Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek wielkopłytowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Konieczność oszczędności energii spowodowała zaostrzenie wymagań dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Spełnienie tych wymagań w przypadku zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych wiąże się z koniecznością wzmacniania połączeń warstw fakturowych z warstwami elewacyjnymi. W artykule przedstawiono nowe regulacje wprowadzone w znowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dotyczących zwłaszcza budynków wielkopłytowych.
EN
The need to save energy has increased the requirements for thermal insulation of building partitions. Meeting these requirements in the case of external three-layer walls in large-panel buildings is associated with the need to strengthen the connections of the construction and facade layers. The article presents new regulations introduced in the amended Act on supporting thermo-modernization and renovation, especially regarding large-panel buildings.
PL
W artykule poruszono temat możliwości modernizacji budynków wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej, obejmującej remont albo całkowitą wymianę balkonów lub loggii. Zwrócono uwagę na problem braku lub niewłaściwego prowadzenia remontów elementów zewnętrznych w tego typu budynkach. Przedstawiono przykłady balkonów oraz loggii wykazujących oznaki zniszczenia, omówiono sposoby prowadzenia działań naprawczych i modernizacyjnych przy użyciu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
EN
The article discusses the possibility of modernization of buildings constructed in prefabricated large-panel technology, including renovation or complete replacement of balconies or loggias. Attention has been paid to the problem of lack or improper renovation of external elements in this type of buildings. The article presents examples of balconies and loggias showing signs of damage and discusses the ways of carrying out repair and modernization activities using modern construction and material solutions.
5
Content available remote Remonty mieszkań w budynkach wielkopłytowych
PL
W artykule poruszono temat robót remontowych prowadzonych w mieszkaniach w budynkach wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej. Przedstawiono problem zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, a także zakres prac rozbiórkowych i wykończeniowych prowadzonych z uwzględnieniem specyfiki budownictwa wielkopłytowego.
EN
The article discusses the subject of renovations made in flats of buildings constructed according to prefabricated large-panel technology. The paper presents the issue of technical and functional wear and tear of buildings as well as the scope of demolition and finish works, taking into account the specificity of large-panel construction.
PL
W artykule przedstawiono uzasadnienie i podstawowe założenia nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków, opracowanej w oparciu o priorytetowe kierunki Narodowego Programu Mieszkaniowego. Program ten przewiduje zwiększenie efektywności dopłat publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W wyniku przeprowadzonych na szeroką skalę badań in situ budynków wielkopłytowych ITB rekomendował możliwość wzmocnienia zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych.
EN
The article presents the rationale and basic assumptions of the amendment to the act on supporting thermal modernization and renovation of buildings, prepared on the basis of the priority lines of the National Housing Program. This program provides for increasing the effectiveness of public subsidies financed by the Thermal Modernization and Renovation Fund. As a result of large-scale of research of in situ large-panel buildings, the Building Research Institute recommended the possibility of strengthening the external three-layer walls in large-panel buildings.
EN
The paper presents the results of FEM computer analysis regarding cracking of the wall prefabricated element. The proprietary coating model of the Wk-70 System large-panel building construction was used. For analysis, a construction diaphragm has been separated that is integrally connected to the vertical communication structure. Modeled through the scratch in the attic wall and compared with the wall model without damage. By building the shell model, a real and transparent picture of the static work of the structure was obtained, distinguishing zones: focus, redistribution, compensation and neutralization of stresses, whose genesis results from imperfection - scratches in a reinforced concrete composite. For the first time, the author introduces his own method of assessing the safety status of large-panel buildings - by the States Continuum Method.
PL
W artykule przedstawiono założenia nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków, ukierunkowane na spełnienie aktualnych wymagań technicznych. Na konieczność podjętych działań wskazuje w szczególności Raport z przeglądu funkcjonowania ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w latach 2009-2016, przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dokument Budownictwo wielkopłytowe. Raport o stanie technicznym [9], opracowany na podstawie wieloletniej działalności Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) oraz m.in. pracy statutowej Ocena bezpieczeństwa i trwałości budynków wykonanych metodami uprzemysłowionymi [10], prowadzonej w latach 2016-2018. W wyniku przeprowadzonych na szeroką skalę badań in situ budynków wielkopłytowych zwrócono uwagę m.in. na zasadność naprawy i wzmocnienia zewnętrznych ścian trójwarstwowych – rekomendacja ITB stanowiła jedną z podstaw podjętej inicjatywy ustawodawczej. Beneficjentami nowelizacji ustawy w większości są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które z uwagi na ograniczone środki budżetowe nie są w stanie samodzielnie (bez wsparcia centralnego) rozwiązać problemu termomodernizacji oraz remontów znajdujących się w ich zasobach budynków wzniesionych w technologiach wielkopłytowych.
EN
The publication presents the assumptions to the amendment to the Act on supporting thermo-modernization and renovation of buildings to meet current technical requirements. The beneficiaries of this Act are mostly housing communities and cooperatives, whose resources include buildings constructed in large-panel technologies. The need to amend the Act is indicated, in particular, in the "Report on the review of the functioning of the Act on supporting thermo-modernization and renovation in the years 2009 ÷ 2016", prepared in 2017 by the Ministry of Infrastructure and Construction (Polish: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) and the document "Large-panel construction. Report on the technical condition ” [7] published in 2019 by the Instytut Techniki Budowlanej (ITB), in which attention was paid to the legitimacy of repairing and strengthening external three-layer walls.
PL
Współczesne problemy deficytu mieszkań i infrastruktury towarzyszącej wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań systemowych, które mogłyby spełnić wszystkie funkcjonujące w kraju oczekiwania społeczne. Innowacyjne budownictwo kontenerowe i modułowe stanowi kontynuację historycznego i tradycyjnego budownictwa prefabrykowanego. Moduły są obecnie coraz szerzej stosowane w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej, mogą stanowić też tymczasowe zaplecze na terenach budowy, działań wojskowych, a także być wsparciem w przypadku imprez masowych, epidemii czy klęsk żywiołowych.
EN
Contemporary problems of housing deficit and accompanying infrastructure force the search for new systemic solutions that could meet all social expectations functioning in the country. Innovative container and modular construction is a continuation of historical and traditional prefabricated construction. Modules are now more and more widely used in residential and public facilities, they can also provide temporary facilities on construction sites, military operations, as well as support in the event of mass events, epidemics or natural disasters.
PL
W artykule poruszono temat słabych miejsc występujących w konstrukcji zewnętrznych elementów budynków wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej. Omówiono problem braku lub niewłaściwego prowadzenia remontów budynków z uwzględnieniem stanu technicznego elementów najbardziej narażonych na oddziaływanie środowiska zewnętrznego. Przedstawiono przykłady elementów zewnętrznych budynku wykazujących oznaki zniszczenia, omówiono mechanizmy powstawania zniszczeń oraz sposoby prowadzenia działań naprawczych.
EN
The article presents the subject of weak points occurring in the structure of external elements of buildings constructed in large-panel precast technology. It discusses an issue of the lack of repairs or incorrect maintenance of buildings, taking into account the technical condition of elements most exposed to the impact of the external environment. The article presents examples of external elements of buildings showing the signs of damage. It also discusses the mechanisms of damages occurring in these elements and the ways of carrying out repairs.
PL
Przedstawiono charakterystykę budownictwa wielkopłytowego w Polsce, metody prefabrykacji oraz problem jakości wykonania złączy konstrukcyjnych. Określono agresywność środowiska oddziaływającego na poszczególne elementy budynków. Przedstawiono metody badań. Opisano wyniki badań wykonanych w ponad 300 odkrywkach, w budynkach technologii Szczecin, W70/Wk70, OWT. Wyniki badań wykazały, że stan techniczny złączy badanych budynków jest zadowalający. Nie stwierdzono objawów degradacji betonu i korozji stalowych złączy konstrukcyjnych.
EN
This paper presents the characteristics of the large panel prefabricated buildings in Poland, prefabrication methods and the problem of the quality of realization of construction joints. The aggressiveness of the environment and their influence on individual elements of buildings were specified. The tests methods were described. The results of investigations, carried out in more than 300 open pits in buildings realized as technologies Szczecin, W70 / Wk70 and OWT. The results showed that the technical condition of the construction joints in examined buildings is satisfactory. There were no signs of degradation of concrete as well as corrosion of steel construction joints.
PL
W artykule przedstawiono problemy remontowe wspólnych części poza mieszkaniowych wewnątrz budynków zrealizowanych w technologii wielkopłytowej. Wykonywanie bieżących napraw oraz przeprowadzanie pełnowartościowych remontów jest niezbędne do utrzymania budynków w dobrym stanie technicznym. Działania te należą do podstawowych obowiązków ich właścicieli i administratorów, co bezpośrednio wynika z przepisów Prawa budowlanego.
EN
The article presents renovation issues of shared areas inside residential buildings constructed with the use of large concrete slab technology. Periodic maintenance work as well as total full value repairs are crucial to keep the buildings in good technical condition. These activities are basic duties of their owners and administrators, which is directly regulated by the construction law.
13
Content available remote Aspekty prawne ocieplania budynków
PL
W artykule opisano typowe uszkodzenia budynków wielkopłytowych oraz przyczyny ich powstawania. Przedstawiono wyniki badań diagnostycznych budynków wielkopłytowych pt. „Ocena bezpieczeństwa i trwałość budynków wykonanych metodami uprzemysłowionymi" przeprowadzonych przez ITB. Zwrócono także uwagę na konieczność przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych.
EN
The article describes typical damage of large panel buildings and the causes of their emergence. Results were presented of diagnostic analyses of large panel buildings, entitled "Evaluation of safety and durability of buildings constructed by industrial methods" as conducted by the Polish Building Research Institute. Noted is also the need to conduct periodic inspections of structural objects.
PL
Omówiono opracowaną w 1954 r. koncepcję pierwszego wielkopłytowego budynku wielorodzinnego w Polsce. Zwrócono uwagę na kompleksowość koncepcji oraz na różnorodność rozpatrywanych wariantów rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Kryterium wyboru rozwiązania była również łatwość produkcji elementów i montażu budynku.
EN
The article presents the concept of the first large-panel multi-family building in Poland, elaborated in 1954. Attention was paid to the complexity of the concept and the variety of considered variants of construction and material solutions. The criterion for choosing the solution was also the ease of production of elements and assembly of the building.
PL
Przedstawiono analizę bezpieczestwa budynków z prefabrykatów wielkowymiarowych w kontekście awarii w wyniku wybuchu gazu. Opisano przypadki budynków wielkopłytowych, które uległy częściowej katastrofie postępującej i budynków, które okazały się odporne na obciążenie wyjątkowe.
EN
This article presents analysis of the safety of precast buildings in concrete large-panel technology in the context of building failures as a result of gas explosions. Have been described a set of case studies of large-panel buildings, which have been partially collapsed and buildings that keep exceptional loads.
17
Content available Wentylacja a komfort użytkowania
PL
W artykule opisano wpływ wprowadzonego rozwiązania poprawiającego mikroklimat wnętrza na stan ochrony akustycznej lokalu mieszkalnego znajdującego się na ostatnim piętrze budynku wykonanego w technologii uprzemysłowionej. W mieszkaniu przeprowadzono pomiary oceny skuteczności wentylacji oraz pomiary poziomu hałasu spowodowanego jej działaniem. W artykule przedstawiono odnotowane nieprawidłowości oraz propozycje prac mających na celu osiągnięcie poprawy komfortu akustycznego w mieszkaniu.
EN
The article describes the impact of the introduced solution improving the microclimate of interior on the state of acoustic protection of residential dwelling located on the top floor of a building made in industrialized technology. Measurements were carried out to check the effectiveness of ventilation and to determine the noise level in the apartment, in the aspect of this ventilation. The article presents irregularities and proposals to achieve acoustic comfort in the flat.
PL
W artykule opisano sposób identyfikacji oraz ocenę techniczną stalowych prętów – wieszaków podtrzymujących warstwę fakturową trójwarstwowych ścian osłonowych i szczytowych w systemie Wk-70. Położenie wieszaków ustalano za pomocą urządzenia Ferroscan. Wynikiem prześwietlenia fragmentów płyt osłonowych są mapy występowania prętów zbrojeniowych warstwy fakturowej, a na ich przecięciu – wieszaków. Spośród zinwentaryzowanych wieszaków losowo wybrano miejsca pobrania próbek. Przed pobraniem zamontowano nowe kotwy, a następnie dokonano wycięcia istniejącego wieszaka. Na pobranych próbkach przeprowadzono badania ubytków korozyjnych, składu chemicznego materiału oraz oznaczono wytrzymałość na rozciąganie.
EN
The article describes the method of identification and technical evaluation of steel bars - hangers supporting the textural layer of three-layer curtain walls and end walls in the Wk-70 system. The position of the hangers was determined using the Ferroscan device. Scanning of fragments of cover plates provided the result in the form of maps of occurrence of reinforcing bars of the textural layer and hangers at their intersection. From among inventoried hangers, sampling sites were randomly selected. Before collecting the samples, new anchors were installed, and then an existing hanger was cut out. The samples collected were tested for corrosion losses as well as chemical composition of the material, and their tensile strength was determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nośności biegów schodowych w remontowanych budynkach wielkopłytowych w systemie „Szczecińskim”. W większości przypadków poprawa stanu technicznego schodów polega na ich oblicowaniu płytkami gresowymi, co zwiększa obciążenie konstrukcji i może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania schodów.
EN
The following publication presents research results (including bearing capacity assessment) of a flight of stairs in the renovated „Szczeciński” system large-panel prefabricated buildings. Improving technical condition of a stairs usually depends on gres tiling, which increases structural load and may be essential in a staircase safety.
PL
W artykule omówiono katastrofę budowlaną wywołaną wybuchem gazu w jedenastokondygnacyjnym budynku mieszkalnym wykonanym w systemie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego Wk-70. Przedstawiono prace zabezpieczające obiekt, jakie przeprowadzono po zaistniałym zdarzeniu oraz rodzaje powstałych uszkodzeń, a także zakres wykonanych napraw i wzmocnień konstrukcji budynku.
EN
In the paper there is presented construction disaster caused by gas explosion for eleven-storey building constructed within large-panel housing building Wk-70 system. There are described conducted works protecting the object directly after the accidental event as well as types of damages occurred and the scope of realized repair and stgrengthening works for building structure.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.