Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 304

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Bazując na 30-letnich doświadczeniach Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie badania i oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, zaproponowano pewne działania, mające na celu wydłużenie trwałości eksploatacyjnej rur, a tym samym rzadszego stosowania technik bezwykopowej ich odnowy. Zaprezentowano także wybrane sposoby bardziej efektywnego niż dotychczas stosowania technik bezwykopowych.
EN
Based on the 30 years of experience of the Kielce University of Technology in the field of testing and assessing the technical condition of sewage pipes, some measures have been proposed to extend the service life of pipes and thus less frequent use of trenchless rehabilitation techniques. A literature study of selected methods of more effective than before using trenchless techniques is also presented.
EN
This article presents the results of the analysis of waste collection in selected rural and urban municipalities in the Silesian Voivodship in Poland in the years 2014-2018. A new approach has been presented for the evaluation of the economic efficiency of the waste management system including all costs and revenues both for the local administration and the waste collection company in a circular economy context. The results include the impact of significant factors affecting the total cost of collection, which include transportation costs, personal costs, as well as administrative costs, including fees for using the environment and the fee for waste management at the landfill. The mass from the separate collection increased for three municipalities from 2014, showing a positive impact of the new regulations considering secondary raw materials for recycling. In the five years of the study, the variable purchase prices of recyclable materials adversely affected the economic efficiency of the collection, which increased fees charged by municipalities to residents. The increase in costs was significant for the five years included in the study for a landfill fee increase of 40%, for an environmental fee increase of 15% and an increase of waste collection costs above 20%. The main contribution of revenues is the waste collection fee from residents. As a consequence, the municipalities must increase waste collection fees. Due to a much larger number of waste categories and unstable purchase prices of secondary raw materials, waste-collecting companies should pay attention towards reducing transport costs and using human resources more efficiently.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy efektywności ekonomicznej budowy układów wstępnego oczyszczania wody przed procesem sorpcji na złożu GWA. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie opłacalności tego typu inwestycji warunkowanej przez jakość wody surowej oraz czasu pracy złoża sorpcyjnego pomiędzy regeneracjami. Wyniki symulacji pokazały, że praktycznie w każdym przypadku opłacalna jest budowa układu wstępnego oczyszczania.
EN
In the paper the authors present the results of the analysis of an economic effectiveness of preliminary water treatment systems before GAC sorption process. The given analysis enabled to determine the profitability level of such investments determined by raw water quality and operating time of sorption deposits between deposit regenerations. The simulation results showed that practically in every case it is profitable to build a preliminary water treatment system.
EN
At present, it is said that Industry 4.0 is the fourth industrial revolution. Like the previous ones, it also has the ability to transform economies, jobs and societies. Our expectations are changing to the speed of obtaining answers to the questions asked. This is done by introducing new technologies and processes. This is an opportunity for Polish participants of local heat markets, or participants of the power or energy market. who are currently facing profound changes and investments forced, among others, by BAT conclusions. Such mega-processes as digitization, automation, artificial intelligence, IoT, machine learning are increasingly penetrating the world and business. More than 200 years have passed since the first industrial revolution, which was the use of the steam engine, and the requirements for testing the efficiency of enterprises have changed, which themselves are changing very quickly. The basic efficiency measures used in a given sector often result from the specifics of the sector and its degree of development on a macroeconomic scale. Therefore, it is worth placing the energy company in this environment and presenting its role to better match the instruments used. The above is also associated with increased reporting and the need to use additional evaluation measures, e.g. effectiveness of individual projects. It is therefore worth analyzing the available literature in this area, and the performance measures available and used in it, which will help in assessing the effectiveness of management, despite political and regulatory turmoil, and help us use the opportunities brought by the fourth industrial revolution.
PL
Obecnie mówi się, że Przemysł 4.0 to czwarta rewolucja przemysłowa. Podobnie jak poprzednie, ma również zdolność przekształcania gospodarek, miejsc pracy i społeczeństw. Nasze oczekiwania zmieniają się wraz z szybkością uzyskiwania odpowiedzi na zadawane pytania. Odbywa się to poprzez wprowadzanie nowych technologii i procesów. To szansa dla polskich uczestników lokalnych rynków ciepła, czy też uczestników rynku mocy czy energii, którzy stoją obecnie w obliczu głębokich zmian i inwestycji wymuszonych m.in. konkluzjami BAT. Takie megaprocesy, jak cyfryzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, IoT, uczenie maszynowe, coraz częściej przenikają do świata i biznesu. Minęło ponad 200 lat od pierwszej rewolucji przemysłowej, jaką było zastosowanie silnika parowego, a wymagania dotyczące testowania wydajności przedsiębiorstw uległy zmianie, same zaś przedsiębiorstwa zmieniają się bardzo szybko. Podstawowe mierniki efektywności stosowane w danym sektorze często wynikają ze specyfiki sektora i stopnia jego rozwoju w skali makroekonomicznej. Dlatego warto umieścić firmę energetyczną w takim otoczeniu i przedstawić jej rolę w lepszym dopasowaniu do stosowanych instrumentów. Z powyższym wiąże się również zwiększona sprawozdawczość i konieczność stosowania dodatkowych środków ewaluacyjnych, np. efektywność poszczególnych projektów. Warto zatem przeanalizować dostępną literaturę w tym zakresie oraz dostępne i zastosowane w niej mierniki efektywności, które pomogą w ocenie skuteczności zarządzania pomimo zawirowań politycznych i regulacyjnych, a także pomogą nam wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa.
EN
The paper presents multi-criteria optimization method allowing for selection of the best production scenarios in underground coal mines. We discuss here the dilemma between strategies maximizing economic targets and rational resources depletion. Elaborated method combines different geological and mining parameters, structure of the deposit, mine’s infrastructure constrains with economic criteria such as the net present value (NPV), earnings before deducting interest and taxes (EBIT ) and the free cash flows to firm (FCFF). It refers to strategic production planning. Due to implementation of advanced IT software in underground coal mines (digital model, automated production scheduling) we were able to identify millions of scenarios finally reduced to a few – the best ones. The method was developed and tested using data from mine operation “X” (a real project – an example of a coking coal mine located in Poland). The reliability of the method was approved; we were able to identify multiple production scenarios better than the one chosen for implementation in the “X” mine. The final product of the method were rankings of scenarios grouped according to economic decision criteria. The best scenarios reached NP V nearly 50% higher than the Base Case, which held only 52. position out of 60. According to EBIT and FCFF criteria, 10 scenarios achieved results higher than the Base Case, but the percentage differences were very small, below 2 and 4%, respectively. The developed method is of practical importance and can be successfully applied to many other coal projects.
PL
W artykule zaprezentowano wielokryterialną metodę optymalizacji produkcji górniczej, prowadzącą do wyboru najlepszych harmonogramów wydobycia w podziemnych kopalniach węgla kamiennego. Przeprowadzono także dyskusję nad dylematem pomiędzy wyborem strategii maksymalizujących efekty ekonomiczne a racjonalną gospodarką zasobami. Opracowana metoda łączy różne parametry geologiczne i górnicze, budowę złoża, ograniczenia infrastruktury kopalni, z kryteriami ekonomicznym takimi jak NPV, EBIT i FCFF. Tym samym wpisuje się w obszar planowania strategicznego. W związku z wdrożeniem zaawansowanych narzędzi IT w podziemnym górnictwie węglowym (cyfrowy model złoża, zautomatyzowane harmonogramowanie produkcji górniczej) możliwe było zidentyfikowanie milionów scenariuszy, ograniczonych w efekcie końcowym do kilku najlepszych. Metoda została zaprojektowana i przetestowana z wykorzystaniem danych dotyczących projektu górniczego „X” (projekt rzeczywisty – przykład kopalni węgla koksowego zlokalizowanej w Polsce). Jej zastosowanie umożliwiło identyfikację wielu scenariuszy produkcji lepszych od wariantu wybranego do wdrożenia w tej kopalni. Tym samym potwierdzono jej skuteczność. Produkt finalny metody stanowią rankingi scenariuszy zgrupowanych według różnych kryteriów oceny efektywności ekonomicznej. Najlepsze scenariusze osiągnęły wartości NP V blisko 50% wyższe od scenariusza bazowego, który spośród 60 zajął dopiero 52. miejsce. Według kryteriów EBIT i FCFF, 10 scenariuszy osiągnęło wyniki lepsze niż scenariusz bazowy, ale różnice w ujęciu procentowym były jednak bardzo niewielkie, odpowiednio poniżej 2 i 4%. Opracowana metoda ma przede wszystkim praktyczne znaczenie i może być z powodzeniem stosowana w wielu przypadkach projektów węglowych.
EN
The efficiency of operation of motor vehicles with a DMC (Permissible Laden Mass) <3.5 tonnes is considered. These are vehicles belonging motor vehicles of category N1, usually referred to as delivery vehicles. The results of observations on the implementation of transport orders in 7 transport companies from the MŚP (Small and Middle-size Companies) sector were used to conduct the effectiveness analysis. The research group covered 24 vehicles that implementation transport orders in the urban zone and in the immediate vicinity of the city. Information was collected on a monthly basis.During the analysis of economic efficiency the income measures (absolute and relative) were used. The calculations were carried out using the model of the vehicle operation process in the form of a neural network, in which a set of 12 input variables and 3 output variables were taken into account. Using the Statistica 13.3 computer program and defining the group and factors describing the process of implementation of individual transport tasks, the developed neural network model enabled searching for the impact of selected operational factors on the economic efficiency of N1 category cars.The calculations showed a significant impact of the number of vehicle days in a month, the weight of the load, as well as the time of year. The obtained calculation results showed the specific features of the impact of the number of working days on revenue in a transport company. The increase in the number of working days favors the increase in income in a limited way, and this restriction depends, among others since the time of year.
PL
Rozważa się efektywność eksploatacji samochodów ciężarowych o DMC < 3,5 tony. Są to pojazdy należące do kategorii N1 (według Dyrektywy 2007/46/WE) zwykle nazywane samochodami dostawczymi. Do prowadzonej analizy efektywności wykorzystano wyniki obserwacji z realizacji zleceń przewozowych w 7 firmach transportowych z sektora MŚP. Grupa badawcza objęła 24 pojazdy, które wykonywały zadania transportowe w strefie miejskiej i w najbliższym otoczeniu miasta. Informacje gromadzono w cyklach miesięcznych. Podczas analizy efektywności ekonomicznej zastosowano kilka miar przychodu (bezwzględny i względny). Obliczenia prowadzono przy wykorzystaniu modelu procesu eksploatacji pojazdów w postaci sieci neuronowej, w której brano pod uwagę zbiór 12 zmiennych wejściowych i 3 zmienne wyjściowe. Stosując program komputerowy Statistica 13.3 oraz zdefiniowanie grupy i czynniki opisujące proces realizacji poszczególnych zadań transportowych, opracowany model sieci neuronowej umożliwił poszukiwanie wpływu wybranych czynników eksploatacyjnych na efektywność ekonomiczną samochodów kategorii N1. Przeprowadzone obliczenia pokazały istotny wpływ liczby dni pracy pojazdów w miesiącu, masę ładunku, a także porę roku. Uzyskane wyniki obliczeń pokazały specyficzne cechy wpływu liczby dni pracy na przychód w firmie transportowej. Wzrost liczby dni pracy sprzyja wzrostowi przychodu w sposób ograniczony, a to ograniczenie zależy m.in. od pory roku.
EN
The development of the road network has a positive impact on a wide range of factors determining the efficient functioning of the state and the development of its regions. At the same time, it is an interference in environmental and agricultural space and a threat to landscape and cultural values. Protection of a very diversified natural environment means preservation, sustainable use, and restoration of resources, creations, and components of nature. Hence, the environmentally friendly design and construction of road investments should include passive and active environmental protection and compensation. All effective solutions from a wide range of “good practices” minimise or eliminate the negative environmental impacts. At the same time, all those activities leading to the creation of an environmentally friendly “green” road network are “economically” estimated in economic analyses. The main goal of this paper is to indicate the “simplified” valuation of the pro-ecological approach to road construction in the assessment of economic effectiveness on the example of the Polish section of the S8 expressway (especially within protected areas). The lack of valuation in the monetary value of potential benefits resulting from avoidance, prevention or mitigation, unfortunately, has an impact on the economic result of cost-benefit analysis.
PL
Rozbudowa sieci połączeń drogowych wpływa korzystnie na szerokie spektrum czynników warunkujących sprawne funkcjonowanie państwa oraz rozwój jego regionów. Jednocześnie jest ingerencją w przestrzeń środowiskową i rolniczą oraz zagrożeniem dla walorów krajobrazowych i kulturowych. Ochrona niezwykle urozmaiconego środowiska przyrodniczego to zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody. Stąd przyjazne środowisku projektowanie i budowa inwestycji drogowych powinny uwzględniać bierną i czynną ochronę środowiska oraz kompensację. Wszystkie skuteczne rozwiązania z szerokiego zakresu „dobrych praktyk” minimalizują bądź eliminują negatywne skutki wyrządzone środowisku. Jednocześnie wszystkie działania prowadzące do stworzenia przyjaznej środowisku, „zielonej” sieci dróg są „oszczędnie” szacowane w analizach ekonomicznych. Głównym celem artykułu jest wskazanie „uproszczonej” wyceny proekologicznego podejścia do budowy dróg w ocenach efektywności ekonomicznej na przykładzie polskiego odcinka drogi ekspresowej S8 (szczególnie w granicach obszarów chronionych). Brak wyceny w wartościach pieniężnych potencjalnych korzyści wynikających z unikania, zapobiegania czy łagodzenia skutków ma niestety wpływ na ekonomiczny wynik analizy kosztów i korzyści.
EN
This work is a continuation and extension of previous socio-economic analyses of hard coal mines, which were conducted at the Central Mining Institute in the years 2013-2015. The paper presents the results of the economic evaluation of the hard coal mining sector in the years 2016-2018 using the Cost-Benefit Analysis (CBA) methodology. Used for the socio-economic assessment of hard coal mining, the CBA methodology enables the comprehensive evaluation of the functioning of this sector of the economy in Poland. In addition to financial aspects, which are important from the point of view of coal companies, it also included the social and environmental influence resulting from the impact of mines on the environ-ment. Direct data of operating costs and payments (including pub lic-law payments), incurred by the hard coal mining industry in Poland, was used. This data is obtained by Industrial Development Agency JSC, Branch Office Katowice as part of the "Program of statistical surveys of official statistics" – statistical survey "Hard coal and lignite mining industry". They were supplemented with data coming from com-monly available public statistics. For the analysed period the presented results indicate that the financial and social benefits resulting from the hard coal mining activity in Poland outweighed the financial, social and environmental costs generated by this industry. This confirms the desirability of further functioning of the hard coal mining industry in Poland, however, assuming effective restructuring activities that will result in lower costs of coal production.
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności energetycznej i ekonomicznej perspektywicznych dla polskiej elektroenergetyki technologii wytwórczych. Analiza została wykonana dla 21 technologii. Jako wielkości charakteryzujące ich efektywność energetyczną zostały wyznaczone sprawność wytwarzania energii elektrycznej, dla elektrowni systemowych, a sprawność wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu, sprawność wytwarzania ciepła w skojarzeniu oraz oszczędność energii pierwotnej, dla elektrociepłowni dużej, średniej i małej mocy. Dla technologii wykorzystujących paliwa kopalne została wyznaczona również jednostkowa emisja CO2. Jako kryterium oceny efektywności ekonomicznej, dla wszystkich analizowanych technologii wytwórczych, zostały wyznaczone jednostkowe, zdyskontowane na 2019 rok, koszty wytwarzania energii elektrycznej.
EN
The paper presents the analysis of energy and economic effectiveness of prospective generation technologies for Polish electric power industry. The analysis has been done for 21 electricity generation technologies applied in system power plants, large and medium capacity combined and heat power (CHP) plants, and small capacity power plants, and small capacity CHP plants. The following quantities to characterize their energy effectiveness have been determined. For the system power plants, it is efficiency of electric energy generation. For large, medium and small capacity CHP plants, it is efficiency of combined electric energy generation, efficiency of combined heat generation, and primary energy savings. Unitary CO2 emission has also been determined for the technologies using fossil fuels. Unitary costs of electric energy generation, as discounted for 2019, have been determined for all the analyzed generation technologies as a criterion of economic effectiveness evaluation.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena efektywności ekonomicznej projektu polegającego na wydobyciu węgla metodami specjalnymi. W artykule zostały przedstawione wyniki takiej oceny zastosowania systemu chodnikowego do wydobycia węgla z parceli resztkowej jednej z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, zlokalizowanej w filarze ochronnym jej obiektów powierzchniowych. Ocenę przeprowadzono przy wykorzystaniu dynamicznego kosztu jednostkowego (Dynamic Generation Cost - DGC). Obliczony wskaźnik DGC wyraża jednostkowy koszt wydobycia węgla analizowanego projektu inwestycyjnego wykorzystującego metodę chodnikową. Na podstawie uzyskanych wyników oceny efektywności ekonomicznej stwierdzono, że wydobycie węgla metodą chodnikową może być opłacalne jedynie jako działanie uzupełniające do głównej działalności kopalni, za którą należy uznać wydobycie węgla metodami klasycznymi, np. ścianowymi. Wynika to z faktu, że zasoby węgla kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego znajdujące się w parcelach resztkowych są zbyt małe, aby przychody z ich wydobycia wystarczyły do utrzymania całej kopalni. W przypadku, gdy funkcjonowanie kopalni będzie się opierało wyłącznie na wydobyciu węgla z parceli resztkowych metodą chodnikową, wówczas całość kosztów niezwiązanych bezpośrednio z wydobyciem węgla, obciąży niewielką produkcję węgla tą metodą. Przeprowadzona analiza wrażliwości wskaźnika DGC pozwoliła ustalić, że największy wpływ na efektywność ekonomiczną wydobycia węgla metodą chodnikową mają koszty robocizny i materiałów niezbędnych do drążenia wyrobisk. Wynika to ze specyfiki metody chodnikowej wydobycia węgla. Wymaga ona bowiem zaangażowania znacznych zasobów ludzkich i materiałowych – większych, niż przy klasycznych metodach wydobycia węgla.
EN
The purpose of this paper is to assess the economic efficiency of a project involving the coal extraction by means of special methods. The paper presents the results of this assessment of the use of a roadways system for coal extraction from the residual pillars of one of the mines of the Upper Silesian Coal Basin, located in the protective pillar of its surface facilities. The assessment was carried out using the Dynamic Generation Cost - DGC. The calculated DGC index expresses the unit costof coal mining of the analyzed investment project using the roadways. On the basis of the results of the economic efficiency assessment, it was found that coal mining using the roadways can be profitable only as a complementary activity to the main activity of the mine, for which coal mining is conducted by longwalls. This is due to the fact that the coal resources of the coal mines of the Upper Silesian Coal Basin located in the residual pillars are too small, so that the revenues from their extraction are enough to maintain the entire mine. If the operation of the mine is based solely on the extraction of coal from the residual pillars by the gateroads, then all costs not directly related to coal mining, will burden a small coal production by this method. The sensitivity analysis of the DGC index made it possible to determine that the costs of labor and materials necessary to develop excavations have the greatest impact on the economic efficiency of coal mining using the gateroad system. This is due to the specificity of this mining method that requires the involvement of significant human and material resources - larger than with the longwall mining.
11
Content available Strategia zrównoważonego rozwoju w firmie Sika
PL
Sika jest zaangażowana w zrównoważony rozwój, przejmując odpowiedzialność za zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w celu poprawy wydajności materiałowej, wodnej i energetycznej w budownictwie i transporcie. Sika stara się tworzyć wartość dla wszystkich swoich interesariuszy dzięki swoim produktom, systemom i rozwiązaniom w całym łańcuchu dostaw i przez cały okres użytkowania swoich produktów.
PL
W artykule przedstawiono problem badawczy rozważany w kontekście analizy i doboru algorytmów optymalizujących stosowanych do rozwiązania zadań przydziału pojazdów do zleceń transportowych oraz pomiaru ich efektywności ekonomicznej. Do analizy wykorzystano dwa zestawione i porównywane ze sobą algorytmy optymalizacyjne. Pierwszy - algorytm węgierski, będący klasycznym algorytmem transportowym wykorzystywanym w większości systemów TMS (ang. Transportation Management System), drugi zaś, autorski, bazujący na metodach heurystycznych i zaimplementowany w wybranych firmach transportowych pod nazwą: algorytm poprawy.
EN
The article presents the research problem was considered in the context of the analysis and selection of the optimisation algorithms used, in order to solve the task of assigning vehicles to transport orders and also in the context of their economic efficiency. Two optimisation algorithms were compared and used for the present analysis. The first is the Hungarian Algorithm, which is a classic transport algorithm used in most TMS systems, that is, Transportation Management Systems. The second was developed proprietary, based on heuristic methods and implemented in selected transport companies under the name: improvement algorithm.
EN
The paper presents an analysis of energy and economic effectiveness of the combined heat and power (cogeneration) technologies fired with natural gas that may be deemed prospective for the Polish electric power system. The current state of the cogeneration technologies fired with natural gas in Poland is presented. Five cogeneration technologies fired with natural gas, prospective from the point of view of the Polish electric power system, were selected for the analysis. Namely, the paper discusses: gas-steam combined heat and power (CHP) unit with 3-pressure heat recovery generator (HRSG) and steam interstage reheat, gas-steam CHP unit with 2-pressure HRSG, gas-steam CHP unit with 1-pressure HRSG, gas CHP unit with small scale gas turbine, operating in a simple cycle and gas CHP unit with gas engine. The following quantities characterizing the energy effectiveness of the cogeneration technologies were selected for the analysis: electricity generation efficiency, heat generation efficiency, primary energy savings (PES) and CO2/ unit emission. The economic effectiveness of particular technologies was determined based on unit electricity generation costs, discounted for 2019, including the costs of purchasing CO2/ emission allowances. The results of calculations and analyses are presented in a table and on a figures.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan kogeneracyjnych źródeł wytwórczych, opalanych gazem ziemnym w Polsce oraz analizę efektywności energetycznej i ekonomicznej tych źródeł. Zdefiniowano 5 perspektywicznych kogeneracyjnych technologii, opalanych gazem ziemnym, wybranych do analizy, a mianowicie: ciepłowniczy blok gazowo-parowy z 3-ciśnieniowym kotłem odzysknicowym i międzystopniowym przegrzewaniem pary, ciepłowniczy blok gazowo-parowy z 2-ciśnieniowym kotłem odzysknicowym, ciepłowniczy blok gazowo-parowy z 1-ciśnieniowym kotłem odzysknicowym, ciepłowniczy blok gazowy z turbiną gazową małej mocy pracującą w obiegu prostym oraz ciepłowniczy blok gazowy z silnikiem gazowym. Dla wybranych do analizy technologii kogeneracyjnych opalanych gazem ziemnym, wyznaczono wielkości charakteryzujące ich efektywność energetyczną, takie jak: sprawność wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu, sprawność wytwarzania ciepła w skojarzeniu oraz oszczędność energii pierwotnej, a także jednostkową emisję CO2/. Dla analizowanych technologii kogeneracyjnych opalanych gazem ziemnym wyznaczono również jednostkowe, zdyskontowane na 2019 rok, koszty wytwarzania energii elektrycznej, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do emisji CO2/, jako wielkości charakteryzujące ich efektywność ekonomiczną. Wyniki obliczeń i analiz przedstawiono w tabelach i na rysunkach. Artykuł jest zakończony wnioskami wskazującymi na zalety technologii kogeneracyjnych dla elektrociepłowni dużej, średniej i małej mocy opalanych gazem ziemnym.
14
Content available remote Ekonomiczne aspekty pozyskiwania i wykorzystania biogazu
PL
Biogaz jest wytwarzany w wyniku fermentacji metanowej na składowiskach lub podczas pracy biogazowni. Właściwie zagospodarowany służy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Uzdatniony i poddany procesowi sprężania, ma zastosowanie jako paliwo transportowe. Ocena efektywności ekonomicznej instalacji biogazowej zależy od stosowanego wsadu oraz możliwości wykorzystania generowanego ciepła. Aspekty ekonomiczne pracy biogazowni określone są przez koszty jej inwestycji, wielkości dofinansowania, koszty pozyskiwanej biomasy, wydajności instalacji oraz ostateczne pozyskanego ciepła wraz z produkcją energii elektrycznej.
EN
Biogas is produced as a result of methane fermentation in landfills or during operation of a biogas plant. It is used is for the production of heat and electricity. Treated and subjected to a compression process, it is used as a transport fuel. The economic efficiency assessment of a biogas installation depends on the feedstock used and the possibility of using the heat generated. The economic aspects of a biogas plant's operation are determined by its investment costs, co-financing, costs of biomass obtained, installation efficiency and final heat acquired along with electricity production.
PL
Pięciu ekspertów pod ostrzałem pytań Witolda Sumisławskiego i kluczowe tematy dla przedsiębiorstw wod-kan – tak w wielkim uproszczeniu wyglądała debata „Metody zarządzania na miarę branży wod-kan”, która odbyła się drugiego dnia V Konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN (20-22 lutego 2019 r.) w Szczyrku.
EN
The need for effective and rational use of land, protection, and preservation of its qualitative state (as the agricultural land soil) is due to some negative details, namely, more than a third of the land is eroded, half of which are black soil in particular, which have an average level of nutrient supply, a lot of contaminated abandoned or overdented land. The acuteness of this problem, which has developed with regard to the protection and preservation of the land qualitative state, has become particularly relevant. The solution to this problem requires truly effective methods of influence. One of such methods is the surveillance of ecological and economic monitoring of land. The article analyzes the ecological and economic factors and factors influencing the monitoring and surveillance of land in Ukraine. Perspectives and objectives for improvements in land monitoring are highlighted. The paper discloses a theoretical synthesis and new approaches to solving the problem of environmental management, which can participate in the development of innovative economic and environmental factors of rational land use, which will contribute to enhancing the transition of Ukraine to the model of sustainable land use. The purpose of this work is a scientific analysis of the various organizational factors of monitoring and surveillance of agricultural land in relation to the current legislation in Ukraine.
EN
The objective of the paper was to determine the costs of production and production effectiveness of pellets made of sawdust and characteristics of logistics of raw material carriage and distribution of pellets. The scope of the paper covered the research carried out in the branch of DREWEX company located in Chotelek town (Świętokrzyskie voivodeship, Province of Busko Zdrój). Unit costs of pellets production were: 513.4 PLN·t-1 for option 1, 423.3 PLN·t-1 for option 2 and 393.3 PLN·t-1 for option 3. The most favourable was option 3 when the pellets were produced on the technology line in the 3-shift system day and night. The average distance to seven cities from which sawdust was delivered was 43.6 km and the distance to which production was distributed to ten cities was on average 105.5 km.
PL
Celem pracy było określenie kosztów produkcji i efektywności produkcji peletów z trocin drzewnych oraz charakterystyka logistyki dostaw surowca do produkcji oraz dystrybucja peletów. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzone w oddziale firmy DREWEX, który znajduje się w miejscowości Chotelek (województwo świętokrzyskie, powiat buski). Jednostkowe koszty produkcji peletów wyniosły: 513,4 PLN·t-1 dla wariantu 1, 423,3 PLN·t-1 dla wariantu 2 oraz 393,3 PLN·t-1 dla wariantu 3. Najbardziej korzystnym był wariant 3, gdy produkcja peletów prowadzona była na linii technologicznej w systemie 3 zmianowym przez całą dobę. Średnia odległość do siedmiu miejscowości z których dostarczane były trociny wyniosła 43,6 km, a odległość dystrybucji produktu do dziesięciu miejscowości to średnio 105,5 km.
EN
Development investment capacity of farms depends on their potential and scale of production, and thus its revenue, which determines the scale of investment purchases. Most specialized farms have growth potential. Farmers take great interest in modernization and investing in new technologies, machinery and agricultural land, as confirmed by market analysis. Literature references offer information regarding the needs and investment opportunities of territorially diversified farms running conventional production, however the aim of the work is to determine the investment possibilities of organic farms with various production branches. The research included 50 farms certified as ecological producers. In order to answer the question which type of business has the greatest development potential, the examined facilities were divided into branch groups.
PL
Zdolność gospodarstw rolniczych do inwestowania w rozwój zależy od potencjału produkcyjnego i skali produkcji, tym samym od uzyskiwanego dochodu, który decyduje o wielkości zakupów inwestycyjnych. Większość gospodarstw specjalistycznych jest potencjalnie rozwojowa i wykazuje duże zainteresowanie modernizacją i inwestowaniem w nowe technologie, park maszynowy oraz grunty rolne, co potwierdzają analizy rynku. W literaturze można znaleźć informacje na temat potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw zróżnicowanych obszarowo, prowadzących konwencjonalną działalność produkcyjną, natomiast celem niniejszej pracy jest określenie możliwości inwestycyjnych gospodarstw ekologicznych, różniących się kierunkiem produkcji. Badaniami objęto 50 gospodarstw rolnych posiadających certyfikat potwierdzający ekologiczny charakter prowadzonej działalności. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, który rodzaj prowadzonej działalności ma największy potencjał rozwojowy, badane obiekty podzielono na grupy kierunkowe.
EN
Nowadays, because of the smaller and smaller chances of discovering new hydrocarbon deposits with abundant resources as well as significant technological advance, the proper strategy of reservoir management connected with simultaneous optimization of its production parameters is the key element in the process of development the most economically advantageous variant of reservoir management and field development. In Polish Oil and Gas Company, the project called as “Digital reservoir” based on the interactive IAM platform was initiated, thanks to which the work of all upstream segments was integrated, starting from geophysics, geology through reservoir engineering, production engineering, process engineering ending with the economic model that allows for verification of the economic efficiency of the investment. This paper presents the methodology of integration all of the above elements and the results of the IAM system implementation with further production forecasts, on the example of selected natural gas reservoirs in the Polish Lowlands being PGNiG S.A. assets.
PL
Obecnie, ze względu na to, że zarówno szanse na odkrycie nowych złóż węglowodorów o znaczących zasobach są coraz mniejsze, jak i postęp technologiczny jest znaczący, kluczowym elementem staje się właściwa strategia zarządzania pracą złoża wraz z jednoczesną optymalizacją parametrów jego produkcji, w celu opracowania najkorzystniejszego ekonomicznie wariantu zagospodarowania złoża i pracy kopalni. W Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. zainicjowano projekt „Cyfrowe złoża” oparty na interaktywnej platformie IAM, dzięki której zintegrowana została praca wszystkich segmentów wydobywczych, począwszy od geofizyki, geologii, inżynierii złożowej, produkcji oraz inżynierii procesowej, a kończąc na modelu ekonomicznym, pozwalającym na weryfikację efektywności ekonomicznej inwestycji. W artykule zaprezentowana została metodyka integracji powyższych elementów oraz wyniki implementacji systemu IAM wraz z prognozami produkcji, na przykładzie wybranych złóż gazu ziemnego na Niżu Polskim, których operatorem jest firma PGNiG S.A.
PL
W artykule przedstawiono analizę kierunków zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Sformułowano kryteria zrównoważonego rozwoju systemu elektroenergetycznego. Opracowano bilans mocy jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD), wymagany dla bezpiecznej pracy KSE do 2035 roku. Zdefiniowano 19 perspektywicznych technologii wytwarzania energii elektrycznej, podzielonych na trzy następujące grupy: elektrownie systemowe, elektrociepłownie dużej i średniej mocy oraz elektrownie i elektrociepłownie małej mocy (źródła rozproszone). Wyznaczono wielkości charakteryzujące efektywność energetyczną wybranych do analizy technologii wytwórczych oraz ich emisyjność CO2. Dla poszczególnych technologii wyznaczono również jednostkowe, zdyskontowane na 2018 rok, koszty wytwarzania energii elektrycznej, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do emisji CO2. Opracowano mapę drogową zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych w KSE w latach 2020–2035. Wyniki obliczeń i analiz przedstawiono w tabelach i na rysunku.
EN
The paper presents an analysis of the sustainable development of electricity generation sources in the National Power System (NPS). The criteria to be met by sustainable power systems were determined. The paper delineates the power balance of centrally dispatched power generation units (CDPGU), which is required for the secure work of the NPS until 2035. 19 prospective electricity generation technologies were defined. They were divided into the following three groups: system power plants, large and medium combined heat and power (CHP) plants, as well as small power plants and CHP plants (distributed sources). The quantities to characterize the energy effectiveness and CO2 emission of the energy generation technologies analyzed were determined. The unit electricity generation costs, discounted for 2018, including the costs of CO2 emission allowance, were determined for the particular technologies. The roadmap of the sustainable development of the generation sources in the NPS between 2020 and 2035 was proposed. The results of the calculations and analyses were presented in tables and figure.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.