Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cellulose fibers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Włókna celulozowe o właściwościach luminescencyjnych
PL
Głównym celem przedstawionej rozprawy doktorskiej było otrzymanie włókien celulozowych modyfikowanych organicznymi i nieorganicznymi związkami luminescencyjnymi do zastosowania w dokumentach i tekstyliach. Podstawowym celem badań było zbadanie wpływu rodzaju, stężenia i rozproszenia modyfikatorów w matrycy polimerowej włókna na jego mechaniczne i luminescencyjne właściwości, jak również na kolor emisji otrzymanych włókien. Włókna otrzymywane były z użyciem sucho-mokrej metody formowania z roztworów celulozy, otrzymanych poprzez bezpośrednie rozpuszczenie celulozy w N-tlenku-N-metylomorfoliny (NMMO). Modyfikatory luminescencyjne dodawane były podczas procesu przygotowania płynów przędzalniczych. Zbadano właściwości otrzymanych luminescencyjnych włókien. Widma wzbudzenia i emisji zostały wykonane na spektrofotometrze fluorescencyjnym. Charakterystyki rozmiaru cząstek modyfikatora i ich rozproszenia w matrycy włókien zostały przestudiowane z użyciem transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Wyznaczono również właściwości mechaniczne modyfikowanych włókien, jak również zbadano wpływ testów starzeniowych na właściwości luminescencyjne i mechaniczne włókien. Biorąc pod uwagę potencjalne zastosowanie otrzymanych włókien, przygotowano w warunkach laboratoryjnych próbki papieru zawierającego włókna luminescencyjne. Zbadano właściwości zmodyfikowanego papieru oraz wykonano analizę jego mikrostruktury z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). W wyniku przeprowadzonych prac otrzymano włókna ze specjalnymi luminescencyjnymi właściwościami, gdzie związek luminescencyjny zamknięty jest w matrycy polimerowej włókien. Otrzymane włókna charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi i luminescencyjnymi, z różnymi kolorami emisji. Testy starzeniowe wykazały, iż szacunkowa trwałość włókien wynosi nie mniej niż 10 lat oraz ich właściwości luminescencyjne zostają zachowane. Analiza SEM struktury papieru zawierającego lumine-scencyjne włókna pokazała, iż włókna są trwale wbudowane w jego strukturę i nie mają negatywnego wpływu na właściwości papieru. Dodatek włókien do papieru zapewnia możliwości zastosowania, takie jak: zabezpieczenia dokumentów i tekstyliów oraz znacznik kontroli anizotropii w procesie produkcji papieru.
EN
The main aim of the dissertation was to obtain cellulose fibers modified with luminescent organic and inorganic compounds for documents and papers application. The basic purpose of the research was to examine the influence of modifiers type, concentration and distribution in the polymer matrix of the fibers on their mechanical and luminescent properties, as well on the emission colour of obtained fibers. The fibers were formed with the use of dry-wet spinning method from cellulose solutions, obtained by direct dissolution of cellulose in N-methylomorpholine-N-oxide (NMMO). Luminescent modifiers were added during spinning dope preparation process. The properties of obtained luminescent fiberswere examined. The excitation and emission spectra were performed on fluorescence spectrophotometer. The characteristics of modifiers particles size and distribution in fibers matrix were studied using transmission electron microscopy (TEM). The mechanical properties of modified fibers were also determined, as well as the influence of aging tests on mechanical and luminescent properties of the fibers. Taking into account the potencial applications of obtained fibers, laboratory production paper samples were prepared containing luminescent fibers, in order to examine their behavior as an additive in papermaking process. The properties of modified paper were examined and pictures of microstructure of paper were carried out by scanning electron microscopy (SEM) analysis. As a result of my PhD thesis the fibers with special luminescent properties were prepared. Due to the method of modification the luminescent agent is closed in polymer matrix of the fibers. This provides modification’s durability and increase the fibers usability. Obtained fibers are characterized by good mechanical and luminescent properties, with different colours of emission. Aging tests of the fibers showed that estimated durability of the fibers is no less than 10 years and the mechanical properties of fibers worsens of about 40% whereas the luminescent properties are preserved. SEM analysis of paper containing luminescent fibers showed that the fibers are permanently build into the paper's structure and have no negative influence on it's properties. Addition of the fibers to the paper provides application possibilities like documents and textile protection, as well as marker for anisotropy control in papermaking process.
PL
W artykule omówiono wyniki badania mykologicznego wyrobów z celulozy w postaci luźnej, formowanych in situ do izolacji cieplnej w budownictwie, wykonane znormalizowaną metodą europejską PN-EN 15101-1:2013-12. Przedstawiono wyniki i przykłady stanu zaatakowania próbek przez grzyby. Wykazano, że badane włókno celulozowe, w postaci luźnej do formowania in situ, w warunkach zgodnych z warunkami badania może pod względem odporności na pleśnienie stanowić dobry, naturalny i odnawialny materiał izolacyjny.
EN
The article discusses the results of microbiological testing of loose fiber products (cellulose) formed in situ for thermal insulation in construction, carried out according to standardized European method of PN-EN 15101-1:2013-12. The results and examples of advancement of fungal attack on specimens are presented. It has been demonstrated that the examined loose fiber for in-situ formation, provided that the actual conditions are consistent with the test conditions, may be a good, natural and renewable insulating material in terms of mould resistance.
PL
W ramach pracy doktorskiej otrzymano antybakteryjne włókna celulozowe modyfikowane nanocząstkami srebra, generowanymi w układzie NMMO. Głównym celem pracy było określenie wpływu podstawowych warunków wytwarzania nanocząstek srebra na ich wielkość, kształt, rozmieszczenie w matrycy polimerowej, a także na barwę otrzymywanych włókien. Charakterystyki otrzymanych w różnych warunkach nanocząstek srebra dokonano na podstawie analizy składu chemicznego w mikroobszarach włókien metodą mikroanalizy rentgenowskiej EDS (ang. Energy Dispersive Spectometry) oraz analizy widm UV-VIS. Podstawowe parametry nanocząstek określono metodami Dynamicznego Rozpraszania Światła (DLS) oraz Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej (TEM). W pracy zbadano również parametry mechaniczne i właściwości higroskopijne włókien modyfikowanych nanocząstkami srebra oraz oznaczono średni stopień polimeryzacji celulozy w otrzymywanych włóknach. Ponadto, przeprowadzano analizę struktury krystalicznej włókien metodą dyfraktometrii rentgenowskiej oraz wykonano analizę barwy włókien. Oceniono również odporność zastosowanej modyfikacji nanocząstkami srebra włókien na warunki przechowywania oraz na procesy prania włókien. W niniejszej pracy wykazano, że wielkość i kształt otrzymywanych nanocząstek srebra, a w efekcie uzyskiwane efekty barwne włókien są skorelowane z warunkami prowadzenia procesu ich syntezy oraz z właściwościami antybakteryjnymi modyfikowanych włókien. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że najkorzystniejsze warunki otrzymywania we włóknach możliwie małych nanocząstek bez ryzyka tworzenia przez nie aglomeratów, bądź agregatów osiągnięto, gdy syntezę nanocząstek w NMMO prowadzono w czasie 12 godzin w temperaturach 50 i 70°C oraz w czasie 20 minut w temperaturze 100°C. Z uwagi na potencjalne medyczne zastosowanie modyfikowanych włókien wykonano badania aktywności antybakteryjnej włókien oraz badania cytotoksyczności wyciągów z włókien wobec linii komórkowych ludzkich (HeLa) i mysich (L929). Na podstawie przeprowadzonych badań cytotoksyczności stwierdzono, że wytworzone z udziałem modyfikowanych włókien celulozowych materiały medyczne powinny być stosowane nie dłużej niż 24 godziny. Włókna modyfikowane nanocząstkami syntezowanymi w tych warunkach charakteryzowały się bardzo dobrymi wskaźnikami bakteriostatyczności i bakteriobójczości zarówno wobec bakterii gram ujemnych, jak i gram dodatnich. W pracy wykazano, że istnieje możliwość takiego sterowania procesem syntezy nanocząstek, który pozwoli na otrzymanie wysokiej jakości antybakteryjnych włókien celulozowych przeznaczonych do zastosowań medycznych.
EN
Antibacterial cellulose fibers modified with silver nanoparticles were obtained. Silver nanoparticles were enclosed into cellulose fibers using N-methylomorpholine-N-oxide (NMMO) as a direct cellulose solvent as well as the main reducing system of nanoparticles. Silver nanoparticles were generated directly in NMMO as a product of AgNO3 reduction of silver ions. The basic purpose of the research was to examine of the influence of reaction conditions of silver nanoparticles on their size, shape and distribution in the polymer matrix of fibers and consequently on the colour of obtained fibers, as well as on their bioactive activity. The characteristics of the obtained silver nanoparticles were studied using energy dispersive spectroscopy (EDS), transmission electron microscopy (TEM) and dynamic light scattering technique (DLS). Taking into account the potential medical applications of the obtained fibers, their antibacterial activity and cytotoxicity of silver nanoparticles enclosed in fibers were examined in the human (HeLa) and mouse cells (L929).
4
Content available remote Biobased composites
EN
Biobased thermoplastics, such as poly(lactic acid), have attracted much attention in recent years as an alternative to oil-based plastics both in academia and industry. Based on renewable raw materials these polymers offer advantages in terms of decreased dependence on fossil resources and reduced CO2 footprint in accord with sustainability ideas and climate protection. In order to improve the properties of these materials, reinforcement with biobased fibers represents a promising option. An alternative route to glass and natural fiber reinforcement was taken and intensively investigated. The novel approach is based on the use of cellulose man-made fibers, in particular rayon tire cord yarn, as a biogenic reinforcing component. It was demonstrated that short fiber rayon reinforcement leads to dramatic improvements in the mechanical properties of various biobased and partially biobased matrix materials. While stiffness is easily enhanced also with natural fibers, the use of rayon results in considerable improvements in strength and impact properties in contrast to natural fiber reinforcement. For example, an enhancement of more than 500 % was observed in notched Charpy impact strength of poly(lactic acid). In the present contribution results concerning composite mechanical properties will be presented for various biobased matrix materials with special emphasis on the role of the fiber-matrix interphase. By reactive extrusion this interphase can be tailored from being weak (anti-coupling), intermediate (no modification) or strong (covalent coupling). Implications for the composite properties as a function of matrix stiffness will be discussed. Other factors influencing the composite properties such as fiber length and fiber diameter will be considered as well. Finally, some general conclusions will be drawn concerning future work and industrial prospects.
PL
Termoplastyczne biopolimery, np. poli(kwas mlekowy), w ostatnich latach skupiają uwagę zarównoośrodków naukowych, jak i przemysłu, stanowiąc alternatywę dla materiałów wytwarzanych z produktów petrochemicznych. Biopolimery otrzymywane z surowców pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych pozwalają na zmniejszenie zależności od zasobów paliw kopalnych, wpisują się też w ideę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W celu poprawy wytrzymałości mechanicznej tego rodzaju polimerów stosuje się dodatek wzmacniających biowłókien jako zamienników dotychczas używanych włókien szklanych lub włókien naturalnych. W niniejszym artykule omówiono wpływ dodatku krótkich włókien regenerowanej celulozy (rayon) na mechaniczne właściwości kompozytów na osnowie całkowicie lub częściowo biologicznych polimerów. Zastosowanie naturalnych włókien w charakterze wzmocnienia biopolimerów prowadzi do zwiększenia sztywności materiału matrycy, użycie natomiast włókien rayon pozwala na polepszenie wytrzymałości mechanicznej i udarności [np. dodatek celulozy rayon do poli(kwasu mlekowego) powoduje wzrost o 500 % udarności z karbem wg Charpy’ego]. Określono wpływ różnorodnych czynników na wytrzymałość mechaniczną biokompozytów wzmacnianych włóknami rayon, m.in. oddziaływań międzyfazowych włókno-matryca polimerowa. Na drodze reaktywnego wytłaczania można otrzymać kompozyty o różnej sile wiązaniawłókien z matrycą polimeru. Omówiono także zależności właściwości biokompozytów z dodatkiem włókien rayon od sztywności bazowego polimeru jak również od długości i średnicy wykorzystywanych do wzmocnienia włókien.
EN
This paper presents the results of cellulose fibre extraction from plant biomass including: rape, hemp and flax straws. The selected materials were treated by thermal/mechanical/chemical method in order to remove non-cellulosic components such as lignin, hemicellulose, and pectin as well as to obtain cellulosic material with suitable structure and properties necessary for the manufacture of nanofibres. It has been shown that the use of multistage chemical treatment using oxygen and peroxide compounds as delignifing agents for hemp and flax straws, allowed the safe removal of lignin and other non-cellulosic components without degradation of the cellulose fibres obtained, while maintaining a polymerization degree above 1000 units. It was found out that it is possible to obtain cellulose fibres from hemp and flax straws (type retted flax straw-fibre variety, flax straw-oil variety), which can be processed into cellulose micro-and nanofibres.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wyodrębniania celulozowych składników włóknistych z różnych biomasowych surowców roślinnych między innymi: słomy rzepaku, słomy konopnej, a także słom lnianych. Badane surowce roślinne charakteryzowały się zróżnicowanym składem chemicznym pod względem zawartości celulozy, ligniny czy substancji nieorganicznych, co jest istotnym elementem wpływającym na możliwość wyodrębnienia z nich włókien celulozowych. Wybrane surowce roślinne poddano obróbce termiczno-mechaniczno-chemicznej, w wyniku której w różnym stopniu następowało oczyszczenie biomasy od z niecelulozowych składników (ligniny, hemicelulozy i pektyn) oraz przygotowanie surowca celulozowego o założonej strukturze i właściwościach niezbędnych do ich przerobu na formy nanowłókniste.
PL
Podjęto badania nad wpływem niejonowych związków powierzchniowo-czynnych na procesy sorpcji barwnika C.I. Reactive Blue 217 przez włókna celulozowe. Badania dotyczyły wpływu stężenia i rodzaju związku powierzchniowo-czynnego na własności spektroskopowe roztworu barwnika C.I. Reactive Blue 217. Stwierdzono, że związki powierzchniowo-czynne w kąpielach farbiarskich zmieniają własności spektroskopowe roztworów barwników powodując rozpad agregatów i aglomeratów z utworzeniem miceli: związekpowierzchniowo-czynny - barwnik. Związki powierzchniowo-czynne znajdujące się w kąpielach przeciwdziałają agregującemu działaniu chlorku sodowego. Stwierdzono, że niejonowe środki powierzchniowo - czynne opóźniają procesy sorpcji barwnika z kąpieli wpływając korzystnie na jakość wybarwień.
EN
Studies have been undertaken on the effect of nonionic surfactant on the sorption of C.I. Reactive Blue 217 by cellulose fibers, focusing on the influence of the surfactant concentration and type on the spectroscopic properties of this dye. It has been found that surfactants in dyeing baths change the spectroscopic properties of dye solutions resulting in the decomposition of aggregates and agglomerates to form a surfactant-dye micelle. The surfactants in baths counteract the aggregating action of sodium chloride. The performed studies concerned the sorption kinetics of dye from dyeing baths containing various surfactants and its exhaustion coefficients.
PL
Przedstawione wniniejszym opracowa- niu wyniki badań są fragmentem i zarazem kontynuacją trwających od ponad piętnastu lat, w Katedrze Włókien Sztucznych Politechniki Łódzkiej, prac nad otrzymywaniem włókien celulozowych wytwarzanych metodą z udziałem N-tlenku N-metylomorfoliny (NMMO). Problematyka poruszona w niniejszym opracowaniu obejmuje dwa główne zagadnienia. Pierwsze, to możliwości modyfikacji włókien celulozowych poprzez wprowadzenie do roztworów przędzalniczych dodatków zarówno organicznych jak i nieorganicznych. Drugie, omawiane zagadnienie jest stosunkowo nowe i związane jest z otrzymywaniem nanowłókien celulozowych z rozcieńczonych roztworów celulozy w NMMO. W przedstawionej pracy wykazano, iż otrzymywanie włókien celulozowych metodą NMMO jest technologią pozwalającą nadawać nowe, specyficzne właściwości włóknom celulozowym poprzez wprowadzenie do roztworu przędzalniczego tak różnorodnych dodatków jak nanokrzemionka, fluorowane polimery, srebro, czy siarczan baru. Wykazano, że nanokrzemionka, wykorzystana do badań jako dodatek modelowy , może być wprowadzana do włókien celulozowych w ilości nawet do 40% wagowych w stosunku do masy celulozy. Uzyskane wyniki badań wskazują nowy kierunek modyfikacji włókien celulozowych, poprzez wprowadzanie do tworzywa włókna chemicznie modyfikowanych krzemionek o specyficznych właściwościach. Stwierdzono, że metoda NMMO pozwala wprowadzić do włókna polimery fluorowane, które dodane do roztworu przędzalniczego w odpowiednich ilościach polepszają właściwości przędne roztworu oraz obniżają podatność włókien na fibrylizację. Opracowano oryginalną metodę otrzymywania włókien celulozowych o właściwościach antybakteryjnych. Stwierdzono, że elementarne srebro można wprowadzać do roztworu przędzalniczego zarówno w postaci wodnej dyspersji zawierającej nanocząstki, jak i poprzez bezpośre- dnie generowanie nanocząstek srebra w roztworze przędzalniczym. Badania wykazały, że włókna zawierające już około lOOppm srebra wykazują wyraźne działanie bakteriobójcze zarówno w stosunku do szczepów gram ujemnych bakterii Escherichia coli jak do szczepów gram dodatnich akterii Staphylococcus aureus. Przeprowadzone badania nad otrzymywaniem modyfikowanych włókien celulozowych siarczanem baru wykazały , że do włókien można wprowadzić nawet do 50% wagowych modyfikatora, dzięki czemu włókna uzyskały zdolność pochłaniania i rozpraszania przenikliwego promieniowania rentgenowskiego. Omówiono także wynalezioną i opracowaną w całości w Katedrze Włókien Sztucznych metodę otrzymywania nanowłókien celulozowych. Wykazano, że metoda wykorzystująca N MM O jako bezpośredni rozpuszczalnik celulozy, znakomicie nadaje się do otrzymywania nanowłókien celulozowych o średnicach w zakresie od 100 do 5OOnm, a w zależności od sposobu prowadzenia procesu produkt może mieć postać waty , włókniny lub membrany.
EN
The results presented in this work are divided into two main fields. The first considers the possibility of modifying cellulose fibres by introducing organic and inorganic additives to the spinning solution. The second topic relates to a new method for preparing cellulose nanofibres spun from the diluted cellulose solutions. It was demonstrated that technology based on the NMMO as a direct solvent allows modified cellulose fibres to be obtained by introducing various kinds of additives to the spinning solution, such as silicone dioxide nanoparticles, fluorocarbon polymers, silver and barium sulphate particles. The investigations show that the silicone dioxide nanoparticles which were used as a model modifier can be introduced to the fibre material in the quantity of about 40% w/w. The results obtained pointed a new direction for modifying cellulose fibres, which is carried out by introducing chemically- modified silicone dioxide nanoparticles to the fibre material. It was also demonstrated that the presence of an optimal quantity of fluorocarbon polymers in the spinning dope improves its spinnability , and decreases the tendency of the cellulose fibres toward fibrillation. A new method of obtaining antibacterial cellulose fibres was devised. It has been confirmed that silver particles can be introduced to the fibre material as a water dispersion of the silver nanoparticles, or by the direct generation of the silver nanoparticles in the spinning solution. The investigation of the antibacterial activity has shown that cellulose fibres containing 10Oppm of silver nanoparticles exhibit strong bioactivity against the gram-negative bacteria of Escherichia coli and against the gram-positive bacteria Staphylococcus aureus. The examination of the cellulose fibres modified by barium sulphate shows that it is possible to obtain the fibres containing up to 50% w/w of the modifier with relatively good X-ray absorption ability. In the present work, a new method of obtaining of the cellulose nanofibres was discussed. It was shown that the method using NMMO as a direct cellulose solvent is suitable for obtaining cellulose nanofibres with diameter between 100 and 500 nm. Depending on the process conditions, the cellulose nanofibres can be produced in a cotton-like form, as a non-woven material or as a film.
8
Content available remote Włókna celulozowe o właściwościach magnetycznych
PL
Opracowano metodę wytwarzania kompozytowych włókien celulozowych aktywnych magnetycznie, w której zastosowano przędzenie z roztworu celulozy w N-tlenku-N-metylomorfoliny (NMMO). Zmianę właściwości magnetycznych tworzywa włókien uzyskano poprzez wprowadzenie do roztworu polimeru sproszkowanego magnetycznie twardego ferrytu baru. Badania właściwości magnetycznych wykazały, że wartość remanencji włókien stanowi ułamek wartości remanencji magnetyka odpowiadający jego procentowemu udziałowi objętościowemu we włóknie, co może świadczyć o tym, że zastosowany modyfikator jest stabilny chemicznie w środowisku roztworu przędzalniczego. Analiza termiczna (DSC i TGA) otrzymanych włókien nie wykazała negatywnego wpływu zastosowanych modyfikatorów na odporność termiczną włókien. Niepożądanym efektem domieszkowania ferromagnetykiem było pogorszenie się właściwości fizyko-mechanicznych włókien.
EN
Magnetically active composite cellulose fibres N-methylmorpholine-N-oxide solution containing powdered hard barium ferrite (10–15%) used as modifier. The spinning was carried out with a rate 35 m/min or 70 m/min at 35 or 70-fold elongation and uniform distribution of the modifier. The fibre remanence was a fraction of the magnetic material remanence corresponding to its volume content in the fibres. No negative effect of the modifiers on fibre thermal stability was observed by the thermal analysis (DSC and TGA). The addition of the ferromagnetic modifier resulted in the deterioration of mechanical properties of the fibres.
9
Content available remote Antybakteryjne włókna celulozowe z nanomodyfikatorami
PL
Przeprowadzono badania procesu wytwarzania antybakteryjnych włókien celulozowych poprzez wprowadzenie do roztworu przędzalniczego nieorganicznego środka antybakteryjnego AlphaSan (fosforan srebrowo-cyrkonowy) na etapie rozpuszczania celulozy w N-tlenku N-metylomorfoliny. Razem ze środkiem antybakteryjnym wprowadzano nanokrzemionkę Ludox SM 30, spodziewając się poprawy efektywności działania antybakteryjnego otrzymanych włókien, jak również poprawy ich jakości poprzez korzystny wpływ stosowanego nanomodyfikatora na proces formowania włókien. Przeprowadzone badania wykazały wzrost zarówno efektywności bakteriostatycznej, jak i bakteriobójczej. Badania mikroskopowe wykazały zmianę struktury tworzywa włókien z udziałem nanomodyfikatora, której wynikiem było obniżenie skłonności włókien do fibrylizacji. Nie zaobserwowano natomiast istotnych zmian hydrofilowych i fizykomechanicznych właściwości włókien, otrzymanych z udziałem obu modyfikatorów.
EN
A antibacterial cellulose fibers were produced by introducing an inorganic antibacterial agent AlphaSan (silver-zirconium phosphate) into spinning solutions, during dissolving cellulose in N-methylmorpholine-N-oxide. An additional introduction of Ludox SM 30 nanosilica resulted in an improvement of antibacterial properties of the fibers. The applied modifier contributed to an improvement of the fiber quality. Both bacteriostatic and bacteriocidic activity of the fibers was increased. According to results of microscopic studies, the fiber structure was advantageously changed and the ability of the fibers to fibrillaion was substantially limited. No essential changes of hydrophilic, physical, and mechanical properties were observed.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu składu pasty drukarskiej, warunków dogrzewania oraz rodzaju surowca włókienniczego na efekty druku wypalanego. Odpowiednio dobrane warunki pozwalają na właściwe przeprowadzenie karbonizacji i usuwania zniszczonego składnika wiskozowego z mieszankowej przędzy poliestrowo- i poliamidowo-wiskozowej w miejscach nadruku.
EN
(A) (46:54) polyester–viscose white, (B) (50:50) polyamide–viscose black, and (C) (88:8:4%) viscose–PA–Lycra white fabrics were printed with white burnout pastes by using guartype thickeners (Diagum A8, Prisulon DCA) and glycerol, 80 g/kg. At 160 g/kg paste, Al2(SO4)3 etched satisfactorily the A and less so the B-fabric. At 140 g/kg, large openwork, but not precise and min. areas, were easy to etch. In the printed areas, Hunter’s white index of the A-fabric fell from 82.9 to 41– 51.8 at 160°C, and to 21.6–43.5 at 170°C (in 3-min. setting), at various paste compns. The thickeners gave permanent noncoagulating pastes. For the C-knits, each paste was unsatisfactory and required as much Al2(SO4)3 as 200 g/kg to promote carbonization of cellulose. A penetrant added to the paste and a suitable washing agent improved penetration of the paste and spalling of viscose degradation products.
11
Content available remote Barwniki reaktywne do barwienia włókien celulozowych w środowisku obojętnym
PL
Barwniki reaktywne stanowią obecnie najważniejszą grupę produktów stosowanych do barwienia włókien celulozowych. Ścieki farbiarskie po typowym procesie barwienia zawierają znaczące ilości elektrolitów, alkaliów i zhydrolizowanego barwnika. W celu poprawy ekologii tego procesu wykonano syntezę szeregu barwników reaktywnych analogów C.I. Reactive Blue 171, zdolnych do zabarwiania włókna z kąpieli farbiarskich o odczynie zbliżonym do obojętnego. Właściwości otrzymanych produktów porównano z ich klasycznymi odpowiednikami zawierającymi ugrupowania monochlorotriazynowe. Wytypowano produkty o potencjalnym znaczeniu praktycznym.
EN
Seven reactive dyes, analogs of C.I. Reactive Blue 171, were prepared by the well-known methods used to give monochlorotriazine dyes and used to dye cotton by the classical method (H2O+dye + fiber+20 g NaCl/I. + 15 g Na₂CO₃/I, pH 9-10, 85°C) and in buffered dyebaths (20 g NaCl/I. + pH buffer, 100°C). The bath ratio 1:10 gave the best results. C.I. Reactive Blue 171 was used as the reference dye. Dyebath exhaustion degs. were 90-95%. At higher pH the deg. of the dye-fiber fixation was higher for monochlorotiazine dyes but dyes with the nicotinic acid residue substituted for the CI atom, were less sensitive to shanges of pH. With the latter dyes optimum pH range of |of the dyebath was 7.0-7.5. Dyes with the nicotinic acid required the shorter dyeing time, the alkalis were redundant, and the dyeing efficiency was about 90%.
12
Content available remote Celulozowe tynki dźwiękochłonne : sposób na poprawę akustyki pomieszczeń
PL
Tynki dźwiękochłonne mają szczególnie korzystne właściwości pochłaniania dźwięków, o czym decyduje dobór składników i ich struktura. Jednym z nich może być włókno celulozowe, które z łatwością daje się rozdrabniać i rozwarstwiać, i które przy scaleniu ma zaburzoną strukturę wytłumiającą docierające do niej fale dźwiękowe.
13
Content available remote Ile to kosztuje? : popularne materiały izolacyjne
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.