Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  climatic conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Uban sozology assumption in the planning of housing areas
EN
Sozology is a newly discovered direction in urban planning stem from the growing threats to the natural environment. A contemporary man pursues close and positive relations with the environment and focuses on the premises of human ecology that directly impact the process of planning and composing urban spaces. The article presents the influence of climatic conditions on the shaping of housing areas. The problem was presented on the basis of an analysis of a specific example. The assessment included the shading of the buildings by neighbouring buildings, the shading of the common spaces and the issue of ventilation. These phenomena connected with the structure of the buildings, their scale and intensity have a significant impact on the conditions of the residence. Other factors also affect the housing environment. Their rational use with the help of teams of experts from complementary fields can contribute to raising the standards of the housing environment even at the planning stage, and later to optimising land use by the community of its inhabitants.
PL
Sozologia urbanistyczna z uwagi na narastające zagrożenia środowiska przyrodniczego to na nowo odkrywany kierunek w planistyce. Współczesny człowiek, podążając za kształtowaniem bliskich i pozytywnych relacji ze środowiskiem, coraz większą uwagę skupia na przesłankach ekologicznych, mających bezpośredni wpływ na proces planowania i komponowania przestrzeni miejskich. Środowisko naturalne w różnym stopniu było i nadal jest przekształcane przez człowieka. Dziś zawiera ono jedynie naturalne elementy, a w całości należy je nazywać środowiskiem antropogenicznym bądź przyrodniczym. W artykule poddany został rozważaniom wpływ uwarunkowań klimatycznych na kształtowanie obszarów mieszkaniowych. Problem przedstawiono na podstawie analizy konkretnego przykładu. Przy jego ocenie wzięto pod uwagę zacienienie budynków przez sąsiadujące obiekty oraz zacienienie przestrzeni wspólnej towarzyszącej zabudowie, a także problem przewietrzania. Są to zjawiska, których wpływ na warunki zamieszkania uzależniony jest od skali oraz intensywności zabudowań. Czynników oddziałujących na środowisko mieszkaniowe jest o wiele więcej. Ich racjonalne wykorzystanie przy wsparciu zespołów ekspertów z komplementarnych dziedzin przyczynić się może do podniesienia standardów tego środowiska już na etapie planowania, a następnie do optymalizacji użytkowania terenu przez wspólnotę jego mieszkańców.
EN
The article presents the analysis of water level fluctuations in Lake Powidzkie in the years 1961–2015. The study shows a considerable decrease in mean water levels in the aforementioned multiannual period, averaging 9 cm∙decade–1. Such a situation is caused by natural as well as anthropogenic factors, co-determining water relations in the study area. The natural factors include the amount and distribution of precipitation, increase in air temperature and evaporation size, unfavourable relations between the lake and catchment or hydrogeological conditions. Anthropogenic factors particularly include long-term transformations of the natural environment in the region, currently associated with meliorations accompanying the nearby opencast brown coal mines and exploitation of groundwaters for municipal purposes. Water shortages occurring during dry periods were shown not to be compensated in the study area in humid years. This is particularly related to the regional lowering of the aquifer remaining in close relations with Lake Powidzkie. Counteracting the unfavourable hydrological situation is done through hydrotechnical infrastructure which partially limits water outflow from the lake through damming.
PL
W artykule dokonano analizy zmian poziomu wody Jeziora Powidzkiego w latach 1961–2015. Z przeprowadzonych badań wynika, że w powyższym wieloleciu nastąpił znaczny spadek średnich stanów wody, średnio o 9 cm∙dek.–1. Sytuacja taka spowodowana jest czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, które współoddziałują na kształtowanie się stosunków wodnych na badanym obszarze. Do pierwszych należy zaliczyć ilość i rozkład opadów, wzrost temperatury powietrza oraz niekorzystne relacje jezioro–zlewnia. Drugie to przede wszystkim długotrwałe przeobrażenia środowiska przyrodniczego w tym regionie, które obecnie utożsamiane są z odwodnieniami, towarzyszącymi pobliskim odkrywkom węgla brunatnego oraz eksploatacji wód podziemnych na potrzeby komunalne. Wykazano, że niedobory wody, powstające podczas okresów suchych, nie są rekompensowane na badanym obszarze w latach wilgotnych, co z kolei związane jest głównie z regionalnym obniżeniem poziomu wód podziemnych, z którymi Jezioro Powidzkie pozostaje w ścisłym kontakcie. Przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji hydrologicznej stanowi zabudowa hydrotechniczna, która poprzez piętrzenie jeziora częściowo ogranicza ubytek wody z akwenu.
3
Content available remote Warunki klimatyczne podczas prac budowlanych na rusztowaniu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania czynników środowiskowych na osoby pracujące na rusztowaniach budowlanych. Do tego celu wykorzystano wskaźnik bioklimatyczny - Heat Index. Uwzględnia on łączny wpływ temperatury zewnętrznej i wilgotności powietrza na odczuwalność cieplną człowieka. Ocena warunków cieplnych podczas pracy na rusztowaniu dotyczyła rusztowania elewacyjnego o szerokości 75 m i wysokości 20 m ustawionego przy budynku od strony północno-wschodniej w Łodzi. Obliczony wskaźnik Heat Index w większości przypadków wskazywał na to, że istnieje ryzyko wystąpienia u pracowników niekorzystnych zmian fizjologicznych. Takie niekorzystne kształtowanie się warunków termicznych powoduje zmniejszenie koncentracji oraz zwiększenie zmęczenia, a więc negatywnie wpływa na zdrowie, a w konsekwencji zwiększa ryzyko występowania niebezpiecznych sytuacji i przypadkowych obrażeń.
EN
The article presents the results of research on the influence of environmental factors on people working on scaffoldings. For this purpose the bioclimatic index - Heat were used. Heat Index includes the combined influence of outside temperature and relative air humidity on human heat sensitivity. Evaluation of thermal conditions during work on scaffolding was presented for a 75 m wide and 20 m high scaffolding located at the north-east façade of the building in Łódź. In most cases, The Heat Index indicated that there is a risk of unfavorable physiological changes in employees. Adverse thermal conditions cause, among other things, reduced concentration and increased fatigue, and so adversely affecting health, and consequently increasing the risk of dangerous situations and accidental injuries.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wykorzystania instalacji słonecznej, jako ekologicznego źródła energii. Kolektory słoneczne głównie są wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej. Jednym z najważniejszych problemów eksploatacyjnych tego typu instalacji jest skuteczne zabezpieczenie ich przed zbyt wysoką temperaturą glikolu podczas braku odbioru ciepłą ze strony użytkownika. Przegląd rozwiązań technicznych został przeprowadzony na przykładzie laboratoryjnej instalacji słonecznej, gdzie zastosowano różne systemy zrzutu ciepła, wyniki badań umożliwiły określenie efektywności tego typu zabezpieczeń w polskich warunkach klimatycznych.
EN
In the article deals with the use of solar systems as an ecological source of energy. Solar collectors are mainly applied for water heating. One of the most important operational problems of this type of installations is to effectively prevent them from over-heating the glycol in the absence of heat use by the end -user. The analysis of technical solutions was carried out on the example of a laboratory solar system, where different systems of heat discharge were applied. This allowed to determine the real effectiveness of this type of protection in Polish climatic conditions.
5
Content available remote Asfalty w polskich warunkach klimatycznych
PL
Autorzy omawiają wstępne ustalenia projektu „Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych RID-I/25”, które zostały zaprezentowane w ostatnim czasie przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej. W artykule wskazano zalety i wady zarówno polskich, jak i amerykańskich metod badań funkcjonalnych asfaltów oraz parametrów dostępnych na rynku asfaltów w aspekcie wymagań klimatu w Polsce. Opierając się na wynikach badań lepiszczy asfaltowych przeprowadzonych przez Orlen Asfalt Sp. z o.o., autorzy określili główne kierunki krajowej dyskusji o możliwych zmianach rodzajów stosowanych asfaltów na lepiej dopasowane do naszego klimatu oraz towarzyszące temu zagadnieniu dylematy.
EN
The authors discuss the preliminary results of a project titled: “RID-I/25 Road bitumen and modified bitumen in the Polish climate” announced recently by scientists from Warsaw and Gdańsk Universities of Technology. The article presents the advantages and disadvantages of Polish and American methods of bitumen functional testing and analyses the parameters of bitumen available on the Polish market in terms of the requirements of the Polish climate. Basing on the results of tests on bitumen binders carried out by Orlen Asfalt, Ltd., the authors delineated the focal points for a potential discussion about changing the types of bitumen used in Poland so that they would suit the Polish climate better. The authors also highlight the dilemmas that would have to be faced.
EN
Two separate experiments were conducted during the months of June and September, 2014 to investigate the nutrient (nitrogen and phosphorous) removal from leachate by growing duckweed, Lemna minor in various leachate dilutions under natural climatic conditions of Islamabad, Pakistan. The highest uptake of nitrogen and phosphorous by duckweed was 95% and 90%, respectively, whereas the highest growth rate of duckweed was 6.4 g·m–2·day–1 during both experiments. The highest rates of nitrogen and phosphorous removal from leachate media were 380 and 200 mg·m–2·day–1, respectively, during both experiments. Nutrient uptake by duckweed and its growth rate was rapid at more diluted leachate whereas the nutrient removal rates from leachate media were higher in more concentrated leachate. The duckweed growth and its nutrient uptake ability under natural climatic conditions were directly affected by seasonal climatic variations. Relatively higher temperature and more intense solar radiation were more favorable for the duckweed growth and its nutrient uptake ability. Both parameters can be improved by pre-acclimation of duckweed with leachate which prevents the lag phase of the duckweed growth.
EN
The paper shows the development of the NAMI Russian State Scientific Research Center associated with advanced research in the field of hybrid vehicles. The stages of design, creation and testing of hybrid vehicles with range extender system. The paper presents the results of bench and road tests of hybrid vehicles with range extender system. The peculiarities of creation and operation of hybrid vehicles for countries with difficult climatic conditions, for example, the Russian Federation.
EN
Considering different duties and activities among miners working in underground coal mines, their work is connected with variable metabolic rate. Determination of this rate for different workplace was the aim of the research and was the base for set up the work arduousness classes for the workplace (according to the standard PN-EN 27243). The research covered 6 coal mines, 268 workers and 1164 series of measurements. Metabolic rate was established on the base of heart rate obtained from individual pulsometers (according to the standard PN-EN ISO 8996). Measurements were supplemented by poll surveys about worker and thermal environment parameters. The results showed significant variability of average heart rate (from 87 bmp to 100 bpm) with variance coefficient 14%. Mean values of metabolic rate were from 150 W/m2 to 207 W/m2. According to the results, the most common class of work arduousness was at moderate metabolic rate (class 2 - moderate work), however, more intense work was found in headings, especially at “ blind end” workplace.
PL
Ze względu na zakres obowiązków osób zatrudnionych w podziemnych wyrobiskach kopalń praca na różnych stanowiskach związana jest z różnym tempem metabolizmu pracowników. Jest to ważny czynnik wpływający na cieplne warunki pracy. Jego znajomość jest niezbędna do oceny komfortu lub dyskomfortu cieplnego pracowników. Celem pracy było określenie wydatku energetycznego (przyrostu metabolizmu) oraz ciężkości pracy pracowników zatrudnionych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego. W celu określenia ciężkości pracy przeprowadzono pomiary tętna górników zatrudnionych na różnych stanowiskach w 6 kopalniach węgla kamiennego. Tętno mierzono w sposób ciągły podczas dniówki roboczej u 268 pracowników wykonujących swoje codzienne obowiązki na 10 różnych stanowiskach pracy. Łącznie przeprowadzono 1164 cykle pomiarowe. Na podstawie średnich wartości tętna zgodnie z normą PN-EN ISO 8996 określono wartości wydatku energetycznego pracowników. Posłużyły one do zaklasyfikowania pracy na poszczególnych stanowiskach do jednej z klas ciężkości zgodnie z klasyfikacją zawartą w normie PN-EN 27243. Przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły uwzględnić wiek, wzrost, masę ciała badanych oraz podstawowe parametry mikroklimatu środowiska pracy. Przedstawione w pracy zakresy zmienności, wartości odchylenia standardowego pokazały, że występowały znaczące różnice w wartościach tętna pracowników. Obserwowane średnie wartości tętna pracowników na analizowanych stanowiskach mieściły się w przedziale od 87do 100 skurczów na minutę przy współczynnikach zmienności dochodzących do 14%. Średnie wartości wydatku energetycznego pracowników znajdowały się w przedziale od 150 do 207 W/m2. Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej wykonywaną pracą na objętych badaniami stanowiskach była praca o umiarkowanej ciężkości. Praca w przodkach korytarzowych charakteryzowała się podwyższoną intensywnością, przede wszystkim na stanowisku – górnik w przodku.
PL
W 2004 r. opracowano w Polsce Typowy Rok Meteorologiczny (TRM) dla ponad 60 miejscowości, w oparciu o dane klimatyczne z lat 1971–2000. Ze względu na obserwowane tendencje ocieplenia klimatu otrzymane na jego podstawie charakterystyki energetyczne budynków mogą odbiegać od rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i chłód. W pracy porównano zapotrzebowanie na energię wyznaczone za pomocą TRM i późniejszych danych klimatycznych z lat 2001−2012 dla trzech przykładowych miejscowości zlokalizowanych w różnych strefach klimatycznych na terenie Polski. Przeprowadzone analizy wskazują na możliwość wykorzystania TRM do oceny zapotrzebowania na ciepło, zapotrzebowanie na chłód jest jednak znacznie niższe w porównaniu z wynikami otrzymanymi dla późniejszego okresu. Może to powodować niewłaściwą ocenę potrzeb energetycznych i warunków klimatu wewnętrznego w okresie letnim oraz przyczyniać się do znacznego dyskomfortu użytkowania nowych i istniejących obiektów.
EN
In 2004, a data set named Typical Meteorological Year (TRM) has been prepared in Poland for more than 60 towns, based on climatic data from the years 1971–2000. Due to the global warming tendencies, the energy profiles of the buildings obtained on the basis of the data contained in the above mentioned set may diverge from the actual needs for heat and coolness. The paper compares the energy requirements determined using the TRM and subsequent weather data from the period between 2001 and 2012 for three exemplary towns located in different climatic zones, within the territory of Poland. The conducted analysis proves that there is a possibility to use the TRM data for assessing the thermal needs pertaining the buildings. However, the needs related to the cooling ability are much lower, in comparison with the results obtained for the later period. This may cause inadequate assessment of the energy needs and of internal climatic conditions in the summer period as well as contribute to significant lack of user comfort, when it comes to using the new and existing facilities.
PL
Powstaje coraz więcej niewielkich obiektów sportowych przeznaczonych dla popularnego uprawiania tenisa, siatkówki, czy piłki nożnej. Chętnie są one rozgrywane na wolnym powietrzu, ale w naszym klimacie niezbędne jest też zapewnienie okresowej izolacji od warunków zewnętrznych zarówno w okresie zimy, jak i w upalne letnie dni. Takie sprzeczne wymagania spełnić mogą tylko obiekty z częściowo lub całkowicie składanymi konstrukcjami przekryć i ścian zewnętrznych. Szczególnie przydatne do realizacji takich urządzeń wydają się być lekkie systemy prętowo-cięgnowe. Autor przytacza przykłady historycznych i współczesnych realizacji i projektów tego typu, poszukując rozwiązań możliwych do zastosowania w konstrukcjach małych składanych przekryć.
EN
More and more small sports venues are being created, for the purpose of playing tennis, volleyball or football (soccer). The aforementioned sports are often connected with an outdoor setting, however in the Polish climatic conditions, it is required that a periodic isolation from the weather factors is available, both during the winter, as well as during the hot days of summer. This forms a set of contradictory requirements, which may only be met by facilities with partially and fully retractable roof/external wall solutions. Rod-and-Cable systems seem to be especially well suited for implementation of such designs. The author discusses the historical and contemporary structures and designs of this type, striving to find solutions that may be feasible in case of the structures of small size.
PL
Artykuł zawiera poszerzoną - zarówno w aspekcie terytorialnym, jak i metodyczno-merytorycznym - ocenę i analizę zmienności terminów połowy odpływu (TPOj) wykonaną dla wielolecia (serie 40-, 50-letnie) i dwu próbek rzek reprezentujących obszary nizinne i wyżynne środkowej Polski (14 rzek) oraz górskie - Karpat polskich (12 rzek). Termin połowy odpływu uzyskujemy, kumulując dobowe przepływy (odpływy) rzeki aż do momentu osiągnięcia połowy sumy rocznej [Bartnik, Jokiel 2005]. Jest to charakterystyka bardzo użyteczna przy ocenach rocznych i wieloletnich zmian reżimu rzecznego, a po zidentyfikowaniu jej statystycznego rozkładu może być cenna w zastosowaniach praktycznych, np. przy analizach dopływu rzecznego do zbiorników. Biorąc pod uwagę reżimy wybranych rzek, przepływy charakterystyczne, jak też ich fizyczno-geograficzne uwarunkowania, dochodzimy do wniosku, że oba zbiory zlewni znakomicie nadają się do zbadania rodzaju oraz oceny ilości i jakości informacji hydrologicznej, jaką niosą w sobie wieloletnie serie TPOj i jej pochodne oraz do wieloaspektowych analiz porównawczych, które mogą uczynić z tej charakterystyki prostą miarę, szybko wskazującą na klimatycznie lub antropogenicznie uwarunkowane zmiany sezonowej struktury odpływu, a może nawet zmiany samego reżimu rzecznego.
EN
The paper contains the assessment and analysis of the half-runoff dates (TPOj) changeability in multiannual periods (series of 40-50 years), performed for two samples of rivers, one representing the middle Poland lowland plains and upland areas (14 rivers) and the other the mountain area of Polish Carpathians (12 rivers). The analysis was deepened in the territorial, as well as methodological and content-related aspects. The ha If-run off date is obtained by cumulating daily runoffs (outflows) of the river until half of the annual total runoff value is achieved [Bartnik, Jokiel 2005]. This characteristic is very useful in yearly and multiannual assessments of the river regime changes and, after identification of statistical distribution, it may be a valuable input e.g. for the analysis of river inflow to reservoirs. Taking into account regimes of the selected rivers, their characteristic flows as well as their physical and geographical conditions, we come to the conclusion that both sets of rivers are perfect for examination of the type, assessment of the quantity and quality of hydrological information provided by multiannual TPOj series and their derivatives, as well as for multi-aspect comparative analyses that may transform such characteristic in a simple measure pointing out to the climatic or anthropogenic reasons behind the seasonal flow structure or even to the change of the river regime itself.
PL
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania pasywnych systemów szklarniowych, takich jak oszklone balkony, w przykładowym budynku mieszkalnym w pięciu miejscowościach na terenie Polski, różniących się temperaturą powietrza zewnętrznego i nasłonecznieniem. Za pomocą dynamicznych symulacji komputerowych wyznaczono zapotrzebowanie na ciepło i chłód w mieszkaniu z oszklonym balkonem oraz porównano z charakterystyką energetyczną mieszkania bez balkonu. Obliczenia pokazały zróżnicowanie skuteczności systemów szklarniowych wynikające z warunków klimatycznych oraz pozwoliły na wyodrębnienie obszarów najbardziej nadających się do pasywnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego.
EN
The paper discusses the possibilities of using passive greenhouse systems, such as glazed balconies, in an example residential building. The analyses were carried out for five localities in Poland, different in terms of external air temperature and insolation. With the aid of dynamic computer simulations demand for heating and cooling in a flat with a glazed balcony was determined, and the outcomes were compared with the energy performance of a flat without a balcony. The calculations showed diversification in the effectiveness of greenhouse systems resulting from climatic conditions, and allowed areas which are the most suitable for the passive use of solar radiation to be identified.
PL
Przedstawiono wyniki analizy zużycia energii elektrycznej oraz warunków klimatycznych w wybranej lokalizacji mieszkania na przestrzeni 6 lat z uwzględnieniem ocieplenia izolacją styropianową.
EN
The paper presents results of analysis of electric energy consumption and climatic conditions at selected flat location in 6 years period; insulating of building with polystyrene foam is taken into account.
EN
Thermal sensation and heat stress potential were evaluated in summer in an outdoor arid environment. Such evaluation had never been made in arid regions. Various scales: the temperaturehumidity index (THI), physiological effective temperature (PET), universal thermal climatic index (UTCI) and standard effective temperature (SET*) were used for the evaluation. RayMan software model was used to estimate the PET and SET* and the UTCI-calculator was used for UTCI. The required air dry and wet bulb temperatures (Td, Tw), solar radiation flux (S0) and wind speed (V) were measured in summer (April 29–July 15). The results showed that: Persons are exposed to strong heat stress and would feel very hot most of the day time; and they are safe from heat stress risk and would feel comfortable most of the night time. Heat stress levels can be determined using the PET or UTCI scales; both are valid for arid environment and their results are almost similar; however, the THI cannot be used. SET* index specifically describes the thermal sensations and discomfort conditions along with summer days at any activity under arid conditions.
15
PL
Opracowano oryginalny model wyznaczania czasu inicjacji korozji zbrojenia oraz gęstości prądu korozyjnego, uwzględniający wpływ temperatury i wilgotności środowiska, określający warunki ekspozycji konstrukcji żelbetowej. Przeprowadzone obliczenia, z zastosowaniem nowego modelu, wykazały że zmiany środowiska nie mają większego wpływu na czas inicjacji korozji. Natomiast gęstość prądu korozyjnego, a więc szybkość korozji może różnić się bardzo znacznie, nawet o 100%, od przypadku, w którym założono stałe warunki otoczenia. Odwrotnie grubość otuliny betonowej na prętach zbrojeniowych nie ma wpływu na gęstość prądu korozyjnego, a więc na postęp korozji stali, po jej zapoczątkowaniu.
EN
The original model of the time of the steel reinforcement corrosion initiation in concrete and the density of corrosion current was proposed, taking into account the effect of temperature and humidity of the environment, in which the construction is exposed. The calculation, according to the new model, has shown that the corrosion initiation time is not significantly influenced. However, the density of corrosion current, thus the rate of this process, can differ significantly, even 100%, from the case in which the constant climate conditions was assumed. Contrary the thickness of the concrete cover on steel bars has no influence on the density of corrosion current, thus of corrosion development, after its initiation.
EN
The modernisation of the Slovak Railways infrastructure has become a challenge to re-evaluate the dimensioning of the railway subgrade design for non-traffic loading, particularly in terms of the application of new materials into its construction and gradually changing climatic conditions. The first part of the paper shows the results of the long-term monitoring of the temperature regime of the railway subgrade on the railway track structure in the test stand (the position of the zero isotherm, the behaviour of the temperatures in the design layers and in their interfaces, the temperature of the air). The second part presents the results of the experimental determination of the thermo-technical properties of the built up materials into the railway subgrade of the trial stand structure (the thermal conductivity modulus, specific thermal capacity). The conclusion deals with the preliminary results derived from the comparison of the findings from both experimental measurements.
PL
Modernizacja Kolei Słowackich napotkała na szereg wyzwań związanych ze zmianą podejścia do gradacji i wymiarowania podtorza w warunkach braku obciążenia oraz w szczególności z zastosowaniem nowych materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza w kontekście stopniowo zmieniających się warunków klimatycznych. W pierwszej części artykułu przedstawiono wyniki długoterminowego monitorowania parametrów temperaturowych podtorza na stanowisku testowym toru kolejowego (pozycja izotermy zerowej, kształtowanie się temperatur w warstwach projektowych i w powierzchniach styku, temperatura powietrza). W drugiej części przedstawiono wyniki doświadczalne badań własności termotechnicznych materiałów konstrukcyjnych podtorza na stanowisku testowym (moduł przewodnictwa cieplnego, termiczna pojemność właściwa). W końcowej części artykułu przedstawiono wstępne porównanie wyników obu badań doświadczalnych.
PL
Brazylijska architektura modernistyczna rozwijała się w ramach ruchu nowoczesnego od drugiej połowy lat dwudziestych XX wieku. Od początku obrała własną drogę rozwoju dostosowując importowane rozwiązania charakterystyczne dla europejskiej awangardy do warunków klimatycznych Luzytoameryki. Moderniści, czerpiąc z tradycji portugalskiego baroku kolonialnego, dodali do środków wyrazu brazylijskiej wersji stylu międzynarodowego przetworzone formalnie elementy lokalnej tradycji. Istotną rolę w kształtowaniu indywidualnego charakteru architektury brazylijskiej w omawianym okresie odgrywały osłony przeciwsłoneczne, ceramiczne okładziny ścian czy też tropikalna roślinność wprowadzona jako integralny element rozwiązań projektowych.
EN
Brazilian modernism in architecture developed within the Modern Movement starting from the second half of 1920s, from the very beginning seeking to assert its individuality by adapting the imported solutions of European avant-garde to the climatic conditions of South America. Drawing from the tradition of Portuguese colonial baroque, modernist architects enriched the Brazilian version of International Style with some formally processed elements of the local tradition. Important features which shaped the individual character of Brazilian architecture of the time included sun shades, ceramic wall facings and the tropical flora used as an integral part of the designs.
18
Content available remote Wybrane elementy obciążenia cieplnego pracowników w ścianach eksploatacyjnych
PL
W artykule scharakteryzowano metodę obliczeń stresu cieplnego pracownika dla wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Na podstawie wyników pomiarów parametrów powietrza z wylotów wyrobisk ścianowych w wybranych kopalniach przeprowadzono ocenę obciążenia cieplnego standardowego górnika (waga, wzrost, wskaźnik BMI itp.). Przeprowadzono analizę wpływu izolacyjności odzieży oraz wydatku energetycznego na wartość ubytku wody z organizmu i temperaturę wewnętrzną pracownika. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano istotność parametrów odzieży oraz ciężkości pracy w środowisku o trudnych warunkach klimatycznych.
EN
This article characterizes a calculation method for a worker’s heat stress in longwalls in coal mines. Heat strain of an average miner (weight, height, BMI index etc.) were estimated on the basis of the measurement results of air parameters in longwalls in selected mines. The influence of thermal insulation of clothing and a metabolic rate on an insensible water loss and worker’s core temperature were also examined. On the basis of the obtained results it was concluded that the parameters of clothing and how hard work in very hard climate conditions is play a significant role.
PL
W artykule dokonano analizy warunków klimatycznych miasta Częstochowy w celu określenia teoretycznego potencjału energetycznego promieniowania słonecznego. Przeanalizowano również możliwość pokrycia tym rodzajem energii całkowitego zapotrzebowania na energię obiektu referencyjnego. Ponadto rozważono różne warianty produkcji ciepła z energii promieniowania słonecznego. Posłużono się przy tym teoretycznym potencjałem promieniowania słonecznego, jak również analizą wykorzystującą urządzenia o średniej sprawności oferowane na rynku. We wnioskach poruszono również problem akumulacji lub oddawania nadwyżek energii.
EN
The article contains an analysis of the climatic conditions for the city of Częstochowa made in the order to determine the theoretical energy potential of solar radiation. Also analyzed the possibility of covering the total energy requirements of the reference object by that kind of energy. In this area were considered the different options of heat productions from the sun. In the consideration was used the theoretical potential of solar radiation, as well as analysis by use the device of the average market efficiency. The conclusions also discussed the problem of accumulation or donation of passing the energy.
PL
W artykule dokonano analizy warunków klimatycznych miasta Częstochowy w celu określenia teoretycznego potencjału energetycznego promieniowania słonecznego. Przeanalizowano również możliwość pokrycia tym rodzajem energii całkowitego zapotrzebowania na energię obiektu referencyjnego. Ponadto rozważono różne warianty produkcji ciepła z energii promieniowania słonecznego. Posłużono się przy tym teoretycznym potencjałem promieniowania słonecznego, jak również analizą wykorzystującą urządzenia o średniej sprawności oferowane na rynku. We wnioskach poruszono również problem akumulacji lub oddawania nadwyżek energii.
EN
The article contains an analysis of the climatic conditions for the city of Częstochowa made in the order to determine the theoretical energy potential of solar radiation. Also analyzed the possibility of covering the total energy requirements of the reference object by that kind of energy. In this area were considered the different options of heat productions from the sun. In the consideration was used the theoretical potential of solar radiation, as well as analysis by use the device of the average market efficiency. The conclusions also discussed the problem of accumulation or donation of passing the energy.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.