Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda osadu czynnego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ścieki pochodzące z przemysłu syntezy chemicznej oczyszczano metodą osadu czynnego w reaktorze SBR. Jako układ porównawczy zastosowano drugi reaktor, w którym oczyszczano ścieki komunalne. Ścieki przemysłowe okazały się znacznie mniej podatne na biodegradację zanieczyszczeń organicznych niż ścieki komunalne. Ponadto ścieki przemysłowe miały negatywny wpływ na proces nitryfikacji, co objawiało się mniejszą efektywnością usuwania azotu ogólnego w porównaniu ze ściekami komunalnymi. Korzystnym rozwiązaniem byłoby wspólne oczyszczanie tych dwóch rodzajów ścieków.
EN
Industrial wastewater was treated with H₂SO₄ or Ca(OH)₂ to adjust pH 7-8.5 and with a Fe salt to coagulate the suspension and then mixed with activated sludge. The municipal wastewater was processed as a ref. The study was carried out for 39 days. A substantial decrease in ammonium N concn. and an increase in the nitrate N concn. were obsd. in both wastewaters. A decrease in COD and BOD was also evidenced. The municipal wastewater showed high ability to nitrification.
PL
Oceniano wpływ ścieków pochodzących z przemysłu syntezy chemicznej na fizyczne i biochemiczne właściwości osadu czynnego. Jako układ porównawczy zastosowano drugi reaktor, w którym oczyszczano ścieki komunalne. W układzie oczyszczającym ścieki przemysłowe obserwowano obniżenie aktywności oddechowej osadu czynnego, świadczące o zachwianiu procesów biochemicznych, znaczne zmniejszenie wartości indeksu objętościowego osadu oraz postępujące rozdrobnienie kłaczków świadczące o ich początkującym rozpadzie. W porównaniu z układem odniesienia, kłaczki osadu "przemysłowego" miały luźniejszą strukturę i bardzo małą zawartość bakterii nitkowatych, które stanowią "szkielet" nadający kłaczkom odpowiednią spoistość i wytrzymałość mechaniczną.
EN
Industrial and municipal wastewaters were studied for properties of activated sludge. In the industrial wastewater, a decrease in respiratory activity (O₂ uptake rate) of activated sludge (as an evidence of disorder of biochem. processes) and a significant redn. in sludge vol. index were obsd. The presence of a large no. of very small flocs indicated the beginning of their breakup. The flocs of "industrial" activated sludge had a looser structure and a smaller no. of filamentous bacteria than that in municipal sludge.
3
Content available remote Unieszkodliwianie piany tworzącej się w oczyszczalniach ścieków
PL
Przedstawiono wyniki badań nad unieszkodliwianiem piany poprzez jej odwadnianie na niezadaszonych i zadaszonych modelowych złożach, eksploatowanych w warunkach naturalnych. Piana stosowana w badaniach była pobierana z powierzchni komór osadu czynnego na jednej z oczyszczalni ścieków. Proces odwadniania prowadzono przy grubościach warstwy piany 0,10–0,20 m. W badaniach założono, że wymagane uwodnienie piany po procesie odwadniania wynosić będzie ok. 65%, co odpowiada zawartości suchej masy ok. 350 g/kg. Badania wykazały, że na poletkach/złożach zadaszonych przy grubości warstwy piany 0,10–0,20 m i korzystnych warunkach atmosferycznych (średnia dobowa temp. powietrza ok. 17°C) założony efekt odwadniania uzyskiwano w okresie 52–58 dni, a przy temp. ok. 19°C w okresie 35–46 dni. Kiedy piana osiągała wymagane uwodnienie (ok. 65%) mogła być usuwana ze złoża i mieszana z odwodnionymi osadami ściekowymi.
EN
The foam layers (thickness of 0.10–0.20 m) formed on the surface of activated sludge were removed and dehydrated at ambient temp. to the required hydration degree 0.65% (350 g/kg dry mass) on roofed or unroofed beds. Foam dehydration times at 17 and 19°C on the roofed bed were 52–58 and 35–46 days, resp. The 0.15 m thick foam dehydration time was 49–76 days at 19°C on unroofed bed depending on the rainfall vol. The 0.20 m thick foam did not achieve any required dehydration degree even after 113 days.
4
Content available remote Mikroorganizmy nitkowate występujące w spuchniętych osadach czynnych
PL
Przeprowadzono badania w 8 komunalnych oczyszczalniach ścieków z udziałem ścieków przemysłowych, pracujących metodą niskoobciążonego osadu czynnego z pogłębionym usuwaniem azotu i fosforu (6 obiektów o przepustowości 1500–10 000 m3/d i 2 obiekty o przepustowości powyżej 10 000 m3/d). W większości badanych oczyszczalni osad czynny charakteryzował się obniżonymi zdolnościami sedymentacyjnymi, a indeks osadu kształtował się powyżej 150 cm3/g. Badania wykazały występowanie w osadzie czynnym mikroorganizmów nitkowatych, takich gatunków/typów jak Microthrix parvicella, Typ 0041/0675, Typ 0092, Typ 1851, Nostocoida limicola III, Typ 0803 i Typ 021N. Dominowały M. parvicella, Typ 1851 i N. limicola III (Gram-dodatnie bakterie charakterystyczne dla niskoobciążonego osadu czynnego z nitryfikacją i bioeliminacją fosforu).
EN
The settleability of microorganisms-contg. activated sludges were analyzed in samples collected from 8 sewage treatment plants located in Mazovia region and operated in the low-loaded activated sludge system. The sludges showed mostly a reduced settleability (sludge vol. index mostly > 150 cm3/g). Microscopic anal. of activated sludges showed the dominant presence of bacteria Microthrix parvicella, Type 1851 and Nostocoida limicola III.
PL
Celem badań było ustalenie wpływu ilości i zakresu parametrów jakości ścieków surowych na wiarygodność wyników symulacji, co umożliwiłoby ustalenie optymalnej częstotliwości ich monitoringu, niezbędnego do pozyskiwania danych do modelowania w programach ASM. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia symulacji komputerowej procesu oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorach biologicznych z osadem czynnym. Zaprezentowano sposób przygotowania i przetwarzania danych wejściowych do modelu oraz sposoby oceny i weryfikacji wyników symulacji za pomocą testów statystycznych. Modelowanie było wykonane w programie BioWin na przykładzie oczyszczalni ścieków komunalnych „Kujawy” w Krakowie. W oparciu o wstępne wyniki niniejszych badań można wnioskować, że w celu uzyskania wiarygodnych wyników symulacji pracy bioreaktora w modelu ASM niezbędne jest prowadzenie monitoringu podstawowych paramentów jakości ścieków online.
EN
The aim of the research, the results of which are presented in this paper, was to determine the influence of the number and scope of raw sewage quality parameters on the reliability of the simulation results, that would allow to determine the optimal frequency of monitoring required to obtain data for ASM simulation programs. The article presents the methodology of computer simulation of the process of municipal wastewater treatment in bioreactors with activated sludge. The method of data preparation and processing of its input into the model as well as the methods of assessment and verification of simulation results by means of statistical tests are presented The modeling was done in the BioWIN software on the example of sewage treatment plant "Kujawy" in Krakow. On the basis of preliminary results of the study it can be concluded that in order to obtain the reliable results of bioreactor simulation in ASM model it is necessary to conduct the online monitoring of the main wastewater quality parameters.
EN
An anaerobic-anoxic/oxic (AA/O) five-tank biological process called five-step continuous flow activated sludge process (FSCFASP) was developed to force the oscillation of organic matter and nutrient concentrations in process reactors. The run scheme and schematic diagram of FSCFASP was described. The run cycle was divided into two symmetrical half cycles with eight periods during each cycle. The duration of each period was established according to biological process requirements. The optimal running times of the periods were 90, 60, 60, 30, 90, 60,6 0 and 30 min at the HRT of 16 h, air/water ratio of 35% and SRT of 21 day at the temperature range of 19-23 °C. The optimized system achieved 88.09±1.43%, 90.33±2.9%, 68.83±5.34% and 87.67±2.9% of the chemical oxygen demand, NH4+-N, TN, and TP removal efficiencies, respectively, during a 11-month operation with the effluent meeting the Chinese sewage discharge standard GB18918-2002 (level A). Simultaneous nitrification and denitrification phenomena were observed in the tank one which is important to reduce the quantity of aeration and the duration of a next anoxic state. Compared with other existing technologies, this system achieved high nitrogen and phosphorus removal without equipment of sludge and mixed liquor return. Thus, it is effective for reducing energy consumption.
PL
Najczęściej stosowaną technologią oczyszczania ścieków jest metoda osadu czynnego. Pozwala ona na usuwanie ze ścieków organicznych związków węglowych, azotowych i fosforowych oraz mikrozanieczyszczeń. Osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny składa się głównie z bakterii. Dzięki wytwarzaniu zewnątrzkomórkowych polimerów przez mikroorganizmy następuje tworzenie się agregatów bakteryjnych. Wytworzone skupiska, zwane kłaczkami osadu czynnego, powstają w procesie flokulacji.
PL
Obecność wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) w ściekach może być związana z doprowadzeniem ścieków przemysłowych, jak i komunalnych. W pierwszym przypadku głównym źródłem tych kwasów są ścieki z przemysłu spożywczego (tłuszczowego, mięsnego), a także w mniejszym stopniu kosmetycznego. W przypadku ścieków komunalnych źródłem są gospodarstwa domowe oraz zakłady gastronomiczne. W badaniach nad usuwaniem WKT ze ścieków metodą biologiczną zastosowano modelowe ścieki składające się z pożywki organiczno-mineralnej oraz oleju rzepakowego. Kwasy te pochodziły z bulionu wzbogaconego, który jest wyciągiem mięsnym oraz oleju roślinnego. Proces biodegradacji prowadzono w 3l bioreaktorach sekwencyjnych w zakresie niskich obciążeń osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń. Efektywność procesu określono na podstawie ubytku kwasów: palmitynowego (C;16:0), stearynowego (C18:0) oraz oleinowego (C18:1), linolowego (C18:2). W pierwszych godzinach procesu największe zmiany w zawartości poszczególnych kwasów stwierdzono w palmitynowym i stearynowym oraz całkowite usunięcie linolowego. Natomiast zawartość kwasu oleinowego ulegała ciągłym wahaniom.
EN
The presence of High Fatty Acids (HFA) in wastewaters can be connected with the supply of both, industrial and municipal wastewaters. In the first case, the main source of those acids are waste-waters from grocery industry (fatty and meat industry) and, in a smaller extent, cosmetic industry. In case of municipal wastewaters, the source of HFA are households and gastronomic facilities. Simulated wastewaters composed from organic-mineral broth and rape oil were used in the study of the removal of HFA from wastewater via biological treatment. The source of HFA was the enriched bullion, which comprised of the meat extract and plant oil. The biodegradation process was carried out in 31 sequential bioreactors under low activated sludge load conditions. The effectiveness of the treatment was established by the decrease of concentration of following acid: palmitic acid (C16:0) stearic acid (C18:0), oleic acid (C18:1) and linoleic acid (C18:2). The greatest change in concentration of investigated acids in the first several hours of the process run were observed for palmitic and stearic acids together with the total removal of linoleic acid. The concentration of oleic acid was constantly fluctuating.
9
Content available remote ABC oczyszczania ścieków komunalnych
EN
A method for the calibration of activated sludge model No. 1 (ASM1) using genetic algorithms is proposed. The model to be calibrated was a virtual wastewater treatment plant (WWTP) which consisted of a complete-mix aerobic tank and a secondary settler. Preliminary analyses enabled the assumption that, based on a steady state, it is possible to simultaneously estimate the parameters mH, mA and bH. For the needs of calibration, use was made of 153 objective functions. Inconsistencies in the results obtained with different objective functions are explained in the part II of this article.
PL
Przedstawiono metodę kalibracji modelu osadu czynnego nr 1 (ASM1) za pomocą algorytmów genetycznych. Kalibracji podlegała wirtualna oczyszczalnia ścieków składającą się z tlenowej komory o pełnym wymieszaniu oraz z osadnika wtórnego. Analizy wstępne wykazały, że znając stan miarodajny, można przeprowadzić jednoczesną kalibrację trzech parametrów: mH, mA i bH. Podczas kalibracji wykorzystano 153 różne funkcje celu. Niespójności w uzyskanych wynikach wyjaśniono w następnym artykule.
EN
In a previous article [1], a method for the calibration of activated sludge model No. 1 (ASM1) based on genetic algorithms is proposed. For the needs of calibration, use was made of 153 objective functions. For some objective functions, the results obtained differ from expected values. In this article, additional analyses are presented to explain the inconsistencies in the results. Both the methods presented are based on a series of simulations. The first series allows us to obtain the objective function sensitivity to the parameters in the proximity of expected values. The second one shows the relationships between model parameters versus the objective function value. It was found that with 18 objective functions, it is possible to obtain reliable results of calibration for the model of the system investigated.
PL
W poprzednim artykule opisano metodę kalibracji modelu osadu czynnego nr 1 (ASM1) za pomocą algorytmów genetycznych. Do kalibracji wykorzystano 153 różne funkcje celu. Wyniki uzyskane dla niektórych z nich odbiegają od wartości poprawnych. W tym artykule przedstawiono dwie dodatkowe analizy, za pomocą, których można wyjaśnić niespójność wyników kalibracji. Opisane metody opierają się na przeprowadzeniu serii symulacji. Pierwsza z nich umożliwia obliczenie wrażliwości funkcji celu na poszczególne parametry w otoczeniu ich oczekiwanej wartości. Druga metoda pokazuje zależności między parametrami modelu w odniesieniu do wartości funkcji celu. Przeprowadzone analizy wykazały, że za pomocą 18 funkcji celu można uzyskać wiarygodne wyniki kalibracji badanego układu.
PL
Tlenową stabilizację osadów można zdefiniować jako redukcję biodegradowalnych składników osadu w wyniku biologicznych mechanizmów tlenowych. Ten rodzaj stabilizacji stanowi kontynuację procesu oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.