Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opracowany układ chłodząco-grzewczy z ogniwem Peltiera, w których strona gorąca ogniwa była chłodzona na dwa sposoby: przy pomocy bloku wodnego i przy wykorzystaniu radiatora z wentylatorem. Opracowano modele cieplne układu i wdrożono do obliczeń oprogramowanie do wyznaczania parametrów modułów Peltiera oraz wartości temperatur w wybranych punktach układu. Porównano otrzymane wyniki obliczeń z rezultatami badań eksperymentalnych uzyskanych na zbudowanym stanowisku pomiarowym. Na tej podstawie sformułowano wnioski i przedstawiono propozycje rozwiązań poprawiających właściwości funkcjonalne badanego układu.
EN
The paper presents a developed cooling and heating system with a Peltier module. The heat side of the Peltier module was cooled in two ways: by means of a water block and by using a radiator with a fan. Algorithm and software for analysis of the cooling-heating system with the Peltier module were developed. The software were used to calculate parameters of the Peltier module, efficiency and temperature values at selected points of the system. The obtained results of calculations were compared with the results of experimental tests obtained on the built measuring stand. On this basis, the conclusions were formulated and the proposals for solutions improving the functional properties of the tested system were presented.
PL
W artykule przedstawiono opracowany układ chłodzenia z ogniwem Peltiera. Opisano budowę i zasadę działania modułu Peltiera z uwzględnieniem najistotniejszych zjawisk. Przedstawiono zbudowany prototypowy układ chłodzenia, w którym oddawanie i pobieranie ciepła z modułu jest wymuszone przez wentylatory. Zaprezentowano wybrane wyniki badań eksperymentalnych.
EN
The paper presents the developed cooling system with the Peltier module. The structure and the operation principle of the Peltier module have been described. In the description of the module the most important phenomena have been taken into account. A prototype of the cooling system has been built. In the considered system, the emission and absorption of heat from the module surfaces are forced by the fans. Selected results of experimental research were presented.
PL
W artykule przedstawiono układ bezprzewodowego przesyłu energii wykorzystujący inwerter rezonansowy klasy D. Dokonano przeglądu inwerterów klasy D. Opracowano model symulacyjny wybranego inwertera pracującego w układzie bezprzewodowej transmisji energii (UBTE). Zbadano wpływ parametrów wejściowych oraz elementów składowych układu na przebiegi napięć, prądów, moc i sprawność układu. Zaprojektowano i wykonano inwerter klasy D. Przeprowadzono badania testowe dla opracowanego układu bezprzewodowego przesyłu energii z wykorzystaniem transformatora powietrznego.
EN
The paper deals with the wireless power transmission system using an class D resonant inverter. A review of class D inverters was performed. The simulation model of the inverter operating in the wireless transmission energy system was developed. The influence of the input parameters and system components on the waveform of: voltage, current, power and system efficiency were examined. The class D inverter was designed and executed. The test researches for the developed wireless transmission energy system using an air–core transformer were carried out and discussed.
EN
The paper deals with the analysis of the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor with tangential magnets. To determine the magnetic field distribution in the considered motor the finite element method (FEM) has been applied. Simulations were performed for different positions of the magnets on the chords of the rotor package. The goal of performed studies was minimization of the magnetic flux leakage (understood as the flux between poles not crossing the air-gap) with respect to the high values of the analyzed functional parameters of the considered motor.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy sześciobiegunowego silnika synchronicznego o magnesach umieszczonych cięciwowo w pakiecie wirnika. Do wyznaczenia rozkładu pola magnetycznego wykorzystano metodę elementów skończonych. Wykonano obliczenia symulacyjne zmieniając położenie magnesów na cięciwach pakietu wirnika. Na podstawie analizy rozkładów pola magnetycznego i wyznaczonych parametrów funkcjonalnych wytypowano strukturę najlepiej ograniczającą skutki bocznikowania magnesów.
PL
W artykule przedstawiono polowy model transformatora powietrznego pracującego w układzie bezprzewodowego przesyłu energii. Zaprezentowano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie zaprezentowanego algorytmu opracowano program do wyznaczania nieustalonego pola magnetycznego. Przedstawiono wybrane wyniki symulacji.
EN
In the paper the field model of air-core transformer operating in a wireless resonant energy link has been presented and discussed. The proposed algorithm for solving the model equations using finite element method has been given. On the basis of the proposed algorithm the in-house software has been developed for determining the transient magnetic field. The selected results have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych: rozkładów pola magnetycznego w rdzeniu, indukcji w szczelinie powietrznej, przebiegów siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego, charakterystyk momentowo-kątowych oraz współczynnika tętnień momentu dla kilku wybranych wariantów bariery magnetycznej występującej w wirniku 6-biegunowego silnika synchronicznego między szczeliną powietrzną a magnesem. Na podstawie analizy tych wyników wytypowano strukturę najlepiej ograniczającą skutki zamykania się linii strumienia magnetycznego w niepożądany sposób poprzez obwód magnetyczny. Niewątpliwym osiągnięciem zrealizowanych badań jest optymalizacja bariery magnetycznej pomiędzy magnesem a szczeliną powietrzną wykonanej w celu ograniczenia skutków oddziaływania prądu twornika na deformację rozkładu pola magnetycznego w szczelinie, przy zachowaniu możliwie najlepszych parametrów funkcjonalnych rozpatrywanego silnika.
EN
The paper deals with the analysis of the radial placement and shape of magnetic barriers in rotor of the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor. Studies are focused on the comparative analysis of the magnetic field distribution and several functional parameters of the motors with different geometries of the magnetic barriers in the rotor. Among others the back emf waveforms, torque vs. power angle and current characteristics, cogging torque and space distribution of radial component of the magnetic flux density in the air-gap of the machines are studied. Selected results of simulations have been presented and discussed. On the basis of performed analysis the structure of the rotor that minimizes the armature reaction while keeping the performance factors has been pointed out for studied case problem.
EN
The paper presents the special algorithm and software for the transient FE analysis of electromagnetic phenomena in a squirrel cage induction motor and in a line start permanent magnet synchronous motor. The presented algorithm and the elaborated specialized software for the finite element analysis of transients and steady states are used to determine the power parameters of the squirrel-cage induction motor as well as the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM). The nonlinearity of the magnetic circuit, the movement of the rotor and the skewed slots have been taken into account. The results of computations have been compared with measurements. The conclusions from the comparison of calculation results with the results of measurements were presented.
PL
W artykule przedstawiono model polowy oraz opracowane na jego podstawie algorytm oraz oprogramowanie do analizy procesu rozruchu i ustalonych stanów pracy silnika indukcyjnego klatkowego oraz silnika synchronicznego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. W rozważaniach uwzględniono nieliniowość obwodu magnetycznego, ruch wirnika oraz skoszenie żłobków wirnika w silniku indukcyjnym. Obliczenia związane z uwzględnieniem skosu rdzenia stojana wykonano przy zastosowaniu modelu quasi-trójwymiarowego. Zaprezentowano wybrane rezultaty badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Przedstawiono wnioski wynikające z porównania wyników obliczeń z rezultatami pomiarów.
8
Content available remote Pomiarowa weryfikacja polowo-obwodowego modelu 6-biegunowego silnika indukcyjnego
PL
W artykule przedstawiono opracowany w środowisku profesjonalnym Maxwell dwuwymiarowy, polowo-obwodowy model 6-biegunowego silnika indukcyjnego klatkowego typu TMPB 6,3/6 o mocy 6,3 kW. Silnik przeznaczony jest do pracy w układzie napędowym pompy wody. Parametry schematu zastępczego badanego silnika wyznaczono na podstawie próby zwarcia pomiarowego przy obniżonym napięciu oraz próby biegu jałowego. W celu możliwie jak najdokładniejszego odwzorowania modelu symulacyjnego tego silnika przyjęto charakterystykę magnesowania obwodu magnetycznego uzyskaną z pomiarów. Na podstawie wyników pomiarów z próby biegu jałowego dokonano rozdziału strat. Przeprowadzono badania eksperymentalne i uzyskane wyniki porównano z rezultatami obliczeń symulacyjnych.
EN
In the paper presents elaborated in the Maxwell environment 2D field-circuit model of three phases, 6.3 kW, 6-pole squirrel-cage induction motor, type TMPB 6.3/6. The motor is intended to work with water pump. Parameters of equivalent circuit diagram have been estimated on the basis of short-circuit test during lower supply voltage as well as during non-load motor work. In order to obtain the best possible representation of material parameters in computations, the characteristics B(H) of core material were measured. On the basis of the results obtained during measurements of no-loaded motor work, the distribution of losses has been estimated. The results of computations have been compared with measurements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych: rozkładów pola magnetycznego w rdzeniu, indukcji w szczelinie powietrznej, przebiegów siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego, charakterystyk momentowo-kątowych oraz współczynnika tętnień momentu dla kilku wybranych wariantów położenia magnesów na cięciwach pakietu wirnika 6-biegunowego silnika synchronicznego. Na podstawie analizy tych wyników wytypowano strukturę, w której zminimalizowano zjawisko bocznikowania strumienia magnesów. Niewątpliwym osiągnięciem zrealizowanych badań jest optymalizacja wielkości mostka magnetycznego pomiędzy magnesem a szczeliną powietrzną wykonana w celu uzyskania najmniejszego strumienia rozproszenia magnesów, przy zachowaniu możliwie najlepszych parametrów funkcjonalnych rozpatrywanego silnika.
EN
The paper deals with the analysis of the radial placement of the permanent magnets in the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor with tangential magnets. Studies are focused on the analysis of the magnetic field distribution and several functional parameters of the motor. Among others the back emf waveforms, torque vs. power angle and current characteristics, cogging torque and space distribution of radial component of the magnetic flux density in the air-gap of the machine are studied. On the basis of performed analysis of the magnetic field distributions and functional parameters the structure ensuring minimal leakage flux has been chosen.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w środowisku Maxwell model symulacyjny sześciobiegunowego silnika synchronicznego o magnesach umieszczonych cięciwowo w pakiecie wirnika. Ze względu na symetrię rozpatrywanej struktury model opracowano dla jednej podziałki biegunowej maszyny. Model symulacyjny przystosowano do wyznaczania wybranych wielkości polowych i parametrów funkcjonalnych rozważanego silnika. Wykorzystano przy tym parametryzację umiejscowienia magnesów i związanego z tym kształtu mostka magnetycznego.
EN
In the paper the field model of the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor with tangential magnets has been presented. Elaborated model has been developed using professional FEM package Maxwell. The model was elaborated for one pole pitch of the machine due to the symmetry of the studied motors. The model was adapted to determine distributions of the magnetic field under load and no-load conditions as well as selected functional parameters of considered motor. The parameterization of the placement of the magnets and associated magnetic bridge shape has been introduced to enable studies on influence of magnet placement on the parameters of the motor.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu liczby i rozmieszczenia w wirniku prętów uzwojenia klatkowego silnika synchronicznego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego (LSPMSM) na jego parametry funkcjonalne. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu polowoobwodowego modelu silnika opracowanego w programie Maxwell. Rozpatrzono 6-cio biegunowy silnik o wirniku z magnesami trwałymi ułożonymi w obszarze podziałki biegunowej w kształcie litery U. Badano wpływ sposobu rozmieszczenia i liczby prętów uzwojenia klatkowego na przebiegi momentu elektromagnetycznego, prędkości obrotowej, sprawność i na współczynnik mocy silnika. Przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne, dla którego uzyskuje się małe pulsacje momentu oraz bardzo dobre parametry funkcjonalne.
EN
The paper presents an analysis of the impact of the number and distribution of the rotor cage bars of the line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) on the values of the functional parameters and the waveforms of the electromagnetic torque and the rotational speed. The calculations have been performer using the field model developed in the Maxwell Entertainment. The 6-pole of LSPMSM, with the magnets arranged in the U-shaped, has been considered. The design solution has been discussed and presented, which achieves a small torque ripple and good functional parameters.
EN
In this paper, the steady-states operation of a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) and a squirrel-cage motor have been compared. The stator of a Sg 100L-4B type, 3 kW induction motor, was used in both structures. The squirrel cage in the rotor of the LSPMSM is made from copper. The influence of the frequency change of the supply voltage on the motor’s efficiency and current as well as the power factor has been examined.
PL
W artykule porównano pracę w stanie ustalonym dwóch silników: synchronicznego magnetoelektrycznego z klatką rozruchową (LSPMSM) oraz indukcyjnego klatkowego (IM). W obu konstrukcjach wykorzystano stojan silnika indukcyjnego typu Sg 100L-4B o mocy 3 kW. W silniku synchronicznym zastosowano klatkę rozruchową wykonaną z miedzi. Zbadano wpływ zmiany częstotliwości napięcia zasilającego oba silniki na sprawność, współczynnik mocy i prąd pobierany z sieci.
PL
W artykule porównano pracę w stanie ustalonym i podczas rozruchu dwóch silników: synchronicznego magnetoelektrycznego o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) oraz indukcyjnego klatkowego (IM). W obu konstrukcjach wykorzystano stojan silnika indukcyjnego typu Sg 100L-4B o mocy 3 kW. W silniku synchronicznym zastosowano klatkę rozruchową wykonaną z aluminium i z miedzi. Zbadano proces rozruchu tych maszyn. W celu określenia możliwości polepszenia parametrów użytkowych silnika o magnesach trwałych porównano krzywe nagrzewania silników. Dla obu konstrukcji zestawiono wyznaczone na podstawie pomiarów wartości: sprawności, współczynnika mocy i prądów silnika. Zbadano możliwość uzyskania znacznie większej mocy użytecznej silnika magnetoelektrycznego w stosunku do silnika indukcyjnego mającego te same gabaryty.
EN
In the paper the transients under starting process and the steady states of line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) and squirrel-cage motor have been. The stator of 3kW induction motor, Sg 100L-4B, was used in both structures. In order to determine opportunities to increase engine performance parameters of LSPMSM the heating curves of both motors were compared. In LSPMSM the rotor with aluminum and copper cage was used. The basic operating parameters of the two structures which are characterized by identical stators was compared. Particular attention has been given to the transient under starting process. Efficiency, power factor and current in the stator windings obtained during measurements for both structures have been presented. Particular attention was paid to the possibility to obtain much greater output power for LSPMSM than for induction motor of the same size. The selected results of experimental tests was shown.
PL
W artykule porównano pracę w stanie ustalonym dwóch silników: synchronicznego magnetoelektrycznego z klatką rozruchową (LSPMSM) oraz indukcyjnego klatkowego (IM). W obu konstrukcjach wykorzystano stojan silnika indukcyjnego typu Sg 100L-4B o mocy 3 kW. W silniku synchronicznym zastosowano klatkę rozruchową wykonaną z miedzi. Zbadano wpływ zmiany częstotliwości napięcia zasilającego oba silniki na sprawność, współczynnik mocy i prąd pobierany z sieci.
EN
In this paper, the steady-states operation of a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) and a squirrel-cage motor have been compared. The stator of 3kW induction motor, Sg 100L-4B, was used in both structures. The squirrel cage in the rotor of LSPMSM motor is made from copper. The influence of the frequency change of the supply voltage on the motors efficiency and current as well as Power factor has been examined.
EN
In the paper the transients under starting process and the steady states of squirrel-cage motor (IM) and line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) have been compared. The original stator of 3 kW induction motor type Sg 100L-4B, was used in both structures. In order to determine opportunities to increase energy parameters of LSPMSM the heating curves of both motors were compared. In LSPMSM the rotor with aluminum and copper cage was used. The basic operating parameters of the two structures which are characterized by identical stators were tested. Particular attention has been given to the transient under starting process. Efficiency, power factor and current in the stator windings obtained during measurements for both structures have been presented. The paper focuses on achieving a much higher output power for LSPMSM than an induction motor of the same size. The selected results of experimental tests were shown.
16
PL
W artykule zaprezentowano nową strategię projektowania transformatora impulsowego polegającą na jego dwuetapowej optymalizacji. W pierwszym etapie obliczeń przeprowadzono optymalizację parametrów strukturalnych obwodu magnetycznego transformatora na podstawie modelu obwodowego zjawisk przy narzuconych wymaganiach funkcjonalnych. Optymalizację parametrów urządzenia przeprowadzono przy użyciu algorytmu genetycznego. Ograniczenia uwzględniono poprzez dodanie do funkcji celu składnika reprezentującego karę za ich przekroczenie. Parametry zaprojektowanego w ten sposób transformatora spełniającego zadane przy projektowaniu wymagania, należy wykorzystać jako dane początkowe do optymalizacji konstrukcji w ujęciu polowym. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych i optymalizacyjnych.
EN
The paper presents the new design strategy of pulse transformer consisting of his two-stage optimization. In the first stage, the optimization process is based on less accurate circuit model of phenomena on functional requirements formulated. The genetic algorithm has been applied for optimization. In order to include to constrains, the penalty function has been adopted. The transformer parameters designed in such method may be used as initial data in second stage of design process. In the second stage the field model has been employed. The selected results have been presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w środowisku Maxwell model polowy silnika synchronicznego z magnesami w kształcie litery „V”. Wykonano obliczenia symulacyjne dla wariantów tej struktury silnika zmieniając wymiary wycięcia ograniczającego strumień rozproszenia magnesów (bariery magnetycznej) wpływającego na nasycenie strefy przyszczelinowej. Na podstawie analizy rozkładów pola magnetycznego i wyznaczonych parametrów funkcjonalnych wytypowano strukturę najlepiej ograniczającą skutki bocznikowania magnesów. Niewątpliwym osiągnięciem zrealizowanych badań jest optymalizacja bariery magnetycznej w celu zapewnienia najmniejszego strumienia rozproszenia magnesów w strefie przyszczelinowej, przy zachowaniu możliwie najlepszych parametrów funkcjionalnych rozpatrywanego silnika.
EN
In the paper the model of an internal permanent magnet synchronous motor with magnets arranged in “V” shape is presented. The model was developed using professional FEM package Maxwell v.15. The field simulations of motor operation under different conditions were performed. The influence of several rotor air-gap zone dimensions was studied. The most crucial is the magnetic bridge size between poles. The special attention was paid to the impact of the magnetic bridge saturation effects on the magnetic flux path (see magnetic field distributions in Figs. 2,7), the back emf values (Tab. 1) and torque pulsation values (Tab. 2). Also the effective torque vs. torque angle characteristics were investigated (Fig. 3). On the basis of the performed simulations and analysis, the optimal design of the rotor air-gap zone was proposed. The goal of the optimization process was minimization of the magnetic flux leakage (understood as the flux between poles not crossing the air-gap) with respect to the high values of the analyzed functional parameters of the considered motor. The presented results show that the proper design of the magnetic bridges allows reducing costs of expensive permanent magnets materials.
PL
W artykule porównano parametry energetyczne dwóch silników: synchronicznego magnetoelektrycznego o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) oraz indukcyjnego klatkowego. W obu konstrukcjach wykorzystano stojan silnika indukcyjnego typu Sg 100L-4B o mocy 3 kW. W celu określenia możliwości polepszenia parametrów użytkowych silnika o magnesach trwałych porównano krzywe nagrzewania obu silników. Stwierdzono, że nawet wzrost momentu obciążenia LSPMSM o 20% ponad moment znamionowy silnika indukcyjnego, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy magnesów. Dla obu konstrukcji zestawiono wyznaczone na podstawie pomiarów wartości: sprawności, współczynnika mocy i prądów silnika. Zbadano możliwość uzyskania znacznie większej mocy użytecznej silnika magnetoelektrycznego w stosunku do silnika indukcyjnego mającego te same gabaryty.
EN
In the paper a power parameters of a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) and squirrel-cage motor have been compared. The stator of 3kW induction motor, Sg 100L-4B, was used In both structures. In order to determine opportunities to increase engine performance parameters of LSPMSM the heating curves of both motors were compared. It was found that even after the load LSPMSM increase of 20% over the induction motor rated torque, does not exceed the allowable operating temperature magnets. Efficiency, power factor and current in the stator windings obtained during measurements for both structures have been presented. Particular attention was paid to the possibility to obtain much greater output power for LSPMSM than for induction motor of the same size.
PL
W artykule przedstawiono analizę procesu rozruchu i stanu pracy ustalonej silnika synchronicznego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego (LSPMSM) oraz silnika indukcyjnego klatkowego; obu o mocy 3 kW. Porównano podstawowe parametry użytkowe obu konstrukcji cechujących się identycznymi stojanami. Szczególną uwagę zwrócono na przebieg procesu rozruchu oraz wartości osiąganych momentów rozruchowego i maksymalnego. Eksperyment pomiarowy poprzedzono obliczeniami numerycznymi. W badaniach symulacyjnych wykorzystano środowisko Maxwell i oprogramowanie własne opracowane na podstawie polowo-obwodowego modelu zjawisk z uwzględnieniem dynamiki układu. Zestawiono uzyskane z symulacji wyniki i porównano je z rezultatami pomiarów.
EN
In the paper the transients under starting process and the steady states of line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) have been analyzed. The basic operating parameters of the two structures which are characterized by identical stators was compared. Particular attention has been given to the transient under starting process and values of starting and maximum torque. The measurements were preceded by numerical calculations. Computer simulations have been performed using field-circuit model of the motor elaborated in the Maxwell environment and in special software elaborated by authors. Elaborated special software has been successfully applied to the simulation of the LSPMSM and squirrel-cage motor. The results of computations have been compared with measurements. Selected results have been presented.
EN
The paper presents the new strategy of the optimization of pulse transformer (PT). In order to reduce calculation time the optimization problem has been decomposed into two stages. In the first stage, to determine functional parameters of PT the circuit model is used. The goal of circuit calculations is to limit the space of design variables that meets formulated requirements. The genetic algorithm has been applied for this task. In order to include constraints, the penalty function has been engaged. The transformer dimensions obtained in the first stage of calculations are used as initial values in the second stage of design process. In the second stage the field model of PT is employed. Obtained results prove that presented approach allows for fast optimization of the PT design.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.