Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  functional food
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Food enriched with dietary supplements®
EN
The article deals with the subject of fortified foods and dietary supplements. Methods of food enrichment, their forms and doses, examples of fortification and its effects on health were discussed. Then, the subject of dietary supplements was introduced, their basic chemical composition, health risks resulting from inept use of supplementation were presented, and a criterion for the division of dietary supplements was created. Dietary supplements can be divided according to their composition and chemical structure, function and form. An example of a dietary supplement was a drink with green tea extract based on nano-water, which was created in lowtemperature plasma.
PL
W artykule zajęto się tematem żywności wzbogacanej oraz suplementów diety. Omówiono metody wzbogacania żywności, ich formy oraz dawki, przykłady fortyfikacji i jej skutki dla zdrowia. Następnie przybliżono temat suplementów diety, przedstawiono ich podstawowy skład chemiczny, zagrożenia zdrowotne będące następstwem nieumiejętnego korzystania z suplementacji oraz stworzono kryterium podziału suplementów diety. Suplementy diety można podzielić ze względu na skład oraz budowę chemiczną, spełnianą funkcję oraz formę. Za przykład suplementu diety posłużył napój z ekstraktem z zielonej herbaty na bazie nanowody, która powstała w niskotemperaturowej plaźmie.
EN
Lactic acid bacteria play an important role in the development of new functional products. The addition of probiotic bacteria strain can give the product features of functional food. The aim of the study was to assess the possibility of using the probiotic Lacticaseibacillus rhamnosus LOCK 900 strain for the production of functional red beet juice (Beta vulgaris) with a satisfactory sensory quality and determination of the health safety of the proposed product in terms of the content of biogenic amines. In our research it was found that the number of Lb. rhamnosus LOCK 900 bacteria strain until the 12th day of storage at 4oC was at a high level, above 8 log cfu/ ml and was suitable for probiotic products, in accordance with FAO/WHO recommendations. The overall quality of fermented beet juice supplemented with LOCK 900 strain stored at 4 °C was high until the end of storage period. It is possible to use the Lacticaseibacillus rhamnosus LOCK 900 strain to obtain fermented beetroot juice with the number of cells in accordance with the FAO/WHO recommendations for probiotic products.
PL
Bakterie kwasu mlekowego odgrywają ważną rolę w rozwoju nowych produktów funkcjonalnych. Dodanie szczepu bakterii probiotycznych pozwala na zaliczenie produktu do żywności funkcjonalnej. Celem badania była ocena możliwości wykorzystania szczepu probiotycznego Lacticaseibacillus rhamnosus LOCK 900 do produkcji fermentowanego soku z buraka ćwikłowego (Beta vulgaris), charakteryzującego się dobrą jakością sensoryczną i bezpieczeństwem zdrowotnym pod względem zawartości amin biogennych. Stwierdzono, że liczba bakterii szczepu Lb. rhamnosus LOCK 900 do 12 dnia przechowywania w 4oC była powyżej 8 log jtk/ml i była zgodna z wymaganiami FAO/WHO dla produktów probiotycznych. Jakość ogólna fermentowanego soku z buraków z dodatkiem szczepu LOCK 900 przechowywanego w temperaturze 4 °C była wysoka do końca okresu przechowywania.. Istnieje możliwość zastosowania szczepu Lacticaseibacillus rhamnosus LOCK 900 do otrzymania fermentowanego soku z buraka ćwikłowego o liczbie komórek zgodnej z zaleceniami FAO/WHO dla produktów probiotycznych.
3
Content available remote Przetwarzanie odpadów z produkcji cebuli w żywność funkcjonalną
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono przegląd dotychczasowego stanu prac badawczych związanych z wykorzystaniem łuski cebuli w produkcji żywności funkcjonalnej. Opisano dotychczasowe metody wyodrębniania związków bioaktywnych z łuski cebuli, wpływ antyoksydantów na właściwości funkcjonalne i prozdrowotne żywności oraz ich rolę w prewencji chorób cywilizacyjnych. Łuska cebuli jest odpadem powstającym podczas produkcji cebuli. Jak się okazuje, materiał ten, charakteryzuje się wysoką zawartością związków o charakterze antyoksydacyjnym, głównie flawonoidów (2-10 g/kg łupiny).
EN
In the paper a review of the current state of research works described in the literature and related to use of onion skins in the production of so-called functional food, is presented. The review was started by discussing the impact of antioxidants on the functional properties and health benefits of food and their role in the prevention of civilization diseases. Onion skin is waste generated during onion processing in the food industry and agriculture. As it turns out, this material has a high content of antioxidant compounds, mainly flavonoids (2-10 g / kg of onion skins). In the review current methods of the separation antioxidants, including those used in our own work, from the abovementioned skin, are discussed.
4
PL
Opracowano i wytworzono wielofazowe strukturyzowane nośniki emulsje podwójne i potrójne ze składnikami bioaktywnymi (olej sojowy i Rodamina B - analog witaminy E) czułe na zmianę pH 0 znaczeniu profilaktycznym w chorobach cywilizacyjnych. Zbadano uwalnianie Rodaminy B z emulsji podwójnych w warunkach symulujących środowisko jamy ustnej, przełyku i żołądka (pH: 7, 5 1 2). Uzyskane rezultaty potwierdzają perspektywę wykorzystania struktur emulsyjnych do jednoczesnej enkapsulacji, dostarczania i uwalniania kilku nutraceutyków.
EN
The multiphase structured pH sensitive carriers in a form of double and triple emulsions with co-encapsulated bioactive ingredients (soybean oil and Rhodamine B - analog of vitamin E) of prophylactic significance in civilization diseases were developed and produced. The release of Rhodamine B from double emulsions was studied under conditions simulating the environment of oral cavity, esophagus and stornach (pH: 7, 5 and 2). The obtained results are promising in perspective of using emulsion structures for coencapsulation, co-delivery and co-release of several nutraceuticals.
PL
Coraz większa świadomość dobroczynnego działania sportu skłania ludzi do uprawiania bardziej niestandardowych form aktywności, do których można zaliczyć turystykę kwalifikowaną. Jej amatorzy, chcąc osiągnąć najwyższą specjalizację w wybranej dyscyplinie, intensywnie trenują, aby ich organizm poradził sobie z ekstremalnymi warunkami nierozerwalnie związanymi z uprawianiem tego typu turystyki. W takiej sytuacji organizm potrzebuje odpowiednio zbilansowanej diety, dostosowanej do stopnia wysiłku i uprawianej dyscypliny. Określonym wymaganiom musi odpowiadać nie tylko sprzęt, ale również żywność, która powinna być łatwa do przygotowania oraz taka, by można ją było zabrać ze sobą na każdą wyprawę, pamiętając, że jest to jedynie część ekwipunku. Szybki rozwój turystyki kwalifikowanej skłania do zastanowienia się, jakie oczekiwania mają turyści w stosunku do tzw. żywności turystycznej.
EN
Bigger and bigger awareness among consumers with regard to the beneficiary impact of sport attracts people to more unusual ways of physical activity among which we can find a qualified tourism. Its amateurs want to achieve the highest specialization in the chosen discipline. Therefore, they exercise intensively so that their organisms will be able to deal with the extreme conditions which are inextricably related to this kind of tourism. Then, the organism needs a balanced diet which is adapted to the level of effort and the kind of discipline. Not only equipment, but also food has to meet very strict requirements. Food should be easy to prepare as well as it ought to be possible to take it everywhere taking into account that it is only a small part of the luggage. A quick development of qualified tourism provokes thoughts about the expectations of qualified tourists in relation to expedition type food.
PL
Prawidłowe żywienie jest jedną z najważniejszych metod utrzymania dobrego stanu zdrowia oraz profilaktyki wielu groźnych chorób, w tym chorób układu krążenia. Jak wskazują liczne badania naukowe żywność funkcjonalna, głównie w postaci margaryny wzbogacanej w stanole i sterole roślinne, skutecznie obniża poziom cholesterolu frakcji LDL. Naturalnie fitosterole w największych ilościach występują w olejach roślinnych, jednak ich spożycie w tradycyjnej diecie jest dosyć niskie. W związku z tym asortyment żywności wzbogaconej o sterole roślinne gwałtownie rośnie. Obecnie oprócz margaryny fitosterole dodawane są m.in. do napojów mlecznych, jogurtów, majonezu, produktów mięsnych oraz wyrobów cukierniczych.
EN
Proper nutrition is one of the most important methods of maintaining good health and the preventing many serious diseases, including cardiovascular disease. As shown by numerous scientific studies, functional food, mainly in the form of margarine enriched with plant sterols and stanols, effectively lowers level of LDL cholesterol. Naturally phytosterols in the largest quantities are found in vegetable oils, but their consumption with traditional diet is quite low. Therefore, the assortment of food, enriched by plant sterols is growing rapidly providing a wide range of products for consumers. Currently, besides margarine, phytosterols are added, inter alias, to milk drinks, yogurt, mayonnaise, meat products and confectionery.
PL
Choroby zapalne jelit to duży problem diagnostyczny i terapeutyczny. Ich przewlekły charakter i nie zawsze skuteczne leczenie czynią je poważnym problemem medycznym. Osoby dotknięte tym schorzeniem, ze względu na upośledzenie wchłaniania substancji odżywczych i często występujące krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego, należą do grupy wysokiego ryzyka niedoboru żelaza, skutkującego anemią. Ponadto ograniczona i bardzo monotonna dieta skutecznie obniżają ich komfort życia, sprawiając, że choroba ta staje się także problemem społecznym. Zastosowanie do produkcji żywności związków o udokumentowanych właściwościach przeciwzapalnych może skutecznie wspomóc profilaktykę oraz leczenie, a także uatrakcyjnić niewielką grupę produktów spożywanych przez osoby chore. Jednym ze źródeł tych związków okazał się sok z ziemniaka, polecany jako remedium na dolegliwości przewodu pokarmowego o różnej etiologii już w medycynie ludowej.
EN
Inflammatory bowel diseases (IBD) are a serious diagnostic and therapeutic problem. Their chronic nature and not always effective treatment make them a serious medical problem. Moreover, malabsorption of nutrients and occurrence of gastrointestinal bleeding put the people suffering from IDB at risk of anemia, which results from iron deficiencies. IDB impacts the quality of life, making it also a social problem, as the afflicted people are forced to resort to a restrictive and monotonous diet. The ingredients with documented anti-inflammatory activity applied in food production can effectively help prevention and medication of IBD as well as broaden the narrow range of products consumed by chronically ill people. Potato juice applied, for a long time in folk medicine, as a remedy for gastrointestinal diseases of various etiologies, has been recently proved to be one of the sources of such ingredients.
PL
W artykule skoncentrowano się na omówieniu funkcji, jaką pełnią ciała oleiste, tzw. oleosomy, w komórkach roślinnych, przedstawiono również informacje o ich budowie, strukturze oraz składzie. Wskazano na możliwość technologicznego wyodrębniania oleosomów z komórek roślinnych i ich wykorzystania w produkcji żywności funkcjonalnej. Omówiono właściwości fizyczne i chemiczne, które mogą mieć wpływ na wytwarzanie żywności z udziałem oleosomów lub ich wodnych ekstraktów. Artykuł ma charakter publikacji przeglądowej, której celem jest wskazanie polskim producentom żywności jednego z wielu kierunków otrzymywania żywności funkcjonalnej. Inspiracją do napisania niniejszej publikacji były wieloletnie badania własne nad właściwościami oleosomów owoców rokitnika oraz prace innych autorów, które dotychczas ukazały się w czasopismach anglojęzycznych.
EN
This paper focuses on a description of the role played by oil bodies (so-called “oleosomes”) in plant cells and contains general information about their structure and composition. It also indicates the possibility of technological separation of oleosomes from plant cells and their application in functional food production. The study describes the physical and chemical properties that can affect production of food with the use of oleosomes or their aqueous extracts. The paper is intended as a review article, the aim of which is to demonstrate to Polish food producers one of various directions for obtaining functional food. This study was inspired by many years of own research on the properties of oleosomes in sea buckthorn fruit, as well as by the studies of other authors published in English-language journals.
PL
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, na rynku pojawia się coraz więcej nowych technologii i receptur umożliwiających produkcję wyrobów o cechach żywności funkcjonalnej. Modyfikacja technologii produkcji przetworów pozwala uzyskać produkty niskotłuszczowe, poprzez zastosowanie preparatów błonnikowych w tym inuliny oraz o zredukowanej zawartości soli, azotynów czy azotanów, jak również wzbogacone w ekstrakty roślinne o silnych właściwościach neutralizujących wolne rodniki. W tym celu stosuje się ekstrakty z oregano, rozmarynu, goździków, zielonej herbaty czy czosnku, których dodatek do produktu wpływa na zmniejszenie stopnia utleniania lipidów oraz wydłużenie okresu przechowalniczego.
EN
There is growing number of new recipes on the market, that enable the production of products with characteristics of functional food. This is to meet the expectations of consumers. Modification of pork meat products technology allows to obtain the low-fat products that are received through the use of fiber preparations including inulin and reduced salt content, nitrites or nitrates, as well as enriched with plant extracts strongly neutralizing the free radicals. For this purpose, extracts of oregano, rosemary, cloves, green tea or garlic are used. Their addition to the product reduces lipid oxidation and prolongs the storage period.
PL
W państwach wysoko rozwiniętych obserwuje się rozwój chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości. Wzrasta jednocześnie świadomość żywieniowa konsumentów, poszukujących takiej żywności, która może w pewnym stopniu zahamować występowanie i rozwój tych chorób. Realia gospodarki rynkowej sprawiają, że głównym celem produkcji żywności przestaje być ilość, a na plan pierwszy wysuwa się jakość, ze szczególnym uwzględnieniem wartości energetycznej i właściwości prozdrowotnych. Dzięki dużemu postępowi nauki w produkcji żywności. wykorzystuje się coraz nowsze technologie, tj. biotechnologię i nanotechnologię, natomiast w odniesieniu do żywienia człowieka duże nadzieje wiąże się z genomiką, proteomiką i metabolomiką. Dodatkowo UE wybrała kosztowniejszy model rolnictwa, w którym cała produkcja musi odpowiadać bardzo restrykcyjnym kryteriom bezpieczeństwa i trwałości żywności, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i bioróżnorodności. Efektem tego jest coraz większe zainteresowanie żywnością funkcjonalną, tradycyjną i ekologiczną.
EN
In the highly developed countries the increasing problem of civilization diseases is observed, including obesity. Concurrently, consumers’ awareness of nutrition and health problems is growing. The reality of market economy changes the main purpose of food production in these countries from quantity to quality, with a special regard to caloric content and health-promoting properties. The great science development allows the biotechnology and nanotechnology to be used as the new technologies for food production. For human nutrition, large hopes are related to the genomic, proteomic and metabolomics. Additionally, the EU has used the more costly agricultural model, with very restrictive criteria of production for food safety and sustainability, environmental protection, animal welfare and biodiversity. Therefore, there is a rapidly increasing interest in functional, traditional and organic food.
11
Content available remote The usefulness of birch saps from the area of Podkarpacie to produce birch syrup
EN
In northern European countries, as well as in North America tree saps of maples and birches are used for the production of syrups. Birch syrups are characterized by a specific aromatic taste and can be used as an addition to sweets, desserts, salads and meats. Attention is paid to the health benefits of birch syrups, mainly for high mineral content. The aim of this study was to evaluate the usefulness of birch saps obtained from the area of Podkarpacie for birch syrup production. HPLC-ELSD system was used for analysing the sugar content in the birch tree saps from four localization. All the examined saps contained the monosaccharides as fructose and glucose. The presence of sucrose was found in eight per twenty tested saps. There weren’t statistical differences between the studied sites for the averages of total sugar concentration in the tree saps samples. The highest average amount of total sugar was found in the D sites (11.74 g/dm3), whereas the lowest in the C sites (7.66 g/dm3). Silver birch tree saps from the area of Podkarpacie offer perspectives to used for syrup production according to the US and Finnish criteria of profitability.
PL
Żywność funkcjonalna staje się coraz bardziej popularna na rynkach światowych, również polscy konsumenci zainteresowani są takimi produktami. W artykule przedstawiono, oparte na badaniach rynkowych, dane dotyczące zainteresowania i sprzedaży żywności funkcjonalnej oraz naturalnej na amerykańskim rynku. Światowe kierunki rozwoju takiej żywności mogą pomóc podjąć decyzję o produkcji podobnych wyrobów.
EN
Functional foods become more and more popular in the global markets; the Polish consumers are also interested in these products. The paper presents market research-based data on interests in functional and natural foods sales in the USA market. The global development trends promoting such foods can help decide on the manufacture of similar products.
PL
Sinice z rodzaju Arthrospira, znane pod nazwą handlową spirulina, stanowią główny składnik wielu suplementów diety. Liczne badania naukowe potwierdzają korzyści płynące ze stosowania tych suplementów, a naukowcy i lekarze wciąż odkrywają ich kolejne zalety i zastosowania. Arthrospira jest bogatym źródłem białka, makro- i mikroelementów oraz witamin. Przyjmowanie preparatów na bazie tych bakterii wspomaga profilaktykę powstawania nowotworów i hamuje rozwój już istniejących. Ponadto są wykorzystywane w leczeniu anemii, wykazują właściwości antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, poprawiają funkcjonowanie układu immunologicznego, biorą udział w zapobieganiu powstawania miażdżycy i stłuszczenia wątroby oraz poprawiają perystaltykę jelit. Nie bez powodu więc produkty te nazywane są suplementami XXI w., gdyż każdy z nich ma wiele właściwości zdrowotnych i odżywczych. Na polskim rynku dostępnych jest coraz więcej produktów spożywczych z dodatkiem spiruliny.
EN
Cyanobacteria of the Arthrospira genus, also known under the trade name “Spirulina”, are major ingredients of many dietary supplements. While scientists are still discovering their further advantages and applications of use, numerous scientific studies have confirmed the benefits of these supplements. Arthrospira is a rich source of protein, macro- and micronutrients and vitamins. Ingesting preparations containing these bacteria prevents cancer and inhibits the growth of the existing one. Furthermore, Arthrospira bacteria are used in the treatment of anemia; they exhibit antioxidant, antibacterial and antiviral activity; they improve the functioning of the immune system; they prevent the formation of atherosclerosis and hepatic steatosis; and they improve peristalsis. Not without reason these products have been dubbed the supplements of the 21st century, as one genus provides such a broad range of health and nutritional benefits. There are more and more food products with spirulina on the Polish market.
PL
Lecytynami nazywa się grupę wysokowartościowych związków organicznych pochodzenia naturalnego, zaliczanych do fosfolipidów. Stanowią one ważny składnik budulcowy błony komórkowej. Lecytyna należy do kategorii składników żywności funkcjonalnej, która wspomaga organizm w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz zapobiega niektórym schorzeniom. Ze względu na swoje korzystne właściwości jest stosowana zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak i spożywczym. Jest dodatkiem wpływającym na poprawę cech organoleptycznych i trwałość gotowego produktu. W przemyśle spożywczym wykorzystuje się lecytyny przede wszystkim jako emulgatory ułatwiające powstawanie i stabilizację emulsji. Lecytyna pełni także inne funkcje, m.in. przeciwutleniacza, regulatora lepkości i płynności masy czekoladowej oraz środka przeciwdziałającego rozpryskiwaniu tłuszczu podczas smażenia. Produkty wzbogacane w lecytynę to głównie czekolada, koncentraty deserów, margaryna, majonez oraz pieczywo.
EN
Lecithins are a group of high-quality organic compounds of natural origin, belonging to the phospholipids. They constitute an important building component of cell membrane. Lecithin belongs to the category of functional food ingredients, which helps the body to maintain good physical and mental condition and prevent some diseases. Due to the favorable properties it has found widespread use in the pharmaceutical and food industry. Lecithin is added to improve the organoleptic properties and stability of the final product. The food industry employs lecithin as emulsifiers, which facilitate the formation and stabilization of emulsions. Lecithin also plays other functions including antioxidant, viscosity and fluidity regulator of the chocolate mass and prevents splashing fat during frying. The products enriched with lecithin are mainly chocolate, dessert concentrates, margarine, mayonnaise and bread.
PL
Produkty zawierające kwas octowy mogą stanowić interesujący rodzaj żywności funkcjonalnej, zdobywającej uznanie w oczach konsumentów. Tradycyjny ocet należy do produktów otrzymywanych na drodze dwustopniowego procesu: fermentacji alkoholowej, a następnie utlenienia alkoholu przez bakterie kwasu octowego. Szczególne znaczenie zdrowotne przypisuje się octom winnym, produkowanym w krajach słynących z tradycji winiarskich, octom ryżowym stanowiącym przyprawy w krajach azjatyckich oraz octom owocowym szczególnie popularnym w krajach afrykańskich. Stosowanie produktów zawierających octy w codziennej diecie niesie za sobą wiele korzyści, od poprawy metabolizmu, zmniejszenia łaknienia, po obniżenie ciśnienia krwi, a nawet ograniczenie zachorowań na nowotwory.
EN
Products containing acetic acid may constitute an interesting kind of functional foods, getting recognition in the eyes of consumers. Traditional vinegar is the product, obtained by a two-step process: the alcoholic fermentation followed by biosynthesis (alcohol oxidation) using acetic acid bacteria. Particular health relevance is attributed to wine vinegars, produced in the countries famous for the tradition of winemaking, and to rice vinegars constituting the spices in Asian countries, and to fruit vinegars, being especially popular in African countries. Application of the products containing vinegars in daily diet brings many benefits, from improving the metabolism, decrease of appetite and lowering of blood pressure, and even limitation the incidence of cancer.
PL
W artykule omówiono istotną grupę prozdrowotnych produktów spożywczych, jaką są przetwory zawierające bakterie probiotyczne. Omówiono gotowe modele, które mają duże szanse, aby znaleźć się na rynku, oraz wybrane produkty już na nim obecne. Scharakteryzowano poszczególne obszary wykorzystania bakterii probiotycznych, tj. rynek przetworów mlecznych, mięsnych i warzywnych. Poruszono również temat wprowadzania mikroorganizmów do produktu i problemy z tym związane.
EN
In the article, the selected significant group of health-beneficial food products, such as the products, which contain probiotic bacteria, has been discussed. Areas of traditional probiotic food markets, including market of dairy, meat and vegetable products have been presented. The problems of the introduction of probiotic bacteria into the product and the related problems have been also discussed.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę żywności zmniejszającej ryzyko występowania dietozależnych chorób cywilizacyjnych takich jak: choroby układu krążenia, osteoporoza i cukrzyca. Analizując dane literaturowe dotyczące niedoboru składników bioaktywnych występującego u osób z analizowanymi schorzeniami cywilizacyjnymi i możliwości ich uzupełnienia w diecie można stwierdzić, że istnieje możliwość łatwego pokrycia tych niedoborów poprzez konsumpcję odpowiednich potraw, przygotowanych na bazie produktów naturalnych, bogatych w te składniki. Na rynku krajowym brak jest potraw będących wartościowym posiłkiem zawierającym w swoim składzie, oprócz odpowiednio dobranych naturalnych komponentów, składniki uzupełniające zalecane w profilaktyce i terapii w/w chorób (witaminy, składniki mineralne i inne). Podjęta problematyka dotycząca projektowania składu i cech jakościowych potraw obiadowych przydatnych w profilaktyce dietozależnych chorób cywilizacyjnych zostanie omówiona w drugiej części artykułu.
EN
The article presents the characteristics of food decreasing the risk of diet-related chronic non-communicable diseases such as selected disorders of the cardiovascular system, diabetes and osteoporosis. Analysing the literature data concerning the deficiency of bioactive components present in the diet of people with analysed diet-related chronic non-communicable diseases and the possibility of supplementing them with the diet it can be concluded that it is possible to easily cover these deficiency through consumption of suitable meals prepared from natural products rich in these ingredients. In the domestic market, there is no dishes being valuable meal containing in its composition, in addition to suitably selected natural components, supplementary components that are recommended for the prophylaxis and therapy of described diseases (vitamins, minerals, etc.). Taken problems related to the designing the composition and quality characteristics of meals useful in the prevention of diet- related chronic non-communicable diseases will be discussed in the second part of the article.
PL
Przeanalizowane dane pozwalają stwierdzić, że żywność funkcjonalna zyskuje coraz większą popularność zarówno wśród konsumentów jak i producentów. Konieczne jest jednak dotarcie do większej liczby społeczeństwa poprzez właściwą promocję i reklamę w środkach masowego przekazu. Konsumenci potrzebują dodatkowych, rzetelnych informacji, które wyjaśnią im sposób działania dodatków funkcjonalnych stosowanych w żywności i ich wpływu na zdrowie. Niezbędne są dalsze badania, które dostarczą producentom żywności funkcjonalnej wiedzy o kierunkach rozwoju tego typu produktów akceptowanych przez szeroką grupę konsumentów.
EN
The branch of functional food manufacturing is developing dynamically and presents a high potential in this respect in Poland. The volume of its production is increasing, which is accompanied by a reduction in manufacturing costs and increased availability of such products. Resesarch done in the area of consumers' conduct and attitudes towards functional food has revealed that its health-promoting qualities are appreciated by the individuals who take care of their health. The number of new functional products is constantly increasing on the Polish market, but the consumers' knowledge concerning them is not satisfactory. The consumers need most recent, reliable information which will explain the mechanism of functional additives present in food products and their impact on our health.
PL
W wielu ośrodkach naukowych trwają badania ukierunkowane na poznanie mechanizmów działania składników żywności funkcjonalnej na poziomie ekspresji genetycznej, co stwarza możliwość precyzyjniejszego scharakteryzowania funkcji bioaktywnych składników diety z uwzględnieniem zmienności genetycznej populacji. Daje to w efekcie bardziej wiarygodne wyniki badań naukowych dotyczących wpływu bioaktywnych składników diety na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Dzięki temu rozwija się rynek żywności funkcjonalnej.
EN
In many scientific centres, research is being conducted to explore the mechanisms of their action at the genetic expression, which makes it possible to describe the function of bioactive dietary components with regard to genetic variability of the population. This gives more reliable scientific results referring to the impact of bioactive components of the diet on the functioning of the human body. Thanks to this the market of functional food is growing.
PL
Obserwuje się rozwój technologii produkcji żywności w kierunku wzmocnienia funkcji jej składników. Na podstawie studium literaturowego stwierdzono, że nastąpił coraz bardziej zauważalny postęp w dziedzinie nanotechnologii, której metody są przydatne w procesach produkcji żywności bezpiecznej, o dłuższym terminie przydatności do spożycia, podwyższonych walorach sensorycznych oraz z dodatkiem związków biologicznie aktywnych. Żywność wzbogaca się również w fitozwiązki wytwarzane na drodze syntezy z komórek roślinnych.
EN
It can be observed food production is growing in the direction of its functions to supporting the immune system functions, preventing the development of cardiovascular diseases and stomach ailments. We can conclude that progress in the field of nanotechnology, which methods are useful in the production processes of food safe, longer-term shelf life, enhanced sensory qualities and with the addition of biologically active compounds, it has been more and more noticeable. Food is also enriched in phytochemicals, which are prepared by synthesis of the plant cell.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.