Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miernictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wielojęzyczne słowniki specjalistyczne można podzielić na różne grupy na podstawie takich kryteriów, jak: liczba języków (słowniki dwujęzyczne i wielojęzyczne), forma prezentacji danych (słowniki obrazkowe i słowniki tekstowe) czy forma publikacji (słowniki drukowane i elektroniczne). Jak już wspomniano w pierwszej części tego artykułu [6], według kryterium formy publikacji rozróżnia się tradycyjne słowniki papierowe, słowniki elektroniczne tworzone przez wydawnictwa oraz ośrodki naukowe ora inne słowniki internetowe (tworzone zazwyczaj przez pasjonatów danej dziedziny). W pierwszej części artykułu omówione zostały słowniki papierowe [6]. W tej części przedstawione zostały różne słowniki elektroniczne pod kątem ich przydatności dla różnych grup użytkowników: geodetów, studentów, tłumaczy i redaktorów tekstów technicznych. Ocenie zostaną poddane takie cechy słowników, jak: kombinacje językowe, kategorie danych, wygląd słownika oraz jego dostępność i możliwość nabycia.
EN
Multilingual specialised dictionaries may be divided according to different criteria, e.g. the number of languages (bilingual vs multilingual dictionaries), data presentation (visual vs. text dictionaries) or medium on which the dictionary is published (printed vs. electronic dictionaries). As it has already been mentioned in the first part of this paper [6], based on the medium criterion dictionaries may be divided into traditional printed dictionaries, electronic dictionaries compiled by publishing houses and research/academic institutions and other Internet dictionaries. Traditional dictionaries have already been discussed in the first part of this article [6]. This part of the paper examines different types of electronic dictionaries from the perspective of different users: land surveyors, students of land surveying and related fields, translators and technical writers. It particularly focuses on such dictionary features as language combinations, number of entries, data categories, layout, accessibility and availability on the market.
PL
W artykule przedstawiona została zasada działania woltomierzy z podwójnym całkowaniem. Zwrócono uwagę na dokładność pomiaru i odporność na zakłócenia.
EN
This article presents the principles of double integration voltmeters, describes measurement accuracy and noise immunity.
PL
Tarp [11] dzieli słowniki specjalistyczne opublikowane w ostatniej dekadzie na trzy grupy: tradycyjne słowniki papierowe, słowniki elektroniczne opublikowane przez wydawnictwa oraz ośrodki naukowe i instytucje publiczne oraz pozostałe słowniki, które są dostępne on-line. Volk i inni [14] wyróżniają trzy grupy użytkowników słowników: osoby uczące się języka obcego, profesjonalnych tłumaczy oraz językoznawców. Uczący się języka zaglądają do słownika, aby znaleźć odpowiednik danego słowa w języku obcym. Profesjonalni tłumacze chcą szybko znaleźć znaczenie danego terminu, zrozumieć, jak funkcjonuje on w kontekście, i zastosować go w tłumaczeniu. Językoznawcy należą do najbardziej wymagającej grupy użytkowników. Zależy im na znalezieniu specyficznych informacji, takich jak idiomy, kolokacje czy rodzajniki. Zgodnie z tą kategoryzacją użytkowników badacze w dziedzinie geodezji i studenci geodezji będą zaliczać się do pierwszej grupy. Jednakże często naukowcy i studenci bardzo dobrze posługują się tak zwanym codziennym angielskim. Prócz tego znają swoją specjalizację w języku ojczystym. Ich oczekiwania względem zasobów leksykograficznych są zatem większe. Sięgają oni po słownik, aby znaleźć odpowiedniki terminów reprezentujących złożone pojęcia, czyli takie, które albo nie istnieją w języku docelowym (na który tłumaczymy), albo znacznie się różnią w obu językach. Artykuł ten stanowi próbę oceny słowników wielojęzycznych (zwłaszcza słowników dwujęzycznych angielsko-polskich i polsko-angielskich), które do tej pory zostały opublikowane w Polsce w formie książkowej. Ocenie zostały poddane zwłaszcza takie cechy, jak: kombinacje językowe, liczba terminów, informacje o terminach, wygląd słownika, dostępność dla użytkownika oraz możliwość zakupu.
EN
Tarp [11] divides specialised dictionaries published during the last two decades into three groups: traditional printed dictionaries, electronic dictionaries published by publishing houses and academic or public institutions and other online dictionaries. Volk et al. [14] in their discussion of dictionaries specify three groups of people who consult dictionaries: language learners, professional translators and linguists. Language learners use dictionaries to find translation suggestions for a word or phrase in the target language. Professional translators want to check words quickly, understand their usage and context and apply these words in translation. Linguists are the most demanding dictionary users. They are interested in finding specific information in dictionaries such as idioms, collocations or articles. This paper analyses different types of land surveying dictionaries from the perspective of different users. It particularly focuses on their language combinations, number of entries, data categories, layout, accessibility and availability on the market. The first part of the paper is devoted to traditional printed multilingual land surveying dictionaries that have been published in Poland so far, whereas in the second part electronic dictionaries are investigated.
PL
Porównano teoretycznie oraz numerycznie pod względem wydajności, czyli błędu estymacji dla zadanej dynamiki odbiornika piec metod pomiaru odpowiedzi impulsowej kanału bezpośrednią stosunku dyskretnych transformat Fouriera sygnału odebranego i wysłanego najmniejszych kwadratów, najmniejszych średnich kwadratów i rekurencyjnych najmniejszych kwadratów.
EN
In the paper five different methods of impulse response measurement in a transmission setup employing digital signal processing are presented and their efficiency is compared in terms of measurement error at the given transmitter peak power and time The methods are direct averaging, discrete Fourier transform, least squares, least mean squares and recursive least squares.
PL
Jednym z podstawowych parametrów określających właściwości' metrologiczne przekładników prądowych jest, wyznaczana dla sinusoidalnych sygnałów pierwotnych o częstotliwości 50 Hz, klasa dokładności. W celu zapewnienia poprawnej oceny poziomu wyższych harmonicznych prądu w sieci elektroenergetycznej, przekładniki te powinny zapewnić także zadaną dokładność transformacji dla przebiegów odkształconych. Badanie dokładności transformacji prądu odkształconego przeprowadzono na przykładzie przekładnika prądowego z rdzeniem toroidalnym wykonanym z permaloju NiFe78. Obliczono charakteryzujący dokładność transformacji przekładnika prądowego dla prądów odkształconych błąd prądowy transformacji poszczególnych harmonicznych z obwodu pierwotnego do obwodu wtórnego. Pozwala to na określenie dokładności przekładnika podczas oceny jakości energii elektrycznej i wyznaczania wartości skutecznych zaburzeń przewodzonych występujących w sieci elektroenergetycznej.
EN
In order to ensure proper evaluation of the power quality and estimation of the conducted disturbances level in the power networks instrument transformers should ensure a fixed accuracy also for transformation oi distorted currents. Developed method allows to determine the accuracy of current transformer tor transformation of distorted primary current higher harmonics. Analysis were made for the current transformer with toroidal l core made from permalloy NiFe78.
PL
Dwuczęściowy artykuł dotyczy wybranych aspektów inteligentnych liczników w systemie Smart Power Grids. Skupiono się w nim na charakterystyce Inteligentnych liczników, korzyściach i kosztach wprowadzania systemów inteligentnego opomiarowania. Przedstawiono aktualny stan wdrożeń systemów inteligentnego opomiarowania w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Omówiono wy-brane problemy bezpieczeństwa w systemach Smart Power Grids. Sformułowano ponadto końcowe uwagi i wnioski.
EN
The two parts paper concerns the chosen aspects of smart meters in Smart Power Grids systems. It focuses on features of smart meters as well as the benefits and the costs of the smart metering systems implementation. The present situation of smart metering systems implementation in the European Union including Poland has been showed. Chosen aspects of safety problems have been discussed. The final conclusions and remarks have been formulated.
PL
Dwuczęściowy artykuł dotyczy wybranych aspektów inteligentnych liczników w systemie Smart Power Grids. Skupiono się w nim na charakterystyce inteligentnych liczników, korzyściach i kosztach wprowadzania systemów inteligentnego opomiarowania. Przedstawiono aktualny stan wdrożeń systemów inteligentnego opomiarowania w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Omówiono wybrane problemy bezpieczeństwa w systemach Smart Power Grids. Sformułowano ponadto końcowe uwagi i wnioski.
EN
The two parts paper concerns the chosen aspects of smart meters in Smart Power Grids systems. It focuses on features of smart meters as well as the benefits and the costs of the smart metering systems implementation. The present situation of smart metering systems implementation in the European Union including Poland has been showed. Chosen aspects of safety problems have been discussed. The final conclusions and remarks have been formulated.
PL
Jakość i niezawodność zasilania są jednym z głównych czynników wpływających na poziom zadowolenia odbiorców energii elektrycznej. W wielu przypadkach chwilowy brak zasilania jest mniej lub bardziej dokuczliwy, jednak nie powoduje istotnych szkód materialnych czy zagrożenia. W innych ciągła i niezaburzona dostawa energii elektrycznej jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i obiektów, ale także dla umożliwienia prowadzenia działalności przemysłowej, wymagającej podtrzymywania ciągłych procesów przemysłowych. W takich uwarunkowaniach jakość napięcia i niezawodność dostawy stają się kluczowe.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów dotyczące przenoszenia zaburzeń impulsowych przez przeciwszumowy transformator separacyjny. Wykonane analizy wskazują, że badany transformator skutecznie tłumi zaburzenia impulsowe typu SURGE i BURST (zaburzenia różnicowe i zaburzenia wspólne).
EN
In the paper the laboratory studies on the transformation of the differential and common mode impulse conducted disturbances by the Noise Protection Transformer are presented and discussed. The results of measurements confirmed that tested transformer effectively attenuates SURGE and BURST transients.
PL
Autor definiuje pojęcie termografii, akcentuje jakie są m.in. obszary pomiarów termowizyjnych, typowe zadania kontroli termograficznej, charakteryzuje też zasadę działania kamer termowizyjnych skupiając uwagę na wbudowane w nie detektory podczerwieni (termiczne i fotonowe).
PL
Publikacja zawiera następujące wątki problemu: klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem: ocena ryzyka i zasady jego oceny, klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem mieszanin gazowych, mieszanin pyłowych, kolejność wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, porównanie oznaczeń stref zagrożenia wybuchem, badania i certyfikacja urządzeń, badania typu, oznaczanie urządzeń w wykonaniu prze-ciwwybuchowym, klasy temperaturowe, BHP przy urządzeniach energetycznych, specyfikacja pracy elektroinstalatora z substancjami niebezpiecznymi, szczególne uwagi BHP zawarte w rozporządzeniu, ochrona przeciwporażeniowa, wykonywanie poszczególnych rodzajów prób zgodnie z PN-HD 60364-6:2008,wykonywanie okresowych pomiarów i badań instalacji w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, pomiary drgań silników elektrycznych, pomiary temperatury powierzchni zewnętrznej urządzeń, uzwojeń i łożysk silników, a także obowiązki pracowników wykonujących pomiary w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz uwagi o zakończenie prac pomiarowych.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki laboratoryjnych badań pozapasmowej czułości mierników elektromagnetycznego promieniowania radiofalowego, o pasmach pomiarowych z zakresu częstotliwości 1 kHz ÷ 38 GHz, na oddziaływanie sinusoidalnie zmiennego pola elektrycznego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz i natężeniu z zakresu 5 ÷ 30 kV/m. Wyniki badań przeanalizowano w kontekście wymagań ochrony pracowników i ludności przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych oraz charakterystyki złożonych środowiskowych pól, jakie mogą występować w otoczeniu elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokiego napięcia. Stwierdzono, że oddziaływanie pól elektrycznych 50 Hz na mierniki radiofalowego pola elektromagnetycznego może w otoczeniu linii wysokiego napięcia spowodować nieuprawnione zidentyfikowanie radiofalowych pól elektrycznych i magnetycznych o natężeniach przekraczających dopuszczalne dla narażenia ludności. W pobliżu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, lub w innych miejscach narażonych na silne pola elektryczne częstotliwości przemysłowej, konieczne jest używanie tylko mierników radio falowych o ustalonej czułości na pole elektryczne 50 Hz i rozważenie jej wpływu na wyniki pomiarów, biorąc pod uwagę poziom pola elektrycznego 50 Hz w poszczególnych miejscach.
EN
The following article presents results of laboratory studies of out-of-band sensitivity of radiofrequency electromagnetic radiation measurement devices, of measurement ranges from the 1 kHz – 38 GHz range, to the influence of sinusoidal time varying electric field of power frequency 50 Hz and strength 5 – 30 kV/m. Results of studies were analyzed in the context of requirements on the workers and general public protection against the influence of the electromagnetic fields and the characteristic of environmental complex fields, which may exist in the vicinity of high voltage electric power lines. It was found, that in the vicinity of high voltage electric power lines, the influence of 50 Hz electric fields on the radiofrequency electromagnetic field measurement devices may caused unjustified identification of radiofrequency electric and magnetic fields of the strength exceeding general public exposure limits. Near high voltage power lines, and in other place highly exposed to power frequency electric field, it is required to use only radiofrequency measurement devices of known response to 50 Hz electric field and to consider its influence on the measurement results based on the level of 50 Hz electric field in particular location.
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane systemom kontrolno-pomiarowym oraz ich cechy i przykłady praktycznego zastosowania. Omówione zostały ogólne cele i zasady diagnostyki. Następnie pokazano proces diagnostyczny od strony pomiarowej oraz sprzętu wykorzystywanego do oddziaływania na badany obiekt na podstawie jego analizy. Przedstawiono podstawowe elementy systemu pomiarowo-sterującego w takim zadaniu, a także sprzęt odpowiedzialny za podejmowanie decyzji na temat stanu obiektu. Dyskusję teoretyczną uzupełniono przykładem praktycznym wykorzystania systemu diagnostycznego do badania właściwości światłowodowej sieci transmisyjnej.
EN
The paper presents the architecture of the contemporary computer measurement and control system used in the diagnostic task. As the technical objects are used widely in the industry and for the benefits of the society, their monitoring and on-line analysis is important. The additional requirement are the realtime mode working conditions, enabling timely and accurate response of the diagnostic module. The paper introduces fundamentals of the diagnostics ad requirements for microcomputer systems used there. Next, hardware and software solutions are explained, with examples of particular devices. Microcontrollers and programmable logic controllers (PLC) are presented in detail. The theoretical background is supported by the practical example of applying the computer system to the diagnostics of the optical transmission network characteristics.
PL
W wielu zastosowaniach - szczególnie dla mniej dokładnych mierników i multimetrów - błąd przyrządu pomiarowego nie musi być każdorazowo wyznaczany na podstawie aktualnego świadectwa wzorcowania. Wystarczy, często ze względu na wygodę użytkowania, aby w wyniku wzorcowania została potwierdzona tzw. zgodność ze specyfikacją, czyli w przypadku multimetrów i mierników wielkości elektrycznych - by sprawdzone zostało, czy błąd wskazań nie przekracza wartości podanych w instrukcji przyrządu, procedurze technicznej bądź określonych klasą przyrządu.
EN
In many applications - especially for the less accurate measurement instruments and multimeters - measuring device error need not always be determined on the basis of the valid calibration certificate. It is sufficient, often because of the user comfort, that the compliance with the specification was confirmed by calibration results, that is in the case of measurement instruments of electrical values and multimeters - that has been proven, that the measurement error does not exceed the maximal values given in the user manual of the instrument, technical procedures, or defined as accuracy class.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów natężenia pola magnetycznego, które przeprowadzono w wybranych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w otoczeniu różnych źródeł pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz. Były to budynki położone obok wnętrzowych stacji transformatorowych, napowietrznych linii wysokiego napięcia oraz lokale mieszkalne, w których źródłem pola magnetycznego były elementy instalacji niskiego napięcia. Pomiary te realizowano przez różne okresy, od tygodnia do miesiąca, przy użyciu miernika umożliwiającego ciągłą rejestrację indukcji magnetycznej. Po analizie statystycznej wyników pomiarów oszacowano uśrednione poziomy natężenia pola magnetycznego, jakie mogą wystąpić w analizowanych budynkach mieszkalnych.
EN
The article presents and discusses the results of measurements of the magnetic field strength, which was conducted in selected residential buildings located in the vicinity of different sources of magnetic field with a frequency of 50 Hz. These were buildings located next to the indoor transformer stations, high voltage overhead lines and dwellings, which were the source of the magnetic field components of the system low voltage. These easurements were carried out for various periods of time from one week to one month by using the meter to enable continuous recording of the magnetic induction. After statistical analysis of measurement results was estimated averaged magnetic field strength levels that may occur in the analyzed buildings.
PL
W artykule o najważniejszych aspektach diagnostyki termowizyjnej instalacji elektroenergetycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.