Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lokalizacja zwarć
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykrywaniem i lokalizacją zwarć doziemnych w sieciach SN. Uwagę skupiono na liniach kablowych i kablowo-napowietrznych. Przedstawiono wielkość kryterialną – prąd w obwodzie uziemienia żył powrotnych, po czym opisano sposób wykorzystania prądu uziemiającego na potrzeby wykrywania i lokalizacji zwarć doziemnych w sieciach SN. W kolejnej części artykułu przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla różnych przypadków zwarć doziemnych w liniach kablowych i kablowo-napowietrznych. Przedstawione zależności stały się podstawą opracowania algorytmu wykrywania i lokalizacji zwarć omawianego w artykule. Rozważania potwierdzono, wykonując eksperyment sieciowy w sieci dystrybucyjnej SN.
EN
The paper presents issues related to the detection and location of earth faults in MV networks. Attention has been focused on cable and cable-overhead lines. The criterion value - the cable screen earthing current is presented, and then the method of utilization of the earthing current for the purpose of detection and location of earth faults in MV networks is described. The next part of the article presents the results of simulation tests for various cases of earth faults in cable and cable-overhead lines. The presented dependencies have become the basis for the development of the earth fault detection and location algorithm presented in the paper. The presented considerations were confirmed by performing a network experiment in the MV distribution network.
PL
Przedstawiono realizację rozproszonego systemu restytucyjnego typu Self-Healing Grid do automatycznej rekonfiguracji sieci kablowej SN, po wystąpieniu zwarcia, u operatora PGE Dystrybucja Oddział Białystok RE Ełk. Opisano działanie algorytmu SHG oraz zasady lokalizacji miejsca zwarcia.
PL
Przedstawiono aktualne kierunki prac w krajowej energetyce w zakresie systemów lokalizacji zwarć i automatycznego przywracania zasilania w sieciach średniego napięcia.
EN
Current domestic energetics groundwork directions in the field of short circuits localisation and automatic restoration of power supply in medium voltage grids are presented in the article.
4
Content available remote Impedance-differential relay as a transmission line fault locator
EN
This paper deals with analysis of impedance-differential protection applied to locating faults on power transmission line. Based on the voltage and current measurements at both line ends, the differential impedance is calculated. It enables to formulate efficient protective algorithm. Moreover, the presented impedance-differential protection has ability to determine the fault location for an inspection-repair purpose. The fault signals from ATP-EMTP simulations of faults on the sample transmission line was applied for evaluating the fault location accuracy and to compare with the other fault location methods.
PL
Artykuł prezentuje analizę impedancyjnego zabezpieczenia różnicowego w zastosowaniu do lokalizacji zwarć w linii przesyłowej. Stosując pomiary napięć i prądów na obu końcach linii wyznaczana jest impedancja różnicowa. Pozwala ona na sformułowanie efektywnego algorytmu zabezpieczeniowego. Ponadto takie zabezpieczenie pozwala na lokalizowanie zwarć do celów inspekcyjno-remontowych. Sygnały zwarciowe z symulacji zwarć w przykładowej linii przesyłowej z użyciem programu ATP-EMTP zastosowano do oceny dokładności lokalizacji i porównania z innymi metodami lokalizacji.
PL
Przedstawiono realizację rozproszonego systemu restytucyjnego typu Self-Healing Grid do automatycznej rekonfiguracji sieci kablowej SN, po wystąpieniu zwarcia, u operatora Tauron Dystrybucja SA Oddział Wrocław. Opisano działanie algorytmu SHG oraz zasady lokalizacji miejsca zwarcia.
EN
Completion of distributed restitution system type Self-Healing Grid is presented. The system is intended for automatic reconfiguration of MV cable network after short-circuit, in the area of TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław (joint-stock company TAURON Distribution, Wrocław Division). SHG algorithm operation is described as well as principles of place location.
EN
This paper presents three different fault location approaches: one-end Takagi algorithm, two-end algorithm considering natural fault loops and neural network. It is assumed that three-phase voltages and currents from both ends of the line measured asynchronously are the input signals of the fault locator. In addition to natural fault loop signals also the use of symmetrical components (positive and negative or incremental positive sequence components) for fault location were considered. Results of the evaluation study have been included, analyzed and discussed. The impact of filtration has also been considered.
PL
W artykule przedstawiono trzy metody lokalizacji zwarć: algorytm Takagi, algorytm wykorzystujący pomiary z dwóch końców linii oraz algorytm z siecią neuronową. Do lokalizacji zwarcia w algorytmach użyto napięcia i prądów mierzonych z obu końców linii. Sieć neuronowa wspomagana była rozwiązaniem uzyskanym za pomocą algorytmu, który w celu określenia miejsca zwarcia, oprócz naturalnych sygnałów pętli zwarciowych, wykorzystywał również sygnały składowych symetrycznych. Przeanalizowany został wpływ filtracji sygnałów zasilających na dokładność algorytmów.
PL
W artykule przedstawiono trzy metody lokalizacji zwarć: algorytm Takagi, algorytm wykorzystujący pomiary z dwóch końców linii oraz algorytm z siecią neuronową. Do lokalizacji zwarcia w algorytmach wykorzystano napięcia i prądy mierzone z obu końców linii. Sieć neuronowa wspomagana była rozwiązaniem uzyskanym za pomocą algorytmu, który w celu określenia miejsca zwarcia oprócz naturalnych sygnałów pętli zwarciowych wykorzystywał również sygnały składowych symetrycznych.
EN
This paper presents a three different fault location approaches: one-end Takagi algorithm, two-end algorithm considering natural fault loops and neural network. It is assumed that three-phase voltages and currents from both ends of the line measured asynchronously are the input signals of the fault locator. In addition to natural fault loop signals also the use of symmetrical components (positive and negative or incremental positive sequence components) for fault location were considered. Results of evaluation study have been included, analyzed and discussed. Impact of filtration has been considered as well.
8
Content available remote Fault location on double-circuit transmission line not requiring line parameters
EN
A new impedance-based algorithm for fault location on overhead double-circuit lines is presented. To assure high precision for fault location the considered calculations are based on distributed-parameter line model and the line parameters are estimated. Selected results of the evaluation of fault location accuracy with use of the signals from the ATP-EMTP simulations are presented and discussed.
PL
Przedstawiono nowy impedancyjny algorytm lokalizacji zwarć w dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej. W celu zapewnienia dużej dokładności lokalizacji zastosowano model linii o parametrach rozłożonych i dokonano estymacji parametrów linii. Zamieszczono i omówiono wybrane rezultaty badań dokładności lokalizacji przeprowadzanej z użyciem sygnałów z symulacji zwarć za pomocą programu ATPEMTP.
9
Content available remote Lokalizacja zwarć w linii napowietrznej z estymacją jej parametrów
EN
The development of GPS-synchronized distributed measurement systems caused a significant progress in the identification of short circuits in overhead power lines for the purposes of inspection and repair. The usage of voltages and currents measured on both ends of a line as inputs for a localizer enhanced the identification of short circuits as opposed to the local measurements. The innovative measurement methods allow for the identification of short-circuits without knowing line parameters and the calculated parameters can be applied, for instance, for protection relay settings management. The deployment of efficient methods of measurement signal transmission over large distances and GPS-based synchronization resulted in the implementation of wide area measurement systems (WAMS) in the power systems, with PMU (Phasor Measurement Unit) being the basic element of such measurement systems.
10
EN
Fault location finding in power system is very important problem in power system monitoring. Moreover, demand for high grid availability are crucial for TSOs contracts. Many scientific papers are published on mentioned theme, along with efforts in transmission and distribution system operators about improving fault location accuracy. Recently, signal processing methods like Wavelets and Hilbert-Huang Transform are introduced in fault location procedure. In this paper, a new approach to power system fault signal processing is proposed. Three-phase fault voltages are converted to the vector of absolute values of its complex-space phasor. This vector represents fault traveling wave and it is further processed for fault location finding with Hilbert-Huang transform. The simulation results show that proposed method allows better accuracy in comparison to earlier procedures.
PL
Lokalizacja zwarć w liniach przesyłowych jest ważna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania linii przesyłowych. W ostatnim czasie zaproponowano wiele metod lokalizacji zwarć za pomocą falek czy transformaty Hilberta-Huanga. W tym artykule proponujemy przekształcenie trójfazowych sygnałów napięciowych za pomocą wektora przestrzennego. Rezultaty symulacji wykazują poprawę dokładności lokalizacji zwarć tą metodą w porównaniu z wcześniej opisanymi algorytmami.
PL
Przedstawiono cyfrowy algorytm do kompensacji składowych przejściowych, które są generowane w obwodzie Pojemnościowego Przekładnika Napięciowego (PPN). Algorytm realizuje cyfrową inwersję uproszczonej transmitancji PPN. Zamieszczone przykłady pokazują poprawę uzyskaną w wyniku zastosowania korekcji, w odniesieniu do pomiaru wielkości kryterialnych zabezpieczeń oraz estymacji odległości do zwarcia.
EN
Digital algorithm for compensating transients, which are induced in the circuit of a Capacitive Voltage Transformer (CVT), has been presented. The algorithm is based on digital inversion of the CVT simplified transfer function. The included examples show the improvement of the measurement of protective criteria quantities and the distance to fault estimation, as a result of the applied dynamic compensation of a CVT.
PL
Przedmiotem rozważań jest korekcja stanów przejściowych, których źródłem są obwody pojemnościowych przekładników napięciowych (PPN). Pojemnościowe przekładniki napięciowe są powszechnie stosowane w torach pomiarowych układów automatyki zabezpieczeniowej, w szczególności w sieciach najwyższych napięć. Odznaczają się szeregiem zalet, ale też nie są pozbawione wad. W stanach nieustalonych, wtórne napięciowe sygnały pomiarowe mogą zostać zafałszowane, co w rezultacie może prowadzić do błędnego działania algorytmów pomiarowych i podejmowania błędnych decyzji, np. w układach automatyki zabezpieczeniowej.
EN
Digital algorithm for compensating transients, which are induced in the circuit of a Capacitive Voltage Transformer (CVT), has been presented. The algorithm is based on digital inversion of the CVT simplified transfer funetion. The included examples show the improvement of the measurement of protective criteria quantities and the distance to fault estimation, as a result of the applied dynamie compensation of a CVT.
PL
Omówiono zagadnienia związane z zabezpieczeniami szyn zbiorczych rozdzielni 110 kV oraz przedstawiono podstawowe informacje na temat nowego zabezpieczenia przeznaczonego dla rozdzielni jednosystemowych.
EN
The paper discusses problems connected with protection of busbars in 110 kV switching station and presents basic information on new protection designated for one system switching stations.
PL
Przedstawiono czynniki wpływające na dokładność lokalizacji zwarć wysokooporowych w liniach WN sieci rozdzielczej oraz metody obliczeniowe wykorzystujące zarejestrowane przebiegi prądów i napięć zwarciowych.
EN
The paper presents selected factors that influence precision of location of high resistance faults in HV distribution lines and calculating methods using recorded fault current and voltage waveforms.
EN
This paper deals with fault location in three-terminal overhead lines by means of two-end synchronized measurements. The delivered fault location algorithm consists of three subroutines, designated for locating the faults in particular line section and the procedure of selecting the valid subroutine. All subroutines are formulated for the natural fault loops, which is distinct from the up-to-date approach. This has been applied with the aim of minimising the adverse influence of uncertainty with respect to impedance data of equivalent sources behind the line terminals upon the fault location accuracy. The selected results of fault location accuracy evaluation performed with the use of fault data obtained from ATP-EMTP simulations are presented and discussed.
PL
W artykule rozpatrzono lokalizację zwarć w liniach napowietrznych z odgałęzieniem z użyciem synchronicznych pomiarów na dwóch końcach linii. Przedstawiony algorytm składa się z trzech procedur lokalizacji, przeznaczonych do lokalizacji zwarć w poszczególnych sekcjach linii, oraz procedury wyboru obowiązującej procedury lokalizacji. W odróżnieniu od dotychczas stosowanego podejścia, wszystkie procedury lokalizacji zostały sformułowane dla naturalnych pętli zwarciowych. Zastosowano to w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu niepewności danych w odniesieniu do inipedancji ekwiwalentnych podsystemów z końców linii na dokładność lokalizacji. Zamieszczono i omówiono wybrane rezultaty analizy dokładności lokalizacji zwarć, przeprowadzonej z użyciem przebiegów uzyskanych z symulacji zwarć z pomocą programu ATP-EMTP.
PL
W pracy przedstawiona możliwość poprawy algorytmu cyfrowego pomiaru impedancji poprzez użycie sztucznej sieci neuronowej jako korektora uwzględniającego wpływy wyższych harmonicznych w doprowadzanych sygnałach prądu i napięcia. Zamieszczono wyniki testów symulacyjnych oraz możliwości dalszej poprawy uzyskanych wyników.
EN
The paper presents a possibility of increasing of digital algorithm of measuring impedance with use of an artificial neural network as a corrector that takes into consideration harmonics in given current and voltage signals. Results of simulation studies are included, as well as possibilities of further improvements.
17
Content available Lokalizacja zwarć w liniach WN sieci rozdzielczych
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesem lokalizacji zwarć w liniach WN sieci rozdzielczych. Zaprezentowano wybrane rejestracje zwarć rzeczywistych, na podstawie których wskazano potencjalne zagrożenia otrzymania błędnych wyników lokalizacji.
EN
The article presents the selected problems concerned with the fault locations HV distribution network. The selected disturbance recordings are presented and on their base the possible wrong results of location are pointed.
PL
Przedmiotem pracy są impedancyjne algorytmy lokalizacji zwarć w liniach przesyłowych przeznaczone do określenia miejsca zwarcia dla celów inspekcyjno-remontowych oraz weryfikacji działania zabezpieczeń odległościowych. Sformułowano algorytmy dla linii jednotorowych, dwutorowych oraz z kompensacją szeregową. Opracowane algorytmy są przeznaczone do lokalizacji zwarć w liniach transponowanych i nietransponowanych. Obszernie zaprezentowano algorytmy lokalizacji stosujące sygnały mierzone lokalnie. Sformułowano optymalny algorytm lokalizacji przy stosowaniu niezsynchronizowanych pomiarów cyfrowych na końcach linii. Zaprezentowano nowe algorytmy lokalizacji stosujące wielkości pomiarowe z przekaźników odległościowych na końcach linii. Zasadniczym elementem syntezy przedstawionych algorytmów są uogólnione modele zwarć i pętli zwarciowych, wprowadzone zarówno dla przypadku stosowania pomiarów lokalnych, jak i dokonywanych przez przekaźniki odległościowe na końcach linii. Omówiono procedury pomocnicze algorytmów lokalizacji, w tym opracowany algorytm do korekcji błędów przejściowych pojemnościowych przekładników napięciowych. Analizę dokładności przedstawionych algorytmów lokalizacji dokonano z użyciem sygnałów uzyskanych z symulacji, przeprowadzonych dla dużej liczby zwarć w liniach. Do tego celu zastosowano pakiet programowy Alternative Transients Program-Electromagnetic Transients Program (ATP-EMTP), będący jednym z głównych narzędzi używanych do symulacji stanów przejściowych w elektroenergetyce.
EN
Impedance-based algorithms for locating faults in power transmission lines for inspection--repair and for verification of distance relays operation purposes have been presented. Algorithms for single and parallel lines as well as for lines with series compensation have been formulated. The delivered algorithms are designated for locating faults in both transposed and untransposed lines. Fault location methods based on local measurements have been deeply investigated. Optimal location algorithm using unsynchronized measurements at the line terminals has been formulated. New algorithms utilizing measurements from distance relays at the line terminals have been presented as well. The generalized models of faults and fault loops, developed for both the local measurements and the measurements performed by distance relays, appear as a fundamental basis for the synthesis of the presented fault location algorithms. The auxiliary procedures of fault location algorithms including the developed algorithm compensating for transient errors of capacitive voltage transformers have been presented. Evaluation of accuracy of the presented algorithms has been performed with use of signals obtained from simulation of numerous faults in transmission lines. For this purpose the software package Alternative Transients Program - Electromagnetic Transients Program (ATP-EMTP) being one of the main tools for simulation of power system transients has been applied.
PL
W artykule opisano proces projektowania sieci neuronowej do lokalizacji miejsca zwarcia w linii przesyłowej. Po wstępnych badaniach wybrano sieć promieniową, dalej zamieszczono opis uczenia sieci oraz jej testowania. Wskazano dalsze etapy badań związanych z lokalizacją miejsca zwarcia przy użyciu sztucznych sieci neuronowych.
EN
Overview of fault location techniques for HV (EHV) transmission lines as well as for distribution networks is presented. Distinctive features of fault location algorithms for both applications are discussed. One-end and two-end fault location for traditional uncompensated transmission lines is considered first. The presented two-end fault location is based on unsynchronised measurements at the line terminals. Then the technique with phase co-ordinates approach is utilised for locating faults in series-compensated networks. A single line and parallel lines with series capacitor compensation are considered. Problems encountered in fault location in distribution networks are discussed and the solutions are indicated. Results of large ATP-EMTP testing and evaluation of accuracy of the fault location algorithms are reported and discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.