Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shaft
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule dokonano analizy i obliczeń obecnej i przyszłej sieci wentylacyjnej kopalni X w celu doboru parametrów wentylatorów głównych jakie powinny być zastosowane w modelu docelowym kopalni X po likwidacji niezbędnej infrastruktury wyrobisk górniczych i przystosowaniu kopalni do roli centralnej pompowni wód dołowych będącej zabezpieczeniem dla sąsiadujących z nią kopalń i zakładów górniczych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów aktualnej sieci wentylacyjnej Kopalni X oraz sieci modelu docelowego za pomocą programu AERO-2014D firmy POK „Zachód” Spółka z o. o. Symulacje parametrów sieci w modelu docelowym uwzględniały likwidację dwóch szybów i zbędnych wyrobisk górniczych. Badania przeprowadzono dla różnych typów wentylatorów głównych. Uzyskane wyniki pozwoliły dobrać optymalny wentylator główny, spełniający założone wymagania wentylacyjne w przyszłym modelu docelowym kopalni X.
EN
The article analyzes and calculates the current and future ventilation network of the X mine in order to select the parameters of the main fans that should be used in the target model of the X mine after the liquidation of the necessary mining excavations infrastructure and adaptation of the mine to the role of a central underground water pumping station which is a protection for neighboring mines and mining plants. The article presents the results of measurements of the parameters of the current ventilation network of the Mine X and the target model network using the AERO-2014D program of the company POK "Zachód" Spółka z o.o. Simulations of network parameters in the target model included the liquidation of two shafts and unnecessary mining excavations. The tests were carried out for various types of main fans. The obtained results enabled the selection of an optimal main fan meeting the assumed ventilation requirements in the future target model of the X mine.
EN
Steel yielding arch support constructed of V profiles is commonly used to protect galleries and, in some cases, to reinforce or secure a shaft support. For this purpose, a closed, circular-shaped arch support is used, with arches overlapped by clamps that are typical for this type of construction. The support has high resistance to the impact of even (distributed over the entire surface of the support) load, however, as a result of significant deformation associated with a change in the radius of the curvatures, the support shows limited yielding capacity. This is due to the increase in resistance to slide on the locks, resulting from changes in the geometry of the ring caused by the rock mass. This article presents the results of research and analysis concerning the elements of the arch support with notches in arches. The research team tested the effect of the depth and location of the notches of the section’s flanges on the load impacting on the clamp’s bolts and the strength of the roof support. Moreover, the tests covered the influence of the number and location of clamps in a frictional joint on the change in the nature of work and yielding capacity. Finally, the research included both strength tests of the support’s elements, as well as strength analyses based on the finite element method.
PL
Artykuł podejmuje problematykę określenia parametrów sieci wentylacyjnej Kopalni X dla przyszłego modelu docelowego jej funkcjonowania, w którym po zakończeniu etapu likwidacji zbędnej infrastruktury kopalnia będzie pełnić rolę centralnej pompowni wód dołowych dla wszystkich kopalń Niecki Bytomskiej. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów aktualnej sieci wentylacyjnej Kopalni X oraz za pomocą programu AERO-2014D firmy POK „Zachód” Spółka z o.o. symulację parametrów jej sieci w modelu docelowym po likwidacji szybu „Witczak”. Uzyskane wyniki pozwoliły określić działania techniczne jakie należy podjąć aby zagwarantować stabilność sieci wentylacyjnej w przyszłym modelu docelowym kopalni X.
EN
The article deals with the issue of determining the parameters of the ventilation network of the Mine X for the future model of its target operation, in which after completion of the phase of unnecessary infrastructure liquidation will act as a central pumping station for all mines of the Bytom Basin. The article presents the results of measurements of the parameters of the current ventilation network of Mine X and with the help of the AERO-2014D program of the POK "Zachód" Spółka z o.o. simulation of its network parameters in the target model after the liquidation of the "Witczak" shaft. The obtained results allowed to determine the technical measures to be taken to ensure the stability of the ventilation network in the future target model of the X mine.
PL
W artykule przedstawiono budowę szybiku międzypoziomowego, materiałowego pomiędzy poziomem IIn i poziomem III oraz wyposażenie go w układ do transportu materiałów. Celem przedsięwzięcia było zapewnienie możliwości transportu materiałów sypkich oraz długich z poziomu III na poziom IIn, niezbędnych do zabezpieczenia wyrobisk górniczych. Przed inwestycją transport materiałów w ograniczonym zakresie odbywał się ręcznie pochylniami.
EN
The article presents the construction of an inter-level shaft between levels II lower and level III and equipping it with a transport system. The purpose of the project was to provide transport of loose materials and long items from level III to level II lower, which was necessary to secure the mining excavations. Before the investment, only a limited amount of materials could be transported manually by means of ramps.
6
Content available remote Research and FEM analysis of the injection pump shaft for diesel engines
EN
The paper presents the methodology for designing the drive shaft of the injection pump for diesel engines with cylinder numbers of 2, 3, 4, 6 and power from 2,5 kW to 52 kW per cylinder using the finite element method (FEM) and experimental research. The pump is the original solution of the authors. The shaft is the basic part of the pump with a complex structure. In order to assess the state of stress in the shaft, the analytical FEM was used and experimental tests were carried out, subjecting the shaft to twisting with the design torque resulting from the transferred power. Experimental research confirmed the results of numerical calculations and the correctness of the adopted solution. In order to evaluate the maximum load capacity of the shaft, destructive tests were carried out, charging it with increasing torque until visible plastic deformations occurred. This condition occurred at a time twice as high as the maximum anticipated moment in operation.
PL
W pracy przedstawiono metodykę projektowania wału napędowego pompy wtryskowej do silników wysokoprężnych o liczbie cylindrów 2, 3, 4 i 6 oraz mocy od 7,5 do 57 kW na cylinder, z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) i badań eksperymentalnych. Pompa jest oryginalnym rozwiązaniem autorów. Wał jest podstawową częścią pompy o złożonej strukturze. Do oceny stanu naprężenia w wale zastosowano metodę analityczną MES oraz przeprowadzono badania eksperymentalne, poddając wał skręcaniu momentem obliczeniowym wynikającym z przenoszonej mocy. Badania eksperymentalne potwierdziły wyniki obliczeń numerycznych i poprawność przyjętego rozwiązania. Aby ocenić maksymalną nośność wału, przeprowadzono badania niszczące, obciążając wał rosnącym momentem skręcającym do wystąpienia widocznych odkształceń plastycznych. Taki stan pojawił się przy momencie dwukrotnie większym w stosunku do maksymalnego momentu przewidywanego w eksploatacji.
PL
Szyb jest wyrobiskiem udostępniającym, łączącym wyrobiska podziemne z powierzchnią terenu. Obecnie szyby wykonywane są jako wyrobiska o kołowym przekroju poprzecznym, a ich stateczność i funkcjonalność zabezpiecza obudowa o odpowiedniej konstrukcji [1, 6].
EN
A shaft is an access pit, linking underground excavations with the ground surface. Nowadays shafts are constructed as pits of circular cross-section and their stability and functionality is protected by a casing of the appropriate structure.
PL
Opracowanie dotyczy zagadnienia bezpiecznej ewakuacji osób z szybu lub szybika w zakresie: sposobu prowadzenia ewakuacji, sprzętu i urządzeń służących do prowadzenia ewakuacji oraz czasu jej trwania. Przedstawiono stosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne dotyczące ewakuacji osób z szybów i szybików oraz przeprowadzone modernizacje urządzeń transportu w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., gdzie prowadzony jest ruch turystyczny.
EN
A comprehensive modernization of all elevators was carried out in the "Wieliczka" Salt Mine. Reserve drives and power generators were installed and new organizational and technical solutions were implement to ensure the safe evacuation from elevator vessels. In the event of a power outage, the organizational and technical solutions implemented assume the use of power generating units, or the gravitational lowering of elevator cabins to the nearest level. In the event of failure of the main engine, they immediately engage the reserve drive or carry out an inspection drive. In turn, in the event that the elevator vessel is stopped in the shaft, they usually enable evacuation utilizing climbing techniques, carried out with the support of GOPR rescue officers. Diversified solutions for safe evacuation of people ensure. As shown by periodic drills of mine services , carried out in coordination with mining rescuers and GOPR group rescuers, these activities have raised the level of safety of tourists, especially those suffering from reduced mobility.
EN
Paper represents an analysis of the influence of oil groove width and bearing clearance on the characteristics of oil film in a hydrodynamic journal main crankshaft bearing. Analysis was performed to define the influence of bearing clearance and dimensions of oil grooves on static characteristics and manufacturability of half-shelf bearings in industrial high-volume production. Computer simulations were made using an ARTbear program, which was developed in Department of Machine Construction and Vehicle Design in Gdańsk Technical University. The analysis allowed defining the correlation between groove geometry and load capacity and working conditions of bearings. Potential opportunities of possible shortening of production time in high-volume production were also indicated.
PL
Przedstawiono analizę wpływu szerokości rowka olejowego oraz luzu łożyskowego na charakterystykę filmu olejowego w hydrodynamicznych łożyskach poprzecznych wału korbowego. Analizę przeprowadzono w celu określenia wpływu luzu łożyskowego oraz wymiarów rowka na charakterystyki statyczne łożyska oraz technologiczność wykonywania panewek w przemysłowej produkcji wielkoseryjnej. Symulacje komputerowe wykonano, wykorzystując autorski program komputerowy ARTbear opracowany w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Politechniki Gdańskiej. Przeprowadzone analizy pozwoliły określić zależności pomiędzy geometrią rowka smarującego a nośnością i warunkami pracy łożyska. Odniesiono się również do potencjalnych możliwości skrócenia czasu operacji wykonywania rowka w trakcie produkcji seryjnej panewek.
10
EN
The paper presents a mathematical model of a complex electromechanical system. The electromechanical system features a deep-groove asynchronous motor, which drives a vertical pump. I this case the motor and pump are connected through a long shaft with distributed parameters. The motor is powered from a power transformer. The general model of the system was developed on the basis of interdisciplinary variational approaches. The final state equations are represented in the Cauchy normal form. This methodology gives the possibility of using both explicit and implicit numerical methods.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny złożonego układu elektromechanicznego, składającego się z głębokożłobkowego silnika asynchronicznego, który przez długi wał o parametrach rozłożonych napędza pompę pionową. Silnik zasilany jest z transformatora mocy. Ogólny model układu opracowano na podstawie interdyscyplinarnych podejść wariacyjnych. Końcowe równania stanu reprezentowane są w normalnej postaci Cauchy’ego, co daje możliwość wykorzystania zarówno jawnych, jak i ukrytych metod numerycznych.
PL
Przedstawiono projekty dwóch mechanizmów pozwalających na uproszczenie operacji wprowadzania napięcia wstępnego w układach łożysk skośnych podpierających wirujące wały maszyn. Zaproponowane systemy umożliwiają znaczne usprawnienie późniejszej regulacji łożysk podczas eksploatacji maszyny. W tych rozwiązaniach siłę napinającą łożyska wprowadza system odpowiednio ukształtowanych elementów mających powierzchnie obrotowo-klinowe, których obrót powoduje ich wzajemne rozsuwanie i w konsekwencji uzyskanie siły napinającej łożyska skośne.
EN
Presented are two mechanisms to simplify preloading operations in angular contact ball bearings systems supporting rotating machines’ shafts. The proposed systems also significantly improve its later adjustment during machine exploitation. In the presented solutions, the tensioning force of the bearing comes from a system of appropriately shaped elements with rotational-wedge surfaces, rotation of which makes them mutually extend and consequently obtain the tensioning force for the angular contact ball bearings.
PL
W artykule omówiono dobór łożysk tocznych wału z wykorzystaniem akceleratora programu Inventor. Opisano działanie generatora łożysk tocznych. Przedstawiono moduł obliczeniowy generatora. Dokonano weryfikacji obliczeń wykonanych za pomocą modułu obliczeniowego, poprzez porównanie ich z wynikami obliczeń analitycznych. Przeprowadzono analizę zaproponowanego rozwiązania.
EN
The article discussed the roller bearings selection of the shaft using the Inventor accelerator. The operation of the rolling bearing generator is described. Calculation module of the generator is presented. The calculations made using calculation module, were verified by comparing them with the results of analytical calculations. The analysis of the proposed solution was carried out.
PL
Wysoka pozycja Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA na rynku usług budownictwa górniczego wymaga ciągłego rozwoju w zakresie stosowania nowych urządzeń i systemów obejmujących prace szybowe. W artykule przedstawiono rozwiązanie obejmujące transport urobku i materiałów z wykorzystaniem urządzenia pomocniczego z elektrycznym wciągnikiem linowym. Określono uwarunkowania prawne oraz przeprowadzono analizę porównawczą układu transportu z układami transportu realizowanymi przez górnicze wyciągi szybowe (GWSz). Przedstawiono tok projektowania i obliczenia niezbędne do zaprojektowania trasy urządzenia pomocniczego. Przedstawione rozwiązania przyczynią się do ograniczenia kosztów, zmniejszenia energochłonności procesu, poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu pracy załogi.
EN
The high position of Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA/Shafts Sinking Company/ on the mining construction services market requires continuous development related to the use of new equipment and systems covering works in shafts. The article presents a solution for the transport of the gotten and materials using an auxiliary device with an electric rope hoist. The legal conditions were determined and a comparative analysis of the transport system with transport systems implemented by Mining Shaft Hoists (GWSz) was carried out. The course of designing and calculations necessary to design the auxiliary de vice's route have been presented. The presented solutions will contribute to reducing costs, reducing energy consumption of the process, improving safety and the working comfort of the crew.
PL
W artykule przedstawiono założenia systemu monitorującego stan obudowy szybów, uwzględniającego uwarunkowania techniczne tych wyrobisk górniczych w świetle spotykanych w praktyce górniczej rodzajów uszkodzeń obudowy. W przedstawionych założeniach dla systemu monitorującego stan obudowy uwzględniono uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe występujące w szybach wraz z podaniem sposobów identyfikacji uszkodzeń obudowy i oceny bezpieczeństwa obudowy. Przedstawione założenia systemu monitorowania stanu obudowy szybów zostały zastosowane w realizowanym międzynarodowym projekcie badawczym Intelligent Deep Mine Shaft Monitoring.
EN
The article presents the principles of the system monitoring the condition of the lining, taking into account the technical conditions of the mine workings in the light of the common practice of mining types of damage to the housing. In their assumptions for the system monitoring the condition of the housing includes spatial and environmental conditions occurring in the shafts, together with the ways to identify damage to housing and assessing the safety of housing. The assumptions of the system of monitoring the state of the housing shafts have been used in an international research project carried out Intelligent Deep Mine Shaft Monitoring.
PL
Przedstawiono wyniki analiz metodą elementów skończonych połączenia poprzecznika z trzonem słupa linii wysokiego napięcia. Model konstrukcji obejmował jednocześnie trzon słupa i poprzecznik. Obliczenia wykonano, wykorzystując program Midas NFX (solver Nastran FX). Porównano wyniki symulacji komputerowych węzła z żebrami ciągłymi (obejmującymi trzon) oraz węzła z żebrami nieciągłymi.
EN
The article presents results of finite element analysis (FEA) cross arm shaft pole joint in the transmission lines support. FEA model included both the shaft pole and the cross arm. Geometric and material nonlinear calculations were done in Midas NFX (solver Nastran FX). Were compared with each other the results of computer simulations of the two most common types of connection, i.e. node with continuous stiffeners (girdling a shaft) and a node with discontinuous stiffeners.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie wykonania wlotu do szybu V na poziomie 930 w JSW SA KWK „Pniówek”, prowadzonego od strony poziomu przez jego zbicie z szybem. Omówiono zabezpieczenie wewnętrznej obudowy szybu oraz wykonanie obudowy przekopu przed wlotem i wlotu. W tym celu zastosowano: wyprzedzające wzmocnienie skał wokół szybu, etapowe prowadzenie prac w kierunku szybu ze zmniejszeniem przekroju wlotu w miejscu połączenia, zamkniętą obudowę podporową wzmocnioną kotwieniem i natryskiem betonowym. Prace zabezpieczające od strony szybu, ze względu na brak górniczego wyciągu szybowego prowadzono przez kopalniany, specjalistyczny, wysokościowy zespół ratowników z wykorzystaniem dwóch przewoźnych wyciągów ratowniczych CSRG w Bytomiu.
EN
The construction of the shaft mouth was designed from the side of the existing mining excavations in order to develop coal reserves at the level of 1000 in the “Pawłowice 1” deposit. It was assumed that ventilation for the 1000 level would be provided by existing KWK „Pniówek” ventilation shaft V. Led from the level side so that it could meet the shaft, the shaft mouth was designed at the level of 930 to connect the shaft with the 1000 level. The decision to drill the shaft mouth involved the performance of works in the shaft by high-altitude rescuers who made use of climbing equipment. The connection roadway along the arch section was supported with the arch support sets and lining using expansion bags. Another excavation - an access roadway - was made using closed arch support sets. Bar adhesive anchors at the length of 2.7 m were built around the perimeter between the sets in a mesh of 1x1 m; on the other hand, using two binding joists, the sets were reinforced with injection string anchors at the length of approx. 10 m. Once the cement wash injection that bound the sets with lining and rock was made, sprayed concrete was applied to the sets and the support bottom layer was concreted. The 10m section before the connection with the shaft was reinforced with steel and concrete anchored support, including rock reinforcement and injections around the shaft. The steel support sets and prominent anchors were covered with sprayed concrete. The reinforcement of rock using 10-12 m injection anchors drilled vertically was made in the shaft mouth before the connection with the shaft. The shaft brickwork around the shaft mouth outline was anchored using adhesive anchors for concrete at the length of at least 1.2 m, with a mesh and sprayed concrete. An additional protection of the roof hip was provided for the shaft mouth top. It involved the anchorage of a durable polyester mesh to the shaft mouth and shaft support. No damage to the support was found during periodic inspections, so it can be concluded that the support of the shaft mouth at the level of 930 and the support of access roadways were designed and constructed well.
PL
Szyb 8 jest zasadniczym elementem modelu kopalni i oddanie go do eksploatacji umożliwiło likwidację szybu 6 łącznie z infrastrukturą oraz odblokowało zasoby uwięzione w filarze ochronnym. Głębienie szybu o średnicy 8,5 m rozpoczęto w listopadzie 1987 r., a zakończono w sierpniu 1991 r. Szyb zgłębiono do głębokości 731,76 m od zrębu szybu, równocześnie wykonując wlot jednostronny na poziomie 250 m i wloty dwustronne na poziomach 400 m, 565 m i 700 m. We wrześniu 2004 roku kopalnia uzyskała zezwolenie na ruch górniczego wyciągu szybowego w przedziale wschodnim, natomiast w pierwszej połowie 2006 roku zezwolenie na ruch górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim. W 2008 roku wybrano wykonawcę projektu koncepcyjnego budowy poziomów 880 i 1070 m oraz projektu techniczno-technologicznego pogłębienia szybu do poziomu 1103,7 m. W listopadzie 2010 r. rozpoczęto realizację wyrobisk technologicznych niezbędnych dla pogłębiania szybu 8, które zakończone zostały w styczniu 2013 r. Następnie prowadzone były prace związane z wykonaniem otworu wielkośrednicowego z poziomu 880 m do poziomu 731,76 m. Obecnie kopalnia realizuje umowę „Pogłębianie szybu 8 na odcinku od poz. 731,76 m do poziomu 1103,7 m z wykonaniem obudowy szybowej i dwoma dwustronnymi wlotami na poz. 880 m i 1070 m oraz zabudową zbrojenia szybowego dla KW S.A. Oddział KWK Jankowice”.
EN
The 8 shaft is the fundamental element of a mine model and putting it into operation would make it possible to eliminate the 6 shaft including the infrastructure and unblock resources being trapped in a protective pillar. The process of deepening the shaft with 8,5 m diameter was started in November 1987 and finished in August 1991. The shaft has been 731,76 m deep – from the shaft framework, simultaneously a single-sided inlet at the level of 250m and double-sided inlets at the levels of 400 m, 565 m and 700 m has been done. In September 2004, the mine obtained permission to shaft hoisting motion in the eastern range whereas in the first half of 2006 in the western range. In 2008 the contractor for the conceptual project of building levels 880 and 1070 m as well as technical and technological project of shaft deepening to 1103,7 m level was chosen. In November 2010, the realisation of technological excavations indispensable to 8 shaft deepening was started. These actions were finished in January 2013. Next, the work was ongoing, which was connected with a large-diameter hole drilling from 880 m level to 731,76 m level. Currently, the mine is performing the contract “Deepening the 8 shaft on measuring distance from 731,76 m level to 1103,7 m level, together with making a shaft housing and two double-sided inlets on 880 m level and 1070 m level, and also inbuilding shaft reinforcement for the Coal Mine joint-stock company, Branch Jankowice Coal Mine”.
18
Content available remote Technologia uszczelniania szybów górniczych
PL
Technologia uszczelniania szybów górniczych została opracowana przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii uszczelniania szybów górniczych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” dofinansowanego ze środków UE w ramach programu POIG 1.4. i we współpracy z Wydziałem Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Technologia wykorzystuje najnowocześniejsze metody wiertnicze oraz opatentowane zaczyny uszczelniające, które charakteryzują się większą odpornością na agresywne środowisko, niż standardowe materiały wiążące. Technologia wykorzystuje również mobilny system monitoringu wizyjnego oraz system monitoringu przemieszczeń obudowy szybowej. Całość monitoringu wspomagana jest przez oprogramowanie komputerowe, które pozwala na sprawne i łatwe śledzenie procesu uszczelniania.
EN
The Mine Shafts Sealing Technology was developed by the Wieliczka Salt Mine as part of the project: “Development of the mine shafts sealing technology by the Wieliczka Salt Mine subsidised by EU funds under the Operational Programme Innovative Economy 1.4. and in cooperation with the Faculty of Drilling, Oil and Gas of the AGH University of Science and Technology. This technology takes advantage of the latest drilling methods and patented sealing pastes with increased resistance to aggressive environments compared to standard binding agents. The technology also uses a mobile visual monitoring system and a system for monitoring the displacement of the shaft lining. The entire monitoring installation is supported by computer software, enabling quick and easy tracking of the sealing process.
PL
Wobec powracających koncepcji rozpoczęcia odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego w południowej Wielkopolsce, w rejonie Poniec-Krobia, autor przypomniał dzieje poszukiwań wiertniczych węgla brunatnego w rejonie Jerki, Lubinia, Bieżyna i Bielawy. Poszukiwania te, w początkach XX wieku, mimo bardzo optymistycznych prognoz, nie doprowadziły do zyskownej eksploatacji. Bardzo korzystne dla potencjalnej inwestycji orzeczenia wydali trzej niemieccy, niezależni, eksperci Kriebitz, Butterlin i Krisch. Postulowali oni podjęcie natychmiastowych prac eksploatacyjnych, szacując roczne zyski na około pół miliona marek. Jednak budowa szybów i próby eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Jerki nie zakończyły się sukcesem, a wręcz przeciwnie. Doprowadziły głównego sponsora Władysława Taczanowskiego do ruiny, a kierowaną przez niego spółkę do bankructwa w 1912 roku. Okres I wojny światowej i późniejszy nie sprzyjały kontynuacji wydobycia metodą podziemną tego cennego surowca energetycznego.
EN
In the context of new concepts of starting lignite mining in the south of the Greater Poland, in the region of Krobia and Poniec, the author recalls the history of coal exploration and drilling in the area of Lubin, Bieżyń and Bielawa. Despite very optimistic forecasts, this exploration in the early twentieth century, has not led to a profitable exploitation. Very promising expertises for potential investors were released by three German independent appraisers: Kriebitz, Butterlin and Krisch. They postulated to begin immediate exploitation works and estimated the annual profits of about half a million marks. However, the construction of shafts and attempts at lignite mining in the area were not successful. On the contrary, the main sponsor, Władysław Taczanowski and his company went into bankruptcy in 1912. The period of World War I and on, did not favor the continuation of the underground mining method of this valuable energy source.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z koniecznością pogłębiania istniejących szybów i możliwościami dostosowania istniejących rozwiązań konstrukcyjnych sztucznych den szybów celem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy załogi przy ich pogłębianiu. Sformułowano szczególne wymagania stawiane tego rodzaju konstrukcjom i na tym tle przedstawiono znane dotychczas rozwiązania sztucznych den szybów, oraz wnioski wynikające z analizy ich cech konstrukcyjnych w aspekcie możliwości przystosowania do tych wymagań. Wnioski doprowadziły do sformułowania potrzeby projektowej, dla której zaspokojenia opracowano w GIG w Katowicach i wdrożono w kopalni Jankowice innowacyjne rozwiązanie sztucznego dna szybu. Przedstawiono to rozwiązanie oraz przebieg prac projektowych i badawczych związanych z jego wdrożeniem. Interesującym aspektem prac projektowo-wdrożeniowych była weryfikacja rozwiązania konstrukcyjnego metodą symulacji komputerowej w Katedrze Maszyn Górniczych Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie opisana w artykule, a także będącą przedmiotem zrealizowanego, w ramach Programu Badań Stosowanych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projektu, zatytułowanego: „Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych” (numer PBS1/A2/6/2012).
EN
This paper presents the issues relating to the necessity of deepening the existing shafts as well as the possibilities of adopting the existing designing solutions of artificial bottoms of the mining shafts in order to ensure safe working conditions of the crew performing the deepening operations. Specific requirements for such designs have been founded, in the light of which the currently applied solution of artificial bottoms of the mining shafts as well as conclusions from the analysis of characteristics of their design, in the aspect of the possibilities of adapting to these requirements, presented. The conclusions have led to the need of designing an innovative solution of the artificial bottom of the shaft in Jankowice mine, by the Central Mining Institute. This solution as well as the process of developing the project and scientific works, related to its implementation, have been presented. The interesting aspect of the project and implementation management was the verification of the solution by use of computer simulation performed in the Department of Mining, Dressing and Transport Machines AGH in Kraków, described in this paper as well as being the subject of the implemented project in the framework of the Program of Applied Research funded by the National Centre for Research and Development, entitled: “Research on energy dissipation in mechanical protective systems for the use of deepening operations in the underground mining shafts” (no. PBS1/A2/6/2012).
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.