Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 210

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LCA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Przedstawiono ekologiczną analizę cyklu życia farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW usytuowanej na obszarze północnej Polski. Badania wykonano metodą LCA (life cycle assessment), a jako bazową procedurę obliczeniową wybrano metodę Ekowskaźnik 99. Określono poziomy szkodliwości oddziaływań na środowisko w obszarze poszczególnych etapów cyklu życia obiektu analiz (produkcja, eksploatacja, zagospodarowanie poużytkowe). Dokonano identyfikacji dominujących obszarów obciążających zdrowie człowieka, jakość środowiska i wyczerpywanie zasobów surowców. Zaproponowano wytyczne dla prośrodowiskowego poużytkowego zagospodarowania tworzyw, materiałów i elementów elektrowni fotowoltaicznych.
EN
An ecol. life cycle analysis (LCA) of the 1 MW solar farm located in northern Poland was performed. The eco-indicator 99 method was chosen as the basic calculation procedure. The levels of environmental impact harmfulness were detd. in the area of individual stages of the LCA object (prodn., operation, post-use management). Human health, environmental quality and depletion of raw materials were used as main factors in the study. Guidelines for pro-environmental, post-use management of plastics, materials and components of solar power plants were given.
PL
W artykule przedstawiono oszacowanie oddziaływań i aspektów środowiskowych złożonych zestawów izolacji cieplnej ETICS z warstwą izolacyjną wykonaną z płyt ekspandowanego polistyrenu (EPS) lub wełny mineralnej (MW), pokrytych zaprawą do wykonywania warstwy zbrojonej oraz tynkiem silikonowo-silikatowym. Wskaźniki oddziaływania środowiskowego obliczono, wykorzystując metodę oceny cyklu życia (LCA). Analiza obejmowała moduły od A1 do A3, tj. od wydobycia surowców aż do gotowego wyrobu dostarczonego do bramy fabryki. Porównanie wartości wskaźników charakterystyk środowiskowych dotyczących wyprodukowania ETICS z płytami EPS lub MW wskazuje, że układy z wełną mineralną stanowią większe obciążenie dla środowiska.
EN
The paper shows the results of the estimation of environmental impacts and aspects of external thermal insulation composite system (ETICS) with expanded polystyrene (EPS) or mineral wool (MW) boards covered with an adhesive for a base coat and silicone-silicate render as the top layer. The environmental impact indicators of the considered systems were calculated using the Life Cycle Assessment (LCA) method. Analysis has covered modules from A1 to A3, i.e., from raw material extraction to the finished product delivered to the factory gate. Comparing the values of the environmental characteristics indicators for the production of ETICS with EPS or MW boards shows that systems with mineral wool constitute a more significant burden on the environment.
EN
Purpose: The primary aim of the article is to present, examine and discuss an alternative approach to the eco-innovation measurement of enterprises, based on the methodology of life cycle assessment (LCA). Design/methodology/approach: The simplified three-step approach, based on the LCA methodology, was applied to perform the analysis. It consists of the following subsequent stages: environmental assessment, environmental profile of an enterprise and contribution analysis. The environmental profile of the enterprise was calculated using the ReCiPe Midpoint (H) method. Findings: A medium size enterprise manufacturing rubber granulates (ethylene-propylene-diene monomer, EPDM and styrene-butadiene rubber, SBR) was covered by the research. The research proved that the analysed enterprise has the most detrimental impact on the environment in the following impact categories: marine ecotoxicity, natural land transformation and freshwater ecotoxicity. These result predominantly from SBR rubber granulate production. Consequently, due to the specificity of the manufacturing process to be more eco-innovative, the enterprise needs to apply more energy-efficient technologies. Originality/value: This is a fully original research paper that validates an alternative approach to measure and stimulate the implementation of eco-innovation at the micro-level. It complements the currently existing methodologies by taking life cycle and the supply chain perspective into consideration, and thus supports decision-makers in the implementation of the principles of circular economy
PL
W artykule zaprezentowano ocenę oddziaływania na środowisko, w całym cyklu życia, rozwiązania polegającego na integracji materiału zmiennofazowego z kolektorem rurowo – próżniowym. Porównano dwa rozwiązania: tradycyjny kolektor rurowo – próżniowy oraz analogiczny kolektor, wypełniony parafiną. Ekologiczną ocenę cyklu życia przeprowadzono z wykorzystaniem metody Ekowskaźnik’99. Końcowy wynik LCA zaprezentowano z uwzględnieniem trzech kategorii szkód: zdrowia ludzkiego, jakości ekosystemu i zasobów naturalnych. Wykazano wpływ wszystkich etapów cyklu życia analizowanej technologii na środowisko. Największe wpływy na środowisko uzyskano w kategorii zdrowia ludzkiego, które stanowiły średnio 64% ogólnie wyrządzonych szkód, z największym oddziaływaniem w kategorii rakotwórczość. Mniejsze obciążenie środowiskowe uzyskano dla kolektora zintegrowanego z parafiną.
EN
The article presents an assessment of the environmental impact throughout the life cycle of a solution based on the integration of phase-change material with a vacuum tube collector. Two solutions were compared: a traditional tube-vacuum collector and an analogue collector filled with paraffin. The ecological assessment of the life cycle was carried out using the Eko-indicator'99 method. The final LCA result was presented taking into account three categories of damage: human health, ecosystem quality and natural resources. The impact of all stages of the life cycle of the analysed technology on the environment has been demonstrated. The largest environmental impacts were obtained in the category of human health, which constituted on average 64% of the total damage caused, with the highest impact in the category of carcinogenicity. A lower environmental load was obtained for the collector integrated with paraffin.
EN
This paper presents the possibilities of waste management originating from municipal wastewater treatment through the production of mineral-organic fertilizers based on sewage sludge. The original method created for this purpose was used in the study together with the environmental assessment of this method. Therefore, the purpose of this publication is twofold. On the one hand, the first goal of the paper is to draw attention to the need to choose the appropriate method of utilization of sewage sludge, taking into account its characteristics and potentially harmful effects on the environment. The second goal of the paper is to assess the environmental impact of the selected method and demonstrate its eco-innovation. The first part of the paper is a theoretical introduction to the issues of sewage sludge management, as well as theoretical considerations on the essence of eco-innovation. The second part of the paper presents practical issues of production and application of the organo-mineral granulated fertilizer subjected to research, while the third part – the methodology of the applied Life Cycle Analysis (LCA), including in particular the application of Material and Energy Flow Analysis (MEFA) at the Life Cycle Inventory stage. The fourth section presents the assumptions and results of the conducted research for four alternative solutions for the production of organic-mineral fertilizers. The fifth and final part summarizes the results and contains a number of conclusions and recommendations that should be considered in the context of the possibilities of further product optimization.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono możliwości użytkowego wykorzystania odpadów z oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez wytwarzanie nawozów mineralno-organicznych na bazie osadów ściekowych autorską metodą oraz ocenę środowiskową tej metody. Tak więc, cel niniejszej publikacji jest dwojaki. Z jednej strony, pierwszym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność doboru odpowiedniej metody utylizacji osadów ściekowych z uwzględnieniem ich charakterystyki oraz potencjalnie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Drugim celem artykuły jest ocena wpływu środowiskowego wybranej metody, celem wykazanie jej eko-innowacyjności. Pierwsza część pracy stanowi wprowadzenie teoretyczne do problematyki zagospodarowania osadów ściekowych, jak również teoretyczne rozważania nad istotą eko-innowacyjności. Druga część pracy przedstawia praktyczne zagadnienia produkcji i zastosowania organo-mineral granulated fertilizer poddanego badaniom, podczas gdy trzecia – metodykę zastosowanej analizy cyklu życia LCA, w tym szczególnie zastosowania analizy Material and Energy Flow Analysis (MEFA) na etapie Life Cycle Inventory. Czwarta sekcja przedstawia założenia i wyniki prowadzonego badania dla czterech alternatywnych rozwiązań technologii produkcji nawozów organiczno-mineralnych. Część piąta i ostatnia podsumowuje wyniki i zawiera szereg wniosków i zaleceń, które należy rozważyć w kontekście możliwości dalszej optymalizacji produktu.
EN
In recent years, there has been an increase in the consumption of disposable packaging, which has led to overloading landfills. These problems have become widely noticeable and dominant in a wide range of packaging issues in terms of environmental protection. The development of knowledge in the field of environmental protection, which has taken place in recent years, has shown that the impact of packaging should be considered throughout its life cycle, taking into account many factors that constitute environmental burdens and threats. Many companies operating in the world markets, using the standardized Life Cycle Assessment (LCA) method, conduct tests in terms of technical and material solutions with the lowest environmental impact. Therefore, this publication was to conduct environmental analysis of the life cycle of disposable food packaging based on the method of LCA. The subject of the research were bottles, caps and labels made mainly of polymeric materials: polyethylene terephthalate, polypropylene and LDPE. Eco-indicator 99 was used as the calculation procedure. The impact of the analysis objects on human health, ecosystem quality and resources was assessed. Among the examined objects, the highest level of negative influence on the environment was characteristic for the life cycle of a polyethylene terephthalate (PET) bottle. The use of recycling processes reduce the environmental impact by about 25%.
EN
The paper deals concerns the problem of energy optimization of single-family housing in Poland in Western Pomerania. The problem is considered because of the changing climate in the region and the consequences. This results in the search for changes in the architectural paradigm of singlefamily houses design and the use of appropriate technical solutions that minimize the environmental impact of these buildings. The problem of changes is considered in the category of building materials selection and the architectural form shape. In the analytical part, the following analyzes were carried out: in terms of the structures of the building in minimizing CO2 emissions and energy consumption of the building materials used and environmental factors (light, shade, wind) influencing energy consumption through the building's shape in the region.
PL
Artykuł dotyczy problemu optymalizacji energetycznej budownictwa jednorodzinnego w Polsce na Pomorzu Zachodnim. Problem jest rozważany ze względu na zmieniający się klimat w regionie i jego konsekwencje. Skutkuje to poszukiwaniem zmian w paradygmacie architektonicznym projektowania domów jednorodzinnych oraz zastosowaniem odpowiednich rozwiązań technicznych minimalizujących oddziaływanie budynków na środowisko naturalne. Problem zmian rozpatrywany jest w kategorii doboru materiałów budowlanych oraz kształtowania formy architektonicznej. W części analitycznej przeprowadzono analizy: struktury budynku w znaczeniu minimalizacji emisji CO2 i energochłonności zastosowanych materiałów budowlanych oraz czynników środowiskowych (światła, cienia, wiatru) wpływających na konsumpcję energetyczną poprzez kształt budynków występujących w regionie.
EN
The reduction of mercury emissions in currently existing coal-based power plant solutions by each method i.e. preliminary, primary and secondary (consisting of introducing coal into the combustion chamber and then removing mercury from the combustion gases arising from the combustion process) does not solve the problem of achieving the required limits by power plants. Therefore, the need has arisen to look for new, effective solutions. The results presented in the work concern the analysis of environmental benefits for the use of zeolites obtained from by-products of coal combustion such as fly ash (from hard coal and lignite) in technologies for removing gaseous forms of mercury. The tested zeolites were silver-modified X-type structures. The reference material in the considerations was active carbon impregnated with bromine – a commercially available sorbent on the market. The article considers environmental benefits resulting from the use of tested zeolites taking the product life cycle, sorbent efficiency and the possibility of its regeneration compared to activated carbon (AC/Br) into account. The LCA analysis was performed taking the estimated material and energy balances of the manufacturing processes into account. When comparing the production process of type X zeolite materials on the processing line and activated carbons in the amount necessary to capture 375 g Hg from exhaust gases, the LCA analysis showed that zeolites contribute to a lower potential impact on the environment. The advantage is that 5 times less zeolite sorbent than activated carbons is needed to capture the same amount of mercury. In addition, zeolite materials can be regenerated, which extends their life time.
PL
Redukcja emisji rtęci w obecnie istniejących rozwiązaniach elektrowni bazujących na węglu zarówno metodami wstępnymi, jak i metodami pierwotnymi oraz metodami wtórnymi polegającymi na wprowadzeniu węgla do komory paleniskowej, a następnie usuwaniu rtęci z gazów wylotowych powstałych w procesie spalania, nie rozwiązuje problemu osiągnięcia wymaganych limitów przez elektrownie, w związku z czym istnieje potrzeba poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań. Przedstawione w pracy wyniki dotyczą analizy korzyści środowiskowych dla zastosowania zeolitów otrzymywanych z ubocznych produktów spalania, jakimi są popioły lotne (z węgla kamiennego i brunatnego) w technologiach usuwania gazowych form rtęci. Badane zeolity stanowiły struktury typu X modyfikowane srebrem. Materiałem referencyjnym w rozważaniach był węgiel aktywny impregnowany bromem – komercyjnie dostępny na rynku sorbent. W artykule rozważono korzyści środowiskowe wynikające z zastosowania badanych zeolitów uwzględniając cykl życia produktu, wydajność sorbentu oraz możliwość jego regeneracji w porównaniu do węgla aktywnego (AC/Br). Analizę LCA dokonano, uwzględniając oszacowane bilanse materiałowe i energetyczne procesów wytwarzania. Przy porównaniu procesu produkcji materiałów zeolitowych typu X na linii technologicznej oraz węgli aktywnych w ilości niezbędnej do wychwycenia z gazów odlotowych 375 g Hg, analiza LCA wykazała, iż zeolity przyczyniają się do mniejszego potencjalnego wpływu na środowisko. Zaletą jest fakt, iż do wychwycenia tej samej ilości rtęci niezbędne jest 5 razy mniej sorbentu zeolitowego niż węgli aktywnych. Ponadto materiały zeolitowe dodatkowo można regenerować, co wydłuża ich czas życia.
PL
Każdy element działalności człowieka oddziałuje na środowisko, a cykl życia większości z nich jest długi i złożony. Świadomość tego faktu jest ważnym elementem stosunku człowieka do przyrody. Wpływ odpadów komunalnych na środowisko trzeba rozpatrywać w wielu nakładających się na siebie płaszczyznach. Celowym jest podejmowanie efektywnych analiz i działań dla zminimalizowania negatywnych wpływów na otoczenie w jak najszerszym spektrum cyklu życia tej działalności, a zwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie jest największe. W opracowaniu przedstawiono element środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) w gospodarce odpadami na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów spółka z o.o. Fragment jego działalności skonfrontowano z efektami współpracy z mieszkańcami gminy Rzeszów, wytwórcami odpadów komunalnych. W obrębie tej współpracy wyróżniono 2 typy postępowania mieszkańców: a/ zbieranie odpadów segregowanych i b/ zbieranie odpadów zmieszanych. Zestawiono dane pojawiające się w przedsiębiorstwie w zależności od wymienionych typów postępowania mieszkańców. Rozważono także wpływ tego postępowania na płaszczyzny zrównoważonego rozwoju.
EN
Every element of human activity has an impact on the environment, and the life cycle of most of them is long and complex. The adverse impact of municipal waste on the environment must be considered in many overlapping areas. Therefore, it is expedient to undertake effective analyzes and actions aimed at minimizing the impact of services in waste management on the environment in all phases of the life cycle of this activity, and especially in those where the impact is greatest. The study presents our own attempt to interpret the principles of environmental life cycle assessment (LCA) in waste management on the example of city municipal waste management in Rzeszow. A fragment of his activity was confronted with the effects of cooperation with the residents of the Rzeszów commune. Within this cooperation, two types of behavior of the residents were distinguished: a / collecting segregated waste and b / collecting waste without segregation. The financial data appearing in the enterprise, depending on the types of behavior of residents mentioned, has been compiled and presented.
PL
W związku z obecnie realizowanymi działaniami Komisji Europejskiej (KE) na rzecz ujednolicenia rynku produktów i opracowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów oraz organizacji, opracowywane są wytyczne do metodyki śladu środowiskowego. Wśród dotychczas opracowanych na poziomie europejskim wytycznych brak jest takowych dla sektora energetyki, w tym dla sektora wydobywania węglowodorów. Pomimo ich braku konieczne jest zapoczątkowanie już teraz etapu przygotowawczego do ich ewentualnego wprowadzenia w przyszłości ze względu na zagrożenia dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i konkurencyjnej pozycji danego produktu na rynku. W komunikacie z 2013 r. Komisja Europejska proponuje dwie metody pomiaru efektywności środowiskowej. Jedna dotyczy oceny środowiskowej produktów, natomiast druga oceny środowiskowej dla organizacji. W artykule omówiono możliwość wykorzystania metody cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA) do oceny śladu środowiskowego produktów (PEFs) i organizacji (OEFs) związanych z sektorem wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu. Uważa się, że LCA jest jedną z najbardziej obiektywnych i dokładnych metod oceny środowiskowej a jej głównym celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia. Tradycyjnie rozumiany cykl życia produktu obejmuje kilka etapów - poczynając od pozyskania surowców, poprzez procesy związane z transportem, produkcją, po fazę użytkową oraz poużytkową danego produktu. Obecnie w Polsce metoda LCA nie jest powszechnie znanym (praktykowanym) narzędziem, dlatego istnieje potrzeba zwiększenia zaangażowania się sektora nauki (ośrodków naukowych, badawczo-rozwojowych i doradczych) w celu zachęcenia polskich przedsiębiorstw do zainteresowania się zagadnieniem środowiskowej oceny cyklu życia. Dzięki metodzie LCA można dokonać oceny efektu ekologicznego planowanych na terenie organizacji zmian w różnych obszarach jej działalności (technologicznym, administracyjnym, infrastrukturalnym). LCA może również stanowić element strategicznej, wieloaspektowej analizy efektywności polskiego sektora górnictwa nafty i gazu.
EN
In connection with the ongoing activities of the European Commission (EC) for the unification of the product market and the development of common methods for measuring environmental performance over the life cycle of products and organizations, guidelines for the environmental footprint methodology are being developed. Among the guidelines developed so far at European level, there are no guidelines for the energy sector, including the hydrocarbon extraction sector. Despite the lack thereof, it is necessary to start the preparatory stage now for their possible future introduction due to threats to the competitiveness of Polish enterprises and the competitive position of a given product on the market. In the 2013 Communication, the European Commission proposes two methods for measuring environmental performance. One concerns the environmental assessment of products, while the other concerns the environmental assessment for the organization. The article discusses the possibility of using the Life Cycle Assessment method (LCA) to assess the products environmental footprint (PEFs) and organizations (OEFs) related to oil and gas sector. LCA is considered to be one of the most objective and accurate methods of environmental assessment and its main purpose is to reduce negative environmental impacts throughout the entire life cycle. The traditionally understood product life cycle includes stages, ranging from obtaining raw materials, through processes related to transport, production, to the use and post-use phase of a given product. Currently in Poland, LCA is not a widely known (practiced) tool, which is why there is a need to increase the involvement of the science sector (research, R&D and consulting centers) in order to encourage Polish enterprises to become interested in the issue of environmental life cycle assessment. Thanks to the LCA method, it is possible to assess the ecological effect of changes planned in the organization in various areas of its activity (technological, administrative, infrastructural). LCA may also be part of a strategic, multi-faceted analysis of the efficiency of the Polish oil and natural gas production sector.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia metodyki BIM, filozofii zrównoważonego rozwoju oraz jej aspekty związane z infrastrukturą mostową. W nawiązaniu do tego zdefiniowano cykl życia obiektów mostowych oraz opisano sposoby wykorzystania modelu i informacji na kolejnych jego etapach: planowania i projektowania, budowy oraz użytkowania i utrzymania. Przedstawiono korzyści z wdrożenia idei BIM na każdym z etapów, a także trudności i ograniczenia mu towarzyszące. Szczególną uwagę poświęcono analizie cyklu życia (LCA), definiując reguły modelowania pozwalające na jej wdrożenie z użyciem aktualnie dostępnych narzędzi.
EN
The paper presents the basic assumptions of the BIM technology, the sustainable development policy and its aspects related to bridge infrastructure. In relation to them, life cycle of bridge structures is defined to describe methods of model and information usage at its subsequent stages: planning and design, construction, and operational phase with maintenance. The benefits of BIM implementation at each stage are presented, as well as the main difficulties and limitations. Particular attention is paid to life-cycle analysis (LCA), defining modelling rules enabling the analysis to be performed using currently available tools.
EN
The transition to circular economy requires diversifying material sources, improving secondary raw materials management, including recycling, and finally finding sustainable alternative materials. Both recycled and bio-based plastics are often regarded as promising alternatives to conventional fossil-based plastics. Their broad application instead of fossilbased plastics is, however, frequently the subject of criticism because of offering limited environmental benefits. The study presents a comparative life cycle assessment (LCA) of fossil-based polyethylene terephthalate (PET) versus its recycled and bio-based counterparts. The system boundary covers the plastics manufacturing and end-of-life plastic management stages (cradle-to-cradle/grave variant). Based on the data and assumptions set out in the research, recycled PET (rPET) demonstrates the best environmental profile out of the evaluated plastics in all impact categories. The study contributes to circular economy in plastics by providing transparent and consistent knowledge on their environmental portfolio.
EN
The amount of generated waste has been increasing for several years in Poland. There is a lot of research in the field of the environmental and economic evaluation of waste treatment processes. Waste transport is considered to be one of the most important elements of waste management (WM), because it integrates the whole WM system. The environmental impact of waste transport is rising (emissions to air). The European Union introduced provisions on the principle of proximity in the Waste Framework Directive. This principle suggests that waste should generally be transported, treated or disposed of as near to its place of origin as possible. The main aim of the study was to perform an ecological and technical-economic analysis of transportation of selected types of waste (mixed municipal solid waste, construction and demolition waste, separately collected waste called: segregation). The research applied data obtained from a municipal enterprise operating in the South Poland. SimaPro 8.1 software with Ecoinvent 3.3 database was employed to calculate the environmental impact. As a result of the analysis, it was found that the transportation of 1 Mg construction waste had twice as much negative impact on the environment as transportation of 1 Mg mixed municipal waste and segregated waste. This is connected with higher fuel consumption per 1 Mg of transported construction waste and twice the distance that an average hooklift truck must cover in order to collect 1 Mg of construction waste.
EN
The paper presents an application of Life Cycle Assessment (LCA) method for the environmental evaluation of the technologies for the fertilizers production. LCA has been used because it enables the most comprehensive identification, documentation and quantification of the potential impacts on the environment and the evaluation and comparison of all significant environmental aspects. The main objective of the study was to assess and compare two technologies for the production of phosphorus (P) fertilizers coming from primary and secondary sources. In order to calculate the potential environmental impact the IMPACT 2002+ method was used. The first part of the LCA included an inventory of all the materials used and emissions released by the system under investigation. In the following step, the inventory data were analyzed and aggregated in order to calculate one index representing the total environmental burden. In the scenario 1, fertilizers were produced with use of an integrated technology for the phosphorus recovery from sewage sludge ash (SSA) and P fertilizer production. Samples of SSA collected from two Polish mono-incineration plants were evaluated (Scenario 1a and Scenario 1b). In the scenario 2, P-based fertilizer (reference fertilizer – triple superphosphate) was produced from primary sources – phosphate rock. The results of the LCA showed that both processes contribute to a potential environmental impact. The overall results showed that the production process of P-based fertilizer affects the environment primarily through the use of the P raw materials. The specific results showed that the highest impact on the environment was obtained for the Scenario 2 (1.94899 Pt). Scenario 1a and 1b showed the environmental benefits associated with the avoiding of SSA storage and its emissions, reaching -1.3475 Pt and -3.82062 Pt, respectively. Comparing results of LCA of P-based fertilizer production from different waste streams, it was indicated that the better environmental performance was achieved in the scenario 1b, in which SSA had the higher content of P (52.5%) in the precipitate. In this case the lower amount of the energy and materials, including phosphoric acid, was needed for the production of fertilizer, calculated as 1 Mg P2O5. The results of the LCA may play a strategic role for the decision-makers in the aspect of searching and selection of the production and recovery technologies. By the environmental evaluation of different alternatives of P-based fertilizers it is possible to recognize and implement the most sustainable solutions.
EN
The following publication presents results of the research on a new, innovative, mild technology of food processing with microwaves technology in order to develop novel food in the form of “on the go” healthy snacks. Different aspects of microwave treatment technologies within the context of physical model of electromagnetic field interaction with a food product, marketing and energy aspects were considered. Furthermore, comparison of sensory quality of conventionally and microwave treated nuts was shown, which is a key feature of nuts, seeds and dried fruits for most consumers. A comparative LCA analysis of convectional and microwave roasting was performed as well.
EN
Companies operating in the circular economy face the challenge of inclusion parameters related to the life cycle of products in the area of decision-making and communication with the stakeholders. At the same time, life cycle approach-based methods, including LCA, carbon footprint, and environmental footprint, are dynamically developed. The purpose of this article is to recognize the possibilities and applications, as well as barriers to the implementation of three group of methods - life cycle assessment, carbon footprint and environmental footprint.
PL
Z dotychczasowych działań Komisji Europejskiej wynika, że stosowanie LCA od 2021 r. będzie obligatoryjnym standardem dla następujących kategorii produktów branży spożywczej: pasze, makarony, woda butelkowana, produkty mleczne, karma dla zwierząt, mięso, skóra, wino, piwo, oliwa z oliwek, detergenty, kawa i ryby morskie. Etykieta LCA będzie bardzo ważnym i obowiązkowym oznakowaniem, które szczególnie w handlu transgranicznym umożliwi poprawę konkurencyjności produktu, a zatem i przedsiębiorstwa.
EN
The current actions of the European Commission show that the use of LCA from 2021 will be an obligatory standard for the following categories of products related to the food industry: fodder, pasta, bottled water, dairy products, animal feed, meat, skin, wine, beer, olive oil , detergents, coffee and marine fish. The LCA label will be a very important and mandatory marking, which, especially in cross-border trade, will improve the competitiveness of the product and therefore the company.
PL
Środowiskowa ocena cyklu życia LCA (life cycle assessment) stanowi przykład analizy, w której wiarygodność uzyskanych wyników jest szczególnie istotna. W celu określenia poziomu wiarygodności uzyskanych wyników wykorzystano analizę Monte Carlo. Wykazano możliwość praktycznego wykorzystania rozkładu trójkątnego, szeroko stosowanego w ekologicznej ocenie cyklu życia w warunkach niepewności. Do oceny niepewności wyników wykorzystano program komputerowy Sima Pro oparty na arkuszu kalkulacyjnym. Użyte w pracy rozkłady prawdopodobieństwa oparto na zebranych danych przemysłowych.
EN
Processes for prodn. of poly(ethylene terephthalate) (PET) and polylactide (PLA) bottles were compared according to environmental life cycle assessment rules to det. the level of reliability of the rules. The Monte Carlo anal. was used. The possibility of practical use of log-normal probability distributions in eco life cycle assessment under conditions of uncertainty was demonstrated. The probability distributions were based on collected industrial data. The prodn. of PLA bottles had higher negative impact on the environment and human health than the process for prodn. of PET bottles.
PL
Dokonano oceny wpływu opakowań na środowisko naturalne. Głównym celem było przeprowadzenie analizy cyklu życia (LCA) butelki do napojów wykonanej z poli(tereftalanu etylenu) (PET). Za jednostkę funkcjonalną przyjęto łącznie 1000 szt. butelek PET o pojemności 1 L. Granica przyjętego systemu obejmowała kroki od momentu dostarczenia preform do zakładu produkcyjnego aż do ich prawidłowego ukształtowania w procesie produkcyjnym. Z systemu wykluczono dalsze etapy procesu produkcji (rozlewanie napoju, etykietowanie, magazynowanie, dystrybucja) oraz procesy związane z transportem i magazynowaniem surowca. Analizę LCA wykonano, wykorzystując program SimaPro 8.4.0. holenderskiej firmy Pre Consultants. Do interpretacji list emitowanych substancji chemicznych wybrano metodę ReCiPe 2016. Wyniki badań zostały przedstawione graficznie na wykresach słupkowych i poddane weryfikacji oraz interpretacji.
EN
Effect of the process for prodn. of poly(ethylene terephthalate) (PET) bottles on the natural environment was evaluated by the life cycle anal. The functional unit comprised a total of 1000 PET 1 L bottles. The adopted system included steps from the delivery of preforms to the prodn. plant, their properly shaping and forming the beverage bottles. Processes for the beverage bottling, labeling, storage, distribution and recyclingwere were excluded. The LCA anal. was performed by using the com. Pre Consultants SimaPro 8.4.0. program. The ReCiPe 2016 method was selected for the interpretation of lists of impacts.
20
Content available remote Społeczna znajomość koncepcji cyklu życia i jej odniesienie środowiskowe
PL
Celem opracowania jest zaprezentowanie elementów interpretacji pojęcia „cykl życia”; od podstawowego ujęcia biologicznego, przez promujące działania w naukach ekonomicznych (np. „cykl życia produktu”), do zastosowań eksponujących działania prośrodowiskowe, celem ochrony ekosystemów i ich zasobów (np. "środowiskowa ocena cyklu życia" - LCA). Upowszechnienie tego ostatniego pojęcia ma znaczenie dla pilnych i efektywnych kroków ku zmianie sposobu myślenia i działania w ochronie środowiska. Daje więc kolejną szansę w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Artykuł prezentuje także wyniki oceny znajomości LCA w wybranej grupie przedsiębiorców.
EN
The aim of the study is to present elements of the interpretation of the term "life cycle"; from the basic biological approach, through promoting activities in economic sciences ("product life cycle"), to applications exhibiting pro-environmental activities, to protect ecosystems and their resources ("life cycle assessment" - LCA). Dissemination of the latter concept is important for urgent and effective steps to change the way of thinking and acting in environmental protection. It gives another chance in education for sustainable development. The article also presents the results of the assessment of LCA knowledge in a selected group of entrepreneurs.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.