Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  color
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę umiejętnego posługiwania się kolorem w architekturze. W olbrzymim skrócie na podstawie opracowania W. Kandinskiego O duchowości w sztuce przedstawiono, jak do tematu koloru podchodzono w Bauhausie. Następnie, posługując się abstrakcyjną kompozycją malarską, nieprzedstawiającą konkretnych kształtów ani tematów, poddając ją zabiegom zmieniającym zachodzące w niej relacje barwne, podjęto próbę sprawdzenia i potwierdzenia myśli sformułowanych przez Kandinskiego. Prezentowane ilustracje oraz przynależne im komentarze w intencji autora przybliżyć mają omawiane zagadnienie czytelnie oraz w miarę możliwości w obiektywnym stopniu, z ukierunkowaniem na stosowanie koloru w architekturze współczesnej.
EN
The aim of the article is to draw attention to the need for skillful use of color in architecture. On the basis of W. Kandinski’s study Concerning the Spiritual in Art , the Bauhaus approach to color was briefly presented. Then, using an abstract painting composition which did not represent specific shapes or themes and subjecting it to changes of the color relations, an attempt was made to verify and confirm the thoughts formulated by Kandinsky. It was the author’s intention that the presented illustrations and the accompanying comments should present the issues under discussion clearly and, if possible, objectively, with a focus on the use of color in contemporary architecture.
EN
The aim of study was to determine the influence of sonication and freezing on the kinetic of the microwave-vacuum drying, energy consumption and physical properties of whole cranberries as well as evaluate the applicability of sonication instead of freezing in order to change their physical properties and the drying kinetic of whole cranberries. Microwave-vacuum drying of whole cranberries with/without initial treatments took from 12 ± 1 to 14.5 ± 0.5 minutes. All of treatments did not significantly shorten the drying time of cranberries. However, they increased SMER values even by 31%. Despite of cryogenic freezing, all of treatments significantly increased the values of Dew. Sonication combined with drying allowed to obtain dried berries characterized by the lowest cohesiveness (0.19±0.02), springiness (0.62±0.02) and chewiness (3.4±0.8 N), while cryogenic freezing combined with drying allowed to obtain dried fruits characterized by highest springiness (0.75±0.03) and low chewiness (3.3±0.5 N). The highest lightness (32.2±0.7), redness (32.6±0.8), and yellowness (11.1±0.7) were found for fruits subjected to initial convective freezing before drying. The efficiency of sonication in color change was comparable to cryogenic freezing and much lower than convective freezing. All of initial treatments increased such thermal properties of dried cranberries as thermal conductivity and thermal diffusivity.
PL
Jak opisać barwę? Czy łatwo jest zdefiniować kolor? Co jest powodem różnic w weryfikacji wizualnej i czy można takowe rozbieżności wyeliminować, tworząc ustrukturyzowaną metodykę oceny koloru?
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu parametrów procesu suszenia mikrofalowo-konwekcyjnego na barwę truskawek. Suszenie mikrofalowo- konwekcyjne (poziom mocy: 50, 75 i 90 W, temperatura powietrza 30 i 40ºC) zostało przeprowadzone w 6 kombinacjach eksperymentów. Oceny barwy truskawek dokonano metodą kolorymetryczną w systemie Hunter Lab oraz z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu. Stwierdzono, że im wyższa temperatura i moc mikrofal, tym czas suszenia był krótszy. Wyniki względnych pomiarów parametrów barwy dla obu metod charakteryzują się wysokimi współczynnikami korelacji.
EN
In this work evaluation of microwave - convective drying parameters influence on strawberries color was presented. Microwave- convective drying (power levels of 50, 75 and 90 W as well air temperature of 30 and 40°C) were applied for drying processes which were performed within 6 combinations of experiments. Color of strawberries was measured using colorimetric measurement – Hunter Lab and computer vision method. It was affirmed that with higher temperature and with higher microwave power the time of drying was shorter. Results of relative measurements of color parameters for both methods were characterized by high correlation coefficients.
EN
The aim of the conducted research was to determine the effect of filler in the form of microspheres from fly ash being a product of bituminous coal combustion on the functional properties of polyethylene. Comparative analysis of unfilled polyethylene and polyethylene with additions of 5, 10 and 15% (wt.) fly ash from bituminous coal was carried out. Tests of the mechanical properties were performed: tensile strength, hardness determined by the Shore method and the ball indentation method. Color and gloss analysis was also performed. On the basis of the conducted tests, it was found that the modification of polyethylene with fly ash from coal combustion has a significant impact on the functional properties of the tested materials. The molded parts from unfilled polyethylene exhibited the lowest value of hardness, while the largest value of hardness was obtained by parts made of polyethylene with 15 wt.% filler content. The content of fly ash from bituminous coal combustion also affects the tensile strength and elongation of the tested materials. As the filler increases, its tensile strength decreases. As a result of the addition of the filler, changes in the coordinates describing the color, as well as a reduction in the brightness value and a reduction in the gloss degree for the angles of incidence of 60° and 20° were noted. The presented research results indicate that producing polyethylene composites with the addition of microspheres from fly ash originating from bituminous coal combustion gives the possibility to obtain composites with significantly better mechanical properties as compared to unfilled polyethylene. The use of fly ash from the combustion of bituminous coal as a filler results in obtaining an inexpensive filler compared to fillers used in industry today. At the same time, it contributes to reducing the amount of waste generated from the combustion of bituminous coal. The test results give the possibility to use the composites produced in various industries as a raw material for the production of various engineering elements.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu napełniacza w postaci popiołów na właściwości użytkowe polietylenu. Wykonano analizę porównawczą nienapełnionego polietylenu oraz polietylenu z dodatkiem 5, 10 i 15% popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego. Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych: wytrzymałości na rozciąganie, twardości metodą Shore'a oraz metodą wciskania kulki. Dokonano również analizy barwy i połysku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że modyfikacja polietylenu popiołami lotnymi pochodzącymi ze spalania węgla kamiennego ma istotny wpływ na właściwości użytkowe badanego tworzywa polimerowego. W badaniach twardości najmniejszą wartość zarejestrowano dla nienapełnionego polietylenu, natomiast największą dla kompozytu z 15% dodatkiem napełniacza. Zawartość popiołów lotnych ma również wpływ na wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie badanych tworzyw. Wraz ze wzrostem zawartości napełniacza maleje jego wytrzymałość na rozciąganie. Na skutek dodatku napełniacza odnotowano zmiany we współrzędnych opisujących barwę, a także zmniejszenie wartości jasności oraz zmniejszenie stopnia połysku dla kąta padania światła 60° i 20°. Przedstawione wyniki badań wskazują na to, iż wytwarzanie kompozytów polietylenu z dodatkiem popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego daje możliwość uzyskania kompozytów o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych w porównaniu do nienapełnionego polietylenu. Zastosowanie popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego jako napełniacza umożliwia pozyskanie taniego napełniacza w porównaniu do napełniaczy używanych w przemyśle obecnie. Równocześnie przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów powstałych podczas spalania węgla kamiennego. Wyniki badań dają możliwość zastosowania wyprodukowanych kompozytów w różnych gałęziach przemysłu jako surowca do produkcji różnorodnych elementów inżynierskich.
EN
Coagulation studies were carried out simultaneously in a batch and continuous mode systems. Four coagulants of varied properties were used. Both test procedures contained the same process phases (rapid mixing, flocculation, sedimentation) and a corresponding coagulant dosage range (1.7–3.3 gAl/m3). In the batch mode test, the raw water composition was stable, while in the continuous mode test it was subject to changes resulting from natural variation in source water properties. The main process effectiveness measures were: color, absorbance at 254 nm, and dissolved organic carbon content. Studies in the batch mode system showed clear linear relationships between coagulant dosage and effectiveness of analyzed water contamination indicators values reduction. Tests in flow conditions confirmed the relationships found in the batch test, albeit with lesser agreement with a linear effectiveness – coagulant dosage model. Due to a comparison of coagulation results from both test systems, it was possible to determine the relationships between coagulation effectiveness obtained in continuous and batch mode systems. The linear relationships obtained show a dependence on current raw water properties and the type of coagulant used. However, in many cases, these relationships do not differ significantly as with respect to analyzed water quality indicators. The general rule is that the effectiveness observed in the continuous mode system is larger than that for the batch mode process, which is justified due to different process conditions. Determining the relationship between coagulation results obtained for different experimental procedures allows for predicting effects of changes in technical systems based on laboratory results.
PL
Prowadzono jednoczesne badania koagulacji w układzie porcjowym oraz przepływowym. Korzystano z czterech koagulantów o zróżnicowanych właściwościach (polimeryzacja, zasadowość, zawartość glinu, koszt zakupu). Obie procedury badawcze zawierały te same fazy procesu (szybkie mieszanie, flokulację, sedymentację) oraz analogiczny zakres dawek koagulantów (1,7-3,3 gAl/m3). W teście porcjowym skład wody surowej był ustalony natomiast w badaniu przepływowym podlegał zmianom wynikającym z naturalnej zmienności charakterystyki ujmowanej wody powierzchniowej. Głównymi wskaźnikami oceny skuteczności procesu były: barwa, absorbancja w 254 nm oraz zawartość rozpuszczonego węgla organicznego. Badania w układzie porcjowym pokazały wyraźne liniowe zależności wiążące dawkę koagulantu ze skutecznością zmniejszania wartości analizowanych wskaźników zanieczyszczenia wody. Badania w warunkach przepływowych potwierdziły prawidłowości odnotowane w układzie porcjowym, jednak przy mniejszej zgodności uzyskanych wyników z liniowym modelem zależności skuteczności procesu od dawki koagulantu. Dzięki zestawieniu wyników koagulacji w obu układach doświadczalnych możliwe było określenie związków skuteczności koagulacji osiąganych w układzie przepływowym i porcjowym. Uzyskane liniowe przebiegi wykazują zależność od aktualnej charakterystyki oczyszczanej wody oraz rodzaju stosowanego koagulantu. Natomiast w wielu wypadkach nie różnią się istotnie w odniesieniu do analizowanych wskaźników jakości wody. Za regułę uznać można większą skuteczność koagulacji obserwowaną w układzie przepływowym wobec układu porcjowego, co znajduje uzasadnienie w różnych warunkach prowadzenia procesu. Ustalanie związków pomiędzy wynikami koagulacji uzyskiwanymi w różnych procedurach badawczych, a w szczególności w układzie porcjowym oraz przepływowym, pozwala na przewidywanie skutków zmian wprowadzanych w układach technicznych w oparciu o efekty doświadczeń laboratoryjnych.
PL
Celem publikacji było oznaczenie aktywności przeciwutleniającej wysokogatunkowych herbat czarnych pochodzących z wyselekcjonowanych upraw w Indiach, Nepalu, Ruandzie oraz Turcji, zakupionych na rynku e-commerce. Oznaczono również parametry barwy mierzonej w systemie CIEL*a*b*. Podjęto próbę określenia statystycznych zależności pomiędzy barwą a zawartością związków polifenolowych. Dodatkowo, wykorzystując wyniki analizy głównych składowych, podjęto próbę klasyfikacji jakościowej badanych herbat. Badane herbaty pod względem analizowanych parametrów można zaliczyć do herbat wysokogatunkowych, gdyż charakteryzowały się dużą zawartością związków polifenolowych, w zakresie od 335,32 do 534,57 mg GAE/100 ml naparu. Herbaty pochodzące z Ruandy cechowała statystycznie istotnie wyższa zawartość związków polifenolowych w stosunku do pozostałych, szczególnie tych z Nepalu i Indii, które zgodnie z oznaczeniami powinny być najlepszej jakości. Mimo umiarkowanego stopnia skorelowania badanych parametrów nie udało się ustalić liniowego związku pomiędzy tymi zmiennymi.
EN
The aim of the publication was to determine the antioxidant activity of high-quality black teas from selected crops in India, Nepal, Rwanda and Turkey purchased on the e-commerce market. The color parameters were also marked in the CIE L*a*b* system and compared to the total polyphenols content. In addition, using the results of principal components, an attempt was made to qualitatively classify analyzed teas. Regarding the parameters, the studied samples of tea could be classified as high-quality teas as an average content of polyphenols in all of the infusions ranged from 335,32 mg GAE/100 ml to 534,57 mg GAE/100 ml. The highest content of polyphenols was determined in samples of tea from Rwanda and it was significantly higher in relation to others, particularly those from India and Nepal that were described as the highest quality products. Despite the moderate degree of the linear correlation between studied parameters, the linear relationship could not be determined with the statistically significant accuracy between these variables.
8
Content available Architektura inteligentna światłem i kolorem
PL
Artykuł porusza zagadnienia koloru i światła w architekturze, w ramach zjawiska jakim określa się zespół „inteligentne miasto”, w którym problemy komunikacyjne, łączności i estetyczne rozwiązuje najnowsza technologia. Inteligentne kolorem i światłem miasto to głównie jego artystyczna strona, gra intelektualna i emocjonalna mająca na celu uporządkowanie przestrzeni do życia, potrzeby która leży w naturze człowieka. Faktem jest, że wszelka kompozycja barwna we wnętrzu urbanistycznym podlega bezwiednej i nieuniknionej obserwacji, podświadomie wpływająca (udowodnione naukowo) na psychikę i fizjologię obserwatora. Analiza kolorystyki zespołów architektonicznych w Polsce wskazuje na wciąż drugoplanową rolę, jaką odgrywabarwa i kolor zarówno budynków jak i kontekstu. Widoczny w Polsce chaos kolorystyczny większości wnętrz urbanistycznych wciąż nie pozostawia w tym względzie złudzeń. Jednakże nadzieją na poprawę sytuacji jest globalna wymiana doświadczeń projektantów oraz intensywne migracje ludności między szybko powstającymi nowymi ośrodkami miejskimi, co prowadzi do konieczności uporządkowania kodów kolorystycznych całych zespołów mieszkalnych.
EN
The article raises the issues of color and light in architecture as part of what is called the „smart city”, where communication and aesthetics solve the latest technology. Color and light in „smart city” create mainly its artistic side, intellectual and emotional game aimed at ordering space for life, the need that lies in the nature of man. The fact is that all color composition in the urban interior is subject to unconscious and unavoidable observation, subconsciously influenced (scientifically proven) to the psyche and physiology of the observer. The analysis of the colors of architectural ensembles in Poland points to the still secondary role that is the color of both buildings and the context. Visible in Poland the color chaos of most urban interiors still leaves no illusions in this regard. However, the hope of improving the situation is the global exchange of designers’ experiences and intense migration between rapidly emerging new urban centers, leading to the need for color coding of entire residential complexes.
9
Content available remote Kolorystyka obiektów architektonicznych i aspekty prawne z tym związane
PL
W artykule zaprezentowano rzadko podnoszony do tej pory w Polsce problem kolorystyki w architekturze zewnętrznej oraz kwestię braku uregulowań tych zagadnień na poziomie ustawowym. Artykuł porusza pojawiający się coraz częściej problem dotyczący eklektycznej i nieprzemyślanej kolorystyki architektury zabudowy miast i wsi w Polsce, który wynika z braku decyzyjności na poziomie ujednoliconych procedur w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
EN
This article presents the problem of coloring in external architecture rarely discussed in Poland and the lack of regulation of these issues at the statutory level. The article addresses growing problem of the eclectic and ill-considered color of urban and rural architecture in Poland, resulting from the lack of decision-making at the level of harmonized procedures within local spatial development plans.
10
Content available remote Colorimeter based on color sensor
EN
In this paper colorimeter based on color sensor is considered. The developed colorimeter experimental utilization is shown on example of detection Cu2+, Co2+ ions and Neutral Red indicator. Realized measurement optical system in the colorimeter supports operation with different types of sorbents, as possibility is shown an operation with silica, polyurethane foam and the indicator paper. Dynamic range of device at 12 bit per channel and well stability of characteristic are enough to work with fine reliability that is no more 0.7% for analyzed test systems.
PL
W artykule przedstawiono kolorymetr zbudowany z wykorzystaniem czujnika barwy. Przedstawiono wykorzystanie przedstawionego kolorymetry na przykładzie detekcji jonów Cu2+, Co2+ i neutralnego wskaźnika barwy czerwonej. Zrealizowany system optyczny kolorymetru umożliwia pracę z różnymi rodzajami sorbentów. Możliwości te pokazano z wykorzystaniem krzemionki, pianki poliuretanowej i papierka wskaźnikowego.
EN
Removal of natural organic matter (NOM) from surface waters is a critical aspect of potable water treatment as NOM compounds are precursors of harmful disinfection by-products and as such should be removed from water intended for human consumption. Ion exchange on synthetic ion-exchange resins is one of the NOM removal methods as a substantial fraction of these compounds forms macroanions. Moreover, the uncharged fraction of organic compounds can be removed from water by physical adsorption on resin particles. The study was conducted to evaluate the impact of ion exchange conditions on the efficacy of NOM removal from water solutions. The physico-chemical properties of the water treated, the resin properties, its dose and the contact time between the resin and contaminants were taken into consideration. Two macroporous polystyrene ion exchange resins were used for testing in the batch mode: weakly alkaline A100 (Purolite) and strongly alkaline BD400FD (Suzhou Bojie Resin Technology). It was demonstrated that anion exchange resins could successfully remove NOM from water. It was observed that increase in the resin dosage and contact time between resin particles and water resulted in improved quality of treated water (color, UV absorbance, DOC), while increase in the pH resulted in a slight decrease of the process efficacy. In addition, the process efficacy was enhanced by the increase in temperature of the tested solutions.
PL
Usuwanie związków organicznych, naturalnie występujących w wodach powierzchniowych ujmowanych do celów komunalnych, jest krytycznym aspektem oczyszczania wody, ponieważ związki te są prekursorami szkodliwych ubocznych produktów dezynfekcji i z tego względu należy je usuwać z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jedną z metod usuwania związków organicznych z wody jest proces wymiany jonowej na syntetycznych żywicach jonowymiennych, ponieważ znaczna część tych związków ma charakter makroanionów. Dodatkowo, frakcja związków organicznych pozbawiona ładunku elektrycznego może zostać usunięta z wody w wyniku ich adsorpcji na jonitach. W przeprowadzonych badaniach dokonano oceny wpływu warunków prowadzenia procesu wymiany jonowej na skuteczność usuwania naturalnych związków organicznych z roztworów wodnych. Uwzględniono właściwości fizyczno-chemiczne oczyszczanej wody, właściwości stosowanej żywicy oraz jej dawkę i czas kontaktu zanieczyszczeń z żywicą. W testach przeprowadzonych w układzie porcjowym wykorzystano dwie makroporowate polistyrenowe żywice jonowymienne – słabo zasadową A100 (Purolite) oraz silnie zasadową BD400FD (Suzhou Bojie Resin Technology). Wykazano, że makroporowate żywice anionowymienne mogą z powodzeniem eliminować naturalne związki organiczne z wody. Wzrost dawki każdej z żywic oraz czasu kontaktu makrocząsteczek organicznych z żywicą skutkowały polepszeniem jakości oczyszczanej wody (barwa, absorbancja w UV, RWO), natomiast wzrost pH powodował nieznaczne zmniejszenie skuteczności procesu. Również wzrost temperatury badanych roztworów wodnych powodował poprawę skuteczności procesu wymiany jonowej.
PL
Mrożenie jest jedną z metod stosowanych w przemyśle spożywczym, mającą na celu wydłużenie trwałości i przydatności do spożycia surowców zwierzęcych. Nieodłącznym procesem towarzyszącym zamrażaniu jest obniżenie aktywności wody na skutek przemiany fazowej woda-lód. Podczas zamrażania oraz zamrażalniczego przechowywania obserwuje się szereg niekorzystnych procesów związanych z powstawaniem kryształów lodu. Fluktuacje temperatury obserwowane często w czasie długotrwałego przechowywania, pogłębiają niekorzystne procesy, które obniżają wartość odżywczą oraz jakość mięsa. Celem podjętych badań było określenie wpływu temperatury zamrażania i jej stabilności, w trakcie zamrażalniczego przechowywania, na zmiany właściwości kotletów wieprzowych. Surowcem do badań było mięso wieprzowe pochodzące z szynki, łopatki i podgardla. Kotlety przechowywano w stałych i zmiennych warunkach temperaturowych (t=-12 i -30 °C) przez okres 4 miesięcy. W badanym materiale świeżym i przechowywanym analizowano zawartość białko i tłuszczu oraz zmiany parametrów barwy, wodochłonność, białek rozpuszczalnych i stopień zaawansowania zmian oksydacyjnych. Stwierdzono, że przechowywanie kotletów wieprzowych w warunkach głębokiego mrożenia lepiej stabilizuje właściwości mięsa niż zastosowanie temperatury - 12 °C. Ponadto wykazano, że fluktuacja temperatury podczas zamrażalniczego przechowywania negatywnie wpływa na właściwości technologiczne mięsa.
EN
Frozen food is one of the methods used m the food industry to increase the durability and usefulness of an/mal feed. The inherent freezing process is the reduction of water activity due to water-ice phase transition. During freezing and freezing storage, a number of unfavorable ice forming processes are observed. Temperature fluctuations often observed during long-term storage, aggravate adverse processes that reduce nutritive value and meat quality, The purpose o f the study was to determine the effect of freezing temperature and its stability, during freezing storage, on changes in the properties of pork chops. Raw material for the study was pork meat, made from ham, spatula and dewlap. Chops were stored at constant and variable temperature conditions (t =-12 and -30 ° C) for a period of 4 months. Fresh and stored material was analyzed for protein and fat content and changes in color parameters, water absorption, soluble proteins and degree of oxidative changes. It was found that the storage of pork chops under deep freezing conditions better stabilizes meat properties than the use of temperature of-12 ° C. Moreover, it has been shown that the fluctuation of temperature during freezing storage negatively affects the technological properties of meat.
EN
This study was aimed at evaluating commercial roasted buckwheat groats for their organoleptic and geometrical traits, color and content of phenolic compounds. An attempt was also undertaken to correlate the achieved values of the analyzed parameters. The shape, sizes and color (HIS model) were determined using Digital Image Analysis (DIA), whereas the content of phenolics was assayed spectrophotometrically with the Folin-Ciocalteu method. High variability was noted in projection area and length of seeds. In turn, seed circularity was the trait with the lowest variance coefficient. The analyzed groats differed also in color, which may be due to differences in the size of seeds subjected to the roasting process. The low variability was also found in the case of free phenolics content. Finally, the study demonstrated a positive correlation between buckwheat seed surface and the content of phenolic compounds, which may be caused by a correlation between seed size and roasting time.
PL
Barwa należy do jednych z najważniejszych wyróżników jakościowych produktów spożywczych zawierających kakao. Wykonano badania pilotażowe, których celem było określenie parametrów barwy wybranych proszków kakaowych. Badania przeprowadzono w odtłuszczonych i nieodtłuszczonych proszkach kakaowych dostępnych na trójmiejskim rynku. Wyniki badań wykazały wpływ zawartości tłuszczu na parametry barwy mierzonej w systemie CIELab (L*a*b*), co może zostać wykorzystane w projektowaniu nowych wyrobów kakaowych, w tym napojów z dodatkiem kakao.
EN
The color is one of the most important quality parameters of food products containing cocoa. Conducted a pilot study whose purpose was to determine the color parameters of selected cocoa powders. The study was conducted in the defatted and non-defatted cocoa powders available in the TriCity market. The results showed the effect on the fat content of the measured color values in the CIELab system (L* a* b*), which may be used in designing new cocoa products, including beverages containing cocoa.
EN
This article attempts to systematize some scientific problems of classification, recognition, prediction, estimation, optimization, control, approximation of research object via artificial neural networks. There were presented different methods of classifying artificial neural networks (due to the flow of information, types of tasks, way of learning networks, as well as the transition function and topology). Due to the types of tasks artificial neural networks are divided into networks intended to solve regression problems, classification tasks, clustering analysis and time series analysis. The article mentions the industrial fields of applications of artificial neural networks, with particular consideration on areas of the textile industry.
EN
The results of examination of the influence of polymer processing parameters and addition of coloring agents in the form of yellow organic pigment PY 191 and its masterbatches based on acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS) or polystyrene (PS) on the color and gloss of injection molded parts have been presented. Gloss investigations, at the light incidence on the molding surface in the direction of polymer flow in the cavity and in the opposite direction at an angle of 60° and 20° were made (Figs. 3–6). Color tests were also carried out (Table 4). The obtained results showed that high mold temperature (Tf = 80 °C) and lower injection temperature (Tω = 230 °C) allow to obtain parts of higher gloss and smaller variation in their color.
PL
Omówiono wpływ warunków przetwórstwa oraz dodatku środków barwiących w postaci żółtego pigmentu organicznego PY 191 oraz jego koncentratów na bazie kopolimeru akrylonitryl--butadien-styren (ABS) lub polistyrenu (PS) na barwę oraz połysk wyprasek. Wykonano badania połysku powierzchni wyprasek przy świetle padającym zgodnie z kierunkiem przepływu tworzywa w gnieździe formującym oraz w kierunku przeciwnym pod kątem 60° i 20° (rys. 3–6). Przeprowadzono również badania barwy porównując barwę wytworzonych wyprasek do wzorców wybranych ze wzornika NCS (z ang. Natural Color System) (tabela 4). Na podstawie otrzymanych wyników określono, że najwyższa z badanych temperatura formy (Tf = 80 °C) oraz niższa temperatura wtryskiwania (Tω = 230°C) umożliwiają uzyskanie wyprasek charakteryzujących się większym połyskiem oraz mniejszym zróżnicowaniem barwy.
17
Content available Mineral components analysis of selected dried herbs
EN
This study includes the content of water, ash and volatiles in dried herbs like Oregano, Basil and de Provance. Moreover, amounts of H, N and C, and their calorific value were measured. The content of the following elements (Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, S, Sr, Zn) in the tested herbs were established using the ICP-OES method. Basil leaves had the highest nitrogen and ash content at the level 4.5% and 15,9%. These herbs were characterized by a darker color as compared to oregano. Basil contained the richest source of Ca, K, Mg and P, while the lowest was found in herbs de Provence. The best source of Ca, K, Mg and P was basil, while their lowest amount was found in herbs de Provence (containing a mixture of different herbs), which mostly likely was the reason for the low amount of macro- and micro-components.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poli(tereftalan etylenu) w postaci zarówno czystego surowca jak i recyklatu. Analizie poddano budowę chemiczną badanych tworzyw. Widma IR oraz NMR pierwotnego PET-u i recyklatu nie wykazywały dużych różnic. Zbadano barwę folii i zaobserwowano jedynie nieznaczne zmiany parametrów a, b, L. Stwierdzono jednakże, iż proces recyklingu w znacznym stopniu wpływa na lepkość istotną surowca. Jest to powodowane osłabianiem lub pękaniem łańcuchów polimerowych. Podobny efekt obserwuje się badając właściwości mechaniczne. Zauważono obniżanie się wartości modułu Younga, wytrzymałość na rozciąganie, naprężenia przy zerwaniu, górnej granicy plastyczności, wydłużenia względnego przy zerwaniu folii z regranulatu w stosunku do folii z czystego surowca.
EN
The paper presents results of poly(ethylene terephthalate) studies in the form of pure material and recyclate. We analyzed chemical structure of tested materials. The IR and NMR spectra of original and recyclate PET do not show significant differences. The color of the film was examined. We observed the slight change of the parameters a, b, L. However, we found that the recycling process has a significant impact on the intrinsic viscosity of materials. It is caused by the weakening and cracking of polymer chains. A similar effect was observed by examining of mechanical properties. We have found decreasing of the Young's modulus, tensile strength, stress at break, the upper limit of plasticity, elongation at break of film with recyclate PET to the foil of pure material.
PL
Celem pracy było obliczenie różnicy barw na podstawie wzorów ΔE*ab i ΔE*00 oraz ustalenie zależności między ΔE*ab a ΔE*00 w zakresie dużych ( ΔE*ab>5) oraz małych (ΔE*ab≤5) różnic barw. Stwierdzono, że we wszystkich zbadanych przypadkach różnica barw ΔE*abjest kilkakrotnie większa od ΔE00. W zakresie dużych różnic barwy (E*ab > 5) zależności między ΔE*ab i ΔE*00 dla barw teoretycznych można przedstawić za pomocą funkcji wielomianowej drugiego stopnia. Natomiast w zakresie małych różnic ( ΔE*ab ≤ 5) zależność ta ma postać funkcji liniowej pierwszego stopnia.
EN
The aim of the investigation was the calculation of color differences on the base of ΔE*ab and ΔE*00 formulas as well as the evaluation of their relationships in the big (ΔE*ab>5) and small (ΔE*ab≤5) colour difference. It was found that in all evaluated cases ΔE*ab is several times greater than ΔE*00. The relationship between these parameters for theoretical colors and big color differences range can be presented as a second-degree polynomial function while for small color differences it is the linear function of the first degree
EN
According to market research on Polish consumers, color and aromatic components are very important in coffee beverages as they are the main constituents of the sensory experience of coffee drinkers. This study investigated the impact of degree of roasting on the evolution of coffee sensory features. Furthermore, the aim of the study was to evaluate the relationship between selected sensory parameters and L*a*b color values. The aroma profiles of coffee beverages were influenced by the degrees of roasting the coffee beans. Our study showed that there is evolution and change in the aroma characteristics from light to dark roasting coffee. Furthermore, our data do not show the significant correlation between selected sensory attributes and color parameters L*, a*, b.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.