Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  akwizycja obrazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne płomienia powstającego w wyniku spalania paliw gazowych możliwe do zaobserwowania na jego obrazach zarejestrowanych za pomocą różnego rodzaju przetworników wizyjnych i termowizyjnych. Zaprezentowano uproszczony model obrazu płomienia, który jest podstawą oceny jakości spalania gazu na palnikach z płomieniem odkrytym w prowadzonych przez autora badaniach. Opisano wygląd płomienia dyfuzyjnego, kinetyczno-dyfuzyjnego oraz kinetycznego. Podano charakterystyczne cechy obrazów każdego z nich. Zaprezentowane modele odniesiono do równań stechiometrycznych spalania gazów węglowodorowych z użyciem tlenu. Przedstawiono przegląd przeprowadzonych eksperymentów, polegających na zarejestrowaniu obrazów płomienia z wykorzystaniem różnych rodzajów kamer, zarówno termowizyjnych, jak i wizyjnych, tzn. działających w świetle widzialnym. Użyte kamery wyposażone były w przetworniki pracujące w różnych technologiach. Zaprezentowane w artykule termogramy pochodziły z kamer: FLIR GF 320, z detektorem promieniowania podczerwonego typu InSb, FLIR A35, z detektorem typu mikrobolometr, oraz kamery NIT NATIVE WDR™, z detektorem typu CMOS (SWIR). Stosowane w badaniach kamery wizyjne wyposażone były w przetworniki typu CMOS, CCD. Zwrócono uwagę na problemy występujące podczas rejestracji obrazu płomienia, takie jak prześwietlenia, zbyt duży kontrast, rozmycia, utrata kształtu fotografowanego zjawiska. Przedstawiono parametry przetworników, które mogą wpływać na jakość otrzymywanych zdjęć. Zaprezentowano wyniki eksperymentu polegającego na użyciu cyfrowych algorytmów przetwarzania obrazu w celu zwiększenia na zdjęciu wynikowym jego rozdzielczości i rozpiętości tonalnej oraz osiąganej głębi kolorów (high dynamic range) z serii czterech jednoczesnych zdjęć płomienia. W końcowej części artykułu opisano wyniki eksperymentu polegającego na użyciu filtrów optycznych IR/UV cut i filtrów polaryzacyjnych w celu zmniejszenia prześwietleń i odbić, związanych z dużą jasnością fotografowanego zjawiska fizycznego. We wnioskach skomentowano wyniki przeprowadzonych eksperymentów oraz oceniono wykorzystywane rodzaje filtrów i przetworników zastosowanych kamer pod kątem przydatności do akwizycji obrazów płomieni palników odkrytych.
EN
This article presents the characteristic features of gas flame resulting from gas fuel combustion, which can be seen on its images, registered using various types of vision and thermovision sensors. A simplified model of the flame image is presented, which is the basis for assessing the quality of combustion process on open-flame burners, in the research conducted by the author. The appearance of diffusion, kinetic-diffusion and kinetic flames is described. The characteristic features of each of them are provided. The presented models were referred to stoichiometric equations for the combustion of hydrocarbon gases with oxygen. The paper presents a review of the experiments carried out, consisting of recording flame images using various types of thermal imaging and video cameras. The cameras used were equipped with sensors operating in different technologies. The thermograms presented in the article came from the following cameras: FLIR GF 320 with infrared radiation detector type InSb, FLIR A35 with a microbolometer type detector, and a NIT NATIVE WDR™ camera equipped with a CMOS detector (SWIR). The video cameras used in the tests were equipped with CMOS and CCD sensors. Attention was paid to problems occurring during flame image acquisition, such as overexposure, too much contrast, blurring, loss of the shape of the photographed phenomenon. The parameters of sensors which could affect the quality of the received images are presented. It presents the results of an experiment applying digital image processing algorithms used in order to increase its tonal range, contrast range and the achieved color depth of the final photograph (High Dynamic Range) from a series of four simultaneous flame images. The final part of the article describes the results of an experiment using IR/UV cut optical filter and polarizing filter to reduce the flashes and reflections associated with the high brightness of the photographed physical phenomenon. The conclusions comment on the results of the conducted experiments and the applied types of filters and sensors of the used cameras have been evaluated in terms of their suitability for acquiring images of flames of the open burners.
PL
Celem pracy było zaprojektowanie taniego i prostego w obsłudze wielokamerowego systemu rejestracji sekwencji wizyjnych, będącego alternatywą dla systemów obecnie stosowanych. W projekcie opracowano moduł kamerowy zbudowany z kamery i mikrokomputera wyposażonego w kartę pamięci. Stworzono także dedykowane oprogramowanie „zarządcy” oraz modułu kamerowego. Opracowany system umożliwia precyzyjną synchronizację dowolnej liczby kamer za pomocą dwóch technik synchronizacji: z użyciem modułu zarządzającego lub z wykorzystaniem zsynchronizowanych zegarów modułów kamerowych.
EN
The aim of the work was to design a simple in use and cheap multi-camera video acquisition system as an alternative to systems currently in use. There was developed camera module, built with a camera and a microcomputer equipped with a memory card, and software – manager installed in the management module and program for camera module installed in the microcomputer. The developed system allows for precise synchronization of multiple cameras using two synchronization techniques – using the management module or using synchronized camera modules clocks.
EN
The paper describes a new methodology that allows to design scalable complex control and data acquisition systems taking into consideration the additional, non-functional requirements of High-Energy Physics (HEP). Electronic systems applied in HEP often operate in difficult conditions. Access to such devices is difficult or even impossible. The HEP systems require high availability, serviceability and upgradeability. The operating conditions of these systems are even more difficult than for telecommunication devices. Therefore, a different methodology should be applied than for classical telecommunication systems, when designing electronics used in high-energy physics applications. Electronic systems also need a suitable hardware platform that not only assures high availability, simplifies maintenance and servicing but also allows to use mixed analogue-digital signals. The author made an attempt to develop a new methodology suitable for designing of complex data acquisition and control systems of HEP. The Low Level RF (LLRF) system of European Free Electron Laser (EXFEL) and Image Acquisition System (IAS) prototype developed for International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) tokamak are presented as examples of complex electronic systems that were designed according to the proposed methodology.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie wykorzystania różnych długości fal do akwizycji wzorców układu naczyniowego palców dłoni. Autor wykazuje, iż przy akwizycji obrazów tej biometryki dla widma bliskiej podczerwieni istnieje zależność między długością fali a skutecznością działania systemu biometrycznego. W kolejnych częściach pracy przedstawiono opis podstaw biologicznych zjawiska oraz wyniki przeprowadzonych badań, które potwierdzają istnienie omawianej korelacji.
EN
In this paper study of NIR wavelengths usability for purpose of finger vein acquisition is given. Author demonstrate correlation between used wavelengths in NIR spectra and effectiveness of identification in biometric system. The biological basis of this phenomenon are described. Finally the result of conducted experiments are given which proof that some NIR wavelengths better suit for vein patterns acquisition then others.
EN
The High Energy Physics (HEP) experiments, due to their large scale, required performance and precision, have to be controlled by complex, distributed control systems. The systems are responsible for processing thousands of signals from various sensors of different types. Very often, one of the data sources applied in such systems are visible light/infrared cameras or other imaging sensors, which provide substantial information about studied phenomena. High data throughput for camera systems require dedicated mechanisms for data collecting and processing. Moreover, the images from cameras should be also available to system operator. It needs the support from both operator panels interface and control application which should provide data in the dedicated format. The paper presents two different approaches to image distribution, processing and visualisation applied in distributed control systems. Discussed is the issue of support for cameras and image data implemented in the Distributed Object Oriented Control System (DOOCS) and an example control system designed to the needs of image acquisition system on the base of the Experimental Physics and Industrial Control System (EPICS) environment.
6
EN
The paper describes an universal module for video stream acquisition from fast cameras with Camera Link interface. The first version of the referenced standard defines three configurations: Base, Medium and Full. The developed module supports all of them achieving transmission speeds up to 5.44 Gb/s for raw image data in the Full configuration. The module is designed according to FPGA Mezzanine Card (FMC) standard and can cooperate with carrier boards containing High-Pin Count (HPC) version of the connector. The module was tested with the TEWS TAMC-641 module.
7
Content available remote Computer system for processing of microscopic images
EN
A computer system for acquisition and processing of microscopic images has been presented in this paper. The main element of the presented system is a CCD camera coupled to the two kinds of microscopes: stereoscopic or metallographic and connected to a PC computer by USB.Acquisition and preparation of images for the qualitative and quantitative analysis is the primary objective of the system. The author's software allows for the realization of different types of the context and non-context operations for detection and identification of the selected fragment of images. The implemented algorithms have been oriented for the metallographic analysis.
PL
Dokładność akwizycji obrazu przez aparat fotograficzny zależy od poprawności odwzorowania barw zamontowanego w nim przetwornika. Celem badań było numeryczne wyznaczanie czułości widmowej sensora cyfrowego aparatu fotograficznego oraz określenie wpływu źródła światła na jej wyznaczanie. Badania wykazały, że najlepszym sposobem na wyznaczenie czułości przetwornika jest zastosowanie światła żarowego o prawie liniowym widmowym rozkładzie mocy i metody Levenberga-Marquardta dla zerowych wartości początkowych.
EN
The accuracy of camera image acquisition depends on the sensor color reproduction. Camera captures color information from color filter mosaic placed over the sensors. Most of today's cameras use RGB color filters that transmit the light by fixed wavelength range with different intensity. Sensor sensitivity allow us to determine the camera response for specific spectrum of light. If we know light stimulus (light source and color chart) and camera response (image) we can calculate camera sensor sensitivity. The aim of this paper is numerical estimation of camera sensor spectral sensitivity and effect of different lights conditions on its determination. We use one incandescent (3300K) and two fluorescent light source (5000K and 5100K). Incandescent light with almost linear spectral power distribution (Fig. 1) gives the best estimation of sensor sensitivity for all tested light sources (Tab. 1). Sensor sensitivity was estimated with use of singular value decomposition (SVD) and the Levenberg-Marquardt method (LM). The best results were obtained for the LM method with zero initial values (Tab. 2).
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę układu do akwizycji obrazów, przeznaczonego do obserwacji obiektów w procesach wysokotemperaturowych. Układ może być przydatny zwłaszcza w komputerowej analizie obrazów, która wymaga pozyskania dobrej jakości obrazów. Układ skonfigurowany jest z obserwowanego obiektu, monochromatycznego źródła światła krótkofalowego oraz filtra pasmowo-przepustowego, w którym długość fali światła oświetlacza zawiera się wewnątrz pasma filtra pasmowo-przepustowego, przy czym długość fali światła oświetlacza jest mniejsza niż dominująca długość fali światła emitowanego przez obiekt. Zastosowany układ oświetlacza i filtrów eliminuje niepożądane barwy w treści obrazu, pozwala na zachowanie stałych parametrów akwizycji obrazu w całym zakresie temperatur i zapewnia uzyskanie bardzo dobrej jakości obrazu. Układ do akwizycji obrazów zastosowano w analizatorze do wyznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych.
EN
The system described in the paper provides image acquisition in high temperature processes. The system can be very useful in computerized image analysis, when the high quality image of object to analyze is necessary. The system consists of observed object, monochrome short-wavelength illuminator and band pass filter. The wavelength of the illuminator is located inside the wavelengths range of band pass filter and is smaller then the dominant wavelength emitted for the observed object. The configuration of illuminator and band pass filter eliminates not important details of the image and assures the constant image acquisition parameters as well as high quality of images for full range of temperatures. The acquisition system is applied in the analyzer for determination of characteristic temperatures of solid fuels phase transitions.
10
Content available remote Wpływ wybranych parametrów akwizycji obrazu na jego barwność
PL
W referacie przedstawiono pojęcie barwności obrazu cyfrowego i wskazano na jego zastosowania w przetwarzaniu obrazów barwnych. Zaprezentowane zostały wyniki badań nad własnościami barwności obrazu zarówno w kontekście przetwarzania obrazów jak i ich akwizycji. W pracy przedstawiono wyniki dotyczące m.in. zależności barwności od rodzaju aparatu, wybranej przestrzeni barw oraz parametrów ekspozycji.
EN
The paper presents a concept of image colourfulness and points to its applications in colour image processing. The results of research on properties of image colourfulness are presented in the context of image processing and also image acquisition. These results concern the image colourfulness dependence on type of digital still camera (DSC), chosen colour space and exposition parameters.
11
Content available remote The assessment of jet-engine's gas-turbine blade condition
EN
In this article, research results concerning impact of high-temperature heat loads on gas turbine blade are presented Attempted was interrelation of soaking heat (colour variation of tested surfaces) with changes in microstructure of the tested blade surface layer. In terms of technical system diagnostics, acquisition of important diagnostic information (change of luminescence and chrominance as a function of temperature working on the blade) in a non-destructive manner was obtained. This information can be used for evaluatian of micrastructure changes or also material's state of overheating in operation of jet engine's elements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oddziaływania obciążeń cieplnych o wysokiej temperaturze na łopatki turbiny gazowej. Starano się wyszukać związek temperatury wygrzewania (zmiany barwy powierzchni) ze zmianami mikrostruktury warstwy wierzchniej badanych łopatek. Zatem z punktu widzenia diagnostyki obiektów technicznych, w sposób bezinwazyjny uzyskano ważną informację diagnostyczną, tj. zmianę luminancji i chrominancji w funkcji temperatury działającej na łopatki. Informacja ta może posłużyć do oceny zmian mikrostruktury lub też stanu przegrzania materiału podczas eksploatacji łopatek turbiny lotniczego silnika odrzutowego.
PL
W artykule przedstawiono warunki badań dotyczące oddziaływania obciążeń cieplnych o wysokiej temperaturze na próbki ze stali 2H13. Starano się powiązać temperaturę wygrzewania (zmianę barwy badanych powierzchni) ze zmianami mikrostruktury warstwy wierzchniej badanych próbek. Zatem z punktu widzenia diagnostyki obiektów technicznych, w sposób bezinwazyjny starano się uzyskać ważną informację diagnostyczną, która w praktyce może posłużyć do oceny zmian mikrostruktury lub też stanu przegrzania materiału w eksploatacji elementów maszyn.
EN
In this article, main emphasis was put on determining the influence of high temperature on steel 2H13 samples. Attempted was linking the high temperature of heating with change of tested surface color and changes in microstructure of sample's surface layer. In terms of technical system diagnostics, in a non-invasive manner obtaining important diagnostic information was attempted, which in practice can be used for evaluation of microstructure changes as well as the state of overheating in machine elements operation.
PL
Praca jest przeglądem wybranych metod cyfrowej analizy obrazów dla potrzeb diagnostycznych. Przedstawiono podstawowe techniki akwizycji obrazów, metody przetwarzania i analizy ilościowej. Omówiono zasadnicze etapy przetwarzania mające na celu wydobywanie informacji ilościowej z obrazu oraz syntezę obrazu na podstawie modelu 3D zbudowanego z wykorzystaniem wydobytej informacji. Przegląd zilustrowano przykładami prac wykonanych przez lub pod kierunkiem autora.
EN
The paper is a review of selected methods of digital image analysis for diagnostic purposes. Basic techniques of image acquisition, processing and quantitative analysis are presented. Essential steps in image processing are discussed, aimed at extraction of quantitative information from an image and at image synthesis using a 3D model built using the information extracted. The review is illustrated by examples of research projects - carried out either by the author himself or under his supervision.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.