Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  naprężenia spawalnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wstępna analiza wpływu obróbki niskoenergetyczną plazmą na poziom naprężeń wewnętrznych spawanej blachy ze stali S355
EN
In this paper the finite element method (FEM) for numerical modeling of bracket type elements obtained by welding was presented. The use of active points for optimization of calculation and reduction maximum stress values accumulated in small areas of the model element, and thus obtaining more uniform distribution, was described.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie metody elementów skończonych (MES) do modelowania numerycznego części typu wspornik wykonanego spawaniem. Opisano możliwość wykorzystania punktów aktywnych naprężeń do optymalizacji obliczeń, w wyniku czego zmniejszeniu ulegają obliczone wartości naprężeń maksymalnych, skumulowanych w niewielkich obszarach modelowanego elementu, a tym samym uzyskanie bardziej równomiernego ich rozkładu.
3
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 2
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymaganiami jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
4
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 1
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymagań jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
5
Content available remote Some Technological Features of Welding While Building of the Ammonia Tanks
PL
Omówiono czynniki związane z naprężeniowym pękaniem korozyjnym podczas eksploatacji zbiorników do przechowywania amoniaku. Przedstawiono szczegóły technologii spawania mające na celu zapewnienie maksymalnej trwałości tych zbiorników, metody zmniejszenia naprężeń spawalniczych w ich konstrukcji i nieniszczące metody pomiaru naprężeń własnych po odprężaniu konstrukcji.
EN
The article discusses factors connected with the stress corrosion cracking of ammonia storage tanks and presents the details of a welding technology ensuring the obtainment of the maximum service life of these tanks.
6
Content available remote Numerical analysis of MIG welding of butt joints in aluminium alloy
EN
Analyses based on FEM calculations have significantly changed the possibilities of determining welding strains and stresses at early stages of product design and welding technology development. Such an approach to design enables obtaining significant savings in production preparation and post-weld deformation corrections and is also important for utility properties of welded joints obtained. As a result, it is possible to make changes to a simulated process before introducing them into real production as well as to test various variants of a given solution. Numerical simulations require the combination of problems of thermal, mechanical and metallurgical analysis. The study presented involved the SYSWELD software-based analysis of MIG welded butt joints made of 5251 aluminium alloy sheets. The analysis of strains and the distribution of stresses were carried out for several different cases of fixing elements and for different times of releasing elements welded.
PL
Analizy bazujące na obliczeniach metodą elementów skończonych znacznie zmieniły możliwości określania odkształceń spawalniczych i naprężeń na wczesnym etapie projektowania produktu i opracowywania technologii spawania. Takie podejście do projektowania pozwala na uzyskanie znaczących oszczędności w zakresie kosztów przygotowania produkcji jak również obniżenia kosztów związanych z procesami korekcji odkształceń spawalniczych po procesie spawania oraz nie pozostaje bez znaczenia w kwestii własności użytkowych uzyskanych połączeń spawanych. Istnieje zatem możliwość wprowadzania zmian w procesie, zanim dokonane zostaną zmiany w procesie wytwarzania jak również testowania różnych wariantów danego rozwiązania. Symulacje numeryczne wymagają połączenia zagadnień z zakresu analizy termicznej, mechanicznej i metalurgicznej. W prezentowanej pracy przeprowadzono analizę za pomocą oprogramowania SYSWELD, złączy doczołowych blach ze stopu aluminium 5251 spawanych metodą MIG. Analiza odkształceń oraz rozkładu naprężeń została przeprowadzona dla kilku różnych przypadków mocowania elementów do spawania i czasów uwolnienia elementów z zamocowania.
EN
In work is presented a method of calculating elasto-plastic states in thermally loaded rods, which takes into account phase transformations that occur during surfacing by welding. Kinetics of phase transformations during heating and cooling is limited by temperature values at the beginning and at the end of austenitic transformation, while the progress of phase transformations during cooling is determined on the basis of TTT-welding diagram, basing on Johnson-Mehl-Avrami-Kolomogorov law for diffusional transformations and Koistinen-Marburger for martensitic transformation. Stress state of a bar subjected to thermo-mechanical loads is described assuming the planar cross section hypothesis and using integral equations of stress equilibrium of a bar as well as simple Hook’s law. Dependence of stresses from strains is assumed on the basis of tensile curves of particular structures, taking into account the influence of temperature. Computations of strains and stresses are investigated in a rod made of S235 steel, loaded by thermal fields generated by a point welding heat source of different intensities. The analysis of origination and development of plastic strains is carried out. In order to verify correctness of the model, experimental tests are carried out on a rod made of S235 steel surfaced with GMA method with geometry and welding parameters assumed in numerical simulations. Residual stresses, calculated taking into account phase transformations and for homogenous material model, are compared with experimental results.
PL
W pracy przedstawiono sposób obliczeń stanów sprężysto - plastycznych w prętach obciążonych cieplnie, z uwzględnieniem przemian fazowych zachodzących podczas napawania. Kinetykę przemian fazowych podczas nagizewania i chłodzenia limitują wartości temperatur początku i końca austenityzacji. natomiast postęp przemian podczas chłodzenia jest określony w oparciu o spawalniczy wykres ciągłego chłodzenia stali (CTPc-S). bazując na prawach Johnsona-Mehla-Avramiego-Kołomogorova (JMAK) w odniesieniu do przemian dyfuzyjnych i Koistinena-Marburgera dla martenzytycznej. Stan naprężenia pręta poddanego działaniu obciążeń cieplno-mechanicznych opisano przyjmując hipotezę płaskich przekrojów oraz korzystając z całkowych równań równowagi pręta Zależności naprężeń od odkształceń przyjęto na podstawie krzywych rozciągania poszczególnych struktur z uwzględnieniem wpływu temperatury. Wykonano obliczenia pola temperatury, przemian fazowych, odkształceń i naprężeń płaskownika wykonanego ze stali S235, obciążonego punktowym spawalniczym źródłem ciepła o różnej intensywności. Przeprowadzono analizę powstawania i rozwoju odkształceń plastycznych. W oelu weryfikacji poprawności modelu przeprowadzono badania doświadczalne płaskownika wykonanego ze stali S235 napawanego metodą GMA. o geometrii i parametrach napawania przyjętych w symulacjach numerycznych. Porównano naprężenia własne obliczone z uwzględnieniem przemian fazowych oraz dla modelu materiału jednorodnego z wynikami badań doświadczalnych.
EN
The article presents the influence of stresses related to the upset of plasticization zone as well as stresses at grain level and at crystal level on the static strength and fatigue strength depending on the type of steel. The mechanisms of stress formation on a macro scale were analysed, together with the influence of sheet stretch before welding, rolling stresses, the length of welds, the sequence of depositing beads, welding sequence, the type of support, welding methods and the type of deposited metal on welding distortions. The authors presented a relationship between distortions on cooling and on heating stages in the welding thermal cycle. The practical arrangements for the control of longitudinal and angular distortion were discussed. As examples were shown welded I-beams, concrete pumps, bay bridge, the ship`s hull and superstructure of National Stadium in Warsaw. This practical experiences were confirmed by magnetic tests of welding stresses.
EN
The paper describes the process of reduction of welding residual stresses by the application of a pressure test at which acoustic emission (AE) pulses are recorded to monitor the plasticization of the material, which guarantees the proper reduction of stresses after unloading of the vessel. Specimens with deposited welds were tensile loaded, strains were measured and AE pulses recorded. Tests have also been performed on pressure vessels with remelted zones on their shells with simultaneous recording of pressure, hoop strain and AE signals. The results confirmed that the RMS value of AE can be used for monitoring of the mechanical stress relieving process, as it sharply increases when reaching by the vessel material the 0.5 % plasticization.
PL
W artykule opisano proces redukcji naprężeń spawalniczych występujących w zbiornikach poprzez wykorzystanie próby ciśnieniowej. Zastosowano emisje akustyczną do monitorowania stanu plastycznego materiału jako czynnika warunkującego stopień redukcji naprężeń spawalniczych. Wstępne badania przeprowadzono na płaskich elementach spawanych, które obciążano różnymi siłami rozciągającymi i jednocześnie rejestrowano przebieg odkształceń i występującą emisję akustyczną. Badania weryfikowano na rzeczywistych zbiornikach, w których naprężenia technologiczne wywołano przez odpowiednie przetopienie ścianki. Naprężenia wywołano przez powolne zwiększanie ciśnienia wewnątrz zbiorników. Rejestrowano: przebieg ciśnienia., odkształcenia przy pomocy tensometrów oporowych oraz mierzono zmiany emisji akustycznej. Stwierdzono, że najskuteczniej przebieg odkształcania plastycznego mierzy się poprzez wyznaczenie wartości skutecznej impulsów emisji akustycznej (RMS). Stwierdzono wyraźne zmiany przebiegu RMS podczas osiągnięcia granicy plastyczności stali w ściankach zbiornika. (odkształcenie plastyczne 0.5%), przez co pomiary RMS można zastosować do monitorowania procesu odprężania mechanicznego.
PL
Podczas spawania sworzni (łączników sworzniowych z główką) dźwigar stalowy przeznaczony do zastosowania jako podstawowa część belki zespolonej ulega deformacjom spowodowanym między innymi skróceniem pasa górnego dźwigara. Zjawisko to powoduje zmniejszenie się podniesienia wykonawczego, co jest niejednokrotnie utrudnieniem dla wykonawców konstrukcji. Referat przedstawia wyniki wykonanych badań doświadczalnych wraz z próbą ich teoretycznego opisania, które umożliwią rozpoznanie tego zjawiska. Wykonano badania polegające na pomiarze skrócenia blach pod wpływem przyspawania do blachy łączników sworzniowych.
EN
This work consists of report from experimental research on influence of welding headed studs to steel plates on its shortening. This effect will result in increasing deflection of girder caused by welding stresses which will occur around stud's collar. During research two specimens were examined what allowed to establish the value of virtual local temperature load in FE model. Alternatively, this load can be changed to uniform temperature load acting on the flange surface according to ratio of area of studs to total flange area. It allows to predict deflection of real structures during execution stage and eventually to avoid its increased deformation. Besides experimental study, basic ideas are shown in this article and they can be used as base for further investigations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.