Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 247

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompozyty polimerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available remote Biokompozyty polimerowe na bazie polilaktydu i włókien celulozowych
PL
Badano proces wtrysku PLA z różnymi zawartościami włókien celulozowych (dwa typy) w otwartej formie wtryskowej z gniazdem w kształcie spirali Archimedesa. Oznaczono właściwości mechaniczne poszczególnych kompozytów. Stwierdzono, że proces ten nie stwarza problemów technologicznych. Właściwości mechaniczne ulegają pogorszeniu, jednak nie dyskwalifikuje to badanych materiałów do zastosowań, w których wyrób nie jest mocno obciążony mechaniczne.
EN
Two types of cellulose fibers (10-40% by mass) were mixed with polylactide by an open-ended spiral-shaped injection molding. Tensile strength, impact strength and hardness of the composites were detd. The addn. of cellulose fibers resulted in deterioration of all mech. properties of polylactide but the composites can be used in some applications where any high mech. strength of the product is required.
EN
Appropriate selection of polymeric materials enables their wide application not only in machine construction elements, suspension and interior equipment of vehicles. Simultaneously with the development of new polymer materials, the processes of their processing developed. This also applies to incremental technologies. Rapid prototyping methods using 3D printers are largely based on various types of polymer materials. Currently, 3D printing is a well-known technique for producing functional elements, especially the Melt Extrusion Polymers (MEP) method, which is the oldest of the known techniques of spatial production. The main reason of the technology is designing and then manufacturing parts for many fields, including engineering, medicine, as well as the automotive and aviation industries. The article is a review of the literature on the use of composites based on thermoplastic polymers to develop new polymer materials used for 3D printing by MEP.
PL
Odpowiedni dobór materiałów polimerowych umożliwia ich szerokie zastosowanie nie tylko w elementach konstrukcji maszyn, ale i zawieszenia oraz wyposażenia wnętrza pojazdów. Jednocześnie z opracowaniem nowych materiałów polimerowych nastąpił rozwój procesów ich przetwórstwa. Dotyczy to również technologii przyrostowych. Metody szybkiego prototypowania z zastosowaniem drukarek 3D w dużej mierze wykorzystują różnego rodzaju materiały polimerowe. Obecnie druk 3D jest dobrze poznaną techniką wytwarzania elementów funkcjonalnych, szczególnie metodą osadzania stopionego polimeru Melt Extrusion Polymers (MEP), która stanowi najstarszą spośród poznanych technik wytwarzania przestrzennego. Jej głównym celem jest projektowanie, a następnie wytwarzanie części dla wielu dziedzin, m.in.: inżynierii, medycyny, a także przemysłu motoryzacyjnego, samochodowego oraz lotniczego. Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wykorzystania kompozytów na osnowie polimerów termoplastycznych do opracowania nowych materiałów polimerowych stosowanych do druku 3D metodą MEP.
EN
As part of the work, new polymer materials were used in 3D printing, which can be used in three technologies depending on the apparatus used: Fused Filament Fabrication (FFF), Melted and Extruded Manufacturing (MEM), Melt Extrusion Polymers (MEP). As part of the work, the properties of obtained polymer composites were examined. Polylactide (PLA) was used as the matrix, and powdered natural ground fillers were used as fillers: bamboo dust (PB), cork dust (PK) and wood dust (PD). In the first part of the work, filaments were received from the tested composites using the filament preparation line made by METACHEM in Torun for use in 3D printers. Samples for mechanical tests were obtained from the filaments thus received by means of an MEP printer and after granulation by injection molding. In the next part of the work, rheological, mechanical and structural properties of obtained composites were examined. It was found that the addition of natural fillers increased the fluidity of the obtained polymeric materials in the case of composite with addition of PK even by 48.73% compared to unfilled PLA. It was also observed that the composites obtained had lower Charpy impact strength, Rockwell hardness and tensile strength. Observation of the microstructure of the composites using SEM confirmed the even distribution of natural fillers in the polymer matrix, which proves well-chosen parameters of their homogenization in the polymer matrix.
PL
Otrzymano nowe materiały polimerowe do zastosowań w druku 3D, które można wykorzystywać, zależnie od stosowanego aparatu, w trzech technologiach: Fused Filament Fabrication (FFF), Melted and Extruded Manufacturing (MEM), Melt Extrusion Polymers (MEP). Zbadano właściwości wytworzonych kompozytów polimerowych. Jako osnowę zastosowano polilaktyd (PLA), a w charakterze napełniaczy użyto sproszkowanych w postaci pyłu naturalnych cząstek: bambusa (PB), korka (PK) oraz drzewnych (PD). Z badanych kompozytów otrzymano filamenty z wykorzystaniem zaprojektowanej i wykonanej przez METACHEM w Toruniu linii do wytwarzania filamentu stosowanego w drukarkach 3D. Z tak uzyskanych filamentów wykonano próbki do badań mechanicznych za pomocą drukarki MEP oraz, po zgranulowaniu, metodą wtryskiwania do formy. Zbadano właściwości reologiczne, mechaniczne oraz strukturalne otrzymanych kompozytów. Stwierdzono, że dodatek naturalnych napełniaczy spowodował zwiększenie płynności materiałów polimerowych, w wypadku kompozytu z dodatkiem PK nawet o 48.73% w stosunku do płynności nienapełnionego PLA. Stwierdzono, że otrzymane kompozyty wykazywały mniejsze: udarność według Charpy'ego, twardość według Rockwella oraz wytrzymałość przy rozciąganiu. Obserwację mikrostruktury badanych kompozytów za pomocą SEM potwierdziły równomierny rozkład cząstek naturalnych napełniaczy w osnowie polimerowej, co świadczy o dobrze dobranych parametrach procesu ich homogenizacji.
EN
The mechanical properties of composites based on polyamide 6 (PA6), polyamide 66 (PA66) and polyphthalamide (PPA) reinforced with fiberglass were tested. Flexural strength, Shore and Rockwell hardness and also notched and without a notch impact strength according to Charpy were determined. The best results of the strength tests were observed for the PA66 composite with 35 wt % fiberglass. The analyzed composite materials can be successfully used in the production of substitutes for machine elements made of metal.
PL
Zbadano właściwości mechaniczne kompozytów na bazie poliamidu 6 (PA6), poliamidu 66 (PA66) oraz poliftalamidu (PPA) wzmocnionych włóknem szklanym. Oznaczono wytrzymałość na zginanie, udarność wg Charpy’ego z karbem i bez karbu, twardość Shore’a oraz Rockwella. Najlepsze właściwości wytrzymałościowe wykazywał kompozyt PA66 z udziałem 35% mas. włókna. Oceniane materiały kompozytowe z powodzeniem mogą być stosowane do produkcji zamienników elementów maszyn wykonanych z metali.
EN
The mechanical properties of two uniaxially stretched polylactides have been studied: the polylactide with reduced density of entanglements of macromolecules and with equilibrium density of entanglements. It has been shown that plastic deformation is easier in a partially disentangled polymer. Thus, this polymer was used to form an all-polymer composite by blending it with a second molten polymer: poly(butylene succinate) or polystyrene. During mixing, polylactide fibers were produced that strengthened the prepared composite.
PL
Oceniano właściwości mechaniczne podczas jednoosiowego rozciągania dwóch rodzajów polilaktydu: ze zmniejszoną gęstością splątań makrocząsteczek i z równowagową gęstością splątań. Wykazano, że częściowo splątany polimer łatwiej ulega deformacji plastycznej. Z tego względu użyto go do wytworzenia kompozytu całkowicie polimerowego w wyniku zmieszania z drugim stopionym polimerem – poli(bursztynianem butylenu) lub polistyrenem. Podczas mieszania polimerów powstawały włókna polilaktydowe wzmacniające wytworzony kompozyt.
6
Content available Polypropylene matrix composite with charcoal filler
EN
Purpose: The aim of the article is to present the thermal, electrical and mechanical properties of the produced polymer composites with a filler in the form of charcoal powder. Design/methodology/approach: The tests were carried out on samples of pure polypropylene (PP) and polymer composites, the matrix of which is polypropylene (PP), and the filler was charcoal powder with a volume fraction of 10%, 20%, 30%, 40% and 50%. The tested polymer composites in the form of granules were produced by extrusion, and then standardised test profiles were made by injection moulding. Findings: The hardness of the tested composites was determined by the Shore D method, the grain size distribution of the filler used was determined using the laser method and its thermal stability was tested using the TGA thermogravimetric analysis. The volume and surface resistivity were also determined and the density was determined. It was found that the charcoal powder used as a filler is characterised by high thermal stability - up to 600°C - and with an increase in its volume share in the polymer matrix, the hardness and density of the produced composites increases. Practical implications: The tested composites can be used as structural composites for complex elements requiring high hardness and strength. Originality/value: The research results indicate the possibility of using charcoal as a filler in polymer matrix, which, due to its low production cost, may be an alternative to expensive carbon fillers.
EN
The article presents the possibilities of using girders made of plastics in hall covering structures in comparison with girders made of traditional materials, such as steel and wood, commonly used in civil engineering. Profiles made of polymers reinforced with glass fibre with the pultrusion method show enormous potential in the construction business. Until today polymers have been used as construction materials only occasionally despite the numerous benefits they offer, such as improved durability in aggressive environments and smaller weight in comparison with traditional materials, to mention but a few of their flag advantages. Polymer composites have a relatively low resistance to high temperatures, especially fire has a very negative influence on them.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie możliwości przekrycia budynku hali dźwigarami wykonanymi z tworzyw sztucznych na tle dźwigarów wykonanych z tradycyjnych i powszechnie stosowanych w budownictwie materiałów, jakimi są stal i drewno. Profile wykonane z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym metodą przeciągania (pultruzji) mają ogromny potencjał w branży budowlanej. Materiał ten do dnia dzisiejszego ma niewielkie zastosowanie jako materiał konstrukcyjny a posiada z pewnością wiele zalet, wśród których flagowymi są znacznie lepsza trwałość w środowiskach agresywnych i niższy ciężar w stosunku do tradycyjnych materiałów. Kompozyty polimerowe wykazują względnie niską odporność na działanie wysokich temperatur, chodzi tu przede wszystkim o negatywny wpływ ognia.
PL
Powierzchnię próbek kompozytów wykonanych z impregnowanego włókna węglowego oczyszczono trzema środkami czyszczącymi (aceton, Priomat i Mould Cleaner), a następnie naniesiono na nie dwie warstwy lakieru poliuretanowego i suszono w 20°C. Ocenę właściwości mechanicznych powłok przeprowadzono, stosując test zarysowania diamentowym wgłębnikiem Rockwella. Badanie otrzymanych zarysowań przeprowadzono za pomocą mikroskopu optycznego i przez pomiar emisji akustycznej. Zastosowane 3 sposoby przygotowania powierzchni podłoża pozwoliły na uzyskanie podobnej odporności mechanicznej i adhezji powłki. Nieco lepsze wyniki uzyskano dla specjalistycznych środków czyszczących Priomat i Mould Cleaner niż dla acetonu.
EN
Me₂CO, a polyvinylbutyrate-based cleaner (Priomat) and a com. mold cleaner were used for cleaning the impregnated C fiber-reinforced composites, covered then with 2 layers of polyurethane varnish and dried at 20°C. The mech. properties of the coatings were assessed by a scratch test using a Rockwell diamond indenter. The obtained scratches were examd. by using an optical microscope and by measuring the acoustic emission. Slightly better results were obtained for the Priomat cleaner and mold cleaner than for Me₂CO.
PL
Przeanalizowano zależność właściwości piezoelektrycznych kompozytów izotaktycznego polipropylenu (i-PP) z modyfikowanym montmorylonitem (MMT) od struktury i właściwości mechanicznych wytworzonej folii oraz od zawartości napełniacza. Wprowadzenie napełniacza mineralnego w postaci MMT do i-PP pozwoliło na wytworzenie metodą wytłaczania folii o strukturze komórkowej, co zostało potwierdzone badaniami za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Jednoosiowa orientacja folii wpłynęła na wzrost stopnia jej krystaliczności. Po spolaryzowaniu w polu elektrycznym o dużym natężeniu (ok. 100 V/µm) folie wykazywały właściwości piezoelektryczne. Trwałość otrzymanych elektretów oceniano na podstawie napięcia piezoelektrycznego mierzonego w czasie przechowywania folii w temperaturze pokojowej. Stwierdzono, że struktura komórkowa folii oraz wzrost stopnia krystaliczności wpływa na zwiększenie wartości stałej piezoelektrycznej ładunkowej d33 w porównaniu z wartością d33 czystego i-PP. Uzyskane wartości stałej d33 w obszarze większych i mniejszych naprężeń badanych próbek są prawie dwukrotnie większe niż w wypadku litej folii PVDF [poli(fluorek winylidenu)] oraz folii i-PPnieorientowanej. Stosunkowo mało skomplikowana technologia wytwarzania folii kompozytowych stwarza możliwość ich wykorzystania do budowy czujników nacisku szerokiego zastosowania.
EN
The effect of the structure, mechanical properties and filler content of isotactic polypropylene (i-PP)/modified montmorillonite (MMT) composite films on their piezoelectric properties was investigated. The introduction of MMT mineral filler into the i-PP allowed to produce the films with cellular structure, confirmed by scanning electron microscopy (SEM), using extrusion method. The uniaxial orientation of the film increased its degree of crystallinity. After polarization in an electric field of intensity ca. 100 V/μm the films showed piezoelectric properties. The stability of obtained electrets was evaluated based on piezoelectric voltage measured during the storage of films at room temperature. The cellular structure and increase in crystallinity degree of the films influenced the increase in piezoelectric charge coefficient d33 compared to neat i-PP. The d33 values obtained under higher and lower stresses of tested specimens are almost twice higher than those determined for solid (compact) poly(vinylidene fluoride) (PVDF) film and non-oriented i-PP film. This opens up the possibility of application of the obtained composite films for pressure sensors with wide applicability due to the relatively not complicated manufacturing method.
PL
Przedstawiono aktualną wielkość produkcji w Europie kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami szklanymi lub włóknami węglowymi z uwzględnieniem kierunków rozwoju i metod ich wytwarzania. Podano przykłady rozwiązywania narastających w ostatnich latach problemów efektywnego recyklingu kompozytów polimerowych z włóknami węglowymi. Omówiono też obowiązujące w Unii Europejskiej regulacje prawne dotyczące tej problematyki.
EN
The paper presents current production volume of polymer composites reinforced with carbon or glass fibers in Europe as well as trends in the methods of their manufacture. The ways to solve the problems connected with effective recycling of carbon fiber reinforced composites, which has become a growing challenge, as well as the existing European Community regulations in this area have been discussed.
EN
Boron nitride (BN) is very promising particulate fillers for production of polyurethane (PUR) composites dedicated to thermally conductive materials in electronic devices. Composites containing polyurethane-based matrices filled with BN were prepared. The effect of the filler content on the mechanical (the compressive strength), physical (process parameters, the density) and thermal properties (thermal conductivity) of the final composite material were determined. Foams obtained were characterized in terms of their process parameters such as: cream time, gel time and tack-free time. The mechanical properties of the composites were improved (compressive strength increased about 40% reached at very low filler content 3 wt % of BN), and the relative increase of thermal conductivity, as compared to the matrix, was about 8%. It was concluded that BN can be used as a filler to obtain rigid PUR foams having the characteristics of thermal conductive material.
PL
Określono wpływ zawartości cząstek azotku boru (BN) w kompozytach poliuretanowych (PUR) na ich wytrzymałość na ściskanie, gęstość oraz właściwości termiczne. Wyznaczono parametry procesowe uzyskanych pianek PUR, takie jak: czas kremowania, czas żelowania i czas suchego lica. Właściwości mechaniczne kompozytów były o ok. 40% lepsze niż osnowy PUR, przy bardzo małej zawartości napełniacza – 3% mas., a względny wzrost przewodności cieplnej wynosił około 8%. Stwierdzono, że cząstki BN można stosować jako napełniacz w celu uzyskania termoprzewodzących sztywnych pianek PUR.
EN
The rheological properties of the composites of polypropylene (PP) with a new natural powder hybrid filler – carbonate-silicate rock called opoka – were investigated. Opoka rock is industrial waste originating (as a subsieve fraction) from the production of sorbents used in water treatment processes. The effect of opoka addition (1, 5 and 10 wt %) on the processability of PP was determined during the extrusion process using an in-line measuring stand. The testing instrument was an extruder rheometer equipped with a rheological measuring head with exchangeable dies. Cylindrical measuring dies with a radius of 1.5 mm and a length of L = 20, 30, 40 and 50 mm, respectively, were used in the measurements. The rheological parameters of the composites were determined based on the Ostwald-de-Waele power--law model at a temperature of 230 °C. The effect of the addition of opoka on the extruder operating characteristic, flow curves, viscosity curves, and the values of power law index (n), consistency factor (K), mass flow rate (MFR) and volume flow rate (MVR) have been determined.
PL
Badano właściwości reologicznych kompozytów polipropylenu (PP) z nowym, naturalnym, proszkowym napełniaczem hybrydowym – skałą węglanowo-krzemionkową zwaną opoką, stanowiącą odpad przemysłowy powstający podczas produkcji sorbentów (frakcja podsitowa), stosowanych w procesach oczyszczania wody. Wpływ dodatku opoki (1, 5 i 10 % mas.) na przetwarzalność PP określano na stanowisku pomiarowym typu in-line w procesie wytłaczania. Urządzenie badawcze stanowił reometr wytłaczarkowy z reologiczną głowicą pomiarową z wymiennymi dyszami. W pomiarach zastosowano cylindryczne dysze pomiarowe o promieniu R = 1,5 mm i długości L = 20, 30, 40 i 50 mm. Parametry reologiczne kompozytów wyznaczano na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de-Waele w temp. 230 °C. Określano wpływ dodatku opoki na charakterystykę pracy wytłaczarki, przebieg krzywej płynięcia oraz krzywej lepkości, a także wartości wykładnika płynięcia (n), współczynnika konsystencji (K), masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) oraz objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR).
EN
In this paper, the impact of milling process parameters on the roughness of surface of glass and carbon fiber reinforced plastics was analyzed. The influence of feed per tooth, cutting speed and depth of cut on selected surface roughness parameters was determined. It was found that the surface roughness after milling carbon fiber reinforced plastics was greater compared to the surface of glass fiber reinforced plastics.
PL
Przeanalizowano wpływ parametrów technologicznych frezowania na chropowatość powierzchni kompozytów polimerowych z włóknami szklanymi i węglowymi. Określono wpływ posuwu na ostrze, prędkości skrawania i głębokości skrawania na wybrane parametry chropowatości powierzchni. Stwierdzono, że po frezowaniu chropowatość powierzchni kompozytów polimerowych z włóknami węglowymi była większa niż powierzchni kompozytów z włóknami szklanymi.
EN
Purpose: Carbon nanotubes are used in composite materials due to the improvement of (including tribological) properties of composites, especially thermoplastic matrix composites. This demonstrates the potential of CNTs and the validity of research on determining the impact of this type of reinforcement on the composite materials under development. Design/methodology/approach: The article presents selected results of research on polymer composites made of C.E.S. R70 resin, C.E.S. H72 hardener with the addition of a physical friction modifier (CNTs) with a percentage by volume of 18.16% and 24.42%, respectively, which also acts as a reinforcement. The produced material was subjected to hardness measurements according to the Shore method and EDS analysis. The study of abrasive wear in reciprocating movement was carried out using the Taber Linear Abraser model 5750 tribotester and a precision weight. The surface topography of the composite material after tribological tests was determined using scanning electron microscopy (SEM). Some of the mentioned tests were carried out on samples made only of resin, used as the matrix of the tested polymer composite. Findings: Carbon nanotubes used in polymer matrix composites, including bisphenol A/F epoxy resin have an influence on the tribological properties of the material. The addition of carbon nanotubes contributed to a 24% increase in the Ra parameter relative to pure resin, to a level corresponding to rough grinding of steel. Research limitations/implications: The results of the tests indicate the need to continue research in order to optimize the composition of composites in terms of operating parameters of friction nodes in broadly understood aviation. Originality/value: The analysed literature did not find any studies on the impact of the addition of carbon nanotubes on epoxy resins based on bisphenol A/F. Due to the wide scope of application of such resins, the properties of such composite materials in which carbon nanotubes are the reinforcing phase have been investigated.
PL
W pracy podjęto problem możliwości wykorzystania cyfrowej korelacji obrazu do oceny zmian właściwości mechanicznych kompozytu polimerowego z dodatkiem grafenu (1% wag) w postaci płatków. Próbki do próby jednoosiowego rozciągania zostały wytworzone w procesie selektywnego spajania laserowego z cząstek proszku poliamidu i grafenu wielopłatkowego. W przeprowadzonych testach przy wykorzystaniu systemu trójkamerowego rejestrowano zmienny rozkład odkształceń w heterogonicznym materiale kompozytu PA-G. Opracowane w procesie ewaluacji mapy – w szczególności odkształceń stycznych pozwoliły sformułować wnioski odnośnie wpływu obciążenia osiowego na zachowanie PA-G w czasie w obszarze polimerowej osnowy, aglomeratów grafenowych i ich interfejsu. Przeprowadzone badania pokazały, że technika cyfrowej korelacji obrazu stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych testów mechanicznych przy określaniu właściwości nowych kompozytów heterogenicznych, a w szczególności kompozytu poliamid-grafen. Obserwacja w trybie rzeczywistym zmian w mapie materiału umożliwia przeprowadzenie szczegółowych analiz złożonych aspektów mikromechanicznych.
EN
The problem of the possibility of using digital image correlation to assess changes in the mechanical properties of a polymer composite with the addition of graphene (1% by weight) in the form of flakes was taken up in the paper. Samples for uniaxial tensile testing were produced by selective laser sintering from polyamide powder particles and multi-flake graphene. In the tests carried out using the three-camera system, a variable strain distribution was recorded in the heterogenic PA-G composite material. Maps developed in the evaluation process – in particular, tangential deformations – allowed to conclude the impact of axial load on PA-G behaviour in time in the area of the polymer matrix, graphene agglomerates, and their interfaces. The research showed that the digital image correlation technique is a perfect complement to traditional mechanical tests when determining the properties of new heterogeneous composites, in particular, polyamide-graphene composite. Real-time observation of changes in the material map allows for a detailed analyzes of complex micromechanical aspects.
17
Content available remote Examinations of structure and properties of polymer composite with glass fiber
EN
The article discusses the results of research on the structure and mechanical properties of polypropylene composites with glass fiber. The samples for the examinations were made using a Krauss-Maffei (KM65 - 160C1) screw injection molding machine. The investigations encompassed composites with a polypropylene matrix which contained 30 and 50% glass fiber (GF). Part of the material was processed by heat treatment in the form of annealing. The crystal structure of the samples was analyzed on a wide-angle X-ray diffractometer - Seifert 3003 T-T. In most of the obtained diffraction patterns a few strong diffraction reflexes can be seen. They were identified as reflections derived from polypropylene polymorphs: α (monoclinic), β (hexagonal) and from the smectic phase of polypropylene. Dynamic mechanical analysis (DMA) tests were performed on a DMA 242 Netzsch instrument under the mode of a 3-point bending clamp with an oscillatory frequency of 3.0 Hz. The transition to the glassy state is the most evident for polypropylene. In the case of polypropylene composites, the transition to the glassy state is less evident. The largest tendency of the storage modulus value as a function of temperature to decrease was noted for polypropylene and the smallest for the polypropylene composite with a 50% glass fiber content. Higher values of storage modulus E′ were noted after annealing. For all the samples, glass transition temperature Tg decreases after annealing. Investigations of the mechanical properties of the studied composites were also performed: tensile strength testing, Young's modulus, hardness and impact test. In each case the addition of glass fiber caused an increase in mechanical properties. More over, it can be noted that the values of the mechanical properties of PP/GF composites after annealing are higher than those of PP/GF composites before annealing. Both the Vicat softening temperature as well as heat deflection temperature are higher for the samples after annealing. SEM micrographs show the mechanism of breakage of the glass fibers and damage of the matrix material. During observation of the fractures, no significant fiber pullout from the polymer matrix was noted. This demonstrates the good adhesion of the glass fiber to the matrix.
PL
Omówiono wyniki badań struktury i właściwości mechanicznych kompozytu polipropylenu z włóknem szklanym. Próbki do badań wykonano na wtryskarce ślimakowej Krauss - Maffei (KM65 - 160C1). Badaniom poddano kompozyty na osnowie polipropylenu, które zawierały 30 i 50% włókna szklanego. Część materiału poddano obróbce cieplnej polegającej na wygrzewaniu. Strukturę krystaliczną próbek analizowano na dyfraktometrze rentgenowskim Seifert 3003 T-T. Na większości otrzymanych dyfraktogramach można zaobserwować kilka silnych refleksów dyfrakcyjnych. Zidentyfikowano je jako refleksy pochodzące od odmian polimorficznych polipropylenu: α (jednoskośna), β (heksagonalna) oraz fazy smektycznej polipropylenu. Dynamiczne właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie polipropylenu badano na aparacie do badań dynamicznych DMA 242 firmy Netzsch. Przejście w stan szklisty jest najbardziej widoczne dla polipropylenu. W przypadku kompozytów polipropylenu przejście w stan szklisty jest mniej widoczne. Największą tendencję obniżenia wartości modułu zachowawczego w funkcji temperatury odnotowano w przypadku polipropylenu, a najmniejszą w przypadku kompozytu polipropylenu zawierającego 50% włókna szklanego. Po wygrzewaniu zauważono wyższe wartości modułu zachowawczego. Dla wszystkich próbek zarejestrowano obniżenie wartości temperatury zeszklenia Tg po wygrzewaniu. Wykonano również bada-nia właściwości mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga, twardość i udarność. W każdym przypadku wraz ze wzrostem zawartości włókna szklanego w kompozycie wzrastają własności mechaniczne. Ponadto, wygrzewanie prowadzi do uzyskania korzystniejszych właściwości mechanicznych badanych kompozytów. Zarówno temperatura mięknienia wg Vicata, jak i wartości temperatury pod obciążeniem (HDT) są wyższe dla próbek po wygrzewaniu. Mikrofotografie SEM przedstawiają mechanizm uszkodzenia włókien szklanych oraz materiału osnowy. Podczas obserwacji przełomów nie zauważono znaczącego wyciągania włókien z polimerowej osnowy. Świadczy to o dobrej adhezji włókien szklanych z polimerową osnową.
PL
W artykule przedstawiono etapy rozwoju lotniczych rejestratorów lotu. Wymagania dotyczące zdolności tych urządzeń do przetrwania katastrofy lotniczej określone w kolejnych dokumentach normatywnych są coraz wyższe. Obecnie są nadal eksploatowane „czarne skrzynki” zamontowane w statkach powietrznych, nawet kilkadziesiąt lat temu. Parametry określające zdolność ich obudowy do ochrony układów rejestrujących i nośników zapisanych informacji są zgodne ze stanem prawnym określonym przez normy TSO obowiązujące w czasie ich wprowadzania do eksploatacji. Są to urządzenia nadal zdatne, jednak ich odporność (na działanie sił dynamicznych i statycznych oraz intensywną wymianę ciepła podczas pożaru) jest zwykle nieco niższa niż konstrukcji współczesnych. Zwrócono uwagę na możliwość zastosowania powłok ablacyjnych, mogących w zasadniczy sposób podwyższyć odporność termiczną urządzeń już eksploatowanych. Zastosowanie kompozytowych materiałów ablacyjnych pozwala na konstruowanie kapsuł ochronnych o wyższych parametrach użytkowych (cieplnych i mechanicznych) od standardowych, pasywnych osłon termicznych.
EN
In this paper, the evolution of the Flight Data Recorders (FDR) is presented. Survivability requirements become higher and higher in consecutive standards. Nowadays, the ‘black boxes’ installed even several years ago are still in operation. They were designed in accordance with the regulations, which were in force at that time. Those FDRs are still useful and proficient but their resistance to impact shock, penetration force and thermal flux neither meets the current Technical Standard Orders, crash worthiness standards, nor the minimum operational performance specification. In this contribution, ablative composite materials are proposed to improve thermal protection of currently operated FDRs. Additionally, composite materials allow engineers to design protective cases having better thermal and mechanical properties.
PL
Celem pracy była modyfikacja żywicy epoksydowej (Epidian 5) tworzywami termoplastycznymi (PMMA, PAB PVC, ABS, PC lub PB) i sprawdzenie wpływu tych modyfikacji na właściwości wytrzymałościowe żywicy. Do usieciowania każdej kompozycji użyto tego samego utwardzacza - trietylenotetraamine (Z1). Przygotowywano i testowano serię kompozycji zawierającej 5 albo 10% wag. termoplastu. Na podstawie wyników porównano wpływ dodatku wybranych polimerów termoplastycznych na właściwości żywicy epoksydowej. Sposób zmieszania żywicy i termoplastu był dobierany indywidualnie do modyfikatora. Oznaczono właściwości wytrzymałościowe takie jak: udarność, współczynnik krytycznej intensywności naprężeń (Kc) oraz odporność na trójpunktowe zginanie wraz z modułem sprężystości przy zginaniu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najlepsze właściwości mechaniczne wykazują kompozyty zawierające PC lub PB.
EN
This article describes the mechanical properties comparison of epoxy resin/thermoplasiic polymer system. For the preparation of composites thermoplastic modifier: PMMA, PAB, PVC, PC and PB were used. Polymeric modifiers were incorporated in epoxy resin using specific method for each polymer. All composites contained 5 or 10% w/w of polymeric modifier were cured at room temperature using triethylenetetramine as a curing agent. For all obtained composites fracture toughness and flexural properties were determined. It was found that the best mechanical properties exhibit composites containing polycarbonate or polybutadiene as a polymeric additive.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono wiedzę teoretyczną związaną z degradacjami mechanicznymi kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem ciągłym oraz ich połączeń mechanicznych. Przedstawiono charakterystykę degradacji mechanicznych w kompozytach włóknistych oraz opisano typowe degradacje mechaniczne występujące w tego typu materiałach, do których należą: imperfekcje spoiwa, delaminacje, zniszczenie włókien. Opisano również modele zniszczeń połączeń mechanicznych kompozytów. W ramach tych treści przedstawiono przyczyny uszkodzeń oraz wyniki w postaci uszkodzeń kompozytów w połączeniu nitonakrętkowym, w oparciu o dwa typy połączeń – pojedyncza i podwójna zakładka. Porównane zostały postacie zniszczeń oraz wykazano różnice pomiędzy nimi.
EN
The first part of the paper presents the theoretical knowledge related to the mechanical degradation of Fiber Reinforced Polymers (FRP) composites and their mechanical connections. The characteristics of mechanical degradations in fibrous composites are described and typical mechanical degradations occurring in these materials, including: matrix imperfections, delamination and fibres destruction. It also describes modes of damage mechanical joints of composites. This section presents the causes of the damage and the mechanisms of destructions. In the second part of the publication shows composite damage results in a rivet nut connections, based on two connection types – single and double tab. Failure modes were compared and showed differences between them.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.