Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  image filtering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article presents examples of the use of image filtering for various types of diagnostic medical imaging in order to improve their interpretative value, and thus to improve the diagnostic reliability of that imaging. As research and visual tests have shown, in many cases, the use of digital image filtering makes it possible to significantly improve not only image quality, but also their readability or clarity, thus contributing to a more accurate and precise reading and interpretation of information contained in the images. The author proposed specific filters that largely meet the assumed conditions and constitute a supplement, and sometimes introduce a possible new application in addition to those already known in subject literature. A visual assessment was also made of the degree of diagnostic usefulness of images after filtration compared to the source images. The most commonly used filters are those that not only help to improve the overall appearance and quality of the image, but also, on the one hand, help to extract or highlight certain information, or to reduce noise, on the other hand. Thanks to these solutions, it is possible to smoothen or sharpen some structures within the images, which impacts their readability and quality. Thus, image filtering has become a very desirable and useful tool in many fields of science, technology, as well as art and medicine. The subject matter of image transformation is here applied to the latter discipline.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono przykłady zastosowania filtracji dla różnych rodzajów medycznej diagnostyki obrazowej, celem polepszenia ich wartości interpretacyjnej, a tym samym – podniesienia wiarygodności diagnostycznej obrazu. Jak wykazały badania i testy wizualne - w wielu przypadkach, stosowanie filtracji obrazów cyfrowych umożliwia znaczne poprawienie nie tylko ich jakości, a co za tym idzie czytelności czy klarowności, przyczyniając się do bardziej trafnego i precyzyjnego odczytywania i interpretowania informacji znajdujących się na obrazach. Autor zaproponował określone filtry, które w znacznym stopniu spełniają założone warunki i stanowią uzupełnienie, a niekiedy są nową propozycją w stosunku do znanych z literatury. Dokonano również wizualnej oceny stopnia przydatności diagnostycznej obrazów po filtracji w porównaniu z obrazami źródłowymi. Najczęściej używanymi filtrami są te, które nie tylko pomagają poprawić ogólny wygląd i jakość zdjęcia, ale wyodrębniają bądź uwypuklają pewne informacje – z jednej strony lub redukują szumy – z drugiej. Dzięki nim można dokonać wygładzenia bądź wyostrzenia niektórych struktur na obrazie, co wpływa na ich czytelność i jakość . Tak więc filtracja stała się narzędziem bardzo pożądanym i przydatnym w wielu dziedzinach nauki, techniki , również sztuki i medycyny, której to dziedziny dotyczy przedstawiona tematyka transformacji obrazu.
EN
Filtration and binarization techniques are often used in handwriting recognition systems. These operations are performed as part of a stage called preprocessing, the result of which is passed to feature extraction and classification processes. Operations performed as part of the preprocessing are important because their result affects the outcome of the entire system. This paper focuses on the assessment of filtration techniques influence on the binarization of handwriting images. In the experiments, four filtration methods were tested with seven thresholding algorithms for various combinations of filtration and binarization parameters. The experiments were conducted on handwriting images selected from Document Binarization Competitions (DIBCO) datasets with ground truth images for the assessment of binarization correctness. The final evaluation was conducted based on the average of quality measures: F-measure, Accuracy, Relative Foreground Area Error and Region Nonuniformity.
PL
Filtracja i binaryzacja są często stosowanymi technikami w systemach rozpoznawania pisma odręcznego. Operacje te są wykonywane w ramach etapu zwanego wstępnym przetwarzaniem, którego rezultat jest przekazywany do kolejnych etapów: ekstrakcji cech i klasyfikacji. Operacje wykonywane w ramach wstępnego przetwarzania są istotne ponieważ ich wyniki wpływają na poprawność pracy całego systemu. W niniejszej pracy skupiono się nad oceną wpływu wyboru metody filtracji obrazu na efekt procesu binaryzacji dla obrazów z pismem odręcznym. W eksperymentach zbadano 4 metody filtracji w połączeniu z 7 metodami progowania dla różnych kombinacji parametrów tych metod. Do eksperymentów użyto wybrane obrazy z pismem odręcznym z baz konkursów binaryzacji dokumentów DIBCO oraz obrazy referencyjne do oceny poprawności binaryzacji. Ocenę wykonano na bazie średniej z miar F-measure, Accuracy, Relative Foreground Area Error, Region nonuniformity.
3
Content available remote Computational complexity and numerical optimization of adaptive Kuwahara filter
EN
Adaprive Kuwahara filter produces very interesting results and significantly improves the efficiency and performance of the original algorithmin the context of noise reduction without blurring the edges. This document contains the experimental and theoretical comparison of the computational complexity of the modified algorithm and the consideration of optimization methods.
4
Content available remote Quantitative tests-based assessment of biomedical image enhancement procedures
EN
This paper describes a novel method of images enhancement procedures evaluation. A necessity of such method follows from the fact that the results of morphological or statistical image analysis in medical and/or technological applications strongly depend on the effectiveness of image preprocessing. The proposed method is based on standard images called testing sets composed of several basic patterns. Filtered testing sets are compared to basic patterns and the averaged distances between them are used as primary filtering quality scores. Then, they are used to calculation of several secondary parameters called image restoration errors. The image restoration errors make possible separate characterization of filters' ability to improve image contrast, discrimination of small details or neglect the influence of image parallel shifts on the visibility of image details. Practical application of the proposed method is illustrated by example of comparison of the quality of three exemplary filters: a one based on second-level morphological spectra, Laplace and Sobel, filters. Similar comparison has been performed on the same filters combined with image binary thresholding procedures. At last, the numerical evaluation is compared to visual filters evaluation based on the results of NMR brain image enhancement reached by using different filtering methods.
EN
Contrary to aerial images obtained by digital cameras, scanned aerial images are characterized by a lower radiometric resolution and reduced contrast. These parameters have a direct relationship with the quality of the image matching using correlation including the number and accuracy of measurement of tie points in the aerial triangulation. Digital images processing, including filtration in the domain of an object, allows for increasing the contrast, removing noises, and intensifying and detecting edges of objects mapped in the images. This article examines the influence of the key processes of digital image processing on the increase of their measuring and information values. Used in the studies was a block of historical aerial images, covering an area of the western part of Warsaw district, acquired in the 1950s and made available by the Main Centre of Geodetic and Cartographic Documentation (CODGIK). The scope of the study covered the analysis of the impact of selected linear filters, together with high-pass and low-pass filters and also non-linear filters, including statistical and adaptive filters, with different mask sizes, on the accuracy of the field coordinate designation of a tie point in the aerial triangulation. Context operations and also the analysis of contrast correction were carried out in ERDAS 2013. Automatic measurement of tie points together with conducting a relative and absolute adjustment for the block of images orientation were carried out in Inpho 6.0. The results of automatic measurement of tie points for the block of aerial images covered by the radiometric correction were compiled with analogical results obtained for unprocessed images. The measure of the effectiveness of the applied filtration and operations on the images was the mean average error of field coordinate designation of the tie point, the average error of the background coordinate measurement on the image and also the number and distribution of automatically measured ties.
PL
W przeciwieństwie do obrazów lotniczych pozyskiwanych przy udziale kamer cyfrowych, skanowane zdjęcia lotnicze charakteryzują się niższą rozdzielczością radiometryczną oraz obniżonym kontrastem. Parametry te mają bezpośredni związek z jakością pomiaru wykorzystującego dopasowanie obrazów, w tym z liczbą i dokładnością pomiaru punktów wiążących w aerotriangulacji. Cyfrowe przetwarzanie obrazów, w tym filtracja w dziedzinie obiektowej umożliwia zwiększenie kontrastu, usunięcie szumów, a także wzmocnienie i detekcję krawędzi obiektów odwzorowanych na zdjęciach. W niniejszym artykule zbadano wpływ kluczowych procesów cyfrowego przetwarzania obrazów na zwiększenie ich walorów pomiarowych i informacyjnych. W badaniach został wykorzystany blok historycznych zdjęć lotniczych, obejmujący obszar powiatu warszawskiego zachodniego, pozyskanych w latach 50. ubiegłego wieku i udostępnionych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zakres badań obejmował analizę wpływu wybranych filtrów liniowych, w tym górnoprzepustowych i dolnoprzepustowych oraz filtrów nieliniowych, w tym statystycznych i adaptacyjnych, dla różnych rozmiarów maski, na dokładność wyznaczenia współrzędnej terenowej punktu wiążącego w aerotriangulacji. Operacje kontekstowe, a także analiza korekcji kontrastu zostały zrealizowane w środowisku oprogramowania ERDAS w wersji 2013. Automatyczny pomiaru punktów wiążących wraz z przeprowadzeniem orientacji wzajemnej i bezwzględnej bloku zdjęć zostały zrealizowane w środowisku oprogramowania Inpho w wersji 6.0. Wyniki automatycznego pomiaru punktów wiążących dla bloku zdjęć lotniczych objętych korekcją radiometryczną zostały zestawione z analogicznymi wynikami uzyskanymi dla zdjęć nieprzetworzonych. Miarą skuteczności działania zastosowanych filtracji i operacji na zdjęciach był przeciętny błąd średni wyznaczenia współrzędnej terenowej punktu wiążącego, przeciętny błąd pomiaru współrzędnej tłowej na zdjęciu, a także liczba i rozmieszczenie pomierzonych automatycznie wiązań.
6
Content available remote 3D Reconstruction of Funnel Flow Boundary Using Automatic Point Set Extraction
EN
The paper presents an automatic point set extraction method for reconstructing 3D tomography images of funnel flow boundary. The method clearly shows the boundary between the funnel flow and stagnant zone during silo discharging process. After adjusting the contrast of the original X-ray CT image and applying filter function, the intensity profile of the image shows a high jump corresponding to the local flow boundary position at a specific height of the silo model. By extracting and connecting those jump points gave us a boundary line of the funnel flow from the stagnant. The outcome of segmented image opens a door for analysing further about funnel flow in 3D images.
7
Content available remote Biomedical images enhancement based on the properties of morphological spectra
EN
The method enhancing distinctiveness of the micro-morphological structures, developed using the properties of morphological spectra of their monochromatic 2D images, is presented and its effects on the bone section image are statistically compared with enhancements by Sobel, Roberts and Laplace high-pass filters. Comparison of different filters based on statistical parameters of the classes of selected image details is presented. The preferable method for choosing filtering weight coefficients is described and illustrated by an example of processing an electron-microscope image of a biotechnological specimen. The applicability of this approach and possible development directions are discussed.
PL
W pracy przedstawiono metody poprawy wyników segmentacji obiektów w postaci skupisk. Poprawa jakości segmentacji dla takich obiektów może być uzyskana m.in. poprzez odpowiednie połączenie filtracji dolnoprzepustowej (np. filtracji medianowej) z metodami pozwalającymi na określenie przynależności poszczególnych obszarów uzyskanych po segmentacji wybraną metodą do obszarów wynikowych reprezentujących obiekty interesujące z punktu widzenia celu segmentacji (w pracy zastosowano w tym celu operację morfologicznego zamknięcia oraz metodę grafową wykorzystującą koncepcję minimalnego drzewa rozpinającego). W pracy zwrócono także uwagę na możliwość poprawy wyników segmentacji poprzez wyznaczenie otoczki wypukłej rozpiętej na obszarach spełniających określone wymagania. Wyniki działania opisanych metod przedstawiono na przykładzie poprawy wyników segmentacji obrazów otrzymanych w wyniku jednokomórkowej elektroforezy żelowej.
EN
This paper deals with the problem of segmentation of cluster-structured objects, that is the objects which are formed by a set of unconnected elements smaller than the object. Images representing such objects are very difficult for segmentation. A good example of cluster-structured objects are “comet” images from Single Cell Gel Electrophoresis (comet assay). In the analysis of comet assay images a pivotal role plays the detection of comet regions - the comet region is formed by unconnected fragments of DNA (Fig. 1) which originate from the same cell nucleus. Because those regions are not solid, the usage of standard segmentation methods leads to poor results (Fig. 2). Pre- and post-processing methods can be used for improvement of segmentation results. Some of them are presented in the paper. The aim of the work was not the selection of the best improvement method of the comet assay segmentation results but the presentation of different approaches which could be used in the case of segmentation of this kind of objects. The first presented method is based on the idea of artificial removing of connectivity lack - this is done by the usage of a low-pass filter with large window before segmentation (Fig. 3). The next method uses the morphological closing for assignment of regions ri to the metaregion Rk which represent one comet (Fig. 4). For improving Rk shape the idea of convex hull spanned on ri ∈ Rk is used (Fig. 5). In this method the assignment condition is enclosed in structuring elements - because of limitations of the discrete space, in which the structuring element is defined, there are also some limitations of conditions which can be used. This drawback does not exist in the last of the presented method which uses the conception of the minimum spanning tree for assignment of regions ri to Rk. In this method the segmentation result is represented by graph G, whose vertexes vi represent regions ri, and length dij of edge eij between vertexes vi, and vj is equal to the closest distance between pixels of ri and rj (distances dij in general case can be variously defined). In G the minimum spanning trees Tk are searched, such that ∀eij ∈ Tk : dij ≤ ε, then for each Tk its convex hull is created - it defines the region of comet Kp (Fig. 6).
EN
In this paper the authors show that fast parametrized biorthogonal transforms (FPBT) are well suited for adaptive generalized Wiener image filtering. Research results are obtained with a use of a new graphical user interface system for implementing various fast adaptive techniques, designed, implemented and published by the authors as a part of a project Innovative Economy Programme 2007-2013 „Platforma Informatyczna TEWI”.
EN
Many digital images, especially in biomedical fields, contain some disturbances. The image analysis depends on quality of the images that is why reduction or elimination (if it is possible) the disturbances is the key issue. There are many methods of improvement in the quality of the images and thus improve the quality of the image analysis, among them one of the simplest method is low-pass filtering such as arithmetic mean or its generalization, weighted mean. The basic problem of the weighted mean is the proper selection of the weights. This can be done using adaptive algorithms. This paper presents several such algorithms which are modifications of the existing weighted averaging methods created originally for noise reduction in electrocardiographic signal. The description of the new filtering methods and a few results of its application are also presented with comparison to existing arithmetic average filtering.
11
Content available remote Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemu biometrycznego
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja kompletnej procedury ekstrakcji cech z rzeczywistego obrazu twarzy. Procedura składa się z wielu algorytmów przetwarzania obrazów, takich jak binaryzacja, erozja, filtracja, metody gradientowe oraz kaskadowego klasyfikatora Haara. Otrzymany wektor cech jest zastosowany do zagadnienia identyfikacji biometrycznej ze szczególnym uwzględnieniem problemu uwierzytelniania. Stworzony system działa w trybie on-line, przetwarzając obraz otrzymany z kamery internetowej. Poprawność zaproponowanych algorytmów została sprawdzona za pomocą stworzonej bazy danych zawierającej kilkadziesiąt osób. Testom zostały poddane zarówno obrazy otrzymane z kamery, jak również syntetycznie stworzone zdjęcia zawierające różnego rodzaju przypadki uszkodzeń. Prezentowany tu algorytm został zbadany dla przypadków zmiennego oświetlenia, zakłóceń związanych z naturalną zmianą wyglądu, obrazem obróconym, jak również komputerowo zniekształconym.
EN
The aim of this paper is to present a complete procedure for extracting features from the real face picture. The procedure consists of several image processing algorithms such as binarization, erosion, filtration, gradient method and Haar-like Features algorithm. The obtained feature vector used in biometric identification with particular emphasis on the problem of authentication. A system processing the image obtained from a webcam operates in an on-line regime. The correctness of the proposed algorithm was tested using the database created with dozens of people. The tests were done from the camera images as well as artificially created images with different damage cases. The algorithm was tested for cases of various types of lighting, disturbances associated with the natural change of face appearance, the image rotation and distorted image.
PL
Komputerowa analiza obrazów jest zadaniem bardzo trudnym i czasochłonnym. Ma to szczególne znaczenie w przypadku analizy obrazu w czasie rzeczywistym, gdy dane należy przetwarzać w tempie kilkunastu bądź nawet kilkudziesięciu klatek na sekundę. Wynik musi być w takim przypadku dostępny niemal natychmiast. Niniejszy referat przedstawia wyniki prac prowadzonych nad algorytmami pozwalającymi na wyizolowanie oraz śledzenie obiektu określonego koloru w obrazie. Otrzymane rezultaty pozwalają zastosować opracowane algorytmy do przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym.
EN
Computer image processing is considered to be very hart and time consuming task. It is particularly meaningful while analyzing images in real time speed - when new data comes in a dozen or so frames per second. This paper show result of work about algorithms that allows to detect and watch shape of designed color in source image. Result that were gain are good enough to use this algorithm in the real time image processing.
EN
A new efficient spatio-temporal filtering technique for off-line video enhancement was presented in this paper. The new approach is based on digital paths concepts [16, 17] in three dimensional space. The digital paths can explore image structures in spatial as well as temporal coordinates from subsequent frames. Presented technique copes with different video artifacts such as Gaussian, impulsive and grain noise and still preserves and even enhances edges.
PL
Artykuł przedstawia nową, efektywną metodę filtracji barwnych sekwencji wideo. Zaproponowany algorytm wykorzystuje ideę ścieżek cyfrowych w trójwymiarowej przestrzeni. Ścieżki cyfrowe eksplorują struktury obrazu zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, co zapewnia doskonałe zachowanie detali obrazu oraz zapobiega powstawaniu artefaktów związanych z uśrednianiem ruchomych obiektów pomiędzy kolejnymi klatkami. Zaprezentowana technika skutecznie usuwa szum gaussowski, impulsowy oraz artefakty kompresji, zachowując, a nawet poprawiając krawędzie w obrazie.
14
Content available remote Generalized convolution for extraction of image features in the primary domain
EN
In this paper, a class of techniques for flexible extraction of image features is proposed. These techniques are based on the convolution type filtering in the primary domain. The mentioned flexibility results from the fact that any discrete transform suitable for the analysis of desired image features (as, e.g., the Karhunen-Loeve transform) may be designed and the filter with the assumed transform-domain properties may be applied straightforwardly in the image (i.e., primary) domain. The proposed solution creates an entirely new approach to image filtering. After recalling the concept referred to by the authors as generalized convolution and extending it to the 2-dimensional case, the theoretical results are illustrated with several examples based on filtering of the test image with filters designed in the Haar, Hadamard and the DCT II domains. Finally, it is explained how the proposed approach indicates several possible ways for further developments towards the design of image-and-feature based tools.
EN
A class of nonparametric smoothing kernel methods for image processing and filtering that possess edge-preserving properties is examined. The proposed approach is a nonlinearly modified version of the classical nonparametric regression estimates utilizing the concept of vertical weighting. The method unifies a number of known nonlinear image filtering and denoising algorithms such as bilateral and steering kernel filters. It is shown that vertically weighted filters can be realized by a structure of three interconnected radial basis function (RBF) networks. We also assess the performance of the algorithm by studying industrial images.
PL
W artykule przedstawiono algorytm usuwania szumu ostrzowego oparty na filtrze medianowym. Zaproponowany algorytm działa w dwóch podstawowych etapach: w pierwszym etapie budowane są mapy lokalnych ekstremów wskazujące na punkty, których jasność powinna zostać zmieniona, w drugim etapie działania algorytmu. Przeprowadzono gruntowną analizą algorytmu.
EN
In the paper, algorithm for removal of noise was presented. Proposed algorithm is based on median filter and it works in two stages: in the first stage, there is built map of point, which brightness level should be changed in the second stage. Deep analysis of the algorithm was provided.
17
Content available remote Morphological image filtering and segmentation
EN
Filtering and segmentation are two essential steps at the start of any image processing application. Here we present tools developed in the framework of mathematical morphology to perform these two tasks. On one hand, floodings, razings, flattenings and levelings allow tailored image simplifications. On the other hand, the watershed transform, combined with various modes of flooding a gradient image constitutes a powerful segmentation tool.
PL
Filtracja i segmentacja są dwoma istotnymi krokami wstępnymi każdej procedury przetwarzania obrazów. W niniejszej pracy zaprezentowano narzędzia stworzone w ramach morfologii matematycznej, które realizują te zadania. Z jednej strony wprowadzone są operatory flooding, razing, flattening i leveling, które umożliwiają uproszczenie obrazu. Z drugiej zaś przekształcenie watershed w kombinacji z różnymi trybami operacji flooding na obrazie gradientowym stanowiące silne narzędzie segmentacji.
PL
Referat przedstawia podstawy teoretyczne i możliwości wykorzystania analizy folkowej we współczesnej fotogrametrii cyfrowej. Wykorzystując analizą falkową i jej właściwości możemy przefiltrować obrazy cyfrowe w sposób efektywniejszy niż przy klasycznym podejściu. W opracowaniach, w których materiał wyjściowy (zdjęcia lotnicze) są obarczone szumem lub nie nadają się do wykorzystania w procesie cyfrowej korelacji obrazów analiza falkowa może przynieść rozwiązanie problemów. W artykule omówino zagadnienie usuwania szumów oraz „ wydobycia " krawędzi z reprezentacji cyfrowej obrazu.
19
Content available remote Image processing problems in fluid dynamics : selected digital procedures
EN
Image processing in fluid dynamics, often in conjunction with quantitative flow visualization, is an important tool used, in both computational and experimental studies, for analysis and data presentaion. The development of inexpensive, poweful image capture and processing hardware is being complemented by imaginative software development, utlising ideas often evolved from earlier analogue, optical and electronic, image processing methods while evolving new concepts based on advances in computation and digital image processing.
PL
W pracy omówiono metody filtracji bazujące na opisie probabilistycznym obrazu radarowego. Zaproponowano filtr adaptacyjny, w którym adaptacji podlega kształt i wielkość otoczenia filtrowanego piksela.
EN
Speckle is one of characteristic features of radar images; it makes interpretation of these images difficult. Methods of speckle reduction, based on probabilistic description of radar image, were discussed in the article. Adaptive filter, being modification of the currently used filtration algorithms, was also proposed. Shape and size of neighbourhood of the filtered pixel is adapted in this approach. Preliminary results obtained through application of the program, which uses the proposed algorithm, were presented. The proposed filter can be useful in classification of radar images.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.