Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The concentration of population in urban centres and the progressing economic development are the one of the fundamental causes of problems of functioning of contemporary cities. One of these issues is the urban transport causing environmental losses and a lower quality of life. The concept that limits the adverse phenomena may be the smart city, and intelligent solutions in the way of moving the urban community. The purpose of this article is to show how urban transport can influence the shaping of intelligent solutions in cities with the help of various factors and components.
PL
Koncentracja ludności w ośrodkach miejskich oraz postępujący rozwój gospodarczy stanowią jedne z zasadniczych przyczyn problemów funkcjonowania współczesnych miast. Jednym z tych zagadnień jest transport miejski powodujący straty w środowisku naturalnym oraz niższą jakość życia. Koncepcją ograniczającą niekorzystne zjawiska może być smart city, a w tym inteligentne rozwiązania w sposobie przemieszczania się miejskiej społeczności. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie jak transport miejski może wpłynąć na kształtowanie inteligentnych rozwiązań w miastach przy pomocy różnych czynników i komponentów.
EN
Contemporary polish military organizations need commanders who, like efficient managers, will be able to effectively manage their subordinates on the battlefield in such a way that they will achieve goals without the necessity of incurring personal losses. The purpose of the article is to present leadership attitudes and the analysis of the characteristics of military leaders desirable while performing combat tasks on foreign missions on the example of a selected case study.
PL
Współczesne polskie organizacje wojskowe potrzebują dowódców, którzy jak sprawni menedżerowie, będą w stanie efektywnie kierować swoimi podwładnymi na polu walki w taki sposób, by osiągać założone cele bez konieczności ponoszenia strat osobowych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie postaw przywódczych oraz analiza cech przywódców wojskowych pożądanych podczas wykonywania zadań bojowych na misjach zagranicznych na przykładzie wybranego studium przypadków.
PL
Uruchomiony w kwietniu 2016 roku program Rodzina 500 Plus znacznie zmniejsza skalę niekorzystnego społecznie i ekonomicznie zjawiska tj. dotychczasowej najniższej dochodowości w rodzinach wielodzietnych. Kolejnym kluczowym programem społecznej polityki rodzinnej w Polsce uruchomionym w grudniu 2016 roku jest program Mieszkanie Plus. Program ten także powinien analogicznie pozytywnie wpłynąć w zakresie zmniejszenia rozwarstwienia społecznego w zakresie sytuacji mieszkaniowej. Głównym celem programu Mieszkanie Plus jest znaczące zwiększenie dostępności mieszkań w Polsce, a szczególnie tanich mieszkań czynszowych z możliwością wykupienia własności. Konsekwencją rozwinięcia tego programu na większą skalę w kolejnych latach będzie zaoferowanie takich mieszkań przede wszystkim dla rodzin, które do tej pory nie miały możliwości wynajmu i zakupu mieszkań ze względu na niskie dochody i brak zdolności kredytowej. Jeżeli przyjęty przez rząd plan rozwinięcia w kolejnych latach programu Mieszkanie Plus zostanie zrealizowany to do 2030 roku poziom dostępności mieszkań dla obywateli w Polsce osiągnie poziom zbliżony do średniej w Unii Europejskiej.
EN
Launched in April 2016, the 500 Plus family program significantly reduces the scale of socially and economically disadvantageous phenomena, i.e. the current lowest rates in families of man y. Another key program of social family policy in Poland launched in December 2016 is the Apartment Plus program. This program should also have a positive impact on the reduction of social degradation in the housing situation. The main objective of the Apartment Plus program is a significant increase in the availability of housing in Poland, especially low-cost housing with the possibility of buying out properties. The consequence of the development of this program on a larger scale in the coming years will be to offer such housing primarily to families who have so far been unable to rent and purchase housing due to their low incomes and lack of creditworthiness . lf a government-approved development plan for the subsequent years of the Apartment Plus program will be implemented by 2030, the level of housing availability for citizens in Poland will reach a level close to the average in the European Union.
4
Content available remote Ekologistyka elementem kształtowania społecznej odpowiedzialności biznesu
PL
Założenia społecznej odpowiedzialności biznesu ochronne środowiska traktują jako jeden z priorytetów obecnej działalności przedsiębiorstw. Aby przedsięwzięcia te były skuteczne, konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i logistycznych optymalizujących gospodarkę energią, odpadami oraz surowcami. Wdrożenie ekologistyki w procesy gospodarcze przedsiębiorstwa może skutecznie przyczynić się nie tylko do realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także pomóc w przezwyciężeniu kryzysu ekologicznego. Celem artykułu jest ukazanie roli ekologistyki w kształtowaniu podstawowej działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem potrzeb ekologicznej odpowiedzialności.
EN
The assumptions of corporate social responsibility of protecting the environment treat as one of the priorities of the current business activity. For these projects to be effective, it is necessary to seek new technical and logistic solutions that optimize energy, waste and raw materials economy. The implementation of ecologistics in business processes can effectively contribute not only to corporate social responsibility , but also to help to overcome the ecological crisis. The aim of this article is to pre­ sent the role of ecologistics in shaping the basic activity of an enterprise, taking into account the needs of ecological responsibility.
5
Content available remote Holistic approach to risk management in creative sector organizations
EN
In the article, there is considered an issue of holistic view at risk category in organizations of the creative sector. This article presents specification and analysis of holistic conditions of risk management for organizations from this sector – with particular emphasis on identification of risk factors. In considerations, there is also a reference to application of cognitive maps and business models in a holistic risk management in organizations of the creative sector.
PL
W artykule podejmowana jest problematyka holistycznego spojrzenia na kategorię ryzyka w organizacjach sektora kreatywnego. Przedstawiona jest specyfikacja i analiza holistycznych uwarunkowań zarządzania ryzykiem w organizacjach z tego sektora – ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji czynników ryzyka. W rozważaniach następuje odwołanie do zastosowania map kognitywnych i modeli biznesowych w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w organizacjach sektora kreatywnego.
6
Content available remote Attributes of creative sector organizations as determinants of risk management
EN
Nowadays, the role and importance of the creative sector are increasing in many national economies. In order to ensure a strong and positive impact of the sector on the economic development of different countries, first this sector has to be strengthened internally. This involves caring for normal development of the creative sector by ensuring that its entities are in good “shape”. The article focuses on the microeconomic plane coupled with the meso-economic one. The creative sector focuses on broadly-understood culture (it links e.g. the higher culture and applied goods, e.g. design), which affects the way of its development in different dimensions, e.g. the market, relational, technical ones, etc. Strengthening the creative sector requires implementation and improvement of specific risk management processes. The article presents an analysis of risk management conditions in creative sector organizations. The main area of considerations is identification of the attributes of creative sector organizations as determinants of risk management.
PL
Współcześnie wzrasta rola i znaczenie tzw. sektora kreatywnego w wielu gospodarkach narodowych. Dążąc do tego, aby wpływ tego sektora na rozwój gospodarczy różnych krajów był silny i dodatni, wpierw należy umacniać ten sektor od wewnątrz. Chodzi tu o dbanie o prawidłowy rozwój sektora kreatywnego poprzez zapewnianie odpowiedniej „kondycji” tworzącym go podmiotom. W artykule następuje koncentracja na płaszczyźnie mikroekonomicznej sprzężonej z perspektywą mezoekonomiczną. Sektor kreatywny skupia się na szeroko rozumianej kulturze (łączy m.in. dobra kultury wyższej i dobra stricte użytkowe, np. design), co rzutuje na sposób jego rozwoju w różnych wymiarach, np. rynkowym, relacyjnym, technicznym itp. Umacnianie sektora kreatywnego wymaga wdrożenia i doskonalenia specyficznych procesów zarządzania ryzykiem. W artykule analizowane są uwarunkowania zarządzania ryzykiem w organizacjach z sektora kreatywnego. Szczególny nacisk położony jest na identyfikację atrybutów organizacji z sektora kreatywnego jako determinantu zarządzania ryzykiem.
7
Content available remote Kryterium ryzyka w organizacji „zwinnej”
PL
Organizacja „zwinna” traktowana jest jako jeden ze współczesnych podstawowych modeli kształtowania i doskonalenia organizacji. Fundamentem budowania „zwinnego” zarządzania w organizacji jest proces kreowania i dyfuzji wiedzy. Wiedza stanowi bowiem swoistą „dźwignię” rozwoju organizacji i źródło jej szeroko rozumianego potencjału. „Zwinność” organizacji wyrasta z procesów zarządzania wiedzą i przejawia się m.in. w adaptacyjności tej organizacji do endo i egzogenicznych zmian. Model „zwinnej” organizacji wymaga również uwzględniania kryterium ryzyka. W organizacjach „zwinnych” ryzyko traktuje się przede wszystkim jako źródło szans dla organizacji, a nie zagrożeń. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jego celem jest umiejscowienie kryterium ryzyka w modelu organizacji „zwinnej”, jak również określenie roli i znaczenia tego kryterium w kształtowaniu jej rozwoju. Przykładem organizacji „zwinnej”, w rozwoju której kryterium ryzyka odgrywa znaczącą rolę, jest firma McDonald’s. Działając w skali globalnej i stosując strategię dywersyfikacji poziomej, odnotowuje ona szereg zróżnicowanych czynników, jakie determinują jej funkcjonowanie. Można przyjąć nawet, że McDonald’s działa w swoistej „sieci” czynników ryzyka (tj. czynników szans/korzyści i czynników zagrożeń/strat). Firma ta wykorzystuje kryterium ryzyka do kreowania swojego potencjału, stosując m.in. zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem (bazujące na podejściu systemowym) oraz strategię ekspansji międzynarodowej, tj. uwzględniając zróżnicowanie poszczególnych rynków (a więc i czynników ryzyka) i dostosowując się do ich potrzeb, wymagań i możliwości - co z kolei jest przejawem elastyczności i adaptacyjności.
EN
An “agile” organization is considered as one of the contemporary and basic models to shape and improve an organization. The basic foundation of building an “agile” management in an organization is the knowledge creation and the diffusion process. Knowledge is, in fact, a kind of “lever” of an organization’s development and a source of its widely understood potential. An organization’s “agility” grows from the knowledge management processes and can be identified e.g. in an adaptability of this organization to endo- and exogenous changes. The model of an “agile” organization also requires taking into account the risk criterion. In “agile” organizations the risk is treated there primarily as a source of opportunities, not threats. This is a theoretical and empirical article and its objective is to place the risk criterion in the “agile” organization model, as well as specify the role and importance of this criterion in shaping the development of an “agile” organization. An example of an “agile” organization, of which development is determined by the risk criterion, is McDonald’s Corporation. The company, operating on a global scale and implementing a horizontal diversification strategy, identifies a range of diversified factors that determine its operation. It can also be assumed that McDonald’s operates in a kind of “network” of the risk factors (i.e. the opportunities/benefits and threats/losses factors). The company uses the risk criterion for creating its potential, using e.g. an integrated approach to risk management, i.e. Enterprise Risk Management (based on a systemic approach), as well as an international expansion strategy, i.e. having regard to the diversity of different markets (as well of the risk factors), and thereby adapting to their needs, requirements and capabilities - which, in turn, is a manifestation of flexibility and adaptability.
8
Content available remote Mystery client and customer service in modern organization
EN
The purpose of this article is to present a marketing research method called a „Mystery Client” as a tool of building customer relationships in the organization. Currently, it is not enough to have service at the excellent level, it is time to create an excellence in the customer experience. One of new instruments to achieve this target is to conduct a mystery shopping method in the organization. This technique can be a very useful method to stimuli a change in many fields, especially it is seen in the customer service field, that will leverage an organization to a higher grade and will allow it to work out a competitive advantage on the market. This method is also introduced to achieve the full satisfaction of buying goods and services by the client.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawianie metody „Tajemniczy Klient” jako narzędzia do budowania relacji z klientami w organizacji. Współcześnie nie wystarczy osiągnąć wysokiego poziomu obsługi klienta, istotne staje się wykreowanie doświadczenia u klienta, które będzie dla niego odczuwalne jako doskonałe. Jednym z nowoczesnych instrumentów, które pomogą organizacji osiągnąć taki cel, jest metoda badawcza „Tajemniczy Klient”. Ta technika pozwala pobudzać organizację do zmian w różnych obszarach – szczególnie jest to zauważalne w obsłudze klienta – dzięki którym stanie się ona konkurencyjna na rynku. Metoda ta ma za zadanie również doprowadzić klienta do osiągnięcia przez niego pełnej satysfakcji z zakupu produktów czy usług.
9
Content available remote Przedsiębiorczość w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju
EN
The goal of the article is to present from the theoretical and practical perspective the entrepreneurship in Poland. The most important issues which are raised in the paper is the current state and prospects of development of this process in the Polish economy.
PL
Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie związku, jaki istnieje pomiędzy emocjami pracownika działu obsługi klienta i zachowaniami zakupowymi klientów. Podsumowując, to klienci są tym elementem w łańcuchu biznesowym organizacji, który przynosi jej zysk dzięki dokonanym zakupom produktów i usług. Emocje pracownika wpływają na emocje klienta, a tym samym na jego poziom satysfakcji, a w efekcie przekładają się na zachowania zakupowe tego klienta.
11
EN
The purpose of this paper is to present the knowledge in the scope of personnel marketing and the creation of individual's image as well organization's image on the example of the Police. Surveys conducted for giving the concrete form of theoretical assumptions revealed that attraction and retaining of loyal employees in the organization is a very difficult thing to achieve. Employees' involvement in the affairs of the organization and the implementation of employer's objectives in an effective way can be the product for the creation of the positive image of the individual in the organization and the organization itself.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.