Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  material strength
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wytrzymałość skrobi termoplastycznej napełnionej węglanem wapnia
PL
W celu zmiany właściwości przetwórczych oraz wytrzymałościowych do skrobi termoplastycznej wprowadzono węglan wapnia (CaCO₃ ). Przygotowano mieszaniny o zawartości odpowiednio 10, 20, 30 i 40% mas. węglanu wapnia. Przeprowadzono analizę krzywych rozciągania i wyznaczono wytrzymałość, odkształcenie oraz moduł Younga poszczególnych kompozycji.
EN
Composites of com. thermoplastic starch with the addn. of 10, 20, 30 or 40% by mass of a filler in the form of CaCO₃ were prepared and tested for tensile strength, strength deformation and Young’s modulus. The detd. values of strength parameters indicate a uniform distribution of CaCO₃ particles in the matrix during the processing process.
2
Content available Testing materials used for 3D printing
EN
The paper addresses issues related to 3D printing in repairing military equipment. It quoted a short story on the invention of the 3D printer and the development of printing technology. The significance of knowledge of the materials employed in 3D printing is discussed in the further part. To this end, the authors reviewed selected strength-related tests (tensile strength, in particular), to determine their application possibilities. Test samples were prepared based on a Polish standard and the material provided by two manufacturers. The tests were conducted using a Zwick Roell Z100 machine. The obtained results were presented as graphs. The paper is concluded by a short summary and an indication of further research.
PL
W artykule poruszono kwestię druku 3D w naprawie sprzętu wojskowego. Przytoczono krótką historię drukarki 3D oraz rozwoju technologii druku. W dalszej części omówiono znaczenie znajomości materiałów stosowanych w druku 3D. W tym celu przedstawiono wybrane badania wytrzymałościowe, głównie wytrzymałość na rozciąganie, w celu określenia możliwości ich zastosowania. Próbki do badań wykonano w oparciu o polską normę i materiał dostarczony przez dwóch producentów. Badania zrealizowano na maszynie Zwick Roell Z100. Otrzymane wyniki przedstawiono graficznie na wykresach. Na zakończenie dokonano krótkiego podsumowania oraz wskazano kierunki dalszych prac.
EN
Single-point incremental forming (SPIF) is a kind of incremental sheet forming that is significantly novel. This method involves the utilization of a computer numerical control (CNC) machine to control the path of a forming tool, which is produced by a computer-aided manufacturing program (CAM), as it stretches a metallic sheet to achieve a desired shape. Low patch output and customized parts are good candidates for this kind of technique. The aim of the present investigation is first to study the effect of Aluminum alloy 6061 strength on the thickness distribution and thinning ratio in SPIF and then select the optimal strength to ensure uniform thickness and minimize the thinning. In order to achieve this, two different strengths of Al 6061 sheets have been employed: One used in its original form and the other heat-treated to change its strength. Specimens have been prepared using the SPIF procedure for a truncated cone with dimensions of 120 mm diameter and 40 mm depth; the forming slope is 50°, and Solid work program was used to create the tool path. The thickness reduction along the wall portions was analyzed employing the finite element method using Abaqus software, and the numerical results were experimentally confirmed, where the deviation ratio between simulation and experiment was 2% for sample 1 and 5% for sample 2. The findings manifested that the specimens exhibited a consistent distribution of thickness, and the maximum thinning ratio decreased from 30% to 28.5% as the yield strength decreased from 278 MPa to 68.7 MPa, respectively.
PL
Materiały do spoinowania powinny charakteryzować się odpowiednimi własnościami. Własności te zostały określone w normach międzynarodowych i europejskich. Niniejszy artykuł przybliża te wymagania oraz opisuje w jaki sposób nowo wprowadzany na rynek produkt powinien być przebadany.
EN
Grounts should have appropriate properties. These properties have been defined in international and European standards. This article introduces these requirements and describes how a newly introduced product should be tested.
EN
The development of 3D printing technology and the possibility of obtaining objects from polymeric materials with a diversified structure and mechanical properties necessitates conducting comprehensive research into printed structures and determining their basic mechanical parameters. Synthetic polymeric materials during their lifetime are sensitive to atmospheric factors and are subject to aging. The paper presents investigation results of the mechanical properties of printed structures with different density levels. The influence of UV radiation and elevated temperature on the mechanical parameters of specimens printed from different filaments was determined, estimating the usefulness of printed porous structures for possible applications in the textile industry.
PL
Rozwój technologii druku 3D i możliwość uzyskania obiektów z tworzyw sztucznych o zróżnicowanej strukturze i właściwościach mechanicznych wymusza konieczność prowadzenia wszechstronnych badań struktur drukowanych i określenia ich podstawowych parametrów mechanicznych. Tworzywa sztuczne w okresie eksploatacji są wrażliwe na czynniki atmosferyczne i podlegają zjawisku starzenia. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych struktur drukowanych o różnym stopniu zagęszczenia oraz określono wpływ promieniowania UV i podwyższonej temperatury na parametry mechaniczne próbek wydrukowanych z różnych filamentów szacując przydatność drukowanych struktur porowatych do ewentualnych zastosowań w przemyśle włókienniczym.
PL
W artykule opisano zagrożenia nieścisłości w zastępczym określaniu wytrzymałości elementów złącznych (śrub) o dużej średnicy, przy pomiarze wykonywanym na powierzchni bocznej. Pomiar twardości jest w przypadku wielu stali dobrym odzwierciedleniem wytrzymałości. Jednak metoda może być niejednoznaczna, zwłaszcza gdy badane elementy mają duże rozmiary i w związku z tym ich struktura może być różnorodna.
EN
This paper focuses on the analysis of mechanical properties of organic-inorganic polymeric hybrid material Multimetall “Stahl 1080” containing metallic particles. This material is designed for the regeneration of used metallic parts made of steel, cast iron, or composite materials. This type of material provides a 100% contact with the surface of the filled material, attenuation of vibration loads during the operation under strains, as well as protection against corrosion and tribological wear. The analysis concentrated on the behaviour of the material under vibration loads at higher temperatures.
PL
W artykule zaprezentowano analizę właściwości mechanicznych materiału hybrydowego polimerowego organiczno-nieorganicznego Multimetall “Stahl 1080” zawierającego cząstki metaliczne. Materiał ten został zaprojektowany w celu regeneracji zużytych metalicznych części ze stali, żeliwa lub materiałów kompozytowych. Ten typ materiału zapewnia 100% przyleganie do powierzchni pokrywanego materiału, tłumi drgania, jak również chroni przed korozją i zużyciem tribologicznym. Analizę skoncentrowano na badaniu oddziaływania na materiał drgań w wysokich temperaturach.
EN
The process of textile modification using Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition (PACVD) results in significant changes in surface properties with high effectivity. However, the main problem of the above-mentioned modification is to obtain a stable modification effect during standard use and storage. The aim of the study was to determine the stability of structural properties of PACVD-modified para-aramid ballistic woven fabrics during accelerated ageing using temperature or simultaneously temperature and humidity as the accelerated ageing factors. For identification of potential changes in the textile surface modified by PACVD with deposition of the polymer formed based on tetradecafluorohexane, the ATR-FTIR and SEM/EDS techniques were applied. The PACVD-modified textiles showed insignificant changes in structural properties after accelerated ageing using the above-men -tioned ageing factors. This confirms the stability of the PACVD-resulted modification during simulated conditions of standard use.
PL
Proces modyfikowania tekstyliów z wykorzystaniem technologii chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmowym, PACVD (eng. Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition) skutkuje znaczącymi zmianami własności powierzchni o wysokiej wydajności. Jednakże głównym problemem wyżej wspomnianej modyfikacji jest uzyskanie stabilnego rezultatu modyfikacji w czasie normalnego użytkowania i przechowywania. Celem badań było wyznaczenie stabilności właściwości strukturalnych zmodyfikowanych poprzez PACVD para-aramidowych tkanin balistycznych w trakcie przyspieszonego starzenia z wykorzystaniem temperatury lub równocześnie temperatury i wilgotności jako czynników przyspieszających starzenie. Dla zidentyfikowania potencjalnych zmian w powierzchni tkanin modyfikowanych z wykorzystaniem PACVD poprzez naniesienie polimeru wytworzonego na bazie tetradekafluoroheksanu (TDFH), zastosowano techniki ATR-FTIR oraz SEM/EDS. Tekstylia zmodyfikowane metodą PACVD wykazały nieznaczne zmiany właściwości strukturalnych po starzeniu przyspieszonym z zastosowaniem wspomnianych powyżej czynników. To potwierdza stabilność modyfikacji w efekcie procesów PACVD, podczas symulowanych warunków normalnego użytkowania.
EN
The aim of this study was to compare the susceptibility of the plasma assisted chemical vapour deposition (PACVD) - surface modification of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) fibrous composite to conditions of use and storing simulated by accelerated aging. Aspects of heksametylodisiloksan (HMDSO) implementation as donor for deposited during PACVD modification nanolayer as well as the selection of a new textile carrier were discussed. For the identification of potential changes in PACVD - modified UHMWPE, with, the Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared (ATR-FTIR) and Scanning Electron Microscopy with X-ray microanalysis (SEM/EDS) techniques were applied. The PACVD surface modification of UHMWPE showed insignificant changes in structural properties after using temperature or simultaneously temperature and humidity ageing factors. The process of accelerated ageing confirmed the time-stable presence of silicon contained in the polymer layer in both cases: when temperature or simultaneously temperature and humidity were used as accelerated aging factors. No significant changes in the morphology nor topography of the fibrous materials tested were found, subjected or not to the process of PACVD - modification using the HMDSO as a substrate for the surface-deposited polymer.
PL
Weryfikację funkcjonalności modyfikacji powierzchni z wykorzystaniem technologii chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmowym (PACVD) polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) przeprowadzono po procesie przyśpieszonego starzenia z wykorzystaniem temperatury lub równocześnie temperatury i wilgotności jako czynników przyspieszających starzenie. Modyfikację przeprowadzono przez naniesienie polimeru wytworzonego na bazie heksametylodisiloksanu (HMDSO). Celem prowadzonych badań było porównanie podatności zmodyfikowanych techniką PACVD włókien UHMWPE na symulowane warunki użytkowania i przechowywania w czasie przyśpieszonego starzenia. Do zidentyfikowania potencjalnych zmian w powierzchni zmodyfikowanych techniką PACVD włókien UHMWPE zastosowano techniki ATR-FTIR oraz SEM/EDS. Proces modyfikacji powierzchni UHMWPE z wykorzystaniem procesu PACVD wykazał nieznaczne zmiany właściwości strukturalnych po procesie przyspieszonego starzenia z wykorzystaniem temperatury lub równocześnie temperatury i wilgotności jako czynników przyspieszających starzenie. Proces przyspieszonego starzenia wykazał stabilność warstwy polimerowej w obu przypadkach: temperatury lub temperatury i wilgotności jako czynników użytych w procesie przyśpieszonego starzenia.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przemysłowych prowadzonych w ramach realizacji projektu zintegrowanego systemu oceny wytężenia i żywotności konstrukcji. W pierwszej części przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykonanych celem określenia podstawowych danych materiałowych niezbędnych w analizach zgodnych z procedurami FITNET. Ponadto w pracy dokonano analizy przypadków wykorzystania modułów pękanie i zmęczenie do analizy rzeczywistych komponentów maszyn wykorzystywanych w przemyśle energetycznym i wydobywczym.
EN
In the paper results of industrial research are presented. The research were performed during development project devoted to integrated for strength and lifetime assessment. In the first part of the paper results of experimental investigations on selected materials are provided. The experiments were conducted in order to identify material properties relevant for analyses according to selected FITNET procedures. In addition, use cases of fracture and fatigue FITNET modules are analysed with respect to their application in power generation and mining industry.
PL
Zademonstrowano metody umożliwiające zwiększenie wytrzymałości elementów wykonanych z tworzywa sztucznego. Bazując na badaniu rynku, opracowano oraz przeanalizowano wybrane struktury wzmacniające. Podkreślono zalety optymalizacji konstrukcji projektowanych na potrzeby przemysłu samochodowego.
EN
Methods effecting in improvement of durability of the car body plastic parts are presented. Several structural features of the parts selected with reference to market investigation work were submitted to feasibility review and check procedure. Advantages of optimization procedure applied to design of the parts produced for automotive industry are highlighted.
PL
W pracy, na podstawie przeprowadzonych pomiarów ciśnienia wewnątrz rury w trakcie spalania masy napędowej i przyspieszania ładunku efektowego, dokonano oceny naprężeń obwodowych, powstających w ściance rury i decydujących o jej wytrzymałości. Zbadano typowe układy napędzania (moździerze pirotechniczne), stosowane w praktyce, wykonane z rur z wielowarstwowego polietylenu wysokociśnieniowego o średnicach 4", 5" i 6". Uzyskane wyniki pokazują, iż maksymalne naprężenia obwodowe nie przekraczają 20% granicy wytrzymałości materiału rury dla typowych mas ładunków napędowego i efektowego oraz zwiększają się proporcjonalnie wraz ze zwiększeniem masy ładunku napędowego.
EN
In the experimental work there were made estimations of the hoop stress during the propulsive mass burning and acceleration of the effect charge which is observed in the tube wall and determining its strength. There were tested typical propulsion systems (pyrotechnic mortars) used in practice which are made from 4", 5" i 6" diameters multilayer polyethylene tubes. Obtained results are show that maximum hoop stresses do not exceed 20% of strength limit of tube material dedicated to typical propulsive and effect charges and they increase with increasing propulsive charge weight.
PL
W pracy przedstawiono modele komputerowe belki i tarczy wykonanych z materiału anizotropowego i obciążonych siłami. Założono, że belka jest wykonana z drewna sosnowego, natomiast tarcza z kompozytu: żywica epoksydowa/włókna grafitowe .Pola naprężeń i odkształceń były obliczone dla potrzeb analizy wytrzymałościowej. Wyniki zostały uzyskane metodą elementów skończonych z wykorzystaniem systemu programowania ABAQUS. System Abaqus jest wykorzystywany na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego przy wspomaganiu zajęć dydaktycznych z wytrzymałości materiałów i w realizacji prac dyplomowych.
EN
The computer model of a beam and a disk made of an anisotropic material have been presented. The beam and the disk were under loading. It has been assumed that the beam was made of wood and the disk was made of composite: epoxy resin/carbon fibre. The stress field and the strain field in the beam and in the disk was calculated for the strength analysis. The results have been obtained with the finite element method applying the Abaqus system. The Abaqus is utilized in Faculty of Managment and Computer Modelling during realization of strength of materials lessons, and also in student diplomas.
PL
Celem pracy było zaprezentowanie możliwości wykorzystania programu T-FLE X w celach dydaktycznych podczas prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu Wytrzymałość Materiałów, rozwiązując zarówno proste jak i złożone przykłady obliczeniowe, m.in.: elementów mimośrodowo rozciąganych bądź skręcanych, metodami analitycznymi i przy użyciu symulacji komputerowych. Porównanie wartości naprężeń z obu obliczeń, które były prawie w 100% zbieżne ze sobą wykazało, że T-FLE X jest użytecznym narzędziem przy wizualizacji pracy konstrukcyjnych elementów budowlanych.
EN
This work aims to present the possible applications of the T-FLE X program in teaching about strength of materials, by solving both simple and complex computational examples, including elements subject to eccentric tension or torsion, by analytical methods and using computer simulations. Comparison of the stress values obtained by the two calculations, which were in almost 100% agreement, shows that T-FLE X is a useful tool in the visualization of the functioning of structural elements in buildings.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wybranej grupy mieszanek woskowych stosowanych w technologii wytapianych modeli. Wykonano badania kinetyki skurczu mieszanek i przebiegu zmian właściwości lepko-sprężystych w funkcji temperatury. Wyznaczono wpływ temperatury na wytrzymałość na zginanie mieszanek woskowych.
EN
The results of testing of the selected group of wax mixtures used in the investment casting technology, are presented in the paper. The measurements of the kinetics of the mixtures shrinkage and changes of viscous-plastic properties as a temperature function were performed. The temperature influence on bending strength of wax mixtures was determined.
PL
Artykuł prezentuje specjalną technologię wykonania próbek do badań wytrzymałościowych materiałów stosowanych w konstrukcjach lotniczych. Uwzględnia ona specyficzne wymagania dotyczące dokładności i geometrii warstwy wierzchniej próbek do badań wytrzymałości zmęczeniowej. Opisano specjalne urządzenie do ściernej obróbki wykańczającej odcinka po-miarowego oraz wyniki pomiarów uzyskanych dokładności.
EN
The article presents the special technology for manufacturing of the samples for strength tests of materials used in aviation constructions. It considers the specific requirements for accuracy and geometry of the top layer of the samples for strength testing. It describes the special device for abrasive processing for finishing of the tested section and presents the results of measurement of the achieved accuracy.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu zgrzewania oporowego zwarciowego materiału kompozytowego na osnowie stopu aluminium zbrojonego cząstkami fazy międzymetalicznej Ti3Al. Przeprowadzone próby zgrzewania. badania wytrzymałości, pomiary twardości oraz badania metalograficzne wykazaly, że istnieje możliwość otrzymania połączeń o wytrzymałości 80 % wytrzymałości materialu rodzimego, przy zastosowaniu miękkich parametrów zgrzewania. Proces zgrzewania zwarciowego kompozytu zbrojonego Ti3AI powoduje zmiękczenie obszaru zgrzewania, co spowodowane jest prawdopodobnie przestarzeniem materiału osnowy. W celu poprawy własności wytrzymałościowych złącza, konieczne jest przeprowadzenie obróbki cieplnej po zgrzewaniu.
EN
The present work investigates the feasibility of joining the aluminium AA6061 matrix composite materiaIs reinforced with Ti3Al particles by the resistance butt welding. Results of investigation carried out shows that the best mechanical properties of joints can be achieved by applying soft conditions of butt welding process e.g. current 1300 A and current jlow time 1,2 s. To improve hardness and tensile properties of butt welding joints age hardening is necessary.
PL
Opierając się na definicji inżynierii powierzchni, w niniejszym artykule przedstawiono związki areologi z naukami: 1) technicznymi, zwłaszcza z budową i eksploatacją maszyn oraz z inżynierią materiałową,a także z tribologią, ochroną przed korozją, wytrzymałością zmęczeniową, 2) filozoficznymi - jeśli chodzi o pojęcie synergizmu, i ekonomicznymi - jeśli chodzi o kwantyfikację oddziaływania synergicznego.
EN
On the base of definition of surface engineering (areology) in paper are presented connections between surface engineering and another sciences: 1) technicals, especially with the machine building and exploition and materials engineering, and also with the tribology, anti-corroson protection, material strength; 2) philosophicals - especially with the notion of synergism, and economics - especially with the quantification of synergetic influence.
EN
An experimental investigation was undertaken in order to study the behaviour of laminated fabric and steel plates when subjected to impulsive loads. A special set up had been constructed, in which fully clamped rectangular plates were loaded by the blast waves generated due to explosion of TNT charges. To observe highly dynamic movement of plates, X-ray photography method was used. The data obtained enable us to determine the deformation of the plates under shock loading.
PL
W pracy podjęto próbę zbadania w sposób ekspeerymentalny zachowania się płyt stalowych i z laminatów włokninowych poddanych działaniu obciążenia impulsowego. Skonstruowano specjalne stanowisko badawcze, w którym zamocowane w sposób sztywny płyty prostokątne obciążane były falą podmuchową generowaną wybuchem ładunków trotylowych. Do obserwacji dynamicznej odpowiedzi płyt zastosowano metodę rentgenografii impulsowej. Uzyskane wyniki umożliwiają określenie deformacji płyt pod wpływem dynamicznego obciążenia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.