Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flow measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Monitoring przepływu ścieków ma coraz większe znaczenie w zarządzaniu siecią kanalizacyjną. Wśród urządzeń pomiarowych popularnością cieszą się obecnie urządzenia, które do obliczania przepływu wykorzystują metody pośrednie (tj. jednoczesny pomiar napełnienia i prędkości w kanale), pozwalając na codzienną kontrolę pracy sieci kanalizacyjnej bez konieczności jej przebudowy. W literaturze można znaleźć wiele publikacji, które opisują właściwe warunki techniczne montażu (np. poprzez wybór kanałów prostych o odpowiedniej długości, z jednolitym przekrojem i spadkiem, bez elementów zakłócających przepływ). Są to istotne zalecenia, ale limitują one wybór punktu pomiarowego do takich odcinków kanalizacji, w których w całym zakresie zmienności przepływów ścieków, panują stabilne warunki hydrauliczne. W praktyce jednak, bez przebudowy sieci, która nie zawsze jest możliwa, taka sytuacja jest rzadkością. Na istniejącej sieci, na odcinkach, które wymagają opomiarowania, zalecane warunki mogą nie występować. W rezultacie, będą się tam pojawiać rzadkie i przejściowe zakłócenia przepływu (przepływy ekstremalne - cofki, podtopienia, przepływy turbulentne etc.), które jednak w istotny sposób wpływają na wyniki pomiarów. W dodatku, ponieważ wybór miejsca montażu urządzeń oparty jest z reguły na krótkotrwałych pomiarach i analizach, ww. zakłócenia, a w ich następstwie błędy pomiaru, mogą w ogóle nie zostać wykryte. W rezultacie konieczne jest opracowanie metod (nie wymagających wydłużania okresu pomiarów wstępnych), które umożliwią wykrycie tych zakłóceń. Aby je wykryć, konieczna jest matematyczna analiza hydrauliczna przepływu. Analiza ta powinna być przeprowadzona na podstawie wykonanych pomiarów kontrolnych. Wykorzystanie symulacji przepływów ścieków dla różnych scenariuszy pozwala na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia warunków hydraulicznych odbiegających od warunków stabilnych. Wyniki tej analizy mogą być wykorzystane do wyboru, innego, lepszego punktu pomiarowego (gdy to możliwe), wskazania i usunięcia z sieci czynników zakłócających, opracowania instrukcji nadzoru i konserwacji punktu pomiarowego lub/i wprowadzenia korekt do algorytmów pomiarowych (redukujących wpływ anomalii na wyniki). Dzięki zastosowaniu analizy hydraulicznej a następnie podjęciu ww. działań możliwe jest istotne poprawienie wiarygodności wyników pomiarów przepływu ścieków w systemach kanalizacyjnych.
EN
Wastewater flow monitoring is increasingly important in the management of the sewer network. Among the measuring devices, the devices that are using indirect methods (i.e. simultaneous measurement of the filling and speed in the sewer) to calculate the flow are oecoming increasingly popular. This type of equipment allows for everyday control of the operation of the sewage network without the need to rebuild it to install the measuring devices. In such cases, the choice of the location of the measuring point is at least as important as the choice of a device. There are many publications in the literature that focus on the description of technical conditions for the assembly of measuring devices (e.g. by providing appropriate length of straight channels, maintaining a uniform cross-section and slope, elimination of flow disturbing elements). These are very important technical recommendations. They allow for the proper selection of the measurement point, but only when there are stable hydraulic conditions in the sewerage system, both for dry and rainy weather. In practice, however, when choosing a measurement point, errors are often made by not taking into account temporary phenomena (such as temporary flow disturbances) which appear in the network only under certain conditions. These phenomena can have a significant impact on the overall measurement results. When a measurement point is installed on an existing sewer network, without reconstruction of the sewer, such temporary flow disturbances are highly probable. To detect these disturbances, a hydraulic flow analysis is necessary. This analysis should be carried out on the basis of test measurements. These measurements should be carried out for short periods of time and, once the anomaly has been detected, the analysis extended to include an analysis of the network's operating conditions over the entire range of flow variations. This serves to determine the probability with which hydraulic conditions, deviating from the stable conditions, will occur. This analysis can be performed on the basis of a hydraulic mode! made for a fragment of a sewer network. The results of this analysis can be used to: select, another better measurement point, indicate and remove of disturbing factors from the network, introduce corrections to measurement algorithms (taking into account the influence of the anomaly), develop instructions for supervision and maintenance of the measurement point. All these elements are aimed at improving the reliability of sewage flow measurement results in sewage systems.
PL
W części teoretycznej pracy scharakteryzowano elementy stanowiska pomiarowego wraz z budową i zasadą ich działania. Przedstawiono również algorytm przeprowadzania pomiarów, których wyniki umożliwiają wyznaczenie wartości liczby Reynoldsa, liczby (współczynnika) przepływu i rodzaju przepływu. Praktyczna część pracy polegała na zbudowaniu stanowiska pomiarowego, umożliwiającego wyznaczenie parametrów przepływu wody w rurociągu zgodnie z aktualnie stosowanymi w przemyśle metodami i przyrządami pomiarowymi. Przeprowadzono szereg pomiarów i obliczeń, a następnie dokonano analizy uzyskanych wyników i sformułowano wnioski.
EN
The theoretical part of this paper presented elements of the measuring stand with the construction and principle of their operation. Also presented measurement algorithm, the results of which allow determining the value of Reynolds number, number (coefficient) of flow and type of flow. The aim of the practical part of thesis was to build a measuring position enabling the determination of water parameters in the pipeline in accordance with measurement methods and instruments currently used in industry. A number of measurements and calculations were carried out, and then the results obtained were analyzed and conclusions were formulated.
3
Content available remote Pomiar strumienia mokrego gazu kryzą standardową
PL
W instalacjach gazowych niejednokrotnie dochodzi do wykroplenia się cieczy znajdującej w gazie. Powoduje to, ruch gazu wraz z kroplami cieczy. Powoduje to znaczny przyrost mierzonej różnicy ciśnień oraz błędnego wskazania przyrządu pomiarowego. Ponadto pojawienie się fazy ciekłej zaburza przepływ i powoduje pulsacje ciśnienia. W pracy przedstawiono rozwiązanie umożliwiające korekcję wskazania mierzonego strumienia gazu w zależności od udziału masowego znajdującej się w nim cieczy.
EN
Flow measurements basically involve gas-liquid mixture metering. For this reason, errors occur in the metering equipment resulting from the variations in the characteristics of the continuous phase, which is present in the flow. In addition, the existence of a dispersed phase leads to the development of flow disturbance and pressure pulsations. This paper reports the results of a study into the application of orifice plate meters for gasliquid mixture flow metering.
4
Content available remote Dopplerowska anemometria laserowa jako metoda pomiaru przepływu za łukiem 90⁰
PL
Artykuł opisuje zagadnienie wizualizacji zaburzenia przepływu, występującego za łukiem hamburskim jako elementem zaburzającym przepływ w instalacji hydraulicznej. Jakościowe opisanie profilu prędkości pozwala określić formę zaburzenia, a ilościowa analiza pozwala określić średni strumień objętości w instalacji hydraulicznej.
EN
The article describes the problem of visualization of flow disturbances occurring behind the Hamburg bend as an element disturbing flow in the hydraulic system. The qualitative description of the velocity profile allows to determine the form of the disturbance, and the quantitative analysis allows to determine the average volume flow in the hydraulic system.
PL
W artykule przedstawiono dyskusję możliwości wykorzystania w algorytmie pomiarowym przepływomierza elektromagnetycznego energii oddawanej przez cewkę w procesie impulsowego pobudzania. Jego celem było zbadanie wpływu wartości pojemności w proponowanym układzie rozładowania na wyniki szacowania prędkości przepływu cieczy.
EN
The paper presents the discussion on the possibility to improve the measuring algorithm with the use of the energy dissipated by the coil during the process of its pulse excitation. The main objective was to check the influence of the value of the capacity in the proposed circuit responsible for the energy dissipation on the results of flow velocity estimation.
EN
The aim of the study was to analyze the statistical methods that can be used to diagnose the working conditions of flow to open troughs. Statistical analyzes were performed based on time-series analysis of both the actual flow of waste water and of others parameters (which form the basis for the calculation of the flow, filling, speed and temperature at selected fixed points of network).
PL
Celem pracy była analiza metod statystycznych jakie mogą zostać wykorzystanie do diagnostyki warunków pracy przepływomierzy do koryt otwartych. Analizy statystyczne zostały wykonane na podstawie analizy szeregów czasowych zarówno rzeczywistych przepływu ścieków jak i parametrów które stanowią podstawę do obliczenia przepływu czyli napełnienia kanału, prędkości w wybranych punktów pomiarowych.
PL
Artykuł przedstawia dyskusję problemu pomiaru prędkości przepływającej cieczy w kanale otwartym z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. Jego celem było opracowanie procedury kształtowania przebiegu czasowego pola magnetycznego, wymaganego przez przyjęty algorytm estymacji. Procedura uwzględnia obecność rzeczywistych układów w torze przetwarzania i oferuje możliwość wyznaczenia dowolnych kształtów składowych sygnału użytecznego.
EN
The paper presents some aspects of liquid flow measurement in open channel, with the use of electromagnetic method. The main objective was to work out a procedure to form the waveform of the magnetic field, required by the estimation algorithm. The presence of real components in the measurement system was taken into consideration. The resulting procedure provides the possibility to create any shape of the desired output signal.
8
Content available remote Pomiar przepływu w korytach pływakami całkującymi
PL
Przedstawiono metodę zastosowania pływaka całkującego w postaci bąbelków powietrza. Opisano sposób doboru wielkości bąbelków, tak aby zminimalizować wpływ wysokości zagłębienia na ich prędkość wznoszenia.
EN
A method of using air bubbles as integrating floats has been presented. The choice of air bubbles volume has been described. The purpose of this choice is minimizing the impact of flow depth on velocity of bubble rising up.
PL
Artykuł przedstawia dyskusję problemu pomiaru prędkości przepływającej cieczy w kanale otwartym z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. Jego celem było opracowanie metodyki eksperymentu i przetwarzania danych oferujących wyznaczenie charakterystyki przetwarzania opracowanego przez autorów przetwornika oraz możliwość oszacowania niepewności pomiaru prędkości przepływu w kontekście obowiązujących zaleceń normatywnych.
EN
The paper presents the discussion of the problem of the flow velocity measurements in open channels with the use of the electromagnetic method. The scope was to develop a methodology of experiments and data processing for finding both, the input-output characteristics and the uncertainty formulas for an electromagnetic sensor made by authors. The methodology should respect the current normative recommendations.
10
Content available remote Typoszereg przepływomierzy elektromagnetycznych dla kanałów otwartych
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia z budowy typoszeregu przepływomierzy elektromagnetycznych przeznaczonych do małych otwartych kanałów przepływowych. Poza budową dwóch modeli przepływomierzy, efektem realizacji projektu było powstanie unikatowego środowiska programistycznego umożliwiającego zarówno projektowanie jak i badania symulacyjne opracowywanych konstrukcji przepływomierzy.
EN
The paper presents the experience gained during the design of a family of electromagnetic flow meters for small open channels. The results of the project include not only two flowmeter models but also the unique software environment for the design and numerical modeling of flowmeters.
11
Content available remote Tracer flowmeter with a conductive sensor
EN
This paper presents a research installation for developing flow measurements in open channel. A tracer technique is used where sodium chloride is applied as a tracer and a conductometric cell as a tracer sensor. Properties of the applied electrical measuring circuit, the ways of determining tracer transit time, flow rate and flow velocity are described. From conducted experiments, the expanded measurement uncertainty of flow rate is assessed as less then 6%.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badań nad metodami pomiaru strumienia objętości w kanałach otwartych. Zaprezentowano znacznikową metodę pomiaru z wykorzystaniem chlorku sodu oraz czujników konduktometrycznych jako jego detektorów. Przedstawiono również układ do pomiaru sygnałów z czujników konduktometrycznych, a także sposób wyznaczania czasu przejścia znacznika pomiędzy punktami pomiarowymi. Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły uzyskać wyniki pomiaru strumienia objętości z niepewnością na poziomie 6%.
12
Content available remote Przeglądowa ocena urządzeń do pomiaru przepływu ścieków
PL
Pomiar przepływu należy do najczęściej wykonywanych i najważniejszych pomiarów w gospodarce wodno-ściekowej. Pomiary te dokonywane są od miejsca poboru wody, aż do jej odprowadzenia w formie ścieków do oczyszczalni. Każdy obiekt gospodarki wodno-ściekowej powinien być objęty pomiarami objętości odprowadzanych ścieków, a wynika to z obowiązujących aktów prawnych: Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627 m z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. nr 130/01, poz. 1453); Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229, z późniejszymi zmianami).
EN
Flow measurement is both the most frequently performed and the most important measurement in water and sewage management. These measurements are made from the place where water is collected to its runoff in the form of wastewater. Every facility of water and sewage management should be covered by the measurements of sewage runoff volume. Knowledge of the actual volume of sewage produced is very important, because it enables the proper design, exploitation, modernization of sewerage system, pumping stations, sewage treatment plant and other objects of sewage management system. In many cases, the need of sewage flow measurement is forced by institutions which objective is environmental protection. It is also connected with other requirements, e.g. when applying for water-legal permission, fee determination connected with the entry of wastewater to sewerage system, or control of this wastewater due to the harmful substances during the direct and indirect entry of wastewater into the sewerage system.
PL
Artykuł prezentuje alternatywne metody pomiaru natężenia przepływu w kanalizacji jako drogę do obniżenia kosztów monitoringu systemu kanalizacyjnego. Przedstawione metody to: metoda rury kalifornijskiej i metoda z zastosowaniem techniki wznoszących się pęcherzyków powietrza (RABT).
EN
The paper presents alternative flow rate measurement methods in sewerage as a way to reduce the cost of sewerage systems monitoring. These methods are: method using rising air bubble technique and California Pipe Method.
EN
This paper is devoted to the problem of the appearance of a stagnation region during Karman vortex shedding. This particular phenomenon has been addressed by G. Birkhoff in his model of vortices generation. Experimental results obtained by various research methods confirm the existence of a stagnation region. The properties of this stagnation region have been described based on experimental findings involving flow visualisation and hot-wire anemometry. Special attention has been paid to the relationship between the existence of a slit in the bluff body and the size of the stagnation region. The slit takes over the role of the stagnation region as an information channel for generating vortices.
PL
Przedstawiono metodę pośredniego pomiaru strumienia cieczy przepływomierzem kolanowym, dla którego zbudowano stanowisko doświadczalne. Obliczenia numeryczne wykonano za pomocą pakietu FLUENT 6.3. Wybrane wyniki modelowania numerycznego porównano z wynikami doświadczalnymi uzyskanymi na zbudowanym stanowisku wzorcowniczym.
EN
In this paper showed, an indirect method of liquid flow measurement with the elbow flow meter, for which built an experimental set-up. Numerical calculations were account with application of FLUENT 6.3 software. The chosen numerically results compared with experimental results, obtained on built model set-up.
PL
Różne struktury przepływy powodują, że trudno jest opracować jednolity system pomiarowy do badania przepływów dwufazowych gaz-ciecz. W pracy przedstawiono system pomiarowy składający się z tomografu optycznego służący do rozpoznawania struktur pęcherzykowych. Z kolei do rozpoznawania struktur rozwarstwionych zastosowano tomograf pojemnościowy. Opisano szczegółowo budowę sytemu pomiarowego oraz przedstawiono wyniki badań.
EN
Different structures of two-phase flow inflicts that is difficult to elaborate a simple and uniform measuring system. In the paper, the measuring system including an optical tomograph used for recognition of bubble structures was described. A capacitive tomograph was applied for recognition of stratified flow. The measuring system structure was described in detail and the obtained test results were presented.
PL
W metodzie czasu przejścia dokonuje się krótkotrwałej iniekcji znacznika, a następnie rejestruje się rozkład stężenia znacznika w dwóch punktach pomiarowych rozmieszczonych w znanej odległości. Z otrzymanych rozkładów stężeń oblicza się czas przejścia medium pomiędzy punktami pomiarowymi, a następnie prędkość strugi. W przypadku, gdy sygnały pochodzące z sond są znacznie zaszumione metody wyznaczania czasów charakterystycznych podane w normie ISO 2975 dają wyniki o małej powtarzalności. Autorzy zaproponowali nową metodę wyznaczania czasów charakterystycznych, która pozwoliła na zwiększenie powtarzalności wyników pomiarów prędkości metodą czasu przejścia.
EN
The tracer method of channel flow measurement depends on the injection of the short lasted tracer to the medium in the channel. The transit time of the tracer is measured when the concentration distri-bution of the tracer in two measurement points placed in the known distance is registered. From the given concentration distribution the transit time between measurement points of the medium can be calculated and then the water velocity. In the case when the signals coming from the probes are "significantly with noise", methods for determination characteristic times given by the standard ISO 2975 give results with little repeatability. Authors proposed a new method for determination of the characteristic times. The signals coming from the tracer detectors are approximated to a model (Fig. 1). In this research three different models are used: a Gaussian-type func-tion and two modifications of Gaussian function. The characteristic times are obtained using approximated model of tracers concentration. The transit time, which is the difference between characteristic times, is used to a water velocity determination. This determination way of the transit time allows increased repeatability of the measurement results of velocity, and the value of the flow rate obtained from the method of transit time.
PL
W artykule poruszono, opierając się na rzeczywistym przypadku, problematykę przeprowadzania w warunkach przemysłowych ruchów testowych sprężarek i dmuchaw przepływowych. Pokazano typowe trudności dokonywania pomiarów związane ze skalą obiektu i ograniczeniami przestrzennymi. Podano podstawowe wymagania, co do lokalizacji przyrządów pomiarowych, opierając się na obowiązujących normach. Opisano zastosowany układ pomiaru przepływu oraz sformułowano wytyczne metodyki ruchu testowego.
EN
The paper discusses problems of initial test operation of blowers under industrial conditions, basing on the existing case. There are shown typical difficulties in taking measurements connected with the object scale and its spatial limitations. The basic requirements for localization of the measurement equipment, complying with the standards in force, are given. A flow measurement system and rules for measuring the initial operating are presented. The paper is an attempt to summarize perennial experience of the Institute of Turbomachinery Tool of the Technical University of Lodz in measurement systems for compressors and blowers. A special attention is paid to the reliability of flow measurements since this problem has been extremely difficult for many years. These difficulties are connected with a very long measurement time and bad condition of measuring instrumentation caused by wear and tear.
PL
W referacie przedstawiono potrzeby monitorowania oraz pomiaru przepływu cieczy z wykorzystaniem fali ultradźwiękowej na małych otwartych kanałach przepływowych. Omówiono zasady pomiaru przepływu cieczy tą metodą oraz jej wady i zalety. Omówiono główne źródła błędów metody ultradźwiękowej pod kątem jej aplikacji do pomiaru przepływu w małych naturalnych kanałach melioracyjnych.
EN
The paper presents the ways of ultrasonic monitoring and measurement of water flow in small natural channels. The idea of ultrasonic method for volume flow measurement is presented and its advantages and disadvantages are discussed. The main error sources, and their influence to the measurement accuracy in case of application of ultrasonic method for flow measurement in small, natural open channels are described.
20
Content available remote Laboratorium pomiaru poziomu i strumienia płynu w kanałach otwartych
PL
Poniższy artykuł opisuje projekt oraz możliwości badawcze i dydaktyczne stanowiska do pomiaru poziomu i strumienia płynu w kanałach otwartych. Stanowisko to zostało zaprojektowane pod kątem wykorzystania ultradźwiękowego przetwornika poziomu, z funkcją pomiaru strumienia płynu za pomocą przelewów mierniczych.
EN
The article below describes a project and didactic possibilities of the stand to measure the level and flow In the open canals. This stand was designed in order to take advantage of the ultrasound level measurement device, that has also a function of measuring the flow with the help of wires.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.