Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wsparcie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In recent years, the development of organic farming has slowed down, especially in the European Union. This is a factor of importance for sustainable development prospects of the agricultural sector. Although the European Union places more and more emphasis on environmental goals set under the Common Agricultural Policy, two-thirds of the agricultural budget in the 2014-2020 financial perspective are allocated to support conventional farming. In 2014-2018, some member countries witnessed stagnation or decline in the area of organic farmland. This means that in the context of market imperfections – and in the absence of valuation of public goods – microeconomic costs incurred by organic farmers continue to exceed the benefits they reap. The level of support must be high enough to stimulate the development of organic farming in the long run. Therefore, it is recommended that the future support mechanism provide financial encouragement for organic farming, revise the principles for granting payments, tighten the system, and minimize the amount of payments decoupled from production volumes.
PL
W ostatnich latach nastąpiło spowolnienie dynamika rozwoju rolnictwa ekologicznego, zwłaszcza w Unii Europejskiej, co ma znaczenie dla przyszłych perspektyw rozwoju zrównoważonego w rolnictwie. Chociaż Unia Europejska przywiązuje coraz większe znaczenie do realizacji celów środowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, to jednak 2/3 środków budżetu rolnego w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zostało przeznaczonych na wsparcie rolnictwa konwencjonalnego. Niektóre kraje członkowskie odnotowały w latach 2014-2018 pewną stagnację powierzchni rolnictwa ekologicznego lub spadek. Oznacza to, że w sytuacji niedoskonałości rynku i braku wyceny dóbr publicznych, mikroekonomiczne koszty ponoszone przez rolników ekologicznych są w dalszym ciągu wyższe od uzyskiwanych korzyści. Poziom wsparcia musi być na tyle wysoki, aby stymulował rozwój rolnictwa ekologicznego w długim okresie. Dlatego wskazane jest, aby w przyszłym mechanizmie wsparcia nastąpiło finansowe wzmocnienie rolnictwa ekologicznego i jednoczesne zrewidowanie zasad przyznawania płatności oraz uszczelnienie systemu i zminimalizowanie zjawiska płatności oderwanych od produkcji.
EN
The issue of planning assembly operations remains crucial decision-making area for many of manufacturing companies. It becomes particularly significant in case of small and medium enterprises that perform unit or small-scale production, where the option of applying specialized software is often very limited – both due to high purchase price, but also due to its applicability to single unit manufacturing, that is executed based on individual customer orders. The present article describes the possibility of applying the MS Excel spreadsheet in the planning of machine assembly processes. It emphasises, in particular, the method for using the spreadsheet in subsequent stages of the process, and the identification of possible causes that have impact on problems with the planning process. We performed our analysis on the basis of actual data from one of the machine industry enterprises that manufactures in central Poland.
PL
Chcąc zwiększyć motywację studentów do lepszego zrozumienia treści matematycznych przekazywanych podczas zajęć uniwersyteckich, autorzy przeprowadzili ankietę, aby poznać ich nawyki w uczeniu się matematyki. Dodatkowym celem była poprawa wyników uzyskiwanych na egzaminach i kolokwiach. W artykule autorzy omówili część wniosków z przeprowadzonego badania.
EN
In the article, the authors presented the results and conclusions of the survey conducted among students. The aim of the study was to identify students' habits in learning mathematics. Having such knowledge, authors could better plan the activities leading to increment of the motivation of the students to understand the mathematical concepts introduced in the classroom. Thus, the authors could avoid the situation that students conducted calculations without understanding their meaning. The tools to achieve this goal were both the use of mathematical software: GeoGebra and MATLAB and blended learning method.
EN
The article presents the main assumptions of the project “Bytom school = assurance and guarantee of high-quality education” and attempts to assess the effectiveness of activities implemented during the school year. The presented project evaluation results were obtained from pupils and teachers of one of the primary schools. The analysis of the research material allowed to exhibit the short-term goals achieved, as well as the factors positively and negatively affecting the quality of the activities implemented. The reflections/recommendations from the explorations conducted will allow to direct further work in order to achieve the project’s objectives to a greater degree.
EN
The author analyses the possibilities of implementing a modern “Smart City” programme offer, addressed to the local community. In the introduction, she considers the condition of Polish society from a time axiological perspective; despite political changes, Poles adhere to the same values as decades ago - they do not trust state institutions. The author also defines the concept of a smart city and its principles and practical implementations based on the example of the city of Rzeszów, which is ranked high in official European rankings. Despite the lack of trust in organised forms of social functioning, the local community (citizen) is in favour of further modernisation of life, which is reflected in participation in local government elections and the level of support of the current administration of the city.
PL
W artykule zostały przestawione wybrane przykłady realizacji zadań wsparcia przez państwo gospodarza wojsk sojuszniczych i partnerskich, wykonujących zadania na terytorium Polski wynikające z nowych uwarunkowań geopolitycznych, w jakich znalazła się Europa Środkowo-Wschodnia. Powstałe zagrożenia i dynamika tych zmian wymusiły na władzach sojuszu potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO w ramach poprawy bezpieczeństwa regionu. W rezultacie podjętych działań nastąpiła intensyfikacja ćwiczeń w Polsce i krajach nadbałtyckich, przemieszczeń wojsk sojuszniczych przez nasze terytorium oraz ich rozmieszczanie w ramach tworzenia wzmocnionej wysuniętej obecności eFP (enhanced Forward Presence) i operacji Atlantic Resolve. W konsekwencji wzrost zaangażowania sojuszu w wykonywanie zadań na naszym terytorium wymaga zwiększonego udziału w ramach HNS (host nation support) nie tylko systemu militarnego, ale również zaangażowania pozamilitarnych ogniw obronnych państwa.
EN
The article presents selected examples of implementation of support tasks by the host nation support for the benefit of allied and partner troops, performing tasks on the territory of Poland, resulting from the new geopolitical conditions in which Central and Eastern Europe found itself. The resulting threats and dynamics of change forced the Alliance's authorities to take a new approach to strengthening NATO's eastern flank as part of improving the region's security. As a result of the actions undertaken, the exercises in Poland and the Baltic countries, the relocation of allied troops by our territory and their deployment as a result of the eFP (enhanced Forward Presence) and Operation Atlantic Resolve were intensified. As a consequence, the increase in the involvement of the alliance in the performance of tasks on our territory requires increased participation in the HNS, not only the military system of the state, but also involvement of the non-military defense system of the state.
PL
Zmiany w środowisku bezpieczeństwa, pojawiające się zagrożenia terrorystyczne, jak również geograficzne położenie Polski, skłania autora do rozważań nad możliwościami zoptymalizowania wykorzystania sił i środków Sił Zbrojnych RP oraz armii sojuszniczych celem zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Mówiąc o optymalizacji, autor ma na myśli podniesienie efektywności poprzez wsparcie wojsk operacyjnych siłami i środkami innych wyspecjalizowanych służb, takich jak Żandarmeria Wojskowa (ŻW). Analizie poddano zadania ŻW w czasie realizacji zadań bojowych przez wojska operacyjne odnosząc się do wydarzeń historycznych, jak również wniosków zawartych w literaturze przedmiotu. Przytoczone wyniki badań prezentują funkcje i przeznaczenie ŻW w funkcjonowaniu wojsk operacyjnych. Artykuł pozwala zrozumieć, jak istotne jest realizowane przez ŻW wsparcie w celu zapewnienia powodzenia działań bojowych prowadzonych przez wojska operacyjne SZ RP.
EN
Changes in the evolving security environment, which create a sense of uncertainty, emerging terrorist threats, as well as the geographical location of the Poland, prompts the author to consider the possibilities of how the use of forces and resources of the Polish Armed Forces and its allies could be optimized in order to ensure global security. By optimization, the author means enhancing the interaction between operational forces and their support by the forces and resources of other specialized services, such as the Military Police (MP). In order to get the essence of the problem, there are discussed tasks, which the MP faces while supporting combat missions of the PAF. The author uses the examples of historical events as well as conclusions which follow from the subject literature. This article significantly expands the reader’s knowledge of the role of the MP and enables to understand how important the support provided by the MP is to ensure the success of combat operations conducted by the operational forces of the PAF.
PL
Dynamiczny rozwój programów komputerowych, wspomagających procesy nauczania i uczenia się matematyki, znacząco zmienił potrzeby studentów. W artykule przedstawiamy wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów (pierwszego roku, wybranych kierunków studiów, dwóch uczelni technicznych: Politechniki Gdańskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu) w celu doboru optymalnych metod i narzędzi wspomagających nauczanie matematyki oprogramowaniem komputerowym. Prezentujemy analizę ankiet i wnioski jak przyczynić się do urozmaicenia pracy studentów, podniesienia jakości nabywanych przez nich umiejętności oraz usprawnienia procesu nauczania matematyki.
EN
The development of technology affects the change of student behavior as well as the teaching methods. In the paper the results of a survey conducted among the students, who are taught by the authors, are presented. The goal of the survey was to select optimal methods and tools to support teaching mathematics with computer software. The conducted survey also allowed the authors to determine the origin of didactic materials preferred by students during self-study. The authors reminded also briefly some possible applications of mathematical software GeoGebra, during academic classes, presented in previous papers.
EN
The aim of the article is to identify factors related to managerial job satisfaction, and underline the differences regarding their importance in the context of gender. The study was conducted with the usage of a questionnaire in a group of 387 managers (140 women, 247 men) from 50 enterprises. Results show that in these organizations are existing significant gender differences in the context of: support from supervisor, procedural fairness, perceived development opportunities. In the group of women mean results are lower but correlations with job satisfaction stronger. This means that job satisfaction factors for female and male managers differ, which requires differentiation of practices and further exploration.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja czynników związanych z zadowoleniem z pracy w grupie kierowników, oraz wskazanie różnic ze względu na płeć kierowników. Wyniki uzyskano dzięki badaniom ankietowym przeprowadzonych wśród 387 kierowników (140 kobiet, 247 mężczyzn) z 50 przedsiębiorstw. Wyniki wskazują na występowanie istotnych różnic ze względu na płeć, w zakresie wsparcia ze strony przełożonego, sprawiedliwości proceduralnej oraz możliwości rozwoju. Średnie w grupie kobiet są niższe, a korelacje zmiennych zadowoleniem silniejsze. Oznacza to, że inne są uwarunkowania zadowolenia z pracy w przypadku kierowników kobiet i mężczyzn, co wymaga zróżnicowania praktyk oraz dalszej eksploracji .
PL
Artykuł jest prezentacją wyników badań, których celem było wskazanie zależności pomiędzy dobrostanem psychicznym, wsparciem partnerskim, satysfakcją seksualną, a satysfakcją z życia małżeńskiego. Temat artykułu odnosi się do uwarunkowań satysfakcji z małżeństwa w grupie osób bezpłodnych kobiet i mężczyzn. W badaniu wzięło udział 65 osób (32 kobiety i 33 mężczyzn). Uzyskane wyniki badań pozwoliły na dokonanie porównań pomiędzy wyróżnionymi grupami. Ze względu na eksploracyjny charakter badań nie postawiono hipotez badawczych, a jedynie pytania badawcze. Zweryfikowano wpływ wyróżnionych zmiennych na poziom satysfakcji z małżeńskiego badanych osób. Duża część korelacji okazała się istotna statystycznie. Wyniki badań, na poziomie porównań między-grupowych, wykazały istotne statystycznie różnice w zakresie dobrostanu psychicznego, wsparcia społecznego oraz jakość związku małżeńskiego.
EN
The article is a presentation of research results aimed at identifying the relationship between mental well-being, partner support, sexual satisfaction and the quality of married life. The subject of the article refers to the determinants of the quality of married life in the group of infertile women and men. 65 people participated in the study (32 women and 33 men). The obtained research results made it possible to make comparisons between the groups distinguished. Due to the exploratory nature of the research, no research hypotheses were posed, but only research questions. The influence of selected variables on the quality of married life of the subjects was verified. A large part of the correlation turned out to be statistically significant. The respondents at the level of intergroup comparisons showed statistically significant differences in the scale examining psychological well-being, social support and the quality of the marriage.
11
PL
W artykule opisano historyczną rolę i znaczenie COIG SA w procesie informatyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1951-2018. Omówiono historię i najbliższe perspektywy rozwoju systemu SZYK2.
EN
The article describes the historical role and importance of COIG SA in the process of computerization of the Polish hard coal mining in the years 1951-2018. History is discussed. and the closest prospects for system development SZYK2.
EN
The main goal of the paper is to evaluate the existing situation in the area of innovative activity in social enterprises. A secondary research data-based analysis has been made to open up discussions for future research in the area of the level of innovative activity, development of social enterprises and social innovation, which are presented as five mini case studies. As was confirmed by the qualitative description and comparison, social innovations in the mentioned companies are mostly determined by employees (80%) and products (40%). When the level of care about employee-oriented innovations is so high, other areas could be lower (Employee>Product>Enterprise). The added value of this paper is the identification of “Employee-oriented” social innovation, which could solve predominantly social issues in a company, not societal problems as the main point of social enterprises.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena obecnej sytuacji w zakresie działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach społecznych. Przeprowadzono wtórną analizę danych w celu otwarcia dyskusji na temat przyszłych badań w zakresie poziomu działalności innowacyjnej, rozwoju przedsiębiorstw społecznych i innowacji społecznych, które przedstawiono w pięciu badaniach przypadku. Opis i porównanie jakościowe potwierdzają, że innowacje społeczne we wspomnianych firmach są w większości zdeterminowane przez pracowników (80%) i produkty (40%). Gdy poziom dbałości o innowacje zorientowane na pracownika jest wysoki, inne obszary mogą być niższe (Pracownik>Produkt>Przedsiębiorstwo). Wartością dodaną tego dokumentu jest identyfikacja innowacji społecznych "zorientowanych na pracownika", które mogłyby rozwiązać głównie problemy społeczne w firmie, a nie problemy społeczne, jako główny punkt przedsiębiorstw społecznych.
13
Content available remote Znaczenie Wojsk Obrony Terytorialnej dla bezpieczeństwa państwa
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie nowopowstałego, piątego rodzaju sił zbrojnych oraz jego roli dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Autor w swoim artykule przedstawia podstawy prawne funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej, ich zadania i strukturę oraz zasady pełnienia służby wojskowej w WOT. Wojska te mają prowadzić działania militarne we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika. Dodatkowo dowódca WOT będzie koordynował i wykonywał zadania związane z rozwijaniem i użyciem pododdziałów i oddziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wojska te mają również zadanie szerzenia w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.
EN
The main objective of the article is the presentation a newly created, fifth type of armed forces in Poland and its role for the defense and security of the state. The author in his article, outlines the legal basis for the functioning of the Territorial Defense Force (TDF), their tasks and structure, and the rules of military service in WOT (TDF). These troops are to conduct military operations in cooperation with the operational troops (in the case of the outbreak of the conflict). These actions will be aimed at destroying or stopping the forces of a potential opponent. In addition, TDF Commander will coordinate and carry out tasks related to the development and use of subdivisions and troops in the fight against natural disasters and the elimination of their effects, property protection, exploration and rescue or the protection of health and human life, and the clearance of explosives and dangerous military origin, their disposal, as well as the implementation of the crisis management tasks. These forces also have the task of spreading the idea of patriotic education in society.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie społecznych i organizacyjnych aspektów działalności twórczej mniejszości etnicznych w Polsce w kontekście współpracy twórców wywodzących się z mniejszości etnicznych z administracją centralną oraz lokalną. Opierając się na danych empirycznych, pozyskanych w ramach badań terenowych realizowanych przez Instytut Wschodnich Inicjatyw w Krakowie, autorzy omawiają formy i zakres współpracy samorządów i administracji centralnej ze środowiskami mniejszości etnicznych oraz inicjatywy twórcze podejmowane przez środowiska Łemków, Romów, Tatarów i Karaimów w Polsce.
EN
The purpose of this paper is to show the social and organizational aspects of creative activity of ethnic minorities in Poland in the context of cooperation with central and local administration. Basing on empirical data obtained from the field research conducted by the Eastern Initiative Institute in Krakow, the authors discuss the form and scope of cooperation between local and central government with ethnic minority communities and the initiatives undertaken by the Lemko, Roma, Tatar and Karaite artists and creators in Poland.
PL
Efektywne i wiarygodne planowanie kosztowo-czasowe wymaga nie tylko baz wiedzy o procesach budowlanych, ale i opracowanych naukowo metod podejmowania decyzji organizatorskich. Metody te powinny wspomagać poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz umożliwiać ocenę ich jakości. W artykule przedstawiono koncepcję interaktywnej metody planowania, w której planista czynnie włącza się w proces szeregowania zadań – może na bieżąco modyfikować ilość lub rodzaj dostępnych i wykorzystywanych zasobów, a także ma wpływ na przebieg robót, których rozpoczęcie uwarunkowane jest podjęciem przez niego decyzji. Proponuje się, aby decyzję tę racjonalizować przez analizę informacji o wykorzystaniu używanych deskowań.
EN
An effective and reliable time and cost planning requires not only the knowledge about singular building processes but also scientifically developed methods, applicable to organizational decision-making problems. The present paper presents the idea of an interactive planning method that supports concrete works planning. The developed simulator enables the planner to update the availability of resources and both simulates building processes and analyses formwork utilization efficiency. In each step of the algorithm, the simulator informs about formwork utilization efficiency and generates queries to the decision-maker, who is able then to accept or withdraw his decision, if the efficiency is unsatisfactory.
16
Content available remote Wykorzystanie zasobów miejscowych na rzecz akcji i operacji policyjnych
PL
Głównym celem artykułu jest określenie podstaw prawnych oraz zakresu i możliwości wykorzystania zasobów miejscowych będących w dyspozycji podmiotów publicznych jak prywatnych na rzecz prowadzenia akcji i operacji policyjnych. Postawiony cel artykułu jest konsekwencją poszukiwania odpowiedzi na problem odwołujący się do identyfikacji oraz warunków korzystania z zasobów miejscowych w realizacji zadań Policji, zwłaszcza w trakcie jej udziału z zarzadzaniu kryzysowym. Włączenie się Policji do zarządzania i reagowania kryzysowego wymaga stosownego wsparcia zarówno siłami i środkami organicznymi jak również siłami i środkami będącymi w dyspozycji innych podmiotów. Możliwości korzystania z zasobów zewnętrznych wspomagane może być stosowną informacją bazodanową o miejscu, czasie, sposobie, rodzaju, asortymencie czy warunkach wykorzystania zasobów będących przede wszystkim w dyspozycji podmiotów publicznych. Wymagany zakres informacji musi z kolei być współdzielony ewentualnie na wcześniej ustalonych warunkach udostępniany Policji przez dysponentów środków ewentualnego wsparcia akcji lub operacji policyjnych.
EN
The main aim of this article is to determine the legal basis and the scope and capabilities of local resources at the disposal of public entities as private to conduct action and police operations. The stated purpose of the article is a consequence of the search for answers to the problem referring to the identification and conditions of use of the local resources in the tasks of the Police, especially during its participation with managing the crisis. Inclusion the police to crisis management and response require appropriate support both the forces and means of organic and forces and resources which are at the disposal of others. The possibility of using external resources can be aided code database relevant information about time, place, manner, type, range and conditions of use of the resources primarily in the disposal of public entities. The required scope of information a must in turn be shared or at predetermined conditions provided by the Police administrators of possible support action or police operations.
PL
W pracy omówiono rolę i znaczenie transportu morskiego podczas wojny o wyspy falklandzkie w roku 1982, jaka toczyła się między inwazyjnymi siłami argentyńskimi, a ekspedycyjnym korpusem wojsk brytyjskich. Z uwagi na wyspiarskie położenie archipelagu Falklandy praktycznie obie strony posługiwały się środkami transportu morskiego, przy czym siły brytyjskie zaangażowały do tego celu bardzo liczne jednostki pływające zarówno z sektora cywilnego, jak też wojskowego. Udział specjalnie adaptowanych statków cywilnych, głównie pasażerskich, towarowych (zbiornikowców, kontenerowców, drobnicowców), a także trawlerów rybackich i jednostek serwisowych był kluczowym czynnikiem powodzenia działań operacyjnych. Wykorzystanie przez Wielką Brytanię statków cywilnych w wojnie falklandzkiej było pionierskim przedsięwzięciem od czasu zakończenia II wojny światowej i wniosło wiele nowości do teorii i praktyki współczesnej wojny na morzu.
EN
The paper discusses the role and importance of maritime transport during the war over the Falkland Islands in 1982, which was fought between the invading Argentinian forces, and expeditionary body of British troops. Due to the island location of the archipelago Falkland Islands almost two parties handling the means of sea transport, where British forces have engaged for this purpose numerous vessels from both the civil as well as military. Participation specially adapted civilian ships, mainly passenger, cargo ( tankers, container ships, general cargo ships), as well as fishing trawlers and service units was a key factor in the success of the operations. Use by Britain civilian ships in the Falklands War was a pioneering project since the end of World War II brought many innovations to the theory and practice of modern warfare at sea.
18
Content available remote Bezrobotni do 30. roku życia jako nowa grupa szczególnego ryzyka na rynku pracy
PL
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia z marca 2014 roku przyniosła istotne zmiany w podejściu do przeciwdziałania bezrobociu. Dotyczą one między innymi bezrobotnych młodych, którzy stanowią duży odsetek wśród grona bezrobotnych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w ustaleniu nowego progu wieku dla tej kategorii pojęciowej i ustanowieniu nowej grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy, czyli bezrobotnych do 30. roku życia. Publikacja zawiera szczegółową analizę i ocenę nowych instrumentów wsparcia przewidzianych dla wskazanej grupy bezrobotnych na przykładzie bonów szkoleniowych, bonów stażowych, bonów zatrudnieniowych i bonów na zasiedlenie, a także refundacji składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do ukończenia 30. roku życia podejmujących pierwsze zatrudnienie.
EN
Amendments to the Act on Promotion of Employment enacted in March 2014 brought significant changes in the approach to combating unemployment. They concern, among others issues, unemployed young people, who represent a large percentage of the group of the unemployed. This was reflected in establishing a new threshold age for this conceptual category and forming a new group of a particular risk in the labor market, meaning the unemployed up to 30 years of age. The article contains a detailed analysis and evaluation of new support facilities provided for the specified group of unemployed on the example of training vouchers, internship vouchers, employment vouchers and vouchers referring settlement, as well as refund of social security contributions for the unemployed under age of 30 who are taking up employment for the first time.
19
Content available remote Logistyczna agencja sił zbrojnych USA- zadania, struktura, zasady funkcjonowania
PL
W pracy przedstawiono genezę powstania i rozwój, statutowe cele i zadania oraz aktualną strukturę organizacyjno-funkcjonalną Defense Logistics Agency wspierającej US-Army w zakresie wszechstronnego zabezpieczenia logistycznego. Szczególną uwagę zwrócono na systemy klasyfikacyjne środków materiałowych, organizację transportu zaopatrzeniowego oraz zasady wycofywania środków materiałowych i sprzętu z użytkowania. Podkreślono także udział i wykorzystanie sił morskich w systemie funkcjonowania DLA. Zastosowana w pracy metoda badawcza bazuje na analizie materiałów źródłowych, syntezie metodologicznej oraz uogólnieniach i wnioskowaniu. Główna teza orzekająca o decydującym znaczeniu DLA w systemie zabezpieczenia logistycznego US-Army została zweryfikowana pozytywnie.
EN
The paper presents the genesis and development, statutory objectives and tasks and the current organizational and functional structure of the Defense Logistics Agency to support the US-Army in the field of comprehensive logistical support. Particular attention was paid to the classification systems of material resources, organization of transport supply and principles for the withdrawal of material resources and equipment of use. It was also stressed participation and use of naval forces in the system functioning DLA. The applied research work method is based on analysis of source materials, synthesis and methodological generalizations and inference. The main argument of adjudicating crucial DLA logistics security system USArmy has been verified.
20
Content available remote Strategia termomodernizacji budynków w Polsce
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.