Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic forming
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Inductor shape determination for electromagnetic forming of sheet workpieces
EN
The method of determining a cross section of an inductor which provides specified distribution of magnetic induction and consequently distribution of deforming forces on a flat sheet workpiece during the electromagnetic forming process is developed. The problem of continuation of a magnetic field from a flat boundary surface of an ideally superconducting half-space with given odd induction distribution is solved. Parameters, which allow us to minimize a difference between given and obtained induction distribution are determined.
PL
Analizowano kształt elektromagnesu umożliwiający równomierny rozkład deformacji cienkiego arkusza blachy podczas tłoczenia wyrobu. Analizowano układ z zasilaniem impulsowym.
2
Content available remote Wizualizacja procesów fizycznych w procesie elektrodynamicznego ściskania metali
PL
W pracy wyznaczono wielkości fizyczne występujące w procesie elektrodynamicznego ściskania metali. Przeprowadzona analiza numeryczna umożliwiła wyznaczenie pola elektromagnetycznego poprzez rozwiązania równania Bessela we współrzędnych walcowych. Następnie przeprowadzono obliczenia prądów wirowych, sił ponderomotorycznych i ciśnienia w formowanym elemencie. Wyniki obliczeń umożliwiły opracowanie programu komputerowego do wizualizacji wielkości fizycznych dla zadanych wartości początkowych.
EN
In the paper compression of the tubular charge in the electro-dynamical forming is presented. The presented numerical analysis made it possible to determine electromagnetic field distribution in the formed charge by solving the Bessel equation in cylindrical coordinates. Subsequently, the calculations of eddy currents, ponderomotoric forces and pressures in the formed component were carried out. The results of calculations were the basis for development of a computer program for graphical visualization of physical quantities for chosen initial conditions.
PL
W pracy opisano ściskanie wsadów rurowych w procesie elektrodynamicznego formowania metali. Przeprowadzone obliczenia umożliwiły wyznaczenie bilansu mocy, a następnie mocy użytej na odkształcenie wsadu. Analizę przeprowadzono dla różnych grubości wsadów rurowych.
EN
In the paper compression of the tubular charge in the electro-dynamical forming is presented. The calculations made it possible to determine the power balance and consequently the power used for charge strain. The analysis was carried out for different thicknesses of tubular charges.
PL
W pracy wyznaczono straty mocy cieplnej w procesie elektrodynamicznego formowania metali. Obliczenia dokonano numerycznie stosując zmodyfikowaną metodę Monte Carlo do wyznaczenia całki oznaczonej w programie MATLAB. Uniwersalny algorytm pozwala z dużą dokładnością wyznaczyć dowolne wielkości fizyczne.
EN
In the paper thermal power losses dissipated during electrodynamic process of metal forming were determined. The calculations were carried numerically with the Monte Carlo method, for determination of the definite integral using MATLAB software. The versatile algorithm allows one to determine any physical quantities of interest.
PL
W pracy opisano ściskanie wsadów rurowych w procesie elektrodynamicznego formowania metali. Przeprowadzona analiza numeryczna umożliwiła wyznaczenie pola elektromagnetycznego w formowanym elemencie poprzez rozwiązanie równania Bessela we współrzędnych walcowych. Program umożliwia również obliczenie miejsc zerowych dla dowolnej kombinacji funkcji Bessela.
EN
In the paper compression of the tubular charge in the electrodynamic forming is presented. The presented numerical analysis made it possible to determine electromagnetic field distribution in the formed charge by solving the Bessel equation in cylindrical coordinates. The developed program makes it also possible to calculate the poles for arbitrary combinations of Bessel functions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej zmian stanu struktury powierzchni uzyskanej w procesie rozpęczania wsadów rurowych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów powierzchni w wymiarze liniowym 2D oraz przestrzennym 3D zaprezentowano analizę wpływu procesu elektrodynamicznego kształtowania przedmiotów metalowych na właściwości powierzchni, rozpatrywane z punktu widzenia chropowatości, kierunkowości i izotropii struktury powierzchniowej.
EN
In the paper the results of an analysis concerning the changes in surface structure of a tubular charge subject to electrodynamic forming process are presented. On the basis of surface measurements in 2d and 3d an analysis concerning the influence of electrodynamic shaping process parameters on surface properties, with respect to roughness, directional properties and texture isotropy, has been carried out.
7
EN
The electromagnetic pulse technology (EMPT) provides non-contact processes for joining, welding, forming and cutting of metals. EMPT processes can be used for joining, welding, forming and cutting of metals with particular success with those with high electric conductivity such as aluminum, copper and steel tubes. The procedure is so fast that it can produce solid-phase welds with a microstructure very similar to that of explosive welding. This article describes the fundamentals of the EMPT process, suitable machines and the economics of the process. Industrial applications of the technique are shown.
PL
Wykorzystując impuls magnetyczny (EMPT), można w sposób bezdotykowy zmienić kształt, ciąć oraz łączyć materiały dobrze przewodzące prąd elektryczny, w tym m.in. aluminium, miedź i stal. Struktura złączy wykonanych metodą EMPT przypomina strukturę złączy uzyskanych w stanie stałym metodą zgrzewania wybuchowego. Niniejsze opracowanie prezentuje mechanizm działania tej metody oraz przedstawia wybrane podzespoły urządzenia. W opracowaniu podano przykłady kształtowania, cięcia i łączenia elementów.
8
Content available remote Innovations in forming technologies
EN
Purpose: of this paper is the research of implementation of lightweight materials (aluminium, magnesium) as an important contribution for significant weight savings. Design/methodology/approach: Higher process stability, improved material exploitations, and generall shortening of process chains are the most important aims of Fraunhofer IWU. The requirements of the future car ask for lightweight construction concepts, in which materials, design, and manufacturing processes harmonize optimally. Therefore, Fraunhofer IWU researches on forming and joining technologies in order to achieve the optimum usage of high-strength steels, aluminium, magnesium, and fiber composite materials. Findings: New forming technologies as press hardening or electromagnetic forming (EMF) bring positive effects by resource efficiency and energy savings. When developing new materials, it is important to design the whole process chain according to the specific material properties. Practical implications: Press hardening offers an effective method of forming high strength steels. EMF is a high-speed forming technology applicable for shaping, joining, and cutting electrically conductive sheet metal or hollow profile components. Originality/value: The usage of lightweight materials is only reasonable when their mechanical characteristics such as stability, stiffness, and temperature resistance are better than those of classic steel. The same is true for the material and production costs.
PL
W pracy opisano odkształcenie w przewodzącym wsadzie rurowym z matrycą przewodzącą umieszczonym w zewnętrznym polu magnetycznym o charakterze sinusoidy tłumionej poprzez rozwiązanie równania Bessela we współrzędnych walcowych. Na podstawie otrzymanych wzorów wykonano obliczenia i rysunki rozkładów odkształcenia we wsadzie rurowym. Wyliczono obliczenia dla wsadów wykonanych z miedzi oraz aluminium dla różnych wartości wielkości początkowych (pola magnetycznego, pulsacji).
EN
In the paper the strain in the conducting tubular charge with a conductive die placed in the external magnetic field of damped sine wave shape is described by solving the Bessel equation in cylindrical coordinates. On the basis of the obtained formulas the calculations and charts depicting attenuation and penetration of strain distributions in the tubular charge. The calculations made for the copper and aluminum charges for different values of initial size (magnetic field, pulsation). (Strain inside a conductive tubular charge for the selected materials in the process of shaping with impulse magnetic field).
PL
W pracy opisano gęstość prądu w przewodzącym wsadzie rurowym z matrycą przewodzącą umieszczonym w zewnętrznym polu magnetycznym o charakterze sinusoidy tłumionej poprzez rozwiązanie równania Bessela we współrzędnych walcowych. Na podstawie otrzymanych wzorów wykonano obliczenie i rysunki rozkładów tłumienia i wnikania gęstości prądu we wsadzie rurowym i matrycy przewodzącej. Otrzymane wzory mogą być wykorzystane do opisu zjawisk wynikających z nagrzewania wsadu rurowego i matrycy przewodzącej.
EN
In the paper the current density in the conducting tubular charge with a conductive die placed in the external magnetic field of damped sine wave shape is described by solving the Bessel equation in cylindrical coordinates. On the basis of the obtained formulas the calculations and charts depicting attenuation and penetration of current density distributions in the tubular charge and the conductive die. The obtained formulas may be applied for the description of phenomena related to heating the tubular charge and the conductive die.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących rozciągania promieniowego pierścieni metalowych za pomocą impulsowego pola elektromagnetycznego. Badaniom poddano pierścienie wykonane z miedzi Cu-ETP oraz duraluminium AW-2017A. Rozciąganie próbek przeprowadzono z wykorzystaniem stanowiska eksperymentalnego zaprezentowanego w pracy [1]. Do rejestracji kształtu pierścienia w poszczególnych fazach jego ruchu zastosowano system kamer cyfrowych, które zapewniały otrzymanie obrazów o rozdzielczości 1360 x 1024 pikseli. Stwierdzono, że dla zastosowanych parametrów napędzania elektromagnetycznego, pierścienie miedziane rozciągają się z maksymalną prędkością wynoszącą około 170 m/s, podczas gdy pierścienie z duraluminium osiągają prędkość około 160 m/s. Ponadto potwierdzono, że pierścień jest rozciągany osiowosymetrycznie, jednakże w późniejszej fazie napędzania ruch ścianek pierścienia jest zaburzony przez niestabilność pola magnetycznego wywołanego uskokiem linii nawojowej pomiędzy uzwojeniami cewki.
EN
The experimental investigation results of a radial ring expansion caused by an impulse electromagnetic field are presented in our paper. The Cu-ETP copper and AW-2017A aluminum alloy rings were studied. The ring expansion was performed by using laboratory apparatus, which was presented in [1]. The ring motion was recorded by means of the optical record system, which consisted of five digital cameras. They ensured to obtain images with relatively high resolution 1360 x 1024 pixels. For applied electromagnetic loading condition, it was found copperrings expanded with a maximum velocity of approximately 170 m/s, whereas aluminum alloy rings were driven with the velocity of approximately 160 m/s. Moreover, it was confirmed an axissymmetric ring expansion, which, however, at further stages of the ring motion, was perturbed by a local instability in a magnetic field. This local magnetic field perturbation was induced by kinks in transition strip of the solenoid.
12
Content available remote Electromagnetic Forming - an Efficient Technology for Metallic Sheet Processing
EN
The paper deals with the analysis of the electromagnetic forming processes of thin metal sheets through finite element models developed using two professional codes, FLUX and ANSYS. Based on numerical models useful data concerning the characteristics of the process are obtained, e.g. efficiency, rate of deformation, and some ideas for device optimization.
PL
W pracy zajęto się analizą procesów przetwarzania elektromagnetycznego cienkich taśm metalowych przy użyciu metody elementów skończonych z wykorzystaniem dwóch profesjonalnych programów: Flux i Ansys. W oparciu o modele numeryczne uzyskano przydatne dane charakteryzujące proces takie jak sprawność, stopień deformacji i inne dane pozwalające na optymalizację urządzenia.
EN
In the paper we determine transient electromagnetic field in a conducting cylinder placed in external magnetic field having the character of an attenuated sinusoid through the solution of Bessel equation in cylindrical coordinates using Laplace integral transformation. Then, we use Poynting theorem to determine the superficial density of the instantaneous power flux diffused into the cylindrical charge and the volume density of the instantaneous power converted into heat inside this charge.
PL
W pracy opisano nieustalone pole elektromagnetyczne w walcu przewodzącym umieszczonym w zewnętrznym polu magnetycznym o charakterze sinusoidy tłumionej poprzez rozwiązanie równania Bessela we współrzędnych walcowych z wykorzystaniem przekształcenia całkowego Laplace'a. Następnie, wykorzystując twierdzenie Poyntinga, wyznaczono gęstość powierzchniową strumienia mocy chwilowej wnikającej do wsadu walcowego oraz gęstość objętościową mocy chwilowej przetwarzanej na ciepło w tym wsadzie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.