Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność łańcucha dostaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: Efficient management of dispersed and varied structure of supply chains is a complicated process both in terms of organisation and decision making. Merged companies forming groups with integrated capital consolidate to achieve internal coherence, also in the area of logistics. Overcoming differences resulting related to the fact that individual entities employ different rules of operation in carrying out logistic processes and their integration into one efficient system are the most challenging tasks the companies have to face. The purpose of the article is to present a concept of analysis of logistic actions efficiency in complex supply chains. Material and methods: The results of studies of economic practice in 2016-2017 and literature studies carried out as part of research and optimisation projects prove the insufficient degree of employing the analysis of efficiency of logistic actions in complex supply chains. On the basis of explorations performed, the methodology of studies focused on the analysis of logistic actions' efficiency was developed. The methodology is now the conceptual basis for analyzing efficiency in enterprises. Results: The study resulted in the development of the concept concerning the performance of efficiency analyses focused on logistic actions, the particular elements of which have been verified in terms of their usefulness in economic practice. Conclusions: Despite numerous references in literature, analysis of logistic actions' efficiency remains insufficiently defined. It makes it difficult to apply it in the economic practice of companies. The present article focuses on describing the concept of applying analysis of efficiency of logistic actions providing for the specific nature of dispersed supply chains.
PL
Wstęp: Zarządzanie rozproszoną i zróżnicowaną strukturą łańcuchów dostaw w sposób efektywny jest procesem skomplikowanym zarówno organizacyjnie, jak również w ujęciu podejmowania decyzji. Połączone firmy, współtworzące zintegrowane kapitałowo grupy, podejmują działania konsolidacyjne w celu uzyskania wewnętrznej spójności między innymi w obszarze logistyki. Pokonanie różnic związanych ze stosowaniem przez poszczególne podmioty różnych zasad działania w realizacji procesów logistycznych oraz ich integracja w jeden wydajny system stanowi wyzwanie dla firm. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy efektywności działań logistycznych w rozbudowanych łańcuchach dostaw. Metody: Wyniki badań praktyki gospodarczej w latach 2016-2017 oraz badań literaturowych realizowanych w ramach projektów badawczych i optymalizacyjnych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności działań logistycznych w rozbudowanych łańcuchach dostaw. Na podstawie prowadzonych eksploracji dokonano opracowania metodyki badań nad analizą efektywności działań logistycznych z uwzględnieniem specyfiki rozbudowanych łańcuchów dostaw, która stanowi podstawę koncepcyjną do prowadzenia analiz efektywności w przedsiębiorstwach. Wyniki: Wynikiem prowadzonych badań jest koncepcja prowadzenia analiz efektywności działań logistycznych, której poszczególne elementy zostały zweryfikowane pod kątem przydatności w praktyce gospodarczej. Wnioski: Analiza efektywności działań logistycznych pomimo licznych odniesień literaturowych, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. Utrudnia to jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. W niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji koncepcji zastosowania analizy efektywności działań logistycznych uwzględniających specyfikę rozproszonych łańcuchów dostaw.
PL
W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Analiza efektywności w łańcuchu dostaw jest jednym z podstawowych elementów analizy controllingowej. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Z tego względu w niniejszym artykule Autorzy skupili uwagę na efektywności procesów transportowych. Wyniki prac badawczych, które zostały zaprezentowane w artykule, świadczą o konieczności identyfikacji stopnia ważności poszczególnych procesów transportowych na efektywność łańcucha dostaw. Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy zmodelowali i opracowali algorytmy procesów transportowych wg notacji BPMN, która umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji tych procesów w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych.
EN
During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Analysis of supply chain efficiency is one of the fundamental elements of controlling analysis. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. Therefore, in this article Authors focus attention on the transport processes efficiency. The results of the research work presented in this paper demonstrate the necessity to identify the importance of individual transport processes on supply chain efficiency. Based on these research results and observations, authors have modeled and developed transport processes by BPMN notation. BPMN allows authors to conduct multivariate simulation of these processes in further stages of research.
EN
Background: During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Analysis of supply chain efficiency is one of the fundamental elements of controlling analysis. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. Therefore, in this article Authors focus attention on the transport processes efficiency. Methods: The research carried out in the second half of 2014 year, in 210 enterprises of the Wielkopolska Region. Observations and business practice studies conducted by the authors, demonstrate a significant impact of standardization processes on supply chain efficiency. Based on the research results, have been developed standard processes that have been assessed as being necessary to standardize in business practice. Results: Based on these research results and observations, authors have developed standards for transport processes by BPMN notation. BPMN allows authors to conduct multivariate simulation of these processes in further stages of research. Conclusions: Developed standards are the initial stage of research conducted by Authors in the assessment of transport processes efficiency. Further research direction is to analyze the use efficiency of transport processes standards in business practice and their impact on the effectiveness of the entire supply chain.
PL
Wstęp: W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Analiza efektywności w łańcuchu dostaw jest jednym z podstawowych elementów analizy controllingowej. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Z tego względu w niniejszym artykule Autorzy skupili uwagę na efektywności procesów transportowych. Metody: Prace badawcze prowadzono w drugim półroczu 2014 roku w 210 przedsiębiorstwach z terenów województwa wielkopolskiego. Obserwacje i badania praktyki gospodarczej przeprowadzone przez Autorów świadczą o znacznym wpływie standaryzacji procesów na efektywność łańcucha dostaw. Opierając się na wynikach badań zostały opracowane standardy tych procesów, które zostały ocenione jako konieczne do ustandaryzowania w praktyce gospodarczej. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali standardy procesów transportowych wg notacji BPMN, która umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji tych procesów w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych. Wnioski: Opracowane standardy stanowią wstępny etap badań naukowych realizowanych przez Autorów w ramach oceny efektywności procesów transportowych. Kierunkiem dalszych badań jest analiza efektywności zastosowania standardów procesów transportowych w praktyce gospodarczej oraz ich wpływ na skuteczność całego łańcucha dostaw.
PL
W artykule przedstawiono ogólne podejście do pomiaru efektywności funkcjonowania obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw. Wskazano, iż funkcjonowanie łańcuchów dostaw jest podyktowane właściwym dopasowaniem wyposażenia infrastrukturalnego do realizowanych zadań. Omówione zostały uwarunkowania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne definiowania wskaźników pomiaru efektywności. Zdefiniowano kryteria klasyfikacji mierników efektywności. Na przykładzie obiektu magazynowego zaproponowano układ wskaźników wraz z zapisem formalnym, pozwalających na pomiar efektywności funkcjonowania magazynów w łańcuchu dostaw.
EN
This paper presents a general approach to measuring the efficiency of the warehouse facilities in supply chains. It was pointed out that the functioning of the supply chain is dictated by the proper adjustment of infrastructure to tasks. Technical considerations were discussed, organizational and economic defining indicators to measure effectiveness. Defined criteria for classification efficiency measures. For example, a storage facility proposed system of indicators along with the record formal, allowing for the measurement of the effectiveness of the warehouses in the supply chain.
PL
Współcześnie jakość nie jest wyłącznie mierzona w kategoriach efektywności usługi, lecz także czas jako efektywność dostaw w całym łańcuchu dostaw. Czas przepływu produktów odzwierciedla wszystkie etapy procesu logistycznego – realizację zamówień, czas poświęcony na działania wewnętrzne, produkcję, montaż i operacje wewnętrzne, przetwarzanie zamówień, dostawy oraz okres składowania zapasów. Przedsiębiorstwo podejmuje optymalne decyzje w celu obniżenia kosztów i redukcji czasu w łańcuchu. Wyniki badania pozwalają na określenie ceny w stosunku do czasu dostawy w zależności od liczby mieszkańców i odległości od terminala. Celem artykułu jest prezentacja czasu jako elementu obsługi klienta w łańcuchach dostaw i zmian dotyczących decyzji konsumentów przy dostawie produktów przez operatora logistycznego. Metody zastosowane to analiza literatury, studium przypadków i metoda pośrednich pomiarów sondażowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety.
EN
Nowadays quality is not only measured in terms of the efficiency of the service, but also a time as supply efficiency throughout the supply chain. The product flow the time reflects all stages of the logistics process - execution of orders, the time spent on internal activities, manufacturing, assembly and internal operations, order processing, delivery and inventory storage period. The company take optimal decisions in order to reduce the cost and time reduction in the chain. The survey results are used to determine prices in relation to the time of delivery depending on the number of inhabitants and the distance from the terminal. The aim of the article is to present time as part of customer service in supply chains and changes in the consumer decision upon delivery of products by the logistics operator. The methods used are literature analysis, case study and survey of measurement the indirect method using techniques of a questionnaire.
PL
W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy zaopatrzenia są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. W artykule przedstawiono problematykę analizy i oceny efektywności procesów zaopatrzenia. Obserwacje i badania praktyki gospodarczej przeprowadzone przez Autorów świadczą o znacznym wpływie standaryzacji procesów na efektywność łańcucha dostaw. W niniejszym artykule Autorzy przedstawiają badania dotyczące zastosowania standardów procesu zaopatrzenia i ich wpływ na efektywność łańcuchów dostaw oraz propozycje standaryzacji wybranych procesów zaopatrzenia.
EN
During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Procurement processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. The article presents the problem of analysis and evaluation of the procurement processes efficiency. Observations and business practice research, conducted by the authors, demonstrate a significant impact of the standardization process of supply chain efficiency. In this article, the authors present research on the application of procurement process standards and their impact of supply chain efficiency and present proposals of selected procurement processes standardization.
PL
Artykuł opisuje wybrane zakłócenia występujące podczas realizacji zadań transportowych oraz ich wpływ na efektywność łańcucha dostaw. Zakłócenia podzielono na 6 grup: dotyczące środka transportowego, dotyczące trasy, wynikające z winy nadawcy, wynikające z winy odbiorcy, dotyczące kierowcy oraz inne. Obszar, na którym autorzy skupiają uwagę obejmuje trasę transportu oraz punkty załadunkowe i rozładunkowe. W artykule szczegółowo opisano wpływ wybranych zakłóceń (tj. wypadek drogowy, brak wolnej rampy rozładunkowej, nagłe pogorszenie pogody) na efektywność łańcucha dostaw
EN
The purpose of this article is to present possible disturbances occurring during the realizing transport tasks and the impact of these disturbances on an efficiency and an sustainability of the supply chain. Disturbances were divided into 6 groups (like about means of transport, about route factors, etc.)
PL
W pracy przedstawiono problematykę występowania i wpływu zaburzeń na efektywność globalnych łańcuchów dostaw. Przyjęto, że główną barierą wpływającą na czas obsługi transportowej są granice państwowe. Przedstawiono metody określania rzeczywistych czasów odpraw granicznych oraz sposoby ich szacowania. Wykorzystując współczynnik czasu obsługi granicznej oraz dane dotyczące rzeczywistego czasu oczekiwania przeprowadzono analizę dla wybranych przejść granicznych i tras międzynarodowych.
EN
This paper presents the problem of occurrence and impact of the disturbances on the efficiency of global supply chains. It was assumed that the main barrier which affects on the time of transport services are borders. The paper presents methods for determining the times of actual border clearance and method their calculation. In the article presents coefficients of transport services, the actual waiting time and the analysis for selected border crossings and international routes.
EN
The different approaches of the analyzing of the supply chain efficiency are presented. The special attention was paid to matrix methods, which enable to present both qualitative and quantitative relationships in a more communicative way. The limits of these methods were also discussed
PL
Przedstawiono różne metody analizy efektywności łańcucha dostaw. Szczególną uwagę zwrócono na metody macierzowe, umożliwiające prezentację zarówno jakościowych jak i ilościowych zależności w bardziej przystępnej formie. Poddano dyskusji ograniczenia stosowania tych metod
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.