Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  galvanic coatings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono skutki zdrowotne zawodowego narażenia pracowników zatrudnionych przy procesach galwanicznych na nikiel, kadm i chrom. Przedstawiono obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia osób narażonych, jak również propozycje działań profilaktycznych.
EN
A review, with 73 refs., of the health effects of occupational exposure to Ni, Cd and Cr of workers employed in galvanic processes. The obligations imposed on employers related to the protection of the health of workers in relation to their exposure to chem. substances and suggestions of preventive measures were presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni stopu aluminium 7075 i tytanu niestopowego Grade 2 do nakładania elektrochemicznego powłok galwanicznych. Na przygotowaną różnymi metodami powierzchnię materiałów, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi oraz powłoki stopowe miedź-chrom i nikiel-fosfor, a następnie przeprowadzono pomiary: grubości i składu powłoki, zwilżalności i przyczepności ich do podłoża.
EN
Problems concerning the preparation of 7075 aluminium alloy and non-alloy Grade 2 titanium for electrochemical application of galvanic coatings have been presented. A copper layer, a copper-chromium alloy coating and a nickel-phosphorus alloy coating were deposited onto the surface of materials prepared using various methods. Afterwards, tests were carried out to determine the thickness and composition of the applied coating, its wettability and adhesion to the substrate.
PL
Celem pracy było wytworzenie powłok niklowych metodą selektywną tamponową o właściwościach ochronnych i dekoracyjnych oraz zoptymalizowanie warunków osadzania. Określono wpływ czasu trwania procesu oraz stosowanego napięcia osadzania na grubość wytworzonych powłok. Badano strukturę przekrojów poprzecznych, morfologię powierzchni, chropowatość i mikrotwardość powłok niklowych. Przeprowadzone badania pozwoliły wytypować najbardziej optymalne parametry procesu osadzania. Opracowano skład roztworu do selektywnego tamponowego osadzania powłok niklowych.
EN
The aim of this work was performing a nickel coatings with protective and decorative properties by selective brush plating and optimizing the deposition conditions. The influence of the process length and the deposition voltage on coatings thickness was determined. The structure of specimens cross-sections, surface morphology, roughness and microhardness of nickel coatings were investigated. The conducted research allowed to select the most optimal parameters of the deposition process. The composition of the solution for depositing of nickel coatings by selective brush method has been developed.
PL
Przedmiotem badań przedstawionych w pracy jest opracowanie metody nakładania elektrochemicznie powłok techniką tamponową na aluminium i j ego stopach stosowanych w przemyśle. Podstawowym celem było określenie wpływu stężenia roztworów do cynkowania chemicznego (zacynkowania) na połączenie tak wytworzonej powłoki z podłożem ze stopów aluminium 1050A, 2017A, 5754, 6060 bezpośrednio po nałożeniu oraz po obróbce cieplnej. Przeprowadzono wstępne próby opracowania elektrochemicznej metody do szybkiej oceny zacynkowania dla poszczególnych stopów aluminium, co umożliwiłoby w krótkim czasie dobór roztworu dla poszczególnych rodzajów stopów aluminium. Przeprowadzone badania adhezji powłok cynkowych nałożonych elektrochemicznie wskazują na korzystny wpływ zacynkowania w roztworze o podwyższonej zawartości Zn(Il) i NaOH na połączenie powłoki z aluminiowym podłożem. Wyniki badania zmiany potencjału w roztworach do zacynkowania wskazują na możliwość szybkiego dobrania roztworu dla poszczególnych gatunków stopów aluminiowych bez przeprowadzania długotrwałych badań nałożonych powłok finalnych.
EN
This work is focused on the development of a method of galvanic coating by a tampon technique on aluminum and aluminum alloys used in industry. The primary objective of this study was to determine the effect of the concentration of the solutions used for zinc pre-plating on zinc coating adhesion deposited on the 1050A, 2017A, 5754, 6060 aluminum alloys directly after the deposition or after the heat treatment. The preliminary attempts were conducted to develop an electrochemical method for the rapid assessment of zinc coatings for particular aluminum alloys, which would allow a quick selection of a solution for various grades of aluminum alloys. The study of the adhesion of zinc coatings shows a beneficial effect of zinc pre-plating in the. solution with Zn(ll) and NaOH increased content, carried out before zinc coating, on the adhesion of the coating directly after zinc chemical deposition. The results of the study of a stationary electrochemical potential in the solutions for zinc plating indicate the possibility of a rapid selection of the solution for different grades of aluminum alloys without long-term studies of the deposited final coatings.
EN
In this study, Ni, Ni-SiC and Ni-Al2O3 coatings were electroplated on the 2xxx series aluminium alloy. The following parameters of the electroplating process were applied: current density - 4A/dm2, time - 60 minutes, and temperature - 60°C. Hard particles of submicrometric size were used. The results of the research showing the effect of the addition of hard particles (introduced into the nickel bath as a dispersed phase) on the properties of coatings, including the effect of the type (SiC or Al2O3) and content (0, 25, 50 g / l) of these particles, were discussed. Based on extensive investigations, it was found that the type of ceramic particles significantly affects the structure of produced coatings. The dispersed particles incorporated into the nickel coatings improve their abrasion resistance. Improving of the corrosion properties were observed only in the case of coatings containing silicon carbide particles.
PL
W artykule przedstawiono selektywną metodę galwanicznego nakładania powłok metalicznych. Omówiono właściwości funkcjonalne i zastosowanie powłok chromowych, cynkowych i stopowych cynku z niklem, kobaltem i żelazem, powłok cynowych i srebrnych nakładanych na stopach aluminium oraz powłok stopowych niklu i kobaltu z fosforem nakładanych metodą selektywną. Otrzymano powłoki o dobrych właściwościach, wdrożone do zastosowań praktycznych jako powłoki ochronne i regeneracyjne.
EN
The selective brush plating method is presented in the paper. The functional properties of the coatings imposed by brush plating and the use of chrome, zinc, tin, silver and alloy of Co-P, Ni-P were discussed. Coatings with good properties were obtained and implemented in practical applications as protective and regeneration coatings.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu określenie odporności korozyjnej galwanicznych powłok Zn-Ni w atmosferze mgły solnej. Charakterystykę przeprowadzono w 5% NaCl w komorze solnej KÖHLER model HK 400. Czas trwania testu wynosił 96 godzin. Badania przeprowadzono dla powłok osadzonych na podłożu ze stali ST3S z kąpieli amoniakalnej przy j = -10 i -30 mAźcm-2. Dla otrzymanych powłok Zn-Ni określono skład fazowy i chemiczny oraz przeprowadzono badania morfologii powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego. Badania strukturalne wykazały, że otrzymane powłoki charakteryzują się występowaniem tylko jednej fazy (Ni2Zn11). Dla stosowanych gęstości prądowych skład chemiczny powłok mało zależy od warunków prądowych ich otrzymywania, a zawartość niklu w badanych powłokach Zn-Ni wynosi około 17 %. Badania strukturalne powłok po testach korozyjnych w komorze solnej wykazały obecność dodatkowej fazy Zn5(OH)8Cl2źH2O na powierzchni powłok. Obecność tej fazy świadczy o tworzeniu na powierzchni powłok Zn-Ni pasywnej warstewki zwiększającej odporność korozyjną powłok.
EN
Zn-Ni galvanic coatings have been deposited under galvanostatic conditions (j = -10 and -30 mAźcm-2) an alkaline bath on ST3S steel surface . It was stated, that chemical composition of obtained coatings small dependent on the galvanic conditions. The content of nickel in Zn-Ni coatings was in the range 15-17%. Surface morphology studies were performed using a scanning microscope. The chemical composition of the coatings was determined by EDXS. The results of structural investigation of the obtained coatings by the X-ray diffraction method show, that as-deposited Zn-Ni coatings consist of Ni2Zn11 phase. After NNS test Zn-Ni coatings consist of Ni2Zn11 and Zn5(OH)8Cl2źH2O phase. The corrosion resistance of the coatings was examinated in 5% NaCl solution. In order to compare corrosion properties of Zn-Ni as-deposited, Zn-Ni after NNS test and Zn coatings the potentiodynamic technique were used. It was found, that higher corrosion resistance of Zn-Ni coatings results from improved protective properties of the corrosion products layer what is caused by addition of nickel in zinc matrix. It was stated that corrosion resistance of the Zn-Ni coatings after salt spray test is higher in comparison with the as-deposited coating what could be attributed to the presence of Zn5(OH)8Cl2źH2O phase formed on the coating surface.
PL
Przedstawiono nową rodzinę łączników odpornych na korozję atmosferyczną i elektrochemiczną w torach prądowych łączników napowietrznych SN.
EN
The paper presents a new series of switches that are resistant to weather and electrochemical corrosion in current circuits of outdoor MV switches.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu zmniejszenie efektu anomalnego osadzania cynku w obecności niklu poprzez zmianę mechanizmu współosadzania jonów tych metali. Opracowano warunki otrzymywania powłok Zn-Ni-P na podłożu stalowym (OH18N9). Stopy Zn-Ni-P otrzymywano z kąpieli amoniakalnej z dodatkiem podfosforynu sodowego. Proces prowadzono galwanostatycznie stosując warunki prądowe wybrane na podstawie analizy procesu osadzania w celce Hulla. Stwierdzono, że dla kąpieli amoniakalnej optymalny zakres gęstość prądu osadzania powłok wynosi 2-15 mA x cm-2. Dla otrzymanych w tych warunkach powłok Zn-Ni-P określono skład fazowy i chemiczny oraz przeprowadzono badania morfologii powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego. W zakresie gęstości prądowej 5-12,5 mA x cm-2 skład chemiczny powłok mało zależy od warunków prądowych ich otrzymywania (31 % Ni, 61 % Zn i 8 % P). Obróbkę cieplną powłok przeprowadzono w temperaturze 320 stopni Celsjusza przez 2 godziny w atmosferze gazu ochronnego (argonu). Obróbka cieplna powłok spowodowała krystalizację roztworu stałego na osnowie niklu i zmniejszenie w nim zawartości cynku oraz powstanie fazy gamma Ni5Zn21 odpowiedzialnej za dobre właściwości odporności korozyjnej. Dla powłok po obróbce cieplnej stwierdzono wzrost wielkości krystalitów i mikrotwardości powierzchni.
EN
Research has sought to reduce the effect of zinc anomaly deposition in the presence of nickel by changing the mechanism of metal ions co-deposition. Zn-Ni-P coatings were deposited on surface of steel (OH18N9). The Zn-Ni-P coatings obtained from the ammonia bath with the sodium hypophosphite addition. The process was carried out using the galvanostatic conditions selected on the basis of an analysis of the deposition process in the Hull's cell. It was found that for ammonia baths the optimum range of deposition current density Zn-Ni-P coatings is 2-15 mA x cm-2. For obtained in these conditions Zn-Ni-P coatings defined phases and chemical composition. Surface morphology studies were performed using a scanning microscope. In range of the current density 5-12,5 mA x cm-2 the chemical composition of the Zn-Ni-P coatings not depend on the current conditions (31 % Ni, 61 % Zn, and 8 % P) and their micro-hardness falls within the range of 520-560 HV. These Zn-Ni-P coatings are characterized by multi-phase structure, containing a separate phases of zinc, the solid solution Zn in Ni (capacity the crystallite of the order of nm) and there is no great amount of zinc oxide. The coatings have therefore nanocrystalline structure, and in the metastable solution of zinc in nickel is about 16 % Zn. The thermal treatment of the Zn-Ni-P coatings was carried out in a temperature 320 degrees of Celsius for 2 hours in an protective gas atmosphere (argon). Thermal treatment Zn-Ni-P caused a crystallization of a solid solution on the nickel matrix, reduction the zinc content in the solid solution and formation of the phase gamma Ni5Zn21, responsible for the good properties of corrosion-resistance. The size of type II stresses has decreased about six times, and a in a solid solution remains constant a round 3 % zinc. In this way, electrochemical activity Zn-Ni-P coatings was reduced, which has importance for improving the corrosion-resistance coatings. For the Zn-Ni-P coating after thermal treatment increased the size of crystallite and micro-hardness of the surface. Microhardness of the Zn-Ni-P coatings after thermal treatment is also an increase to around 630-690 HV and increases about fifteen times in the volume of crystallite.
10
Content available remote Budowa fazowa galwanicznych powłok niklowo żelaznych.
PL
Elektrochemiczne powłoki stopowe charakteryzują się strukturą nierównowagową. Badaniom poddano powłoki stopowe niklowo-żelazne o różnej zawartości żelaza (19, 29, 41%). Powłoki nałożono na podłożu żeliwnym (350) z wykorzystaniem zmodyfikowanej kąpieli Wattsa zawierającej dodatkowo chlorek żelazawy w ilości 5, 10, 20, 50 g/cubic dm. Analizę składu fazowego powłok przeprowadzano dyfraktometrem rentgenowskim firmy Philips z goniometrem X-Pert. Zapisy w zakresie kątowym 20: 20 stopni/130 stopni, czas zliczania kroku wahał się w granicach 3/12 sekund. Porównanie zapisów dyfrakcyjnych otrzymanych dla próbek z naniesionymi na nie położeniami refleksów od wzorcowego Ni i fazy NiFe świadczą, że w badanych materiałach stwierdza się istnienie jednej struktury izomorficznej Ni lub Ni-Fe (struktura Al, regularna ściennie centrowana) albo ze strukturą fazy Ni3Fe ze strukturą uporządkowaną tylu Ll do kwadratu. Na podstawie dyfraktogramów można z całą pewnością wykluczyć istnienie fazy Fe-Ni o strukturze ferryto-podobnej (tetragonalnej). Z kolei poszukiwania refleksów uporządkowanej fazy Ni3Fe nie powiodły się należy więc przypuszczać, że w obserwowanych powłokach nie ma w ogóle lub jest mało tej fazy.
EN
Electrochemical alloy coatings are characterized by unbalanced structure. NiFe alloy coatings of various iron content (19, 29, 41%) were subjected to examination. The coatings were applied to cast iron matrix (350) using a modified Watts bath that additionally contained ferrous chloride of 5, 10, 20, 50 g/cubic dm. The analysis of coating phase content was carried out with the use of Philips X ray diffraction meter and X pert goniometer. Angle range records showed 20: 20 degrees/130 degrees, and the pace counting time varied from 3/12 seconds. The comparison of diffraction records obtained for samples having reflex positions applied from Ni model and NiFe phase indicate that in the material examined it is possible to determine the existence of one isomorphous structure Ni or Ni-Fe (regular wall centered Al structure) either with Ni3Fe phase structure or with a systematic square Ll type structure. On the basis of diffraction patterns it is certainly possible to exclude the existence of Ni-Fe phase having ferrite-like structure (tetragonal structure). On the other hand the search for systematic Ni3Fe phase reflexes was not successful so it can assumed that there is no such phase or a little of it in the coatings observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.