Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dekarstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 95. Stopnie szczelności pokrycia
PL
W artykule omówiono warunki szczelności pokrycia z dachówek oraz blachodachówek. Określono stopnie szczelności pokrycia. Przedstawiono zagadnienia najniższego zalecanego pochylenia oraz najniższego dopuszczalnego pochylenia dachu określanego dla danego rodzaju pokrycia.
EN
The article discusses the requirements for tightness of tile roof covering and metal roofing tile covering. It also specifies the degrees of confinement of roof coverings and presents the issues of the lowest recommended slope and the lowest admissible slope of a roof, as specified for a given type of covering.
2
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 94. Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa
PL
W artykule omówiono zależność między szczelnością pokrycia a jakością wykonawstwa, wynikającą z ceny za usługę dekarską. Sformułowano najważniejsze wymagania, jakie powinno spełniać poprawnie działające pokrycie dachowe. Poruszono problem stosowania okien dachowych na połaciach o niskim nachyleniu.
EN
The article discusses the relationship between coating tightness and the quality of workmanship, resulting from the price for the roofing service. The essential requirements have been formulated, applicable to a properly working roofing. The problem of the use of skylights on roofings with a low slope is discussed.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze definicje dotyczące zjawiska wentylacji dachów oraz omówiono warunki sprawności jej działania. Przedstawiono także zasady wykonywania szczelin wentylacyjnych według normy DIN 4108-3.
EN
The article presents the most important definitions concerning the phenomenon of roof ventilation and describes the conditions required for its efficiency. The article also presents the rules of making ventilation joints in accordance with the DIN 4108-3 standard.
4
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 92. Panele rąbkowe a pokrycia łączone na rąbek
PL
W artykule omówiono problemy wynikające z utożsamiania paneli rąbkowych z pokryciem układanym na rąbek. Podano najważniejsze różnice między tymi rodzajami pokrycia, dotyczące właściwości materiałów, sposobów łączenia i montażu.
EN
The article discusses the problems arising from the failure to differentiate between seam panels and roofing joined with seams. The major differences between these types of roofing regarding properties of materials, methods of joining and assembly are presented.
5
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 91. Warstwy antykondensacyjne w dachach
PL
W artykule omówiono przydatność powłok antykondensacyjnych w różnych materiałach dachowych. Opisano zjawisko sorpcji oraz przedstawiono wyniki eksperymentu mającego na celu określenie szybkości podciągania wody przez warstwy antykondensacyjne. Zwrócono także uwagę na brak informacji dotyczących prawidłowych warunków stosowania takich produktów.
EN
The article discusses the usefulness of anti-condensation coating in various roofing materials. The phenomenon of sorption and is discribed and the results of an experiment designed to determine the rate of water rising through anti-condensation layers are presented. Attention is also drawn to the lack of information concerning the correct use of such products.
6
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 100. 10 lat cyklu ABC sztuki dekarskiej
PL
W artykule podsumowano cykl ABC sztuki dekarskiej, który ukazuje się w miesięczniku IZOLACJE od stycznia 2005 roku. Wskazano, co przez ostatnie 10 lat zmieniło się w przepisach prawnych, a także w projektowaniu i budowaniu dachów oraz zwrócono uwagę na najważniejsze błędy wykonawcze, które wciąż są obecne na budowach, a których konsekwencje dla inwestorów są poważne i kosztowne.
EN
The article summarises the ABC of roofwork series, which has been published in the IZOLACJE monthly since January 2005. It indicates areas of legal regulations, as well as roof design and construction, where changes have taken place throughout the last 10 years. The article also points out the most important examples of faulty performance, which are still present on various construction sites and the consequences of which are serious and costly for the investors.
7
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 86. Wiarygodność eksponatów handlowych
PL
W artykule omówiono dwa przykłady eksponatów porównujących własności materiałów budowlanych: pianek natryskowych i wełny mineralnej oraz różnych rodzajów membran. Zwrócono uwagę na błędy w założeniach obu porównań, a także na konsekwencje stosowania podobnych metod marketingowych. Opisano znaczenie paroizolacji w systemach dachowych z wełną mineralną i piankami PIR/PUR.
EN
The article discusses two examples of exhibits that compare the properties of construction materials: spray foam and mineral wool, as well as various types of membranes. It points out the errors in the assumptions of both comparisons, as well as the consequences of using similar marketing methods. The article also describes the importance of vapour barrier in the roof systems that utilise mineral wool and PIR/PUR foam.
8
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 81. Przewiew zamiast wentylacji
PL
W artykule omówiono efekt częściowego usunięcia wilgoci, który jest skutkiem połączenia dwóch błędów dekarskich: braku wentylacji dachów i występowania zjawiska przewiewów. Przedstawiono mechanizm powstawania skroplin i omówiono zjawisko powstawania charakterystycznych sopli i nawisów lodowych występujących po zewnętrznej stronie przegród.
EN
The article discusses the partial humidity removal effect, which results from over-lapping of two roofing art errors: the lack of roof ventilation, as well as the presence of draughts. It presents the process of condensate generation, as well as discusses the phenomenon of characteristic icicles and ice overhangs creation on the outer side of partitions.
PL
W artykule na podstawie terminów "dach płaski" i "wiatroizolacja" przedstawiono problemy z nomenklaturą używaną w dekarstwie. Jednocześnie zaproszono do dyskusji na temat "Słownika dekarskiego", opracowanego z inicjatywy PSD, a publikowanego w serwisie internetowym lzolacje.com.pl.
EN
The article presents problems related to the terminology used in roofing practice, on the example of the terms "fiat roof" and "wind insulation". At the same time, it contains an invitation to discuss the topic of the "Roofing dictionary" that has been prepared on the initiative of the PSD and published on the lzolacje.com.pl website.
10
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 80. Szczelność na przenikanie powietrza
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy powstawania i skutki przenikania powietrza przez warstwy zewnętrzne przegrody, nazwanego przez autora przenikaniem powierzchniowym, oraz przenikania przez całą przegrodę, opisanego jako przewiewanie przenikające. Szczególną uwagę zwrócono na uszczelnianie połączeń za pomocą odpowiednio dobranych i zastosowanych paroizolacji.
EN
The article presented mechanisms of causes and effects of air leakage through outer layers of partitions, called by the author "surface leakage" and of leakage through the entire partition, described as "penetrating leakage". Special emphasis was put on sealing of joints with properly selected and applied vapour barriers.
11
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 79. Taras na dachu - uwagi podstawowe
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z projektowaniem i wykonywaniem tarasu znajdującego się na dachu budynku. Opisano wpływ nawałnicowych opadów deszczu i obfitych śniegu na konstrukcję tego typu dachu. Szczególną uwagę zwrócono na miejsce wejścia na taras oraz na liczbę i rozmieszczenie wpustów odwadniających.
EN
The article discusses issues related to the design and performance of a terrace located on the roof of a building. It describes the influence of heavy rainfall and snowfall on the struc-ture of this type of roof. Particular attention has been paid to the entrance to the terrace, as well as the number and layout of rain water outlets.
12
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 78. Jak wentylować blachodachówki - postscriptum
PL
W artykule opisano zasady budowania szczelin i przestrzeni wentylacyjnych oraz wyjaśniono zasady stosowania wywietrzników uzupełniających wielkość powierzchni wlotów do przestrzeni wentylacyjnej pod blachodachówką. Omawianym przykładem był dach przed-stawiony w poprzednim artykule z cyklu "ABC sztuki dekarskiej": "Jak wentylować blacho-dachówki" ("IZOLACJE", nr 7/8/2012, s. 78-81).
EN
The article describes the rules of constructing ventilation gaps and ventilation spaces, as well as explains the rules of using ventilators which complement the surface of air inlets into the ventilation space under steel roofing tiles. The discussed example is the roof presented in the previous article in the "ABC of good roofing practice" series: "How to ventilate steel roofing tiles" ("IZOLACJE", issue 7/8/2012, pp. 78-81).
13
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 76. Główne wady polskich dachów. Cz. 3
PL
W artykule opisano problemy występujące w konstrukcjach dachów płaskich i konsekwencje zastosowania niewłaściwie dobranych elementów systemów. Porównano systemy ze styropianem i wełną mineralną oraz łączenie mechaniczne i klejenie. Poruszono również problem odśnieżania dachów płaskich i przydatności kominków odpowietrzających.
EN
The article describes problems that occur in fiat roof designs, as well as the consequences of using inappropriately selected elements of the systems. It compares the systems that utilise expanded polystyrene and mineral wool, as well as mechanical joining and adhesive bonding. It also raises the problems of removing snow from fiat roofs and the usability of ventilation chimneys.
14
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 74. Główne wady polskich dachów. Cz. 1
PL
W pierwszej części artykułu opisującego wady polskich dachów przedstawiono częste błędy w sztuce dekarskiej: brak przewiewoszczelności, brak wentylacji, złą obróbkę materiałów lub ich nieodpowiednie użycie. Pokazano również, czym może skutkować kierowanie się kryterium niskich cen.
EN
The first part of the article on flaws of Polish roofs presents frequent examples of bad roofing practice: lack of aeration tightness and lack of ventilation, as well as improper material processing or material use. It also shows the effects resulting from acting upon the criterion of low prices.
15
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 72. Jak ocenić poziom zawilgocenia dachu.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zawilgoceniem dachów skośnych ocieplonych wełną. Opisano mechanizmy powstawania skroplin i kryteria ich oceny. Przedstawiono również pomocnicze metody oceny zawilgocenia termoizolacji na przykładzie budynku z ocieplonym poddaszem spełniającym funkcję strychu. Wyjaśniono celowość i ograniczenia badania poziomu wilgotności powietrza wokół wełny mineralnej.
EN
The article presents the issues related to moisture accumulation on wool-insulated slanted roofs. It describes the mechanisms of condensate formation and the criteria for its evaluation. It also presents the auxiliary methods of evaluating the accumulation of moisture on thermal insulation, illustrated with an example of a building with insulated roof space which serves as an attic. The article also explains the purposefulness and limitations of air humidity level around mineral wool.
16
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 71. Metoda podwójnego pomiaru dachówek
PL
W artykule przedstawiono metodę rozmierzania połaci dachu i planowania pokrycia, która jest często pomijana przez niewykwalifikowanych dekarzy. Opisano podwójny pomiar, który umożliwia precyzyjne określenie parametrów krycia dachówek. Zaprezentowano również możliwości regulacji wymiarów pokrycia przez odpowiednie zsunięcie lub rozsunięcie dachówek, które wsparte wiedzą dotyczącą jego minimalnych/maksymalnych długości i szerokości pozwalają na niwelowanie nierówności połaci. Artykuł zawiera przykładowe wyliczenia przeprowadzone według opisanej metody.
EN
The article presents the method of measuring roof slopes and planning the roofing, which is often overlooked by unqualified roofers. The double measurement which enables to provide precise parameters of tiling works has been described here. The article also presents the possibilities of adjusting the roofing dimensions by means of joining or drawing aside the roofing-tiles appropriately, which, in addition to the knowledge concerning the mini-mum/maximum lengths and widths of the roofing, enable to level the irregularities of roof slopes. Exemplary calculations conducted in accordance with the described method have alsobeen included here.
17
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Gołębie a wentylacja dachu
PL
W każdym większym mieście żyją gołębie. Ich obecność jest szczególnie widoczna w budynkach znajdujących się w starych dzielnicach miast - na poddaszach oraz w różnych zakamarkach dachów znajdują się gniazda tych ptaków. Mieszkania w starych dzielnicach mają coraz większą wartość, dlatego często ruguje się gołębie, a poddasza starych budynków przerabia. Takie zabiegi zmieniają jednak fizykę dachu.
18
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 69. Impregnaty na dachach
PL
Na dachach stosuje się dwa rodzaje impregnatów: do odnawiania dachówek oraz zapobiegania korozji biologicznej drewna konstrukcyjnego.
19
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 68. Remont z marsylką w tle
PL
Jedną z zalet dachówek, decydującą zresztą o ich popularności, jest ich wymienialność. Dachówki można mianowicie dość łatwo zdjąć z dachu i w razie potrzeby wymienić popsute egzemplarze lub przełożyć całe połacie. Dodatkowym ułatwieniem jest to, że nie ma problemu z ich dostępnością.
20
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 67. Dzicy lokatorzy pod dachem
PL
Każdego lata powracającym problemem użytkowników domów jest pojawienie się dzikich lokatorów - owadów, ptaków i ssaków. Zwierzęta te zasiedlają dachy, a ich obecność jest przyczyną różnych zniszczeń.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.