Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania rud żelaza o podwyższonej zawartości chloru w procesie spiekania. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania ze zwiększonym udziałem rudy żelaza o podwyższonej zawartości chloru. Stwierdzono, że wzrost udziału rudy o zwiększonej zawartości chloru powoduje obniżenie przewiewności mieszanki, a przez to obniżenie wydajności procesu spiekania i zwiększenie zużycia paliwa. Znacząco wzrosły zawartości chloru oraz tlenków metali alkalicznych.
EN
This article presents the assessment of the possibility to use iron ores with an increased content of chlorine for the sintering process. Laboratory sintering tests were carried out with an increased proportion of iron ore with an increased chlorine content. It was found that with the increase in the proportion of ore with an increased content of chlorine the permeability of the sintering mixture decreases and thus the productivity of the sintering process decreases, and fuel consumption increases. The content of chlorine and alkali metal oxides in the dust collected on the casing increased significantly.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania karbonizatu ze zużytych opon samochodowych, jako zamiennika części koksiku w procesie spiekania rud żelaza. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania, z udziałem do 20% mas. karbonizatu w sumie paliwa. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału karbonizatu w mieszance spiekalniczej pogarsza się wydajność procesu. Udział karbonizatu w mieszance spiekalniczej nie powinien przekraczać 10% mas.
EN
This article presents the assessment of the possibility to replace the part of coke breeze in the iron ore sintering process by chars from used tyres utilization. Laboratory sintering experiments were carried out, with up to 20 wt.% char in sintering mix. It was found that with the increase of the char proportion in the sinter mix, the productivity of sinter decreases. The share of char in the sinter mix should not exceed 10 wt.%.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania tzw. błękitnego węgla (częściowo odgazowanego węgla energetycznego) w procesie spiekania rud żelaza. Stwierdzono, że możliwy jest 20% mas. wzrost wydajności procesu przy całkowitym zastąpieniu koksiku dokruszonym błękitnym węglem i minimalne obniżenie zużycia paliwa. Z technologicznego punktu widzenia błękitny węgiel może znaleźć zastosowanie jako zamiennik koksiku w procesie spiekania. Jego wykorzystanie zależeć będzie przede wszystkim od ceny tego paliwa oraz dostępności na rynku.Wykorzystanie tego paliwa w procesie spiekania wymaga ścisłej współpracy IMŻ i ICHPW w celu doboru odpowiednich właściwości błękitnego węgla.
EN
This article presents the assessment of the possibility of the blue coal utilization (partially degassed power coal) In the iron ore sintering process. A 20% efficiency increase and minimal fuel consumption can be achieved by a complete replacement of coke breeze with the blue coal. It was found, that this fuel can be applied as a substitute for a part of coke breeze in the sintering process. Utilization of this fuel will depend on its price and availability on the market. The use of the blue coal in the sintering process requires close cooperation between the Institute for Ferrous Metallurgy and the Institute for Chemical Processing of Coal in order to select proper properties of the fuel.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania osadów zawierających żelazo, pochodzących z oczyszczania wody, jako zamiennika części wsadu rudnego w procesie spiekania rud żelaza. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania, z udziałem do 5% osadów z oczyszczania wody w mieszance spiekalniczej. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału osadów w mieszance spiekalniczej pogarsza się jej przewiewność, a w konsekwencji wydajność procesu. Udział osadów z oczyszczania wody w mieszance spiekalniczej nie powinien przekraczać 1% mas.
EN
This article presents the assessment of the possibility to use iron-containing sediments derived from a water purification as a replacement for the part of ore load in the iron ore sintering process. Laboratory sintering experiments were carried out, with up to 5% of sediments in the sintering mix. It was found that with the increase in the proportion of sediments in the sinter mix, the decrease of the permeability of sinter mix occurs and as a consequence, the process productivity decreases. The share of sediments of the water purification in the sinter mix should not exceed 1 wt.%.
EN
Segmentation of greenhouse gas emission into fuel combustion emissions and process emissions is very important in energy-intensive industries, including the steel sector. The ratio of process emissions to emissions from fuel combustion is different in various industries, e.g. in the cement industry is 60:40 (no data for the steel sector). A common feature of all energy-intensive industries are very limited opportunities to reduce process emissions. Most often, this would require the development of entirely new processes. Another solution could be the method of capturing and storage carbon dioxide underground (CCS), but for various reasons, including social, this technology does not develop too intensively towards the creation of practical possibilities of its use. Therefore, it seems advisable to accurately separate process emissions and fuel combustion emissions in each production process of energy intensive industries and to make efforts so that these emissions are excluded from the EU Emissions Trading Scheme (ETS). Currently, benchmarks set by the European Commission define the total emission cap, and the share of emissions from the combustion of fuels is determined based on gas combustion, which further deteriorates the competitiveness of these industries, the functioning of which is based on the combustion of coal, as the steel sector in Poland. In many manufacturing processes reactions of carbon with oxygen are triggered not in order to produce energy required in the process (fuel emission), but are the result of chemical reactions necessary to obtain the required physico-chemical semi-finished products or products (process emissions) – e.g. calcium carbonate decomposition during sintering of iron ore. The paper presents the results of analyses that are fundamental to making efforts to exclude process emissions from the EU ETS and cover the identification of the issue and the justification for exclusion. In the steel sector, the most promising in this area are the following processes: sintering, blast furnace, BOF and steel melting in an electric arc furnace. Other energy-intensive industries, such as industrial energy, heating, non-ferrous metals, chemicals, cement, glass and lime, also conducts similar analyses, and the consolidated results will be the subject of a request to the European Commission.
PL
Podział emisji gazów cieplarnianych na emisje ze spalania paliw i emisje procesowe jest bardzo ważny w energochłonnych gałęziach przemysłu, w tym w sektorze stalowym. Stosunek emisji procesowych do emisji ze spalania paliw jest różna w różnych gałęziach przemysłu, np. w przemyśle cementowym wynosi 60:40 (brak danych dla sektora stalowego). Wspólną cechą wszystkich energochłonnych gałęzi przemysłu są bardzo ograniczone możliwości redukcji emisji procesowych. Najczęściej wymagałoby to opracowania zupełnie nowych technologii. Innym rozwiązaniem mogłaby być metoda wychwytywania i składowania dwutlenku węgla pod ziemią (CCS), ale z różnych powodów, w tym społecznych, ta technologia nie rozwija się zbyt intensywnie w kierunku stworzenia praktycznych możliwości jej wykorzystania. Dlatego też wydaje się wskazane dokładne rozdzielanie emisji procesowych i emisji ze spalania paliwa w każdym procesie produkcji w energochłonnych gałęziach przemysłu i podejmowania działań na rzecz wyłączenia tych emisji z systemu handlu uprawnieniami do emisji (tzw. ETS). Obecnie kryteria określone przez Komisję Europejską określają całkowity limit emisji, a udział emisji ze spalania paliw jest ustalany w oparciu o spalanie gazu, co dodatkowo pogarsza konkurencyjność tych gałęzi przemysłu, których funkcjonowanie opiera się na spalaniu węgla, jak sektor stalowy w Polsce. W wielu procesach produkcyjnych reakcje węgla z tlenem są przeprowadzane nie w celu wytworzenia energii potrzebnej w procesie (emisje ze spalania paliw), ale są wynikiem reakcji chemicznych niezbędnych do uzyskania półproduktów lub produktów o określonych wymaganiach fizyko-chemicznych (emisje procesowe) – np. rozkład węglanu wapnia podczas spiekania rudy żelaza. W artykule przedstawiono wyniki analiz, które mają fundamentalne znaczenie dla dołożenia starań, aby wykluczyć emisje procesowe z EU ETS, pokazać skalę zagadnienia i uzasadnić to wyłączenie. W sektorze stalowym, najbardziej obiecujące w tym obszarze są procesy: spiekania, wielkopiecowy, konwertorowy i topienia stali w piecu elektrycznym. Inne energochłonne gałęzie przemysłu również prowadzą podobne analizy, a skonsolidowane wyniki tych analiz będą przedmiotem wniosku do Komisji Europejskiej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki weryfikacji konkluzji BAT 20, 22 i 23 dla spiekalni rud. Badania przeprowadzono na linii do półprzemysłowej symulacji procesu spiekania rud żelaza, będącej na wyposażeniu Zakładu Badań Procesów Surowcowych Instytutu Metalurgii Żelaza. Stwierdzono, że możliwe jest spełnienie tych konkluzji BAT. Dzięki właściwościom wkładów ceramicznych pokrytych katalizatorem V2O5/TiO2 uzyskano prawie 100% redukcję pyłów i SOx oraz około 60% redukcję NOx ze spalin.
EN
The paper presents the results of the verification of BAT conclusions 20, 22 and 23 for the sinter plants. The research was carried out on a line for semi-industrial simulation of iron sintering at the Department of Primary Processes of the Institute for Ferrous Metallurgy. Based on the obtained data, it was found that it is possible to realise these BAT conclusions. Owing to the properties of ceramic inserts coated with a V2O5/TiO2 catalyst nearly 100% reduction of particulate matter and SOx, as well as about 60% reduction of NOx from flue gas were achieved.
PL
Przeprowadzone symulacje numeryczne przy wykorzystaniu programu JMat Pro i FactSage umożliwiły wyznaczenie temperatury solidus i likwidus oraz zmian parametrów stopu AlNiCo, takich jak: gęstość, rozszerzalność liniową, objętość molową, lepkość, przewodność cieplną, ciepło właściwe, współczynnik rozszerzalności cieplnej w funkcji temperatury. Wymienione parametry ulegają znacznym zmianom w zakresie temperatur od solidus do likwidus; temperatury te zweryfikowano metodą różnicowej analizy termicznej DTA. Wyniki symulacji numerycznej i termoanalizy posłużyły do opracowania technologii formy i wytapiania. W ramach badań nad technologią formy zastosowano modelowanie z wykorzystaniem programów Nova Flow & Solid oraz Fluent. W oparciu o wyniki symulacji procesu zalewania i krzepnięcia odlewu, określono niezbędne parametry technologiczne zalewania i konstrukcji formy.
EN
Numerical simulations with the use JMat Pro and FactSage software enabled determination of solidus and liquidus temperature and AlNiCo alloy parameter changes, such as: density, linear expansion, molar volume, viscosity, thermal conductivity, specific heat, coefficient of thermal expansion as a function of temperature. These parameters vary significantly in the range of the solidus and liquidus temperatures; these temperatures were verified by differential thermal analysis DTA. The results of both numerical simulation and thermal analysis were used to develop the technology of mold, melting. In the study on the technology of mold the modeling with use of Nova Flow & Solid and Fluent software was applied. Based on the simulation results of the process of pouring and solidification of the casting the necessary technological parameters of casting and mold design were determined.
8
Content available Recykling żużli, zgarów i odpadów biomasy
PL
Przedstawiono prace badawcze zrealizowane w ostatnich kilku latach w IMŻ, których wspólną cechą było zagospodarowanie odpadów i wykorzystanie surowców odnawialnych w stalownictwie. Zaprezentowano wyniki badań nad zawracaniem do procesu stalowniczego żużli z obróbki pozapiecowej i wytwarzaniem żużli syntetycznych z wykorzystaniem odpadów z przemysłu hutniczego i wydobywczego. Przedstawiono również rezultaty pracy poświęconej wykorzystaniu w hutnictwie odpadowej biomasy z przemysłu spożywczego do wytwarzania zasypek izolująco-ocieplających.
EN
This paper presents the research works completed within the last few years at the Institute for Ferrous Metallurgy the common feature of which was to manage the waste and use renewable raw materials in steel-making. The results of investigations on recirculation of secondary metallurgy slags and production of synthetic slags using the waste from the steel and mining industries are presented. In addition, the results of the work devoted to the use of waste biomass from the food industry for production of insulting and heating casting powders are presented.
PL
Przedstawiono laboratoryjną linię do symulacji procesu spiekania wraz z urządzeniami do oceny właściwości spieków. Pierwotnie linia wykorzystywana była na potrzeby krajowych spiekalni rud żelaza oraz do prowadzenia własnych prac badawczych Instytutu. Obecnie badania realizowane są także na zamówienia z zagranicy. Oprócz prób spiekania mieszanek rud żelaza i odpadów żelazonośnych wykonywane są badania spiekania materiałów zawierających inne metale jak np. nikiel, molibden czy chrom oraz materiałów mineralnych jak np. łupki węglowe oraz badania z udziałem alternatywnych paliw stałych. Bardziej szczegółowo przedstawiono przebieg i wyniki pracy badawczej dotyczącej wykorzystania antracytu jako paliwa w procesie spiekania.
EN
The laboratory installation to simulate of sintering process together with the devices used to evaluate of sinters properties is presented. Originally the line was used for the needs of domestic iron ore sinter plants and to carry out own researches in IMZ. Currently, the researches ordered by firms from abroad are also carried out. Besides of the researches concerned with sintering of iron ores and iron bearing waste materials mixtures there are curried out sintering tests using materials containing other metals like nickel, molybdenum or chromium, as well mineral materials with participation of alternative solid fuels. More detailed the course and the results of the research on the use of anthracite as fuel in the sintering process are presented.
PL
Przeprowadzono badania składu mineralnego dwóch koncentratów: kanadyjskiego Mont Wright i norweskiego Mo I Rana R400. Analizę termiczną wykonano metodą symultaniczną TG/DCS + QMS. Wykorzystano metodę dyfrakcji rentgenowskiej do identyfikacji minerałów oraz metodę Rietvelda do obliczenia udziałów poszczególnych składników mineralnych w badanych rudach. Zastosowano mikroskopię skaningową z analizą chemiczną w mikroobszarach do badania składu chemicznego minerałów.
EN
The investigations of mineralogical composition of two concentrates were carried out: Canadian Mont Wright and Norwegian Mo I Rana R400. The thermal analysis was carried out using the simultaneous method TG/DCS + QMS. The X-ray diffraction method for identification of minerals and the Rietveld method for calculation of contents of individual mineralogical compositions in the ores under investigation were used. The scanning microscopy with chemical analysis in micro-areas was used to investigate the chemical compositions of the minerals.
PL
Przeprowadzono badania składu mineralnego dla rud hematytowych kawałkowych z pięciu różnych złóż – trzech ukraińskich, jednego z RPA i z Liberii. Wykorzystano metodę dyfrakcji rentgenowskiej do identyfikacji minerałów oraz metodę Rietvelda do obliczenia udziałów poszczególnych składników mineralnych w badanych rudach. Zastosowano mikroskopię skaningową z analizą chemiczną w mikroobszarach do badania składu chemicznego minerałów.
EN
The investigations of mineral composition were carried out for lump hematite ores from five different deposits –three in Ukraine, one in South Africa, and one in Liberia. The X-ray diffraction method for identification of minerals and the Rietveld method for calculation of contents of individual mineral components in the ores under investigation were used. Scanning microscopy with chemical analysis in micro-areas was used for investigation of chemical compositions of minerals.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości wykorzystania odpadów powstających w przetwórstwie zboża (otrąb, plew itp.), do produkcji zasypki izolującej w metalurgii. Zbadano poszczególne odpady zbożowe, opracowano zasypki z ich udziałem i zbadano skuteczność izolacyjną zarówno samych odpadów jak i zasypek. Badania wykazały, że otręby pszenne i jęczmienne są skutecznymi izolatorami ciepła, a opracowane z ich udziałem zasypki stanowią skuteczną izolację nadlewów wlewków stalowych.
EN
The purpose of this paper was to investigate the possibilities to use the waste generated in the processing of cereals (bran, charff etc) for production of the insulation mould powder in metallurgy. The individual cereal wastes were examined, mould powders using these materials were developed and the insulation efficiency of both the wastes themselves and the powders was examined. The investigations revealed that wheat and barley bran was effective heat insulators and the obtained mould powders containing this waste provided the efficient insulation of steel in-got riser heads.
PL
W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania analizy termicznej w badaniach surowców i technologii hutniczych z obszaru tematyki prac badawczych realizowanych w Zespole Procesów Surowcowych Instytutu Metalurgii Żelaza.
EN
The paper presents the examples of application of thermal analysis in the research on raw materials and metallurgical technologies in the field of the research works carried out in the Primary Processing Group of the Institute for Ferrous Metallurgy.
PL
Opracowano technologie i wykonano w próżniowym piecu indukcyjnym VSG 100 wytopy doświadczalne stali o wymaganej superczystości metalurgicznej, obejmujące następujące grupy stali: stale konstrukcyjne mikrostopowe o strukturze superdrobnoziarnistej, stale konstrukcyjne o strukturze wielofazowej i wysokowęglowe, średniostopowe stale bainityczne. Wytopy odlewano do krystalizatorów miedzianych chłodzonych wodą oraz do wlewnic żeliwnych z nadstawkami, o zróżnicowanych wymiarach i masach wlewka. Przeprowadzono badania wpływu parametrów odlewania oraz warunków krzepnięcia wlewka wysokowęglowej średniostopowej stali bainitycznej odlanego do konwencjonalnej wlewnicy żeliwnej o przekroju płaskim na makrosegregacje pierwiastków. Wykonano badania makrosegregacji strefowej pierwiastków we wlewku oraz wyznaczono charakterystyki wysokotemperaturowe stali.
EN
The experimental heats of required metallurgical super-cleanness were carried out in vacuum induction furnace VSG 100 according to the developed technology. The following steel groups were melted and casted: microalloyed structural steels with super fi ne-grained structure, structural steels with multiphase structure and high carbon medium-alloyed bainitic steels. Heats were casted into water-cooled copper mould and into cast iron hottopped mould to produce ingots with diverse dimensions and weights. The investigation of influence of casting parameters and solidification conditions of high carbon medium-alloyed bainitic steel ingots casted into a fl at cast iron mould, on macrosegregation of the elements was carried out. The research of zonal macrosegregation of the elements in ingots was carried out and high-temperature characteristics of steels were determined.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości zastąpienia szeroko stosowanego drogiego żelazokrzemu odpadem, złożonym z węglika krzemu i krzemu krystalicznego, jako nośników krzemu, odtleniacza i modyfikatora struktury wlewków. Wykonano badania materiałowe odpadu z przemysłu elektronicznego złożonego z węglika krzemu i krzemu krystalicznego, laboratoryjne i półprzemysłowe próby otrzymania węglika krzemu z tego odpadu, porównawcze wytopy laboratoryjne stali z wykorzystaniem odpadu, badania metaloznawcze uzyskanej stali. W wyniku stwierdzono, że wykorzystanie odpadu na osnowie krzemu krystalicznego i węglika krzemu w metalurgii stali i w odlewnictwie wymaga odpowiedniego przygotowania, polegającego na aglomeracji zapewniającej zwiększenie jego rozpuszczalności w kąpieli metalowej. Nie stwierdzono ujemnego wpływu zastosowanego odpadu na wielkość uzysku na drodze ciekła stal - wlewek, makrosegregację pierwiastków oraz makrostrukturę i mikrostrukturę stali. Stwierdzono możliwość pełnej syntezy zawartego w odpadzie krzemu krystalicznego i węgla do postaci węglika krzemu oraz szansy na oszczędność w wyniku zastąpienia żelazokrzemu tym odpadem, nawet przy zwiększonych kosztach związanych z jego przygotowaniem i stosowaniem.
EN
The purpose of the work was to examine the possibility of replacement of widely used expensive ferrosilicon with a waste consisting of silicon carbide and crystalline silicon, as silicon carriers, deoxidiser and ingot structure modifier. The materials testing of the electronic industry waste consisting of silicon carbide and crystalline silicon, laboratory and semi-industrial tests for obtaining silicon carbide from this waste, comparative laboratory melts of steel using the waste and material evaluations of obtained steel were carried out. As a result, it has been found that the use of crystalline silicon and silicon carbide-based waste in the steel metallurgy and foundry engineering requires a suitable preparation, which is the agglomeration to ensure the increase in its solubility in metal bath. No negative impact of the waste on yield on the liquid steel - ingot way, macrosegregation of elements and steel macrostructure and microstructure was found. The possibility of full synthesis of crystalline silicon and carbon contained in the waste to silicon carbide and saving opportunities as a result of replacement of ferrosilicon with this waste, even with increased costs related to its preparation and use, were found.
PL
Celem pracy było opracowanie warunków wykorzystania zwrotnego odpadów hutniczych. Mieszanki do brykietowania zestawiono ze szlamów konwertorowych, popiołów z elektrowni oraz mułów węglowych z dodatkiem różnych spoiw. Próby brykietowania prowadzono w brykieciarce walcowej. Stwierdzono, że do brykietowania nie nadają się spoiwa oparte na popiołach z elektrowni. Muły węglowe mogą być stosowane, jako dodatek obniżający zużycie paliwa w procesie redukcji i topienia brykietów. Najlepszym spoiwem do brykietowania tego typu materiałów okazało się spoiwo organiczne. Brykiety można suszyć w spalinach, a gorący wsad podawać bezpośrednio do procesu metalurgicznego, co winno obniżyć zużycie energii.
EN
The purpose of the work was to develop conditions for return use of steel-making waste. The mixtures for briquetting consisted of converter sludges, power station ashes and coal slurries with addition of various binders. The briquetting tests were carried out in rolling briquetting machine. Binders based on power plant ashes were found to be not suitable for briquetting. Coal slurries can be used as an additive to lower fuel consumption in the reduction and melting of briquettes. The best binder for briquetting of this type of materials turned out to be the organic binder. Briquettes can be dried in waste gas and hot charge is to be applied directly to the steel-making process, which should reduce the energy consumption.
17
PL
Celem pracy było określenie możliwości zastąpienia w maksymalnej ilości koksiku antracytem w procesie spiekania. Przeprowadzono analizę właściwości paliw stosowanych w procesie spiekania, próby spiekania z zastosowaniem dużego udziału antracytu w ogólnej sumie paliwa. W oparciu o te próby sformułowano założenia do opracowania technologii stosowania dużego udziału antracytu w procesie spiekania.
EN
The purpose of the work was to determine the possibility of replacement, to the maximum extent, of quick coke with anthracite in sintering process. The analysis of properties of fuels used in sintering process and sintering tests with use of high content of anthracite in total sum of fuel were carried out. Based on the tests, the assumptions for development of the technology for using high content of anthracite in sintering process were formulated.
PL
Celem pracy było zbadanie stopnia niejednorodności fizycznej i chemicznej wlewków oraz wyznaczenie charakterystyk wysokotemperaturowych wysokowęglowych średniostopowych stali bainitycznych (NBA), odlewanych do wlewnic płaskich, w próżniowym piecu indukcyjnym.
PL
W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania analizy termicznej do symulacji rozkładu termicznego paliwa stałego i ilościowej analizy zawartych w nim składników, obróbki termicznej składników żużlotwórczych, procesów wypalania siarki, spiekania mieszanki spiekalniczej, redukcji rudy hematytowej.
EN
The paper presents the examples of application of thermal analysis to simulate decomposition of solid fuel and quantitative analysis of the components contained therein, slag formers thermal treatment, sulfur burning process, sintering of sinter mixture, hematite ore reduction.
PL
Komercyjne obliczeniowe programy komputerowe stały się szeroko wykorzystywanym narzędziem do realizacji prac badawczych. Ich wykorzystanie w wielu przypadkach jest niezbędne ze względu na złożoność wymaganych obliczeń, czego przykładem jest równowaga termochemiczna w układach wielofazowych. Jednym z najwyżej cenionych programów termochemicznych wykorzystywanych między innymi w metalurgii jest FactSage. W artykule przedstawiono przykładowe obliczenia termochemiczne wykonane za jego pomocą, obejmujące proces redukcji węglotermicznej w stanie stałym rud żelaza i odpadowych materiałów żelazonośnych, rafinacji stali i modyfikacji wtrąceń niemetalicznych oraz spalania paliw stałych.
EN
The commercial computing software has become a widely used tool to conduct research work. In many cases its use is necessary because of complexity ofthe required calculations, such as thermomechanical equilibrium in polyphase systems. One of the highest ualued thermochemical programs used in, but not limited to, iron and steel metallurgy is FactSage. This article presents the examples of thermochemical calculations performed with this software, which include carbothermal reduction of solid iron ores and iron-bearing waste materials, refining of steel and modification of non-metallic inclusions, and combustion of solid fuels.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.