Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stepped shaft
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents the results of computer simulations used to investigate the forming of a hollow coldworked forging with an outer flange. Numerical simulations were performed in Deform 2D/3D using a calculation module for axial-symmetric cases. A ϕ57×12.5 mm tube-shaped billet from 42CrMo4 grade steel was used. The forming process involved two and three stages, consisting of extrusion the shaft portion and forging the flange. The objective of this research was to determine the accuracy of the forming process used to produce the hollow part. This technology was analyzed using the effective strain distributions, the Cockcroft-Latham fracture criterion values, and the forming force progression. The results showed that it was possible to use this three-stage process to forge elements from a tube-shaped billet.
EN
This paper presents the results of a numerical analysis of a cold forging process for a hollow flanged part. The analysis was performed using Deform 2D/3D. 42CrMo4 steel tubes were used as the billet material, and their material model in the annealed state was described by a constitutive equation. The forming process was performed in six stages with the use of methods such as extrusion with a movable sleeve, open-die extrusion, and upsetting. The objective of the study was to determine whether the proposed forging technique could be used to produce hollow parts with flanges. The determination was made based on the analysis of product geometry quality and process parameters, including the Cockcroft-Latham ductile fracture criterion and forming forces.
PL
W artykule opisano przykłady kształtowania stopniowanych wałków ze stopu tytanu w gatunku TiAl6V4 oraz stopu magnezu w gatunku AZ31 metodą walcowania skośnego. Stopniowane wałki kształtowano za pomocą trzech rolek stożkowych obracających się z jednakową prędkością w tą samą stronę, które miały możliwość jednoczesnego zsuwania lub rozsuwania się w celu redukcji przekroju poprzecznego odkuwki. Na podstawie wykonanych obliczeń numerycznych uzyskano: rozkłady intensywności odkształcenia, temperatury, kryterium zniszczenia według Cockrofta-Lathama oraz rozkłady sił i momentów walcowania.
EN
he paper describes a skew rolling process for production of stepped shafts made of titanium alloy TiAl6V4 and AZ31 magnesium alloy. The parts are formed by three tapered rolls that are rotated at identical speed in the same direction. The rolls can simultaneously converge or diverge in order to reduce the cross section of the workpiece. The numerical analysis provided information about the distributions of effective strains, temperatures, Cockroft-Latham damage criterion as well as the variations in the loads and torques.
PL
W artykule opisano przykład kształtowania odkuwki stopniowanego wałka ze stopu aluminium w gatunku 6061 w oparciu o metodę walcowania skośnego. Wyrób kształtowany jest za pomocą trzech rolek stożkowych, obracających się z jednakową prędkością w tę samą stronę, które mają także możliwość jednoczesnego zsuwania lub rozsuwania się, w celu redukcji przekroju poprzecznego odkuwki. Na podstawie wykonanych obliczeń numerycznych uzyskano rozkłady intensywności odkształcenia, temperatury, kryterium zniszczenia według Cockrofta-Lathama oraz rozkłady sił i momentów walcowania. Wyniki analizy potwierdziły możliwość kształtowania osiowosymetrycznych odkuwek metodą walcowania skośnego.
EN
The paper describes a skew rolling process for producing a forging of stepped shaft made of 6061 aluminium alloy. The part is formed by three tapered rolls that are rotated at identical speed in the same direction. The rolls can simultaneously converge or diverge in order to reduce the cross section of the workpiece. The numerical analysis provided information about the distributions of effective strains, temperatures, Cockroft-Latham damage criterion as well as the variations in the loads and torques. The numerical results confirm that axisymmetric parts can be formed by the skew rolling technique.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy teoretyczno-doświadczalnej procesu obciskania obrotowego osiowosymetrycznych elementów drążonych na zimno. Badania prowadzono pod kątem określenia wpływu grubości ścianki półfabrykatu rurowego na przebieg procesu kształtowania oraz jakość uzyskanych wyrobów. Analizę teoretyczną przeprowadzono w oparciu o wyniki modelowania numerycznego metodą elementów skończonych. Obliczenia wykonano w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia w programie Simufact Forming. Uzyskane wyniki zweryfikowano podczas prób laboratoryjnych, zrealizowanych w specjalnym agregacie do obciskania obrotowego. Rezultaty badań potwierdziły możliwość kształtowania na zimno drążonych odkuwek wałków stopniowanych w szerokim zakresie grubości ścianki półfabrykatów rurowych.
EN
The paper reports the results of theoretical and experimental analyses of a cold rotary compression process for producing axisymmetric hollow parts. The aim of the study was to determine the effect of wall thickness of tubular billet on the rotary compression process and product quality. The theoretical analysis involved numerical modelling by the finite element method. The numerical analysis was performed in a three-dimensional state of strain using Simufact Forming. The numerical results were then verified in laboratory tests conducted using a specially designed machine for rotary compression. The experimental results confirm that stepped hollow shafts can be cold formed from tubes with different wall thicknesses.
PL
W artykule przedstawiono przykład walcowania długiego wału głównego, wykorzystywanego w samochodach półciężarowych, metodą walcowania poprzeczno-klinowego. Omówiono zasadę tego procesu kształtowania, podkreślając zalety tej metody wytwarzania. Przedstawiono wyniki analizy numerycznej, progresję kształtu wyrobu w trakcie walcowania, mapy intensywności odkształcenia i temperatury oraz rozkłady sił i momentów walcowania, które potwierdziły przydatność proponowanej technologii do wytwarzania wałków długich.
EN
The paper discusses a technique of cross wedge rolling and its application to the production of long main shafts that are used in light trucks. First, the design of this forming technique is described. Then the paper stresses the main advantages of this process production. Finally, the reported numerical results workpiece shape change during rolling, maps of effective strains and temperatures as well as loads and torques confirm that the discussed technique is suitable for producing long shafts.
PL
W artykule przedstawiono przykład walcowania, drążonego wału głównego wykorzystywanego w samochodach półciężarowych, metodą walcowania skośnego trzema rolkami stożkowymi. Omówiono zasadę tego procesu kształtowania, podkreślając jego uniwersalność wynikającą z możliwości kształtowania różnego asortymentu wyrobów za pomocą jednego zestawu rolek. Przedstawiono wyniki analizy numerycznej (progresję kształtu wyrobu w trakcie walcowania, rozkład grubości ścianki, mapy intensywności odkształcenia i temperatury oraz rozkłady sił i momentów walcowania), które potwierdziły przydatność proponowanej technologii do wytwarzania wałków długich.
EN
This paper presents a new method for producing long, hollow main shafts that are predominantly used in light trucks – namely, skew rolling with three tapered rolls. The paper describes the design of this metal forming technique and stresses its universal character due to the fact that the technique can be used to produce a wide variety of parts using one set of rolls. The numerical results (i.e. the changes in the product shape during rolling, the distributions of the wall thickness, effective strain, temperature as well as loads and torques) confirm that the proposed technique can be applied to produce long shafts.
EN
This paper presents results of numerical calculations for the rolling process by means of three tools of stepped shafts from aluminum alloy 7075. Forming with the usage of tools with three different wedge spreading angles underwent analysis. In the paper, the obtained distributions of stresses, strains and Cockcroft-Latham damage criterion were given. Moreover, the influence of the wedge spreading angle on shape faults presence in the obtained product was determined. At the same time, the force parameters, which play a crucial role in the designed experiment, were analyzed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla procesu walcowania trzema narzędziami wałków stopniowanych ze stopu aluminium 7075. Analizą objęto kształtowanie za pomocą narzędzi o trzech różnych kątach rozwarcia klina. W pracy podano uzyskane rozkłady naprężeń, odkształceń oraz kryterium pękania wg całki Cockrofta - Lathama. Ponadto, określono wpływ kąta rozwarcia klina na powstawanie błędów kształtu w uzyskiwanym wyrobie. Równolegle przeanalizowano parametry siłowe, których wyznaczenie ma kluczową rolę w projektowanym eksperymencie.
9
Content available remote Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego
PL
Przedstawiono wyniki analizy dwóch procesów walcowania klinowego wałka stopniowanego, mającego stopnie skrajne o średnicy mniejszej od średnicy stopnia środkowego (kołnierza). W jednym z nich wykorzystano typowe narzędzia w kształcie płaskich klinów, w drugim zaś do kształtowania zastosowano innowacyjne narzędzia powstałe poprzez śrubowe nawinięcie klinów na walec. W analizie obu procesów wykorzystano metodę elementów skończonych. W trakcie symulacji potwierdzono możliwość kształtowania osiowosymetrycznych odkuwek wielostopniowych wałków w procesie walcowania skośnego. W rezultacie możliwe jest zwiększenie wydajności wytwarzania półfabrykatów oraz ograniczenie zużycia materiałów. W trakcie obliczeń wyznaczono również rozkłady intensywności odkształcenia, temperatury oraz przebiegi parametrów siłowych procesów, na podstawie których dokonano oceny efektywności opracowanej metody wytwarzania. Przedstawiono także wady i zalety obu przypadków kształtowania.
EN
Presented are the results of comparison of the two wedge rolling operations to produce stepped shaft forging with the end steps smaller than the middle step (collar) diameter. In the first case typical tools in the form of flat wedges were used, whereas for the other case innovative tools generated by means of wedges helically wound on the roll were applied. The finite element method was applied to provide for comparison of the two processes. The simulation has positively proved that the skew rolling method can be used to produce the axially symmetric multiple stepped shafts. It is thus practicable to increase outputs of the half finished products and to reduce materials consumption. Revealed in the work were the deflection and temperature distribution outlines and the process strain changes for estimation of the production process effectiveness. Also discussed are benefits and drawbacks of both production methods.
PL
Opisano proces kształtowania wałków stopniowanych metodą walcowania wzdłużnego na zimno. Przedstawiono teoretyczną analize siły zgniatania, działającej na rolki kształtujące podczas kształtowania stopnia wałka w przejściach wykończeniowych. Teoretyczną zależność na siłę zgniatania wyprowadzono na podstawie teorii sprężystości. Określenie sił w procesie walcowania wzdłużnego ma podstawowe znaczenie przy opracowywaniu procesów technologicznych kształtowania wałków oraz podczas projektowania nowych walcarek. Proces walcowania wzdłużnego wałków stopniowanych można również modelować numerycznie przy użyciu oprogramowania MSC.Marc+MENTAT oraz symulacji MES. Z inżynierskiego punktu widzenia wprowadzenie teoretycznej zależności na siłę zgniatania stanowi jednoznaczne rozwiązanie problemu, jest ono prostsze do stosowania w praktyce przemysłowej niż modelowanie numeryczne.
EN
The process of forming stepped shafts by the cold rolling method. Analytical examination of crushing force acting in forming rollers during the shaft step finish forming operation.
PL
W artykule podano wyniki modelowania numerycznego złożonego procesu walcowania poprzeczno - klinowego (WPK) odkuwki wałka pośredniego. W obliczeniach wykorzystano komercyjny pakiet oprogramowania DEFORM-3D, bazujący na metodzie elementów skończonych. W efekcie obliczeń przedstawiono progresję kształtu odkuwki podczas walcowania, rozkład odkształceń i temperatur w odkuwce oraz rozkłady sił działających na narzędzie klinowe. Wykazano, że obecnie możliwe jest modelowanie na komputerach osobistych procesów WPK przy pełnym uwzględnieniu złożoności kształtu narzędzi oraz zjawisk termicznych występujących podczas kształtowania.
EN
In this paper, the results of numerical modelling of complex process of the cross-wedge rolling (CWR) of transmission shaft are presented. The commercial software DEFORM-3D basing of the finite element method was used in calculations. In the results of calculations, the progression of part shape during rolling, strain and temperature distributions and diagrams of forces influencing the wedge tool were presented. It was shown that, at present it is possible to model on personal computers CWR processes with considering complex shape of tools and thermal phenomena present during forming.
PL
W artykule poddano analizie przypadki kształtowania metodą walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) odkuwek z wsadu o przekroju poprzecznym różnym od kołowego (kwadratowym i sześciokątnym). W procesach kształtowania wykorzystywano narzędzia (kliny), o kształtach stosowanych podczas walcowania z typowych wsadów cylindrycznych. W ramach analizy teoretycznej, bazującej na metodzie elementów skończonych, zasymulowano szereg przypadków kształtowania przebiegających przy różnym gniocie. Niektóre z zasymulowanych numerycznie przypadków WPK z wsadu kształtowego zrealizowano również w warunkach laboratoryjnych Politechniki Lubelskiej. Na podstawie wykonanych prac badawczych w sposób jednoznaczny wykazano, że stosując metodę WPK można kształtować odkuwki z wsadu o przekroju poprzecznym różnym od kołowego.
EN
This paper presents the analysis of forming cases by means of cross wedge rolling (CWR) of forgings from billets with cross-section different from circular one (square and hexagonal). The tools of shapes applied during rolling from standard cylindrical billet were used in forming processes. Within the scope of theoretical analysis, basing on the finite element method, numerous cases of forming at different reduction ratio were simulated. Some of the numerically simulated CWR cases from profiled billets were also realized in laboratory conditions at Lublin University of Technology. On the basis ofresearch works it was stated that the application ofCWR method allows forming of forgings from billets with cross section different from circular one.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.