Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 720

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymagania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
3
Content available remote Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia
PL
Przedmiotem artykułu są wymagania i zagrożenia związane z wtórnym ocieplaniem budynków z wielkiej płyty. Autor charakteryzuje konstrukcje z elementów wielkopłytowych i przedstawia historię ich stosowania. Następnie zajmuje się problemem błędów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem powodowanych przez nie uszkodzeń. Charakteryzuje też systemy docieplania elewacji z wielkiej płyty, w tym metodę lekką mokrą, i nieprawidłowości pojawiające się w jej stosowaniu. Warunki prawidłowego funkcjonowania systemu ETICS wspiera wynikami obliczeń dla przykładowego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę.
EN
The subject of the article is the description of the requirements and risks related to the secondary insulation of buildings made of large prefabricated concrete slabs. The author provides the characteristic features of structures made of large prefabricated concrete elements and presents the history of their use. Then he deals with the problem of technological errors, with particular emphasis on the damage they cause. The author also provides the characteristic features of the systems of thermal insulation of the façade made of large prefabricated concrete slabs, including the light wet method, and the irregularities that appear in its application. The conditions of proper functioning of the ETICS system are supported by the results of calculations for an exemplary heat transfer coefficient through a partition.
PL
Przedmiotem artykułu są rodzaje ścian wewnętrznych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i stawiane im wymagania. Autor analizuje wymagania dla konstrukcji murowych wobec różnych rodzajów ścian wewnętrznych, takich jak: ściana konstrukcyjna, ściana nośna, ściana oddzielenia przeciwpożarowego, ściana oddzielająca, ściana bez funkcji oddzielających, ściana międzymieszkaniowa. Omawia także inne wymagania wobec ścian.
EN
The article describes the types of internal walls used in residential construction and the requirements they have to meet. The author analyses the requirements for masonry structures for various types of internal walls, such as: structural wall, load-bearing wall, fire partition wall, partition wall, wall without separating functions, party wall between dwellings. It also discusses other requirements for walls.
PL
W artykule przedstawiono analizy w zakresie systemów dociepleń ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.
EN
The article presents analyses of external wall insulation systems, taking into account the requirements applicable from January 1, 2021.
PL
Przedmiotem artykułu jest wprowadzenie do zagadnień związanych z przegrodami zewnętrznymi garaży w świetle wymagań cieplnych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Autor omawia wymagania techniczne oraz przedstawia przykładowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe garaży.
EN
The subject of the article is an introduction to the issues related to the garages external partitions in the light of thermal requirements in force from January 1, 2021. The author discusses the technical requirements and presents examples of construction and material solutions for garages.
PL
Zwrócono uwagą na gigantyczny postęp technologiczny, związany z zaawansowanym rozwojem oprogramowania, sztucznej inteligencji, elektroniki, nanotechnologii itp. Postęp ten widać również w budownictwie. Zmieniają się wymagania stawiane inżynierom budownictwa. Do ich kluczowych umiejętności zalicza się nadal solidne podstawy matematyczne, umiejętność rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie oraz znajomość przepisów prawnych. Jednak inżynier powinien mieć też umiejętności dotyczące komunikacji werbalnej i pisemnej oraz negocjacyjne, nadzorcze i przywódcze. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czego można i powinno się oczekiwać od inżyniera w XXI wieku?
EN
There has been enormous technological progress associated with the advanced development of software, artificial intelligence, electronics, nanotechnology, etc. This progress is also evident in the civil engineering field. Requirements for civil engineers are changing. The key skills still include solid mathematical foundations, problem-solving skills, critical thinking, and knowledge of building laws. However, the engineer should also have verbal and written communication skills as well as negotiation, managing, and leadership skills. The important question is: what is expected of an engineer in the 21st-century?
PL
Zwrócono uwagę na wymagania i praktykę stosowaną w ocenie dorobku kandydatów w postępowaniach awansowych oraz wskazano różnice, jakie występują w postępowaniach prowadzonych przez Radę Doskonałości Naukowej w stosunku do praktyki wypracowanej w działalności Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę awansów naukowych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.
EN
This article focuses on the requirements and practice used in assessing the achievements of candidates in promotion procedures and points out the differences that occur in the procedures conducted by the Council of Scientific Excellence in relation to the practice developed in the activities of the Central Commission for Degrees and Titles. Particular attention was paid to the issues of scientific advancements in the discipline of civil engineering and transportation.
10
Content available remote Poprawa izolacyjności akustycznej stropu
11
Content available remote Krytyczne podejście inżynierskie w budowie rurociągów magistralnych
PL
W artykule opisano przykład zastosowania krytycznego podejścia inżynierskiego (ECA) w ocenie kryteriów jakościowych dla przykładowego rurociągu przesyłowego na gaz ziemny. Porównano wymiary niezgodności krytycznych wyliczonych wg procedur ECA z wymaganiami wg normy PN-ISO 5817. Łagodniejsze wymagania wynikające z ECA umożliwiają znaczne zmniejszenie zakresu prac naprawczych w budowie rurociągów, co wiąże się z obniżeniem kosztów.
EN
The article describes an example use case of the engineering critical assessment (ECA) in assessing the quality criteria for a natural gas transmission pipeline. The critical defect dimensions calculated according to the ECA procedures have been compared to the requirements of PN-ISO 5817. More flexible requirements as described in the ECA make it possible to significantly minimize the scope of repair works in the pipeline construction, therefore reducing costs.
PL
Za parę miesięcy wejdą w życie kolejne wymagania dla budynków nowych i modernizowanych. Wiele pracowni projektowych oferuje już od dawna gotowe, typowe projekty domów jednorodzinnych zaprojektowanych według przyszłych standardów. Przegląd oferowanych projektów wskazuje, że o ile kwestie wymagań dot. izolacyjności termicznej budynków są w nich dokładnie analizowane i przemyślane, to technologie ogrzewania i wentylacji nie zawsze są analogicznie analizowane pod względem przyszłych wymagań w zakresie wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej.
18
Content available remote Requirements for wood products used in railway transport
EN
Precast concrete sleepers are commonly used in the construction of railways. They have many advantages and features that have made them a permanent element of the railway infrastructure. However, wooden sleepers are still used; they have many advantages, such as good vibration damping and temperature resistance. Due to their weight, they are used on routes where there is a problem with the trackbed. Economics is also one of the reasons for their use. Wood is a natural material that decomposes under the influence of biological and environmental factors without adequate protection. It is, therefore, necessary to adequately protect wood material against the effects of the environment in which it is used. The paper discusses the requirements that must be met by wooden products used to build the railway pavement. The types of wood from which the wooden materials of the railway superstructure are made are presented. The structure of wood and the properties of hard and soft wood were also discussed. The current regulations and standards classifying the kinds and types and dimensions of wood materials and regulating the requirements for wood materials of the railway superstructure are also presented. Issues arising from the ambiguities and shortcomings of these provisions and standards were also raised. The process of impregnating wood materials of the railway pavement with creosote oil using the Rüping vacuum-pressure method was also discussed. These types of oil are not neutral to the environment, especially those of the older generation that contained large amounts of highly toxic and carcinogenic substances, especially benz-a-pyrene. The analyzed material shows that there are some deficiencies as to the brightness, exact and explicit requirements for wood and impregnation. This is a certain problem for the entire range of products used.
PL
W budowie dróg kolejowych powszechnie stosuje się strunobetonowe podkłady kolejowe. Posiadają wiele zalet i cech, które spowodowały, że są one stałym elementem infrastruktury kolejowej. Jednak nadal stosuje się także podkłady drewniane, które posiadają wiele zalet, takich jak dobre tłumienie drgań czy odporność na działanie temperatury. Z uwagi na ich masę stosuje się je na szlakach, gdzie jest problem z podtorzem. Jednym z powodów ich wykorzystania jest również ekonomia. Drewno jest materiałem naturalnym, który bez odpowiedniego zabezpieczenia ulega rozkładowi pod wpływem czynników biologicznych i środowiskowych. Konieczne jest zatem odpowiednie zabezpieczenie materiału drzewnego przed oddziaływaniem środowiska, w którym jest użytkowany. W pracy omówiono wymagania jakie muszą spełniać wyroby drewniane stosowane do budowy nawierzchni kolejowej. Przedstawiono z jakich gatunków drewna wykonuje się materiały drewniane nawierzchni kolejowej. Omówiono również budowę drewna oraz właściwości drewna twardego i miękkiego. Przedstawiono także aktualnie obowiązujące przepisy i normy klasyfikujące rodzaje i typy oraz wymiary materiałów drzewnych i regulujące wymagania dla materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej. Poruszono także problemy wynikające z niejasności i niedociągnięć tych przepisów i norm. Omówiono także proces impregnacji materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej olejem kreozotowym metodą próżniowo-ciśnieniową Rüpinga. Oleje tego typu nie są obojętne dla środowiska, szczególnie te starszej generacji, którezawierały duże ilości silnie toksycznych i rakotwórczych substancji, zwłaszcza benzo-a-pirenu. Przeanalizowany materiał pozwala stwierdzić, że istnieją pewne braki co do jasności, dokładnych i jednoznacznych wymagań dla drewna oraz impregnatu. Stanowi to pewien problem dla całego zakresu stosowanych wyrobów.
PL
W artykule przedstawiono proces dobrowolnej certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych realizowany przez kompetentną i niezależną od dostawcy i odbiorcy jednostkę oceniającą zgodność. Opisano etapy procesu certyfikacji realizowanego zgodnie z programem typu 1a. Podano grupy wyrobów, które są w zakresie certyfikacji jednostki oceniającej zgodność.
EN
The paper presents the process of voluntary certification of electrotechnical products performed by a competent conformity assessment body independent of the supplier and the recipient. The stages of the certification process implemented in accordance with the type 1a scheme are described. Product groups that are in the scope of certification of a conformity assessment body are given.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.