Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  external wall
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Pożar ściany zewnętrznej z barierami ogniowymi
PL
W artykule opisano trzy najczęściej stosowane obecnie w Polsce metody dociepleń ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej budynków. Dla każdej z metod scharakteryzowano innowacyjne materiały termoizolacyjne oraz sposoby ich produkcji, opisano sposoby wykonania/montażu dociepleń. W podsumowaniu wskazano zalety, a także wady poszczególnych metod, dokonano ich porównania i oceny, wskazano konsekwencje dociepleń ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej budynku oraz podano zalecenia projektowe i wykonawcze.
EN
The article describes three methods of thermal insulation of external walls from the inside of buildings, most often used nowadays in Poland. For each of the methods, the authors have characterized the innovative thermal insulation materials ae well as the methods of their production, and the methods of assembling of the thermal insulation on buildings’ external walls. The summary indicates the advantages and disadvantages of the individual methods. The authors have made the comparison and evaluation of the methods as well as have indicated the consequences of thermal insulation of external walls from the inside of the building. In the conclusions the authors have given some design and implementation recommendations.
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania warunków akustycznych w budynku na etapie tworzenia modelu BIM. Wykonano model 3D zawierający dane geometryczne i niegeometryczne. Dane akustyczne uzyskano, wykorzystując program INSUL służący do modelowania akustycznego przegród budowlanych na podstawie modeli teoretycznych. Drugim źródłem danych akustycznych była biblioteka programu AcoubatBIM, powstała na podstawie licznych pomiarów laboratoryjnych różnych elementów budowlanych. Ze względu na szereg czynników ograniczających dokładność obliczeń niniejsza praca stanowi przede wszystkim prezentację aktualnych możliwości oprogramowania do modelowania akustycznego w procesie BIM. Prezentowany przykład pokazuje duże braki w integracji modeli BIM z programami do obliczenia izolacyjności akustycznej.
EN
In this paper an attempt has been made to estimate acoustic conditions in a building at the stage of creating a BIM model. A 3D model containing geometrical and non-geometrical data was made. The acoustic data were obtained using INSUL programme used for acoustic modelling of building partitions on the basis of theoretical models. The second source of acoustic data was the AcoubatBIM library, created on the basis of numerous laboratory measurements of various building elements. Due to a number of factors limiting the accuracy of calculations, this paper is primarily a presentation of the current capabilities of acoustic modelling software in the BIM process. The presented example shows large gaps in integration of BIM models with programs for calculating acoustic insulation.
PL
W artykule przeanalizowano mechanizm utraty właściwości funkcjonalnych systemów ETICS z okładziną nieciągłą, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania obciążenia swobodnego. Przedmiotem dyskusji jest zewnętrzny system izolacji termicznej z płytką ceramiczną wyciętą z cegły, ułożoną na dwóch różnych podłożach, tj. wełnie mineralnej i styropianie. Podstawą oceny są zastosowane maksymalne obciążenie własne, maksymalna różnica przemieszczeń uzyskana dla omawianego rozwiązania podczas badań wykonanych w warunkach laboratoryjnych.
EN
In the paper there was analyzed a mechanism of loss of functional properties of external thermal insulation composite system with discontinuous cladding, with particular emphasis on dead load behavior. The subject of discussion is the external thermal insulation composite system with a ceramic tile cut from brick, laid on two different substrates, i.e. wool and expanded polystyrene. The basis of the assessment are maximum dead load applied, maximum difference of displacement obtained during the tests made in laboratory conditions for the discussed solution.
PL
Złożone systemy ocieplania ścian ETICS należą do najbardziej rozpowszechnionych systemów elewacyjnych we współczesnym polskim budownictwie. Są one masowo stosowane ze względu na bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, walory estetyczne, a także relatywnie niską cenę. Poprawnie zaprojektowany i wykonany system elewacyjny poddawany regularnym konserwacjom pozwala na długoletnią bezawaryjną eksploatację elewacji. Dlatego bardzo istotne jest objęcie takich systemów elewacyjnych monitoringiem pozwalającym na wczesne wykrycie uszkodzeń i zachodzących zmian. Przedmiotem artykułu są zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego elewacji wykonanych w systemach ETICS. Na podstawie wieloletnich doświadczeń eksperckich, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania podczas kontroli okresowych, niezbędne do wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji. Przedstawiono podstawowe typy uszkodzeń omawianych systemów elewacyjnych oraz wskazano przyczyny ich występowania.
EN
External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) belong to the most common facade systems in contemporary Polish construction. They are used on a large scale due to very good thermal insulation properties, aesthetic values, as well as a relatively low price. A properly designed and constructed facade system subject to regular maintenance allows for long-term trouble-free operation of the facade. That is why it is very important to cover the façade system with monitoring, allowing for early detection of damage and occurring changes. The subject of the article are the rules for conducting periodic tests and assessments of the technical condition of facades made in ETICS systems. On the basis of many years of expert experience, as well as analyzes of building control protocols, basic tools and procedures for periodic inspections necessary for reliable assessment of the technical condition of the facade were presented. The basic types of damages of the discussed façade systems are presented and the reasons for their occurrence are indicated.
9
Content available Adaptacja obiektów poprzemysłowych
PL
Celem niniejszej pracy było sporządzenie projektu adaptacji istniejącego obiektu przemysłowego do funkcji mieszkaniowej. Zastąpiono elementy o niedostatecznej nośności nowymi strukturami. Zaprojektowany został stalowy szkielet wewnętrzny podtrzymujący stropy oraz konstrukcja nośna dachu z drewna klejonego warstwowo. Podane zostały również rozwiązania materiałowe i funkcjonalne umożliwiające spełnienie wymagań izolacji termicznej oraz warunków technicznych odpowiadających nowej funkcji budynku. Do zakresu pracy należało także omówienie zagadnień związanych z adaptacją i charakterystyką obiektów poprzemysłowych. Podstawy teoretyczne z omawianej dziedziny zastosowano do praktycznych rozwiązań i zaproponowanych koncepcji.
EN
The purpose of this thesis was to prepare a project to adaptation an existing industrial facility to a residential function. Replaced elements with insufficient bearing capacity with new structures. The steel structure supporting the ceilings and structure of the glued laminated timber roof are designed. Materials and functional solutions are also provided to meet the requirements of thermal insulation and technical conditions corresponding to the new function of the building. The scope of this work also included discussing issues related to the adaptation and functionality of industrial objects. The theoritical basis of the above mentioned subject have been applied to practical solutions and proposed concepts.
10
Content available remote Obliczanie współczynnika przenikania ciepła w technologii BIM
PL
Współczynnik przenikania ciepła to bardzo ważny parametr przegród budowlanych. Na jego podstawie można określić straty cieplne danej przegrody. Obliczane współczynniki U (przenikania ciepła) i R (opór cieplny) to istotne parametry całego modelu trójwymiarowego projektowanego budynku, który jest analizowany pod kątem efektywności energetycznej. Dzięki technologii BIM wymienione współczynniki mogą być obliczane w sposób automatyczny i być użyteczne podczas tworzenia zestawień czy oznaczania etykietami. Dostępne w aplikacjach BIM formatowanie warunkowe umożliwia identyfikację ścian niespełniających obowiązujących norm. W artykule przedstawiono obliczenia dotyczące pięciu najpopularniejszych ścian zewnętrznych.
EN
Heat transfer coefficient is a very important parameter of walls. On its basis, thermal losses can be determined for a given partition. The calculated coefficients U (heat transfer) and R (thermal resistance) are important parameters for the entire 3D model of the designed building, which is analyzed in terms of energy efficiency. In BIM technology, these factors can be calculated automatically and can be accessed when creating collations or marking views with labels. The conditional formatting available in BIM applications makes it possible to identify walls that do not meet the applicable standards. The article presents calculations for the five most popular external walls.
12
Content available remote Docieplenia ścian - metody współczesne
13
Content available remote Docieplanie ścian budynków. Cz.1 - przepisy i wytyczne techniczne
PL
W artykule opisano najważniejsze z przepisów prawnych zawartych w aktualnych aktach prawnych oraz wytyczne techniczne opracowane i wydane przez: producentów systemów ociepleń, SSO oraz ITB w Warszawie dotyczące wykonywania robót dociepleniowych ścian budynków i użytkowania docieplonych elewacji budynków.
EN
The a rticle describes the most important legal regulations contained in the current legal acts, and technical guidelines developed and issued by: producers of thermal insulation systems, industry association – SSO and ITB in Warsaw concerning the insulation works on building walls and use of insulated building facades.
PL
W publikacji zaprezentowano zbiór autorskich propozycji rozwiązania konstrukcji ścian zewnętrznych budynków w aspekcie zmian prawnych dotyczących ochrony cieplnej budynków. Dla trzynastu modeli obudowy budynku w kontekście zewnętrznej ściany – o zbliżonej wartości współczynnika przenikania ciepła – podano zdolność do akumulacji energii termicznej w warstwie nośnej przegrody.
EN
The publication presents a set of original suggestions for solutions regarding construction of external walls of buildings in the aspect of legal changes regarding thermal protection of buildings. For thirteen models of building enclosures in the context of the external wall – with similar heat transfer coefficient value – the capability to accumulate thermal energy in the load-bearing layer of the barrier has been given.
16
Content available remote Projektowanie izolacji cieplnej od wewnątrz z uwagi na wodochłonność elewacji
PL
Docieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej często sprawia projektantom wiele problemów. Stosowane narzędzia obliczeniowe wspomagające ich pracę są niewystarczające, a większość typowych obliczeń daje błędne wyniki. W artykule przedstawiamy zagadnienia dotyczące wodochłonności (nasiąkliwości) powierzchniowej warstwy ściany zewnętrznej i jej wpływ na dobór materiału oraz technologii ocieplenia od wewnątrz. Zaprezentowano też sposoby pomiaru wodochłonności warstwy zewnętrznej muru oraz wymagania dotyczące wartości współczynnika absorpcji wody Ww i czynnika ochrony przed deszczem CRP. Rozważania przeprowadzono w kontekście ochrony muru przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych oraz oszczędzania energii.
EN
Insulation of external walls from the inside often causes a lot of problems for designers. Applied calculation tools supporting the designer's work are insufficient, and most typical calculations give erroneous results. The paper discusses the problem of water absorption (absorbability) of the surface wall elevation layer and its impact on the choice of material and insulation technology from the inside. The methods of measuring the water absorption of the outer layer of the wall and the requirements for the value of the water absorption coefficient Ww and the protection factor against rain CRP are presented. The considerations were conducted in the context of wall protection against atmospheric precipitation and in terms of energy saving.
17
Content available remote Projektowanie cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złącz
PL
Zaprojektowanie przegród zewnętrznych spełniających kryterium cieplno-wilgotnościowe wymaga zastosowania innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych. W artykule przedstawiono analizę przepisów prawnych, charakterystykę wybranych materiałów do izolacji cieplnej oraz wyniki obliczeń parametrów fizykalnych wybranych ścian zewnętrznych i złączy budowlanych o zróżnicowanych układach materiałowych, z zastosowaniem programu komputerowego TRISCO. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz dokonano oceny jakości cieplno-wilgotnościowej w świetle wymagań cieplnych.
EN
To design of external walls meeting the hygrothermal criterion requires the use of innovative thermal insulation materials. The paper presents legislation analysis, characteristics of selected materials for thermal insulation and results of calculations of physical parameters selected external walls and joints with different material systems using the TRISCO software. On the basis of calculations and analysis assesses the hygrothermal quality in relation to the legal requirements.
18
Content available remote Ocieplenie obiektów zabytkowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki dynamicznego modelowania zjawisk cieplno-wilgotnościowych przeprowadzonego przy użyciu programu WUFI-POL. Przedmiotem analizy była ściana zewnętrzna zabytkowego budynku browaru w Węgrowie. Obliczenia wykonano w przypadku trzech wariantów: stanu istniejącego; ocieplenia od wewnątrz płytą krzemianowo-wapniową z tynkami ciepłochronnymi i ocieplenia od wewnątrz płytą izolacyjną mineralną. W przypadku każdego z wariantów określono zmianę zawartości wilgoci w przegrodzie na przestrzeni trzech lat, strumienie przenikającego ciepła oraz opłacalność ekonomiczną obydwu rodzajów ocieplenia. Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie wad i zalet analizowanych przypadków ocieplenia ściany zewnętrznej od wewnątrz.
EN
The article presents the results of dynamic modeling of thermal and moisture phenomena carried out with the WUFI-POL program. The subject of the analysis was the external wall of the historic brewery building in Węgrów. The calculations were made for three variants: the existing state, insulation from the inside with a silicate-calcium plate with heat-protecting plasters and insulation from the inside with a mineral insulating plate. For each of the variants, the change in the moisture content in the wall over three years, the heat transfer flux and the cost-effectiveness of both types of insulation were determined. The obtained results allowed indicating the advantages and disadvantages of the analyzed cases of inside insulation.
19
Content available remote Ocena jakości cieplnej ścian zewnętrznych budynków o małym zużyciu energii
PL
Zaprojektowanie ścian zewnętrznych budynku o małym zużyciu energii wymaga zastosowania nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów fizykalnych wybranych przegród oraz złączy budowlanych o zróżnicowanych układach materiałowych, z zastosowaniem programu komputerowego TRISCO, uwzględniając zmienne parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz dokonano oceny jakości cieplnej ścian zewnętrznych i złączy budynków o małym zużyciu energii.
EN
The external walls building design of low energy consumption requires the use of modern thermal insulation materials. The paper presents the results of physical parameters of selected walls and joints of various material systems, using the software TRISCO taking into account the variable parameters of external and internal air. On the base of calculations and analysis was assessed the thermal quality of external walls and joints of buildings with low energy consumption.
20
Content available remote Jakość złączy przegród zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym
PL
Zaprojektowanie budynku o małym zużyciu energii wymaga zastosowania innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych do budowy przegród zewnętrznych oraz odnawialnego źródła energii do ogrzewania całego budynku. W artykule przedstawiono czynniki kształtujące jakość złączy przegród zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym. Określono parametry fizykalne wybranych mostków cieplnych o zróżnicowanych układach materiałowych z zastosowaniem programu komputerowego TRISCO, uwzględniając zmienne parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.
EN
A building design with low energy consumption requires the use of innovative thermal insulation materials for the construction of external walls and a renewable energy source. The article presents the factors formative the quality of external walls joints in the hygrothermal aspect. Physical parameters of selected thermal bridges were determined with different material systems using the software TRISCO taking into account the different parameters of external and internal air.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.