgotności gleby przy użyciu tensjometrów. Glebę do badań pobierano z warstwy gleby 0-30 i 30-60 cm. Oznaczenie zawartości jonów azotanowych i amonowych wykonano reflektometrycznie przy użyciu reflektometru RQ flex Merck. Plon bulw uzyskany na kombinacji nawadnianej z wykorzystaniem programu nawozowego DSS był o około 47 % większy niż na kontroli, a zawartość azotu mineralnego w glebie na tej kombinacji mniejsza w porównaniu do kontroli. Zastosowanie dawki azotu 150 kg N o ha-1 bez nawadniania, we wszystkich badanych latach, przyczyniło się do dużej kumulacji azotu mineralnego w glebie po zbiorze ziemniaków. W drugim roku badań (2007) już po zastosowaniu dawki 100 kg N o ha-1 bez nawadniania stwierdzono wysoki poziom azotu mineralnego w glebie. Nadmiar tego azotu może być wypłukany z gleby do wód gruntowych w okresie jesienno--zimowym.
EN
The aim of the present research was to determine the influence of undersown crops and stubble crops on the content of mineral forms of nitrogen in soil profile in autumn and spring. Field experiments were carried out at the Experimental Farm in Zawady, owned by the University of Podlasie in Siedlce. The following combinations of intercrops were taken into account: control object (without intercrop), undersown crops - biomass plowed down in autumn (white clover, Italian ryegrass), stubble crop - oiomass plowed down in autumn (oil radish), stubble crop - biomass left in the form of mulch (oil radish) till spring. The content of nitrate and ammonia ions were determined twice, ie in autumn and spring, in two layers of soil (0-30 and 31-60 cm). The results pointed out that, putting the intercrops into the cultivation limited the conrent of mineral nitrogen in soil in autumn, and increased in spring. The highest concentration of nitrate and ammonia ions was noted in soil in spring, when white clover was plowed down. When the surface of soil was mulched with stubble crop from white mustard in the time of winter, it decreased the content of mineral nitrogen in spring.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wsiewek miedzyplonowych i międzyplonów ścierniskowych na zawartość mineralnych form azotu oznaczonego w profilu glebowym jesienią i wiosną. Badania polowe przeprowadzono w RSD w Zawadach należącej do Akademii Podlaskiej w Siedlcach, W doświadczeniu badano następujące kombinacje międzyplonów. obiekt kontrolny (bez międzyplonu), wsiewka międzyplonowa - biomasa przyorana jesienią (koniczyna biała, życica wielokwiatowa), międzyplon ścierniskowy - biomasa przyorana jesienią (rzodkiew oleista), międzyplon ścierniskowy - biomasa pozostawioną do wiosny w formie mulczu (rzodkiew oleista). Zawartość jonów amonowych i azotanowychl oznaczono dwukrotnie, tj. jesienią i wiosną, w dwóch warstwach gleby (0-30 i 31-60 cm). Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, iż wprowadzenie do uprawy miedzyplonów zmniejszało zawartość azotu mineralnego w glebie jesienią, a zwiększało wiosną. Największe stężenie jonów amonowych i azotanowych odnotowani w glebie wiosną, po przyoraniu koniczyny białej. Mulczowanie powierzchni gleby w okresie zimy międzyplonem ścierniskowym z rzodkwi oleistej zmniejszało zawartość azotu mineralnego wiosną.
EN
The purpose of this study has been to determine the effect of compost, bentonite, zeolite and calcium oxide on the concentration of nitrogen in nickel contaminated soil (O, 100, 200 and 300 mg Ni o kg-1 of soil). The level of mineral nitrogen in soil depended on the soil contamination with nickel, addition of pollution neutralizing substances and crop species. The effect of nickel on the content of mineral nitrogen in soil was closely connected with the crop species. In the series of trials without substances alleviating nickel contamination, the metal pollution depressed the share and content of N-NO3- in mineral nitrogen in soil under oats, but raised its concentration and percentage in soil under yellow lupine. The effect of nickel was much stronger in soil under yellow lupine than under oats. Nickel had an adverse effect on the content of N-NH4+ in soil under yellow lupine. Application of bentonite, zeolite and calcium oxide limited the content of ammonia nitrogen in soil, as compared with the average concentration from the unamended series. Bentonite had the strongest effect on the content of N-NH.T in soil under oats, while in soil under yellow lupine zeolite and calcium oxide were the most effective. The neutralising substances added to soil had a contrary influence on the content of nitrate(V) nitrogen when compared with that produced on ammonia nitrogen. They all favoured increased concentration of this form of nitrogen in soil. The strongest effect on the average content of N-NO3- was produced by bentonite. Bentonite, zeolite and calcium oxide resulted in increased ratios of nitrate nitrogen in total mineral nitrogen in soil, with bentonite producing a stronger effect in soil under oats while zeolite and calcium oxide being more effective in soil under yellow lupine. Zeolite and calcium oxide had a stronger effect on the ratio of N-NO3- in soil under yellow lupine than in soil under oats. Compost produced similar results, but only in soil under yellow lupine.
PL
Celem badań było określenie oddziaływania kompostu, bentonitu, zeolitu i tlenku wapnia na zawartość azotu mineralnego w glebie zanieczyszczonej niklem (O, 100, 200 i 300 mg Ni o kg-1 gleby). Zawartość azotu mineralnego w glebie była uzależniona od zanieczyszczenia gleby niklem, dodatku substancji łagodzących i gatunku rośliny. Wpływ niklu na zawartość azotu mineralnego w glebie był ściśle związany z gatunkiem roślin. W serii bez dodatków łagodzących zanieczyszczenie gleby niklem wywołało zmniejszenie zawartości i udziału N-NO3- w azocie mineralnym gleby spod owsa oraz zwiększenie jego zawartości i udziału w glebie spod łubinu żółtego. Wpływ w glebie spod łubinu żółtego był znacznie większy niż w glebie spod owsa. Nikiel oddziaływał negatywnie na zawartość N-NH4+ w glebie spod łubinu żółtego. Aplikacja bentonitu, zeolitu i tlenku wapnia do gleby ograniczyła zawartość azotu amonowego w glebie, w porównaniu do średniej z serii bez dodatków. Najsilniej na zawartość N-NH4+ w glebie spod owsa działał bentonit, a w glebie spod łubinu żółtego zeolit i tlenek wapnia. Zastosowane substancje miały odwrotny wpływ na zawartość azotu azotanowego(V) niż azotu amonowego w glebie. Sprzyjały one zwiększeniu zawartości tej formy azotu w glebie. Największy wpływ na średnią zawartość N-NO3- miał bentonit. Bentonit, zeolit i tlenek wapnia wywołały zwiększenie udziału azotu azotanowego w azocie mineralnym gleby, przy czym bentonit działał silniej w glebie spod owsa, a zeolit i tlenek wapnia w glebie spod łubinu żółtego. Zeolit i tlenek wapnia miały większy wpływ na udział N-NO3- w glebie spod rubinu żółtego niż w glebie spod owsa. Podobny wpływ miał kompost, ale tylko w glebie spod łubinu żółtego.
EN
The results of research on changes in the content of total phosphorus in red clover and in soil fertilized with varied doses of mineral nitrogen in a form of ammonium nitrate (N0 - 0, N1 - 30, N2 - 60, N3 - 90 kg N ha-1) were presented. In total during a single rotation in treatments there was introduced 170 kg N into soil in a form of mineral fertilizers per crop rotation. Soil and plant samples were taken in 2004, twice (in June and in September). Fertilization with mineral nitrogen at the dose N2 resulted in the highest increase in the content of total phosphorus both in the Luvisol soil researched and in red clover. The nitrogen used at the dose of N3 decreased the soil pH reaction, decreased the content of phosphorus in soil and in the plant. Besides it decreased the activity of alkaline phosphatase and increased the activity of acid phosphatase in soil.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące zmian zawartości fosforu ogółem w koniczynie czerwonej i w glebie nawożonej zróżnicowanymi dawkami azotu mineralnego w postaci saletry amonowej (N0 - O, N1 - 30, N2 - 60, N3 - 90 kg N ha-1). Łącznie w ciągu jednej rotacji w obiektach wnoszono do gleby w nawozach mineralnych 170 kg N w zmianowaniu. Próbki glebowe i roślinne pobrano w 2004 roku, dwukrotnie (w czerwcu i we wrześniu). Nawożenie azotem mineralnym w dawce N2 spowodowało największy wzrost zawartości fosforu ogółem zarówno w badanej glebie płowej, jak i koniczynie czerwonej. Zastosowany azot w dawce N3 powodował obniżenie odczynu pH gleby, spadek zawartości fosforu w glebie i roślinie. Ponadto wpłynął na obniżenie aktywności fosfatazy alkalicznej i wzrost aktywności fosfatazy kwaśnej w glebie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.