Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyższe harmoniczne napięć i prądów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono obowiązujące zapisy rozporządzeń i norm w zakresie jakości energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości wyższych harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz współczynnika mocy PF. Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez nowoczesne LED-owe źródła światła. W drugiej części niniejszego artykułu przedstawiono przebiegi prądów wybranych opraw LED-owych stosowanych do użytku domowego podczas załączania ich do sieci elektroenergetycznej.
EN
This article presents the applicable provisions of regulations and standards in the field of electric energy quality, with particular emphasis on the content of higher voltage and current harmonics in high, medium and low voltage power networks as well as PF power factor. The results of measurements of parameters determining the quality of electricity consumed by modern LED light sources are presented. In the second part of this article current waveforms of selected LED luminaires used for home use when switching them to the power grid are presented.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez nowoczesne LED-owe źródła światła stosowane w przemyśle do oświetlania pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych oraz stosowanych do oświetlenia dróg i placów. Przedstawiono przebiegi prądów wybranych opraw podczas załączania ich do sieci elektroenergetycznej.
EN
This article presents the results of measurements of parameters determining the quality of electricity consumed by modern LED light sources used in industry to illuminate office rooms, production halls and used for lighting roads and squares. Current waveforms of selected luminaires during switching them to the power grid are presented.
PL
W artykule zaprezentowano przykładowe charakterystyki dla wybranej sieci współpracującej z elektrownią wodną. Podstawę służącą do oceny warunków zasilania stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Spośród wielu parametrów tej oceny podawanych zarówno przez stosowne Rozporządzenie Ministra Gospodarki jak i zawartych w normie PN-EN 50 160, skupiono się na wyższych harmonicznych. Analizę przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste pomiary wykonane rejestratorem jakości energii. Z przeprowadzonych pomiarów został wytypowany reprezentatywny okres będący znormalizowaną podstawą czasową dla prezentowanych przebiegów oraz wyznaczonych wskaźników jakości energii.
EN
The article presents examples of the characteristics of the selected electrical power networks cooperating with hydroelectric power plant. The basis for evaluating the power supply conditions is the Regulation of the Minister of Economy of 4 May 2007, on the detailed conditions for the operation of the power system. Among the many parameters of power quality, the evaluation given by relevant Regulation of the Minister of Economy and parameters included in the PN-EN 50 160, the focus is on the higher harmonics. From the taken measurements it was selected a representative period which is a normalized basis of time for the presented waveforms and set of quality indicators of energy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wyższych harmonicznych prądów i napięć generowanych przez zakład hutniczy, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe w postaci pieców łukowych. Przedstawiono wpływ układu kompensacyjnego wyposażonego w dwa filtry bierne (pierwszy typu „C” i drugi typu „LC”) oraz wpływ zmiany transformatora zasilającego na wartości wyższych harmonicznych generowanych do sieci przesyłowej 110 kV oraz napięć wyższych harmonicznych na tym poziomie napięcia.
EN
The paper presents measurement results of higher harmonics of currents and voltages generated by a steel works in which there are installed arc fumaces being non/inear loads. There is described the influence of a compensation system equipped with two passive filters: one of type "C" and the other of type "LC". The effect of change of a supply transformer on the values of higher harmonics generated to the 110 kV transmission network as well as of the higher harmonics voltages at this voltage is discussed in the paper, too. (Reactive power compensation and filtration of high er harmonics generated to the network by arc furnaces)
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów prądów, napięć, mocy oraz wyższych harmonicznych prądów i napięć w sieci SN i nn zakładu przemysłowego zasilanego z GPZ 110 kV, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe w postaci pieców łukowych i indukcyjnych. Dokonano analizy wpływu odbiorników nieliniowych na niektóre parametry charakteryzujące jakość energii elektrycznej oraz możliwości ich poprawy za pomocą układu kompensacji nadążnej SVC.
EN
The paper presents results of measurements of currents, voltages, powers and higher harmonics of currents and voltages in the MV and LV networks of an industrial plant supplied from CSP (Central Supply Point) 110 kV, in which there are installed nonlinear loads - arc and induction furnaces. The analysis of the influence of nonlinear loads on some parameters characterising the electric energy quality and possibilities of their improvement using the system of SVC real-time compensation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.