Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano analizę pracy falownika czterogałęziowego z filtrem wyjściowym LC z wybranymi rodzajami obciążeń nieliniowych. Omówiono topologię badanego układu i sposób jego sterowania. Następnie scharakteryzowano wybrane trzy rodzaje rozpatrywanych nieliniowych odbiorników (rys. 4 – 9). Dla tych odbiorników wyznaczono trajektorie napięcia wyjściowego w przestrzeni α-β-γ jakie powinien generować falownik, żeby na zaciskach odbiornika utrzymać symetryczne sinusoidalne napięcie (rys. 11 – 13). Następnie obliczono wielkość napięcia UDC zasilania falownika tak, aby trajektorie napięcia wyjściowego były wpisane w graniczny dwunastościan w przestrzeni α-β-γ lub w graniczny sześciobok foremny na płaszczyźnie α-β. Wyniki tych obliczeń zaprezentowano w postaci rodziny charakterystyk UDC = f(I) @ cF = const. (rys. 14). Zbyt niskie napięcie zasilania DC falownika powoduje wzrost zawartości wyższych harmonicznych w napięciu odbiornika. Omawiana analiza została przeprowadzona przy użyciu modelu uśrednionego falownika, składowych symetrycznych i metody superpozycji dla poszczególnych harmonicznych prądu obciążenia. Uzyskane wyniki zweryfikowano wykorzystując model komputerowy rozpatrywanego obiektu opracowany i przebadany w środowisku MATLAB SIMULINK (rys. 15).
EN
In the paper analysis of 4-leg voltage source inverter (VSI) with LC output filter supplying selected types of nonlinear loads is presented. Four leg voltage source inverter topology and its control was presented. Then selected three types of nonlinear loads was character-ized (fig. 4 – 9). For these nonlinear loads reference VSI output voltage trajectories in the α-β-γ space were calculated in order to obtain sinusoidal symmetrical voltage on load side terminals (fig. 11 – 13). Subsequently, magnitude of DC inverter's supply volt-age so that the inverter output voltage trajectories were inscribed in the boundary dodecahedron in the α-β-γ space or boundary regular hexagon in the α-β plane. The results of these calculations are presented in the form of a characteristic UDC = f(I) @ cF = const. (Fig. 14). Too low magnitude of DC VSI supply voltage leads to THDU of load voltage rising. Considered analysis was conducted using 4-leg VSI averaged model and taking advantage of symmetrical components and superposition method for individual load current harmonics. Obtained results were verified using computer model of the considered system prepared and simulated in MALTAB-SIMULINK environment (fig. 15).
2
Content available remote Wpływ małego lokalnego źródła na sieć NN praca równoległa
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów jakości energii w rozdzielni głównej SN/nN, do której podłączone było lokalne źródło. Wykonano pomiary zarówno wtedy, kiedy lokalne źródło nie pracowało, jak i podczas jego pracy. Celem badań było określenie wpływu lokalnego źródła pracującego równolegle z siecią elektroenergetyczną na parametry jakościowe zasilania. Uzyskane wyniki zostały pokazane w postaci uporządkowanych wykresów częstotliwości, napięcia, THDU, długookresowego wskaźnika migotania światła Pi,, prądu i THD\. Dodatkowo przedstawiono rozkład harmonicznych prądu generatora i sieci zasilającej podczas pracy lokalnego źródła. Na podstawie analizy uzyskanych wyników wykazano, że w rozpatrywanym przypadku lokalne źródło miało korzystny wpływ na jakość napięcia zasilania.
EN
The results of power quality measurements in a MV/LV switching station are presented in the paper. The measurements were taken with and without a local power generator running. The aim of the investigations was to determine the influence of the local power generator, working parallel to the grid, on the power quality. The measurement results are given in the form of ordered diagrams of the voltage frequency, the voltage, THDV, long term flicker intensity Pi,, the current and THD{. Furthermore, the harmonics of the generator and supply grid currents during the local power generator operation are presented. Basing on the analysis results obtained, it was shown that the influence of the local power generator on the power quality was advantageous in the considered case.
PL
W artykule przedstawiono diagnostykę awarii przekształtnika napędu wentylatora. W celu określenia przyczyny awarii dokonano ciągłej rejestracji napięcia w obwodzie pośredniczącym DC i prądu jednej z faz silnika za pomocą karty pomiarowej KPCI - 3104 firmy Keithley. W pierwszym etapie badań analizowano uśrednione dobowe przebiegi. Następnie dla wybranych przypadków wykonano dodatkowe pomiary oscyloskopowe. Na tej podstawie określono możliwe przyczyny powstawania łuku elektrycznego w obwodzie pośredniczącym DC. Przedstawiono i zweryfikowano możliwość wyeliminowania przyczyny występowania awarii.
EN
Diagnostics of a fan drive converter is presented in the paper. In order to determine the reason for the converter failure, long term measurement logging of a DC voltage and AC motor supply current was carried out. A portable PC with Keithley PCI card KPCI - 3104 was used as the data logger. First, the averaged daily waveforms were analysed. Then, the additional oscilloscope measurements were made for the selected cases. Basing on that data, possible reasons for electric arc occurrence in the converter DC circuit were determined. The possibility of failure elimination was verified.
PL
W pracy dokonano analizy możliwości ciągłej pracy obiektu rekreacyjnego w przypadku zasilania obiektu z lokalnego agregatu kogeneracyjnego w stanie zamierzonej pracy wyspowej przy braku połączenia z siecią elektroenergetyczną (np. w wyniku awarii sieci). Na podstawie analizy normy krajowej dotyczącej jakości energii elektrycznej [1], wytycznych producenta dotyczących urządzeń prądotwórczych [2] oraz wymogów stawianych przez odbiorniki energii elektrycznej w tego typu obiekcie określono klasy odbiorników i dokonano ich podziału według stopnia ważności. Kolejnym zastosowanym kryterium podziału była pora pracy odbiorników i możliwość ich zależnego i niezależnego załączania. Podziału tego dokonano na podstawie prezentowanych w artykule pomiarów przeprowadzonych w obiekcie rzeczywistym. Wyniki prac zostały określone w arkuszu kalkulacyjnym, w którym opracowano strategię łączeń. Całość podsumowują wnioski określające wytyczne eksploatacji odbiorników przewidywanych do pracy w takich warunkach.
EN
The paper presents the analysis of swimming pool functioning during intentional islanding (no connection with the grid due to e.g. its failure) of a local CHP unit. Basing on the National Standard concerning the electric energy quality [1], the manufacturer guidelines related to CHP units [2] and the requirements imposed by electric loads in such an object, there was determined the class of electric loads and there was made their classification according to their priority. The next classification criterion applied was the duration and time of electric load operation and the possibility of their dependent and independent switching on. The classification was made basing on the data obtained from measurements on a real object and presented in the paper. The method of operation (switching strategy) was developed in an EXCEL spreadsheet. The final conclusions refer to the requirements for electric load exploitation in such conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy agregatu prądotwórczego zasilanego z sieci gazowniczej, który stanowi element składowy zasilania zespołu budynków szkolnych wraz z pływalnią. Celem analizy było ustalenie opłacalności pracy agregatu prądotwórczego w szerokim zakresie zmian obciążeń. Założono, że potencjalne oszczędności mogą wystąpić w przypadku zmiennoobrotowej pracy agregatu. Przyjęto strukturę układu składającego się z silnika gazowego, generatora synchronicznego, który został połączony z lokalną siecią odbiorczą za pośrednictwem przekształtnika. Dla uproszczenia analizy przyjęto, że obwód przekształtnikowy składa się z prostownika diodowego (AC/DC) i układu boost. Obwód w takiej konfiguracji ma zadanie stabilizowania napięcia wyjściowego DC. W praktyce napięcie wyjściowe DC jest napięciem obwodu pośredniczącego 3-fazowego falownika napięcia zasilającego lokalną sieć odbiorczą.
EN
The analysis results of operation of a gas engine - electric generator unit fed from the gas network are presented in the paper. The generator is the part of power facility at the school and swimming pool complex. The aim of the analysis was estimating the worth while ness of the generator unit operation within the wide range of load changes. The potential savings could take place in the case of variable speed operation of the unit. The system structure was assumed to consist of a gas engine and a synchronous generator connected to the local autonomous grid by means of a power electronics converter. In order to simplify the analysis, it was assumed that the power electronics converter consisted of a diode rectifier (AC/DC) and a step-up boost converter (DC/DC) and its task was to stabilize the output DC voltage. In reality the output DC voltage is a DC link voltage of a 3-phase voltage inverter supplying the local autonomous grid.
PL
Artykuł porusza tematykę związaną z pracą falownika czterogałęziowego. Układ taki przewiduje się do potencjalnego zastosowania w układach agregatów kogeneracyjnych zmiennoobrotowych, współpracujących zarówno z siecią elektroenergetyczną, jak i z siecią wydzieloną. Przedstawione problemy dotyczą pracy na sieć wydzieloną przy wahaniach napięcia na zasilaniu falownika. Badania przeprowadzono w celu określenia wpływu zmian napięcia zasilania falownika na parametry napięcia wyjściowego.
EN
Article concerns operation of four-leg VSI. Such a inverter is planed to be used in variable rotational speed CHP unit, which can operate with the mains grid and also with local islanded network. In the paper the problems with supply DC voltage variations are presented in operation with local islanded load. Researches are conducted in order to determine influence of dc supply voltage variations on output voltage parameters in four-leg voltage source inverter.
PL
W artykule przedstawiono część wyników prac nad projektem budowy skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej dla zespołu budynków kompleksu edukacyjnego i krytej pływalni. Scharakteryzowano istniejące i projektowane obiekty pod kątem przyszłego doboru źródeł energii. Dane uzyskano na podstawie pomiarów z obiektów rzeczywistych, istniejących. Dla części kompleksu, które były w fazie projektowania (kryta pływalnia), wykorzystano pomiary z podobnego obiektu znajdującego się w eksploatacji. Do określenia zapotrzebowania na ciepło dla obiektów szkolnych wykorzystano znane z literatury cieplne modele bezwymiarowe zmienności obciążenia.
EN
The paper presents some results of working on a demonstration project of a small-scale heat and power plant for a group of buildings concerning building characteristics. The problem of energy demand analysis, which is the key point of a cogeneration plant sizing procedure, is discussed. The presented data were obtained from on the site measurements. Since the swimming pool was under construction, so in order to obtain data for the energy demand analysis measurements were taken on a similar object. Heat load characteristics for educational buildings shown in the paper are based on literature dimensionless models.
PL
W artykule przedstawiono część wyników prac nad projektem budowy skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej dla zespołu budynków kompleksu edukacyjnego i krytej pływalni. Omówiono procedurę doboru urządzeń i wstępnego projektowania układu wytwórczego. Na przykładzie tego projektu omówiono problematykę optymalnego doboru mocy i ilości urządzeń źródła wraz z przedstawieniem wyników obliczeń. Omówiono główne czynniki wpływające na ostateczną postać rozwiązania technicznego.
EN
The paper presents some results of working on a demonstration project of a small-scale heat and power plant for group of buildings concerning heat and power sources sizing. The planning procedure and results of a preliminary design of a small-scale cogeneration plant are presented. The plant is fuelled with natural gas, and it supplies energy to a group of three different buildings. Basing on this case, the problems of optimal sizing of a small-scale CHP plant for a building energy supply system are presented and discussed. Calculation procedures are shown together with the results of sample analysis. The factors that influence the final system configuration are indicated.
PL
Gazowe układy kogeneracyjne małej mocy od kilku lat wzbudzają duże zainteresowanie jako alternatywne źródła zasilania obiektów w ciepło i energię elektryczną. Z drugiej strony brak precyzyjnej informacji specjalistycznej oraz wytycznych projektowych to jedna z barier rozwoju tej technologii. W artykule przedstawiono analizę obecnego stanu technologii małych, gazowych źródeł kogeneracyjnych w Polsce oraz założenia projektu demonstracyjnego zastosowania gospodarki skojarzonej na małą skalę w centrum edukacyjno-sportowym.
EN
Small-scale cogeneration has been a very interesting alternative for last couple of years in the field of providing heat and power for individual consumers. On the other hand the lack of precise technical information and guides for project makers are, among other, the barriers that prevent the technology from wide implementation. In this paper a short analysis of the present status of the small-scale cogeneration in Poland is presented. The paper also discuss the demonstration project of the cogeneration plant at sport and education centre.
PL
Zainteresowanie gazowymi układami kogeneracyjnymi w Polsce pojawiło się w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W roku 1997 Ustawa "Prawo energetyczne" wprowadziła uregulowania prawne, które teoretycznie stworzyły korzystne warunki do wprowadzania do krajowej energetyki nowych technologii wytwórczych. Jedną z takich technologii jest skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w rozproszonych obiektach małej mocy, zasilanych gazem ziemnym.
PL
W artykule opisano konstrukcje elektrowni wiatrowych i sposoby współpracy z siecią elektroenergetyczną. Specyfika źródła energii, jakim jest wiatr, powoduje niestacjonarną pracę elektrowni. W celu uwidocznienia wagi pewnych problemów przedstawiono rozkład prędkości wiatru bazujący na rozkładzie Rayleigha, który jest reprezentatywny dla naszego kraju. Przedstawiono pomiary prądu w czasie załączania generatora do sieci i podczas pracy. Pomiary były wykonywane w elektrowni stałoobrotowej, pracującej bezpośrednio na sieć. Omówiono możliwości łagodzenia prezentowanych skutków występujących przy synchronizacji i normalnej pracy w zależności od układu współpracy z siecią.
EN
Modern wind turbine systems being connected to the grid are described in the paper. Wind character causes nonstationary work of wind turbine what has bad influence on the grid. Wind speed distribution based on Rayleigh's distribution, representative for our region, is used in order to show importance of specific problems. Current waveforms during synchronisation process and normal work, taken from constant speed wind turbine directly connecting to the grid, are presented. Ways of reducing undesirable effects during synchronisation process and normal work in different wind turbine system configuration are shown.
12
Content available remote Modelowanie układu sterowania mocy w elektrowni wiatrowej
PL
Artykuł porusza tematykę sterowania mocą w elektrowni wiatrowej pracującej na sieć elektroenergetyczną. Zaprezentowano aproksymację funkcji opisującej charakterystykę turbiny wiatrowej przy pomocy sieci neuronowej, w celu określenia optymalnego sterowania kątem położenia łopat w funkcji prędkości wiatru pod względem maksymalizacji produkowanej energii. Na tle optymalnej charakterystyki zaprezentowano możliwości uproszczenia sposobu sterowania kątem łopat i wynikające z tego różnice w produkcji energii. Modelowanie obiektu zrealizowano z użyciem pakietu MATLAB.
EN
Article is about controlling power output of a wind turbine generator connected to the grid. Approximation of function describing wind turbine characteristic is presented using neural network. This approximation is needed to optimise energy output as a function of wind speed and turbine blade angle. Several simplified methods of power output control are shown and compared to optimal method. There are presented differences of energy production of these control methods. Calculations and computer models are run under MATLABŽ SIMULINKŽ software.
PL
W artykule przedstawiono realizację systemu sterowania elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej 160 kW. Na elektrownię składa się trójłopatowa turbina wiatrowa ze sterowanym kątem ustawienia łopat, przekładnia mechaniczna i asynchroniczny generator pracujący bezpośrednio na sieć elektroenergetyczną. System sterowania wykonano w postaci dwóch połączonych ze sobą sterowników mikroprocesorowych. Zapewnia on w pełni automatyczną, bezobsługową pracę obiektu.
EN
In the paper realisation of a control system of the wind turbine power generator with rated power of 160 kW is presented. The wind turbine power generator consists of three blades pitch controlled wind turbine, mechanical drive and induction squirrel cage generator connected straight to the utility grid. Control system was constructed with two interlinked microprocessor based controllers. It allows fully automatic, maintenanceless operation of the object.
15
Content available remote Elektrownie wiatrowe
PL
Artykuł przedstawia koncepcję układu kompleksowej regulacji mocy biernej w dużym zakładzie przemysłowym, w którym występują zarówno niedobory, jak i nadwyżki mocy biermej w różnych porach dnia lub dniach tygodnia. System opiera się na centralnym sterowniku programowalnym, współpracującym z układem sumatora zainstalowanym w miejscu przyłączenia do sieci 110 kV i lokalnymi regulatorami mocy biernej przy silnikach synchronicznych. Właściwy algorytm rozdziału zadanej mocy biernej do poszczególnych sterowników lokalnych umożliwia zoptymalizowanie niekorzystnych przepływów mocy w sieci wewnątrzzakładowej.
EN
The paper presents conception of a complex control system of reactive power flow in a large industrial plant in which periods of reactive power deficiency or its excess occur at different time of a day or a week. The control system is based on a central PLC working with local controller for synchronous motors. PLC acquires data from the electrical energy meter system installed in the factory supplying point of 110 kV. The same data is used for calculating electrical energy consumption for the whole factory. Furthermore, the appropriate control algorithm enables to optimise reactive power flows in internal industrial network.
PL
W artykule poruszono kilka problemów związanych z budową elektrowni wiatrowych o mocach powyżej 100 kW. Zawiera on ogólne omówienie różnych rodzajów silników wiatrowych i możliwości ich wykorzystania w elektrowniach wiatrowych. Zaprezentowano także układy pracy tego typu elektrowni przeznaczonych do współpracy z siecią elektroenergetyczną. Przedstawiono również wymagania stawiane systemowi sterowania i nadzoru.
EN
Several aspects of implementing wind turbine power generators with power above 100 kW are presented in the paper. Different types of wind motors, their capacity for converting wind energy and their potential implementation in wind power systems. Are described in general as well. The article also contains description of the power system in a wind power station connected to the grid. Furthermore, there are given tasks for the control system in such a small scale power station.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.