Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote The efficiency of different orientations of photovoltaic systems
EN
This paper compares the efficiency of different orientations of photovoltaic systems under outdoor conditions over the five-year period in Slovenia. The four different photovoltaic systems were analysed with the same mono-crystalline silicon solar modules. The impact of orientation and inclination on efficiency are evaluated. The analysis of the data obtained shows that the efficiency of the photovoltaic systems depends on the solar irradiation and temperature of solar modules. Based on the analysis and measurements for different photovoltaic systems, the optimal orientation and inclination are presented.
PL
W artykule porównano wydajność systemów fotowoltaicznych o różnej orientacji w warunkach pracy zewnętrznej podczas pięcioletniej ich aktywności na terenie Słowenii. Badano cztery różne systemy fotowoltaiczne z tym samym monokrystalicznym modułem krzemowym. Wpływ orientacji i odchylenia na wydajność tych systemów zostały poddane ewaluacji. Analiza otrzymanych danych pokazuje, że wydajność systemów fotowoltaicznych zależy od promieniowania słonecznego i temperatury modułów. Bazując na analizie i pomiarach czterech systemów fotowoltaicznych wyznaczono optymalną orientację i odchylenie.
2
Content available remote The management and implementation of energy audits of small and medium enterprises
EN
Energy audits have become in recent years a basic tool for determining the current energy situation in the facility and determining the energy balances in the technological processes. It allows us, with the information about the current energy state, to set the objectives for the implementation of energy efficiency measures in a building or technological process. A way to carry out an energy audit is determined by the methodology issued by the Ministry of environment and spatial planning. Management, experiential decision making for appropriate measures largely depends on the experience and technical expertise of individual operators. In the new Energy Act is determined, that larger companies, as those defined in the regulations in the field of commercial companies implement energy audits every four years.
PL
Audyty energetyczne stały sie w ostatnich latach podstawowym narzędziem, pozwalającym określić stan energetyczny urządzenia oraz równowagę energetyczną w procesie technologicznym. Zezwala to, razem z informacją o bieżącym stanie energetycznym, ustanowić wskaźniki do zaimplementowania w pomiarach sprawności energetycznej w budownictwie lub procesach technologicznych. Sposób prowadzenia audytu energetycznego określony jest przez Ministerstwo Środowiska I Planowania Przestrzennego w Słowenii. Zarządzanie oparte na decyzji doświadczeniowej w dużym stopniu zależy od doświadczenia indywidualnych operatorów. W nowym Akcie Energetycznym (Słowenia) wskazano, że większe przedsiębiorstwa, jak te zdefiniowane w przepisach o przedsiębiorstwach komeryjnych, poddane są audytowi energetycznemu c cztery lata.
3
Content available remote Energy efficiency and use of renewable solutions of small and medium enterprises
EN
Increasing energy efficiency and the development of renewable energy resources has a positive impact on economic growth. Energy efficiency offers a powerful and cost-effective tool for achieving a sustainable energy future and it can actually be pursued by a virtuous combination of a wide range of initiatives involving a growing number of public organisations together with service and industrial companies. This article summarizes a part of the work within the CO-EFFICIENT project and highlights the main methodologies and approaches for evaluating energy efficiency, its improvement and use of renewable resources. The project will also assist small and medium enterprises with limited R&D capacities and develop customized energy efficiency solutions.
PL
Wzrastająca sprawność energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii mają pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Jakość energii oferuje efektywne narzędzie w osiąganiu zrównoważonej energetycznie przyszłości a to może być wykonane przez wirtualna kombinacje wielu inicjatyw, wlączających wzrastającą liczbę organizacji publicznych razem z usługowymi I producyjnymi podmiotami gospodarczymi. Artykuł podsumowuje część prac wykonanych w ramach projektu COEFFICIENT i podkreśla główne metodologie i podejścia dla oceny sprawności energii, jej polepszania oraz użycia źródeł odnawialnych. Wspomniany projekt asystuje również małym I średnim przedsiębiorstwom z ograniczoną bazą naukowo-badawczą oraz rozwija rozwiązania sprawności energetycznej.
4
Content available remote Induction Machine: Comparison of Motor and Generator Characteristics
EN
The aim of this paper is to present the difference of induction machine electromechanical characteristics in motor and generator operating modes. Firstly, the paper presents analytically derived equations, which are based on equivalent circuit and are used for calculation of induction machine breakdown torque. Secondly, a comparison of calculated and measured characteristics in motor and generator operating modes is presented. Results of torque characteristics measurements, temperature rise tests and load tests are also provided. Finally the difference between the calculated and the measured results is commented on and explained in detail.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie różnicy charakterystyk elektromechanicznych maszyny indukcyjnej pracującej w trybie silnika i generatora. W oparciu o model matematyczny i wyniki badań przedstawiono charakterystyki – momentu, temperatury i obciążenia.
5
Content available remote Impact of saturation modelling on the losses of electric drive controlled by QFT
EN
The aim of this paper is to present the impact of magnetic nonlinearities and saturation on the losses of an electric drive controlled by Quantitative Feedback Theory. For exact analysis of losses three magnetically different types of series wound DC motor dynamic models are presented and used in this work. As its main contribution this study shows that the modelling of magnetic nonlinearities improves control synthesis of electrical drive, which is reflected in lower energy consumption. For the purpose of control design of series wound DC motor Quantitative Feedback Theory was used.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu nieliniowości magnetycznych oraz saturacji na straty w maszynie elektrycznej, sterowanej metodą QFT. Badaniom poddano modele dynamiczne trzech magnetycznie różnych, szeregowych maszyn DC. Wyniki pracy pokazują, że tego rodzaju analiza uskutecznia proces tworzenia algorytmu sterowania, co przekłada się na redukcję zużycia energii.
EN
The aim of this paper is to analyse the impact of pole pair number on the efficiency of an induction generator designed for a mini hydro power plant. Six induction generators with different number of poles were designed: 2, 3, 6, 10 and 14. The basic point of this study is Kaplan turbine, which considering its rotational speed can be directly connected to a 14-pole induction generator. All other induction generators need a speed reducer for appropriate operation with Kaplan turbine, but speed reduction decreases the efficiency of mechanical energy conversion into electrical energy. Consequently this paper presents the efficiencies of induction generators and the summary efficiencies of an induction generator and a speed reducer. At the design phase of the aforementioned induction generators the realization possibility of the prototypes was taken into account, including the mass of active components and used materials.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu ilości par biegunów na sprawność generatora asynchronicznego w mini elektrowni wodnej. W badaniach wzięto pod uwagę 6 zaprojektowanych maszyn (2, 3, 6, 10 i 14 biegunów) połączonych z turbiną Kaplana. Do wszystkich, oprócz 14biegunowej wykorzystano reduktor, który również został uwzględniony w analizie.
EN
The paper presents design of fractional-slot permanent magnet synchronous motors with concentrated windings and interior permanent magnets. Inner PM rotor machines with 12 slot/8 poles and 12 slot/10 poles were investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the performance of each motor. It is shown that the maximal torque capability and the flux-weakening performance of the particular machine are strongly dependent on the stator slot number/rotor pole number combination, rotor barrier design and on the quality of used PM material.
PL
W artykule przedstawiono projekt silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (IPMSM) o uzwojeniu ułamkowo-żłobkowym. Badaniom poddano maszyny PMSM o stosunku żłobki/bieguny 12/8 oraz 12/10. Zastosowano analizę metodą elementów skończonych. Wykazano, że maksymalny moment mechaniczny oraz osłabianie strumienia są silnie zależne od stosunku ilości żłobków stojana do liczby par biegunów wirnika oraz jakości materiałów.
EN
Appropriate design of synchronous reluctance machine with dual stator winding and anisotropic rotor with flux barriers in generator operation mode is investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the machine performance. Two different designs for synchronous reluctance generator with dual stator windings and the same anisotropic rotor with flux barrier are presented.
PL
W artykule przedyskutowano właściwe projektowanie maszyny reluktancyjnej z podwójnym uzwojeniem stojana oraz anizotopowym wirnikiem z przegrodami strumeniowymi, pracującej w trybie generatorowym. W celu wyznaczenia działania maszyny użyta została metoda elementów skończonych. Przedstawione zostały dwa projekty synchronicznego, reluktancyjnego generatora z podwójnym uzwojeniem stojana oraz anizotropowym wirnikiem z przegrodami strumieniowymi. (Projekt synchronicznego reluktancyjnego generatora z podwójnym uzwojeniem stojana i wirnikem anizotropowym z przegrodami strumieniowymi).
9
Content available remote Winding type influence on efficiency of an induction motor
EN
The arlicle presents an analysis of the winding type influence on the efficiency of an induction motor. The aim of this wark is to choose such a type of stator winding that the induction motor will have the best efficiency by employing minimum winding (copper) mass. Three types of stator windings were considered in the analysis: concentric single layer winding, concentric double layer winding and fractional concentric winding. The complete procedure for the calculation of winding data is performed. The analytical calculations of electromagnetic characteristics were perfonned with the software package emLook in order to select the best suited winding type and consequently ensuring the best efficiency and perfonnance of the induction motor in question. The presented results are applicable for the industry of electric machines.
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu typu uzwojenia ja sprawność silnika indukcyjnego. Celem pracy jest wybór takiego typu uzwolenia stojana, które zapewni maksymalną sprawność przy minimalnej masie uzwojenia. Trzy typy uzwojeń stojana zostały rozpatrzone: uzwojenie koncentryczne jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz uzwojenie koncentryczne ułamkowe. Przedstawiono procedurę obliczania danych uzwojenia. Do wyznaczenia charakterystyki elektromagnetycznej wykorzystano obliczenia analityczne z pakietem emLook. Wyselekcjonowano najlepszy typ uzwojenia, zapewniający najlepszą sprawność działania rozważanego silnika indukcyjnego. Przedstawione wyniki zostały implementowane w rozwiązaniach przemysłowych.
EN
The paper presents an experimental verification of power and cooling capability of totally enclosed non-ventilated (TENV) synchronous generator with interior permanent magnets, designed to work as a part of autonomous unit mounted to the driveline shaft of the intemal combustion engine (ICE)
PL
Artykuł przedstawia eksperymentalną weryfikację wydajności energetycznej i chłodzenia całkowicie pozbawionego wentylacji generatora synchronicznego z wewnętrznym magnesem trwałym, zaprojektowanym do pracy jako samodzielna jednostka zamontowana na wale napędowym silnika spalinowego.
11
Content available remote Performance comparison of double and single rotor permanent magnet machine
EN
This paper presents the performance comparison between a special double rotor permanent magnet synchronous machine and the adequate conventional single rotor permanent magnet machine. The here presented double rotor machine is primary meant for use in hybrid electric vehicles to improve the fuel economy and to reduce emissions of the whole traction system. Finite element analyses are employed to determine the performance of each machine, where special attention was paid to the iron loss and electromagnetic torque calculation.
PL
W artykule zaprezentowano porównanie działanie maszyny synchronicznej z magnesem trwałym i specialnym podwójnym wirnikem oraz konwencjonalnej maszyny z magnesem trwałym i jednym wirnikiem. Prezentowany tutaj silnik z podwójnym wirnikiem był pierwotnie pomyślany do wykorzystania w hybrydowych pojazdach elektrycznych w celu poprawienia gospodarki paliwami i redukcji emisyjności gazów z całego systemu trakcyjnego. Do opisu działania każdej z maszyn wykorzystano metodę elementów skończonych a specjalną uwagę skierowano na straty w żelazie i moment elektromagnetyczny.
12
Content available remote Numerical scalar hysteresis model and its precision
EN
The calculation of magnetic fields in the electromagnetic devices is an important part of the design process. The numerical approach in consideration to the measured material hysteresis is discussed in the paper. Some precision problems of the model are pointed out. The results of the calculation are compared with the measurement results made on the magnetization set up for the characterization of semi and hard magnetic materials.
PL
Obliczanie pola magnetycznego w urządzeniach elektrycznych jest istotną częścia procesu projektowania. W artykule dyskutowane jest numeryczne podejście do zmierzonej histerezy. Pewne precyzyjne problemy zostały wypunktowane. Wyniki obliczeń porównane są z wynikami wykonanych na zestawach magnetycznych charakterystycznych dla materiałów magnetycznych twardych i półtwardych.
13
Content available remote Magnetically Nonlinear Dynamic Model of a Series Wound DC Motor
EN
This paper deals with mathematical modeling of a series wound DC motor, where magnetic nonlinearities play a big role. Three different models are presented: magnetically linear dynamic model and two different types of magnetically nonlinear dynamic models. Magnetically nonlinearities of iron core are taking into account with definitions of static and dynamic inductances. Each model has been evaluated on the basis of results obtained by simulations and results of measurements conducted on a tested motor.
PL
W artykule przedstawiono metodykę modelowania matematycznego silników DC z szeregowym uzwojeniem, w którym nieliniowości magnetyczne grają dużą rolę. Zaprezentowano trzy modele: model z liniowością magnetyczną, dwa modele o różnej nieliniowości magnetycznej. Nieliniowość magnetyczna rdzenia jest rozpatrywana pod kątem statycznej i dynamicznej indukcyjności. Każdy model został ewaluowany na podstawie wyników otrzymanych w symulacji i w pomiarach testowego silnika. (Magnetycznie nieliniowy dynamiczny model silnika DC z szeregowym uzwojeniem).
EN
The article presents a magnetic field analysis in slotless permanent magnet linear motor model. The two types of magnetic field calculation are presented. The first one is analytical calculation of magnetic field in Polar coordinate system considering the linear motor model geometry. The second one is numerical calculation based on finite element method. In both calculations the normaI and tangential components of the magnetic flux density in the air-gap are calculated. In order to make adequate analysis of magnetic field and to confirm calculation results the experimental setup for magnetic field measurement in slotless permanent magnet linear motor model was developed. Comparison of calculated and measured results is presented in paper as well.
PL
W artykule przedstawiono analizę pola magnetycznego w modelu bezżłobkowego silnika liniowego z magnesem trwałym. Dwa sposoby obliczania pola magnetycznego są prezentowane: obliczenia analityczne pola magnetycznego w biegunowym układzie współrzędnych, uwzględniającym geometrię modelu i obliczenia numeryczne oparte na metodzie elementów skończonych. W obu metodach obliczeniowych wyznacza się składowe normalne i styczne indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej. W celu weryfikacji adekwatności modelu i weryfikacji obliczeń wykonany został zestaw eksperymentalny dla pomiarów pola magnetycznego. Przedstawiono zostało porównanie wyników obliczeń i pomiarow.
15
Content available remote Impact of static and dynamic inductance on calculated time responses
EN
This paper focuses on electromagnetic devices and electric machines with magnetic cores. Their behavior is magnetically nonlinear. In magnetically nonlinear dynamic models of these devices, the magnetically nonlinear behavior can be accounted for by the characteristics flux linkages versus magneto-motive-force or by the current dependent dynamic and static inductances. This paper discusses different determining characteristics of flux linkages and the impact of static and dynamic inductances on calculated dynamic responses.
PL
W artykule skoncentrowano się na urządzeniach i maszynach elektrycznych z rdzeniem magnetycznym. Praca tych urządzeń wykazuje się magnetyczną nieliniowością. W nieliniowych magnetycznie dynamicznych modelach tych urządzeń uwzględnia się fakt nieliniowości poprzez wstawianie zależności strumienia magnetycznego od siły magnetomotorycznej (przepływu) lub poprzez przyjmowanie dynamicznych i statycznych indukcyjności. Artykuł przedstawia dyskusję różnych metod określania zarówno zależności wspomnianej, jak i wpływu staycznych indukcyjności na dynamiczne odpowiedzi.
16
EN
A precise understanding of the area’s wind resource is the cornerstone of any wind project. Professional wind measurement and its accuracy and reliability are thus very important in predicting economic viability before starting a wind farm. Therefore, for the prospective development of a wind turbine, it is important to consider the wind resources, how regularly the wind blows, the direction of the wind and the variations in wind speed.
PL
Dokładne zrozumienie i poznanie źródeł wiatru w obszarze elektrowni wiatrowej jest kluczowe dla projektowania takiej elektrowni. Profesjonalny pomiar siły wiatru, a przede wszystkim jego dokładność i wiarygodność są bardzo ważne w predykcji rentowności ekonomicznej farmy wiatrowej. Stąd, dla rozwoju turbin wiatrowych niezbędne jest przeprowadzić badanie źródeł wiatru, jego regularności, kierunku oraz zmienności w szybkości. (Stacja pomiarowa wielkości środowiskowych dla oceny źródeł energii wiatrowej i słonecznej).
EN
This paper compares and evaluates different experimental methods for determining permanent magnet synchronous machine (PMSM) parameters. They are based on numerical integration, analysis of current time-response and harmonie analysis combined with calculation of phasors and impedances. The results presented in the paper show that the parameters of two-axis PMSM dynamic model can be determined with sufficient accuracy even when the three-phase PMSM with appropriately connected windings is supplied with a single stepwise changing voltage.
PL
W artykule porównano i ewaluowano różne metody eksperymentalne dla określenia parametrów maszyn synchronicznych z magnesem trwałym. Metody te bazują na numerycznym całkowaniu, analizie prądowych odpowiedzi czasowych, oraz analizie harmonicznej połączonej obliczaniem fazorów i impedancji. Wyniki przedstawiane w artykule pokazują, że parametry dwuosiowego modelu silnika mogą być wyznaczone z wystarczającą dokładnością nawet wtedy, kiedy trójfazowy silnik zasilany jest z pojedynczego z krokowo zmiennego napięcia.
EN
The presented study, the influence of the split ratio in 12 slot-14 pole permanent magnet motor with interior rotor on the efficiency and torque capabi!ity over a wide-speed range is presented. Results for two motors with the same outer stator diameter and different split ratio are presented in order to demonstrate the influence of split ratio on the motor efficiency and torque capability.
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów geometrycznych stojana (stosunek promienia wewnętrznego do zewnętrznego) silnika z magnesem trwałym 12-żlobkowego i 14-biegunowego na sprawność i wydajność momentu w szerokim zakresie prędkości. Wyniki analizy dwóch silników z takimi samymi średnicami zewnętrznym stojana i różnymi wewnętrznymi zostały zaprezentowane w celu zademonstrowania tego wpływu.
EN
The paper presents characteristics of a permanent magnet synchronous machine designed for micro-hybrid electric vehicle operation. Appropriate design of interior permanent magnet machine with 36 stator slots and 8 stator poles for operation in motor and generator operation mode was investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the machine performance.
PL
W artykule zaprezentowano charakterystyki działania maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi zaprojektowanej dla mikrohybrydowego pojazdu elektrycznego, Przebadano projekt wętrza, wspomnianej wyżej, maszyny z 36 żlobkami stojana i 8 biegunami w stojanie. Model komputerowy został oparty o metodę elementów skończonych.
EN
The paper presents a performance prediction of modular 24-slot/22-pole permanent magnet synchronous motor with exterior rotor designed for in-wheel drive applications. Finite element analysis is employed to determine the motor performance. Comparison between the performance of 24-slot/22-pole modular motor and performances of 24-slot/20-pole and 24-slot/28-pole motor configuration is presented as well.
PL
Artykuł przedstawia predykcję działania modularnego 24-żłobkowego i 22-biegunowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem zaprojektowanym dla zastosowań napędowych. Do analizy działania silnika wykorzystano metodę elementów skończonych. Przeprowadzono analizy porównawcze trzech wariantów silnika z taką samą liczbą żłobków (24) i różna liczbą biegunów (20,22 i 28).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.