Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lód
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Researchers and architects responsible for the design of Martian habitats currently direct their attention towards unconventional construction materials, such as water-ice. In this article, a method of architectural forming based on safe radiation levels, insolation and radiation simulations (OLTARIS) is proposed. The suggested methodology allows for a delineation of the design guidelines in a graphical form legible for the architect designing an ice habitat.
PL
Badacze i architekci pracujący nad projektami habitatów marsjańskich coraz częściej zwracają się ku niekonwencjonalnym materiałom budowlanym, w tym ku wodnemu lodowi. W niniejszym artykule zaproponowano metodę kształtowania formy architektonicznej lodowej bazy marsjańskiej w oparciu o bezpieczne dla mieszkańców poziomy szkodliwego promieniowania kosmicznego, symulacje nasłonecznienia i promieniowania jonizującego (OLTARIS). Zaprezentowana metoda pozwala opracować graficzne wytyczne dla architekta projektującego lodowy habitat.
2
Content available Strategia rozwoju klimatyzacji kopalń
PL
Zagrożenie klimatyczne w polskim górnictwie węgla kamiennego oraz rud miedzi wzrosło w ostatniej dekadzie. Istniejące instalacje klimatyzacyjne w tych kopalniach powoli wyczerpują swoje możliwości obniżania tego zagrożenia. Konieczne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności schładzania powietrza na stanowiskach pracy. W artykule przedstawiono przegląd techniki klimatyzacyjnej w górnictwie światowym. Wskazano na wykorzystywanie lodu jako kolejnego etapu zwiększania mocy chłodniczych w kopalniach podziemnych. Omówiono możliwe sposoby wytwarzania i wykorzystania lodu w klimatyzacji kopalń. Przedstawiono uwarunkowania polskich kopalń w zakresie stosowania lodu. Zaproponowano koncepcje wykorzystania lodu zarówno dla kopalń eksploatujących istniejące instalacje klimatyzacje, jak i dla kopalń, które zamierzają wprowadzić klimatyzację.
EN
The climate hazard in the Polish hard coal and copper ore mining industry has increased in the last decade. The existing mine cooling installations in mines are slowly depleting their possibilities to reduce this hazard. It is necessary to look for new solutions aimed at improving the efficiency of cooling air at workplaces. An overview of mine cooling technology in global mining is presented in the article. The use of ice was indicated as the next stage of increasing cooling capacity in underground mines. Possible ways of making and using ice in mine cooling are discussed. The conditions of Polish mines in the field of ice use are presented. The concepts of using ice are proposed for both mines operating on the existing cooling installations and for mines that intend to introduce cooling systems.
EN
The article presents the results of friction coefficient measurements of selected polymer materials applied for elements of winter sports equipmentsliding against ice. After testing, one of thematerials, polyethylene, which is the most commonly used material for ski slides, was selected and tested again, this time, in the presence of various types of ski lubricants. The research was carried out on a pin-on-disc tester placed in a climatic chamber. Obtained results revealed that the selection of the lubricant is a matter of great importance to the reductionof the frictional resistance and should be strictly conditioned by the ambient temperature and associated prevailing snow conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika tarcia różnych materiałów polimerowych, stosowanych na elementy zimowego sprzętu sportowego podczas ślizgania po lodzie. Następnie wyselekcjonowano jeden z nich, polietylen, jako materiał najczęściej aplikowany na ślizgi nart i ponownie przebadano jego współpracę ślizgową z lodem, tym razem w obecności różnego rodzaju smarów narciarskich. Badania przeprowadzono na stanowisku typu pin-on-disc umieszczonym w komorze klimatycznej. Wyniki badań wykazały, że dobór odpowiedniego środka smarującego ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia oporów tarcia i powinien być ściśle uwarunkowany temperaturą otoczenia oraz panującymi warunkami śniegowymi.
PL
Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi, i prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Jest ona niezbędnym warunkiem istnienia istot żywych, w tym oczywiście ludzkości. Jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie oprócz skąpych informacji zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie objaśnić i wykorzystać dla swojej korzyści? Ponad 12 lat upłynęło od momentu opublikowania pierwszej części tego artykułu („TCHiK” nr 8/2005 oraz nr 6-7/2017), który wzbudził duże zainteresowanie czytelników. W tym czasie ukazało się sporo nowych publikacji, zawierających mniej lub bardziej wiarygodne informacje świadczące o kontynuacji badań dotyczących niezwykłych właściwości wody prowadzonych w różnych krajach świata, w tym także w Polsce („TCHiK”, nr 9/2017). Część trzecia cyklu poświęcona jest sposobom przygotowania wody strukturyzowanej w warunkach domowych oraz przykładom praktycznego zastosowania takiej wody, m. innymi do przekazywania informacji na odległość.
EN
Water as a heat carrier or heat accumulating substance is commonly applied in refrigeration and air conditioning engineering. However, it is interesting to realize how deep is our knowledge of this substance except for small piece of information usually included school and university syllabi. Can we satisfactory explain extreme properties of water substance and use them fruitfully? Over 12 years have passed since the first publication of the first part of this paper („TCHiK” No 8/2005 and re-release in No 6-7/2017). The work has aroused great interest of our readers. Meanwhile some new papers have been published reporting further investigations of extreme water properties from different countries including Poland („TCHiK” No 9/2017). This third part deals with methods of structured water preparation in domestic conditions and examples of practical application of such a water for information transfer purposes.
PL
Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi, i prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Jest ona niezbędnym warunkiem istnienia istot żywych, w tym oczywiście ludzkości. Jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie oprócz skąpych informacji zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie objaśnić i wykorzystać dla swojej korzyści? Ponad 12 lat upłynęło od momentu opublikowania pierwszej części tego artykułu („TCHiK” nr 8/2005 oraz nr 6-7/2017), który wzbudził duże zainteresowanie czytelników. W tym czasie ukazało się sporo nowych publikacji, zawierających mniej lub bardziej wiarygodne informacje świadczące o kontynuacji badań dotyczących niezwykłych właściwości wody prowadzonych w różnych krajach świata, w tym także w Polsce. Istotny jest fakt, że informacje te stają się co raz bardziej dostępne w języku polskim.
EN
Water as a heat carrier or heat accumulating substance is commonly applied in refrigeration and air conditioning engineering. However, it is interesting to realize how deep is our knowledge of this substance except for small piece of information usually included school and university syllabi. Can we satisfactory explain extreme properties of water substance and use them fruitfully? Over 12 years have passed since the first publication of the first part of this paper („TCHiK” nr 8/2005 and re-release in nr 6-7/2017). The work has aroused great interest of our readers. Meanwhile some new papers have been published reporting further investigations of extreme water properties from different countries including Poland. It should be noticed that this information becomes more and more available in polish.
PL
W artykule omówiono konstrukcję oraz zasadę działania naturalnych przechowalni żywności, tzw. lodowni. Przedstawiono kilka przykładów takich konstrukcji wraz z opisem ich budowy. Na przykładzie jednego rozwiązania szczegółowo opisano zasadę działania procesów zachodzących wewnątrz przechowalni. Podkreślono neutralność tego typu budowli wobec środowiska. Przedstawiono zalety i wady analizowanego rozwiązania na tle sprężarkowych urządzeń chłodniczych.
EN
The article describes the structure and principle of operation of natural food coolers, the so-called icehouses. Several examples of such storage were presented along with a description of their construction. Based on the example of one solution there was explained in detail the principle of the processes, taking place inside the vault. The authors hale stressed the environmental neutrality of this type of buildings. The summary compares the advantages and disadvantages of the analyzed solution against compressor refrigeration equipment.
PL
Elektryczne układy napędowe w systemach transportu są dobrze znane jako środki przyjazne środowisku. Przeważnie do zasilania napędów stosowane są ze względu na ich zalety sieci trakcyjne, co wymaga dedykowanego systemu zasilania trakcji. System ten obejmuje: systemy zasilania sieci jezdnej, sieci powrotnej i źródeł energii (podstacje trakcyjne). Pojazdy trakcyjne są ruchome, a połączone do obwodu w punktach styku: sieć trakcyjna z odbierakiem prądu i koła do szyn: punkt styku z siecią powrotną. Kolejowa i tramwajowa trakcja elektryczna mają górne zasilanie wykonane jako wieloprzewodowe linie napowietrzne, a sieć powrotna obejmuje szyn toru. W zelektryfikowanych systemach transportu kolejowego, sieci trakcyjne są wrażliwe, podatne na awarie i działają bez możliwości rezerwowego dostarczania energii elektrycznej ze źródła zasilania trakcji elektrycznej (podstacji trakcyjnej) do pojazdu trakcyjnego (ruchomego pociągu). Ze względu na brak możliwości rezerwowania, wymagania eksploatacyjne nałożone na sieci trakcyjne są niezwykle wysokie, tj.:- ciągłe i niezawodne dostawy energii dla elektrycznych pojazdów w okresie eksploatacji przez kilka dziesięcioleci,- właściwa współpraca z odbierakami prądu (pantografami), które wraz z pojazdem stanowią ruchome połączenia elektryczne,- minimalizacja zużycia przewodów oraz nakładek stykowych pantografów podczas obecności zjawisk elektrycznych i mechanicznych, które wpływają na jakość prądu w punkcie styku przewodu jezdnego z pantografem ruchomego pojazdu,- wytrzymałość na zmienne temperatury i zjawiska atmosferyczne, również w ekstremalnych warunkach (temperatura, opady, wiatr, lód, mróz). Przedstawiono koncepcje rozwiązań technicznych, które mogłyby przyczynić się do ochrony sieci trakcyjnej przed lodem i szronem gromadzącym się na przewodach sieci trakcyjnej, zanim w pełni ją pokryją i uniemożliwią bieżącą eksploatację pojazdów trakcyjnych. Proponowane rozwiązania są technicznie skuteczne w stosunku do wcześniej stosowanych rozwiązań: umożliwiają monitorowanie on-line sieci trakcyjnej w zmiennych warunkach pogodowych, bez zakłócania bieżącego rozkładu jazdy pociągów, ich ruchu i zapewnią oszczędzanie energii.
PL
W pracy przedstawiono model komputerowy obciążonej płyty lodowej. Założono obciążenia rozłożone i siły skupione. Pole naprężenia zostało wyznaczone dla potrzeb analizy wytrzymałościowej. Uwzględniono siłę hydrostatycznego wyporu wody działająca na lód . Wyniki zostały uzyskane metodą elementów skończonych z wykorzystaniem systemu programowania ABAQUS. System Abaqus jest wykorzystywany na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego przy wspomaganiu zajęć dydaktycznych z wytrzymałości materiałów.
EN
In the paper the computer model of an ice plate on a natural water reservoir has been presented. The plate was loading with pressure and concentrated force . It has been assumed buoyancy force acting upon the plate. The stress field in the ice plate was calculated for the strength analysis. The results have been obtained with the finite element method using the Abaqus programming system. The Abaqus system is utilized in Faculty of Managment and Computer Modelling during lessons of strength materials.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2003--2010, CD 1
PL
W opracowaniu przedstawiono podstawy planowania nawigacji morskiej na podstawie dokumentów IMO oraz w świetle Kodu Polarnego. Opisano strukturę Kodu Polarnego oraz fragmenty związane z jego zaleceniami, co do prowadzenia bezpiecznej nawigacji.
EN
The paper refers to the principle of passage planning based on the IMO documents in the light of the Polar Code. Structure of the Polar Code has been presented in connection to its functional requirements to conduct safe ice navigation.
10
Content available remote Usuwanie zadziorów kryształami lodu
PL
Specyficzne właściwości wody znajdującej sie w fazie stałej (lodu) umożliwiają ślizganie sie po niej innych ciał stałych przy niewielkim współczynniku tarcia. Podczas ślizgania materiału polimerowego po powierzchni lodu zachodzi wiele różnych zjawisk, które wpływają na opory tarcia. Autorzy przedstawili wyniki badań wpływu temperatury otoczenia w zakresie od -30 do -5°C na wartość współczynnika tarcia (statycznego i kinetycznego) wybranych tworzyw sztucznych (termoplastycznych: PTFE, POM PE-HD oraz elastomerów: NBR, PUR, SI) po lodzie. Badania przeprowadzono na stanowisku typu pin-on-disk, które umieszczono w komorze klimatycznej. Umożliwiło to kontrolowanie warunków otoczenia. Uzyskane wyniki wykazały, że współczynnik tarcia badanych materiałów maleje wraz ze wzrostem temperatury. Wyjątkiem były materiały elastomerowe (NBR, PUR), dla których zaobserwowano obniżenie współczynnika tarcia w temperaturze poniżej -20°C. Przyczyniła się do tego zmiana elastyczności (sztywności) tych materiałów wraz z obniżeniem temperatury.
EN
Specific properties of the water in the solid state (ice) allow sliding other solids on ice with low friction. There are some different phenomena that affect the friction during sliding polymer materials on ice. The authors present the results of the influence of ambient temperature (from -30 to -5°C) on the friction coefficient (static and kinetic) of selected plastics (thermoplastics: PTFE, POM PE-HD and elastomers: NBR, PUR, SI) during sliding on ice. Tribological investigations were carried out on the rig "pin-on-disk" which was placed in a climatic chamber. It enabled us to control the environment conditions. The results showed that the frictional coefficients of investigated materials decreases with temperature increase. The exceptions were the elastomeric materials (NBR, PUR), for which the reduction in the frictional coefficient was observed at temperatures below -20°C. The reason was the change in the elasticity (stiffness) of these materials together with the temperature decrease.
EN
Basic technologies and theoretical basis of a cube ice manufacturing in cellular forms have been described. The thesis is formulated that bilateral freezing is a possible and most effective means of increasing an output of thermoelectric icemakers.
PL
Omówiono podstawy teoretyczne i zagadnienia praktyczne dotyczące wytwarzania lodu kostkowego w formach komórkowych. Sformułowano tezę, iż dwustronne zamrażanie jest możliwym do osiągnięcia i najbardziej efektywnym środkiem zwiększenia wydajności masowej termoelektrycznych wytwornic lodu.
13
Content available remote Zjawiska tarcia pomiędzy śniegiem, lodem a materiałami metalicznymi
PL
Poślizg materiałów metalicznych po lodzie i śniegu oraz wzajemne oddziaływanie pary tribologicznej twardy materiał–lód są zjawiskami istotnymi dla eksploatatorów środków transportu pracujących w zimowych warunkach klimatycznych oraz ich producentów, a w szczególności dla klubów i sportowców korzystających z zimowego sprzętu sportowego. Bazując na wynikach doświadczeń przeprowadzonych na stanowiskach badawczych i praktycznych, w pracy wyjaśnione zostaną: zjawisko poślizgu płozy po lodzie i śniegu, wzajemne oddziaływanie pary tribologicznej twardy materiał–lód, optymalizacja poślizgu, wpływ zastosowania i kryteria doboru nowych materiałów. Artykuł opracowano w oparciu o badania przeprowadzone w innych krajach i według wiedzy autorów jest to pierwszy artykuł tribologiczny w Polsce na ten temat.
EN
The slide of the metallic materials on ice and snow, as well as the interplay of the tribological couple (hard material – ice) are the essential phenomena for the exploiters of conveyances, working in the winter climate conditions, and their producers, but especially for the clubs and sportsmen using winter sport equipment. Based on the results of experiments carried out on research and practice stands, this work will clarify the following: the skid-slide phenomenon on ice and snow, the interplay of the tribological couple: hard material – ice, slide optimisation, the influence of the application and the criteria for the selection the new materials. The article is based on the research conducted in other countries and, according to the author’s knowledge, this is the first such tribological one in Poland.
EN
The article presents experimental results for momentum and heat transfer which occur during an ice slurry flow. The ice slurry studied was formed on the basis of a 10.6% ethanol water solution. The obtained results enabled to assign appropriate computational models to the processes under study and to determine friction factors and heat transfer coefficients. This will help engineers in the design of installations operating with ice slurries. Establishing of dependencies between pressure drop and heat transfer coefficient, and between flow velocity and ice content will make it possible to optimize the selection of geometric and flow parameters of installations using ice slurry as a coolant
PL
W pracy podano prosty, warstwowy model zniszczenia powłok budowlanych (tynki, powłoki malarskie) w wyniku zamarzania wody w sieci kapilar. Przyjmując proste, niesprzężone równanie transportu ciepła i dyfuzji wilgoci, otrzymamy ich rozkłady po grubości ściany. W dalszej kolejności rozważana jest sytuacja, w której w przypowierzchnio- wych warstwach powłoki będzie mniejsze stężenie wilgoci niż w środku, a temperatura na zewnątrz jest najniższa i rośnie do wnętrza ściany. Wówczas istnieć będzie pośrednie miejsce w powłoce, gdzie najintensywniej narasta lód i gdzie ulega ona łatwo odspojeniu.
EN
A simple model of layer failure in building coatings (like plaster work) was formulated in the paper. Failure was caused by the water-ice phase change, which takes place in capillary tubes of material. In order to find moisture and temperature distributions in a coating, one assumed simple uncoupled equations of moisture diffusion and heat transfer. Next, one considered a situation, in which moisture contents was lower in layers placed at the extemal surface of a coating than inside and temperature was the lowest outside and grew into the inside of a wall. Then it was pointed out in the paper, that the middle of a coating was 'a place where ice grew the most intensively and a coating could be easily destroyed there.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wartości współczynników przejmowania ciepła lodu zawiesinowego obliczonych za pomocą zależności literaturowych z wynikami własnych badań doświadczalnych. Poprzez modyfikację wzoru Christensena-Kauffelda zaproponowano nową formułę obliczeniową na średni współczynnik przejmowania ciepła, opracowaną na podstawie wyników badań eksperymentalnych czterech wężownicowych wymienników ciepła (ożebrowanych oziębiaczy powietrza).
EN
In this paper a comparison of values of heat transfer coefficients of the slurry ice calculated using literaturę formulas and results of experimental investigations was presented. By modification of Christensen-Kauffeld formuła the new formuła to calculation the average heat transfer coefficient was obtain. It was elaborated on the base of experimental investigations of four coil pipes (fined air-coolers).
EN
From the chemical bond viewpoint, the chemical bond parameters, linear optical properties and geometrical characteristics of constituent chemical bonds (i.e., O-H and H.. .O bonds) in the single-crystalline ice phases I, II, III, VI, VII and VIII have been quantitatively studied. At the same time, the chemical bonding situations of constituent H(D) atoms in different phases of ice have been numerically scaled. The calculated results show that the different lengths and directions of the hydrogen bonding O-H(D).. .O (including two parts: H(D)-O and H(D).. .O bonds) in the different phases of ice cause a large variation in the linear optical properties. Their characteristics found in single-crystalline phases of ice can be used as a guideline for the application of this special kind of functional chemical bond as linkage in materials design.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.