Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dźwignia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza konstrukcji uchwytów obróbkowych w aspekcie montażu
PL
Rozpatrywanym problemem w artykule jest porównanie zastosowania dwóch typów uchwytów w operacji wykonania dokładnych otworów w dźwigni. Porównano zaprojektowany uchwyt specjalny i modułowy. Założono wielkość produkcji oraz określono przybliżony czas wykonania oprzyrządowania. Porównano czasy zamocowania obrabianej dźwigni w uchwycie i koszty zastosowanych elementów.
EN
The problem that was examined in this article was to compare the use of two types of handles in precise drilling operation in the lever. Study was taking into consideration both special handle and modular handle. A throughput was assumed as well as an approximate time of development was determined. Times of fastening the worked lever in the handle and costs of applied elements were compared.
PL
Kucie matrycowe jest jedną z najstarszych metod obróbki plastycznej odkuwek. Technologia ta jest jednym z podstawowych sposobów kształtowania części maszyn i jest wykorzystywana w niemal każdej gałęzi przemysłu maszynowego, lotniczego, zbrojeniowego, motoryzacyjnego, rolniczego czy budowlanego. Z odkuwek wykonuje się najbardziej odpowiedzialne części maszyn. Jest to spowodowane licznymi zaletami tego procesu, do których należą: wysoka dokładność, możliwość odkuwania przedmiotów o skomplikowanych kształtach czy możliwość stosowania mniejszych naddatków technologicznych. W produkcji światowej najwięcej wytwarza się odkuwek stalowych, jednakże wzrasta ilość odkuwek wykonywanych ze stopów metali nieżelaznych, takich jak stopy magnezu, tytanu i aluminium. W artykule przedstawiono analizę teoretyczną oraz numeryczną procesu kucia matrycowego na przykładzie kształtowania odkuwki dźwigni. W pierwszej części opisano proces kucia matrycowego oraz przykłady jego szerokiego zastosowania w przemyśle. W kolejnej wykonano rysunki wsadu, matryc dolnej i górnej oraz odkuwki, wykorzystując oprogramowanie Solid Egde. Do wykonania elementu odkuwanego użyto łatwej w obróbce stali niestopowej jakościowej C45. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o metodę elementów skończonych (MES), przy użyciu oprogramowania DEFORM 3D. Zastosowano siłę nacisku prasy wynoszącą 10000 kN oraz współczynnik tarcia równy 0,1. Następnie zaprezentowano wyniki symulacji przeprowadzonej w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia, które umożliwiły wyznaczenie rozkładów intensywności odkształceń, naprężeń, temperatury oraz zniszczeń. Na ich podstawie stwierdzono poprawny dobór parametrów geometrycznych modelu oraz właściwy przebieg procesu, w którym nie zaobserwowano żadnych niewłaściwych deformacji lub pęknięć materiału.
EN
Die forging is one of the oldest methods of forming forgings. This technology is one of the basic ways of shaping machine parts and is used in almost every branch of mechanical engineering, aerospace, defense, automotive and construction industries. The most responsible parts of machines are made from forgings. It is caused by many advantages of this process, which include: high accuracy, ability to forge objects with complex shapes and the possibility of using fewer technological allowances. Steel forgings are the most popular produced elements in the world production, but the number of forgings made from non-ferrous alloys such as magnesium, titanium and aluminum alloys increase. In this paper, theoretical and numerical analysis of die forging was presented on example of forming of lever forging. In first part die forging procces and examples of their wide use in industry was described. In the next part drawings of the charge, the upper and lower dies and forgings were made, using Solid Edge . Material used to make forging element was carbon quality steel C45. Calculations were based on the finite element method (FEM) using DEFORM 3D. Press force of 10,000 kN and the coefficient of friction equal 0.1 were applied. Then, results of simulations, made in conditions of three dimensional state of strain were presented, allowed for determining distributions of strain intensity, stress, temperature and damage. On the basis of them, it was found that selection of parameters and course of process was appropriate, which influenced by many factors, including the selection of the respective radii of rounding the forging, which prevented the appearance of cracks in the first steps of the process.
3
Content available Mechatronic simulator of lever driven wheelchairs
EN
Development of the lever-driven wheelchairs by different authors resulted in creating various lever-human work conditions in which disabled people propel their wheelchairs. This fact implies varying efficiency of human’s work during lever wheelchair propulsion. In order to assess which of the world-wide proposed lever propulsion systems is the most efficient from the humans’ work point of view a proper simulator was designed. Here described test stand offers the possibility to perform various ergonomic tests, it can also become a training station for the lever wheelchair users. Since the main differences in world known lever propelling system designs concern the lever length and levers axis of rotation position on the wheelchair, the wide regulation of these two parameters, was a decisive factor in designing the mechatronic simulator.
PL
Rozwijanie wózków inwalidzkich napędzanych dźwigniami przez różnych autorów spowodowało tworzenie różnych warunków pracy dźwigni i człowieka, w których osoby niepełnosprawne napędzają swoje wózki inwalidzkie. Fakt ten oznacza zmienną wydajność pracy człowieka na wózku inwalidzkim podczas napędzania dźwigniami. W celu oceny, które z proponowanych światowych systemów napędu dźwigniowego jest najbardziej efektywny z punktu widzenia pracy ludzkiej skonstruowano właściwy symulator. Opisane tutaj stanowisko badawcze oferuje możliwość wykonywania różnych testów ergonomicznych, może też stać się stacją szkolenie dla użytkowników wózków dźwigniowych. Ponieważ główne różnice w znanym światowym projekcie systemu napędzanego dźwigniami dotyczą długości dźwigni i pozycji osi rotacji dźwigni na wózku, szeroka regulacja tych dwóch parametrów, była decydującym czynnikiem w projektowaniu mechatronicznego symulatora.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.