Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  small and medium enterprises
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Na podstawie wybranych wskaźników, takich jak nakłady na B+R, realizacja projektów innowacyjnych, wsparcie z funduszy publicznych, patenty i rozwiązania Przemysłu 4.0 oceniono działalność innowacyjną MŚP Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” w latach 2016-2018. Stwierdzono, że w badanym okresie małe i średnie przedsiębiorstwa z Klastra były silnie zaangażowane w działalność innowacyjną.
EN
Eighty-three cluster members were assessed by a poll for their activity in 2018-2019 in expenditure on R&D, implementation of innovative projects, support from public funds, patents, solns. of Industry 4.0. intensive innovative activity during the period was obsd.
EN
One of the sources of low competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs) is the relatively small ability to generate innovations. In view of the depletion of such sources of competitiveness in Poland as labour costs or the adaptation of external technologies, the low level of enterprise innovation is becoming a challenge. The system of supporting competitiveness and innovativeness in the SME sector must take into account the problem of insufficient capital for innovative activity - therefore, direct support should remain a key policy tool in the area of supporting innovation. The aim of the article is to assess the effects of innovation implementation by enterprises from the SME sector on the example of the Małopolska province. The authors focused mainly on the innovation activities planned by enterprises and on the sources of their financing, including subsidies for this purpose. The first stage, i.e. the selection of enterprises, was carried out in a targeted manner based on belonging to a separate SME sector. Then, in a random way, 262 enterprises were chosen from the database using the systematic selection. In order to obtain information, a method of in-depth interview using a questionnaire was used. This task was carried out using a categorized set of questions. The interview questionnaire allowed to gather information and numerical data in the following range: planning of the implementation of innovations, use of innovations in the company's development and sources of financing for the implementation of product, process or non-technological innovations.
EN
Lean practices are implemented in manufacturing enterprises to find hidden waste and attain continuous improvement. Various enterprises have experienced benefits owing to the Lean implementation. Following the use of appropriate lean instruments and techniques, there are many factors that affect successful lean implementation process. Researchers have identified a large number of these success factors to implementation of Lean. Understanding these enablers and the interactions between them can be crucial to the success of lean implementation. Interpretive Structural Modeling (ISM) is one of the established methodologies to bring forward the interrelationships among parameters of an issue or a problem. The purpose of this paper is to create the hierarchy of the various success factors to Lean Implementation according to their importance using the approach of ISM to facilitate Small and Medium enterprises (SMEs) across India.
4
PL
W artykule zawarte są treści dające się sprowadzić do trzech tez, traktujących o: uczestnikach rynku transportowego, tzn. głównie o małych i średnich przedsiębiorstwach (firmach) i zachowaniu ich na nim; zakresie usług transportowych innych niż przewóz rzeczy oraz o zmianach zachodzących w usługach transportowo-spedycyjnych. Z treści artykułu wynika, że zwiększenie zakresu usług transportowych spowodowało powstanie licznych małych i średnich przedsiębiorstw (MiŚP) specjalizujących się w realizacji zadań cząstkowych w układach transportowych. Natomiast w wyniku zjawiska integracji realizacji usług cząstkowych powstają zestawy usług stanowiące zintegrowaną usługę logistyczną. Takie postępowanie jest wynikiem dążenia do optymalizacji przedsięwzięć w całym łańcuchu (kanale) transportowym. Ponadto w artykule wskazano, że istnieje potrzeba, a wręcz konieczność doskonalenia i dokonywania permanentnych zmian w rodzajach i formach oferowanych usług, a także poszerzania ich zakresu w celu uzyskania konkurencyjności MiŚP na rynku usług transportowych. Zatem dalej w treści artykułu uzasadnia się, iż najnowsze i najczęstsze tendencje funkcjonowania MiŚP transportowych w łańcuchu (kanale) przewozowym, to ich współpraca z dużymi międzynarodowymi firmami w ramach tworzonych grup kapitałowych. Artykuł kończą zasadne i stosowne wnioski oraz uogólnienia.
EN
The article contains content that can be included in three theses describing the participants of the transport market, namely mainly about small and medium enterprises (companies) and their behaviour on it; the scope of transport services other than transport of goods and changes in transport and forwarding services. The article shows that the increase in the scope of transport services has resulted in the creation of a number of small and medium-sized enterprises (SMEs) specialising in in the implementation of partial tasks in transport systems. As a result of the phenomenon of integration of partial services implementation, sets of services are created which create an integrated logistics service. Such a procedure is a result of striving for optimization of undertakings in the whole transport chain (channel). Furthermore, in order to achieve the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the transport services market, the article highlights the need for, and even the need for, improvement and making permanent changes in kinds, forms, and manners of still offered services and in their scope. The article also justifies that the latest and most frequent trends in the functioning of small and medium-sized transport enterprises in the transport chain (transport channel), concern cooperation with large international companies within the established capital groups. The article ends with justified and appropriate conclusions and generalisations.
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa realizują charakterystyczne strategie działania, co związane jest z trudnością z ich przetrwaniem na rynku. Często na etapie powstawania poszukują nisz rynkowych i na nich się koncentrują w całej dalszej działalności. W prowadzonych badaniach obejmujących przedsiębiorstwa sektora gazowniczego starano się określić, na ile realizowany jest ten typ postępowania. Wzięto pod uwagę okres funkcjonowania na rynku oraz poziom specjalizacji. Starano się także sprawdzić czy istnieje związek pomiędzy zdolnością do przetrwania na rynku oraz poziomem specjalizacji realizowanym przez firmy. Wysoka specjalizacja ogranicza możliwości samodzielnej realizacji kompleksowych zleceń ze strony klientów, co powoduje konieczność nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. W konsekwencji badania dotyczyły także częstotliwości występowania takiej współpracy.
EN
Small and medium-sized enterprises carry out specific action strategies, which are related to the difficulty of surviving on the market. Often at the stage of formation they are looking for niche markets and focus on them throughout their further business. The research conducted by the gas sector undertakings sought to determine the extent to which this type of procedure is being implemented. The market life of the company and the level of specialization were taken into account. It was also taken a study to find out if there was a link between the ability to survive on the market and the level of specialization the company was realizing. High specialization limits the possibility of self-fulfillment of complex orders from customers, which makes it necessary to establish cooperation between enterprises. Consequently, the study also concerned the frequency of such cooperation.
PL
Unia Europejska przewiduje szereg rozwiązań wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w ich dążeniu do internacjonalizacji swej działalności. Wymienić tu należy przede wszystkim rozbudowany system informacji o rynkach zagranicznych, pośrednictwo we wzajemnych ponadgranicznych kontaktach przedsiębiorców czy utrzymywanie różnego rodzaju instytucji bezpośrednio zajmujących się udzielaniem indywidualnej pomocy w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonej w pracy analizy stwierdzić należy, że unijna oferta metod i środków wsparcia wydaje się być kompleksowa i skuteczna. Uwagę jednak zwraca fakt, że jest ona jednocześnie dość skomplikowana, a ze względu na ogólnikowość raportów oraz niską częstotliwość ich ukazywania się, dokonanie oceny efektywności unijnego systemu jest utrudnione.
EN
The European Union provides a number of mechanisms supporting small and medium enterprises in their decisions concerning internationalization of their economic activities. Attention should be made, above all, to the extensive information system on foreign markets, the intermediation in cross-border contacts between entrepreneurs and the maintenance of various types of institutions directly involved in providing individual assistance in this area. On the basis of the analysis carried out in the work, it should be stated that the EU offer of methods and means of support seems to be comprehensive and effective. However, it is pointed out to the fact that it is quite complicated at the same time, and due to the generality of reports and the low frequency of their publication, it is difficult to assess the effectiveness of the EU system.
EN
The article presents an approach to building a complex project of internationalization of enterprises in the SME sector. The authors focused on the methodological and research assumptions of the project in the context of challenges faced by business entities of the Silesian Voivodeship in the context of the dynamizing globalization processes. The socio-economic background of entrepreneurship in the Silesian voivodeship was discussed and the main approaches to internationalization processes in terms of literature were outlined. The significance of the internationalization process for innovation and competitiveness of enterprises in the Upper Silesia region was also emphasized, taking into account possible risks and threats.
PL
W artykule zaprezentowano podejście do budowania złożonego projektu internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MSP. Autorzy skoncentrowali się na założeniach metodycznych i badawczych projektu w kontekście wyzwań, jakie stoją przed podmiotami gospodarczymi województwa śląskiego w kon-tekście dynamizujących się procesów globalizacyjnych. Omówiono tło społeczno-gospodarcze przedsiębiorczości w województwie śląskim oraz zarysowano główne podejścia do procesów internacjonalizacji w ujęciu literaturowym. Podkreślone zostało także znaczenie procesu internacjonalizacji dla innowacyj-ności i konkurencyjności przedsiębiorstw regionu Górnego Śląska i Zagłębia, przy uwzględnieniu możliwych ryzyk i zagrożeń.
PL
W artykule omówiono wyniki badań dotyczące systemów ocen pracowniczych, stosowanych w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Najpierw przybliżono procedurę przeprowadzania ocen, cechy charakterystyczne, cele oraz funkcje oceny, a następnie scharakteryzowano wyniki badań empirycznych – praktyki ocen pracowniczych stosowane w małych i średnich przedsiębiorstwach.
EN
The paper discusses the results of research on the performance appraisal systems of employees carried out in Polish SMEs. First, the procedure for carrying out appraisal, characteristics, aims an functions of assessment were described, next the results of empirical research – practices of performance appraisal applied in small and medium-sized enterprises – were characterized.
EN
The paper focuses on generation based business arranging in family-owned businesses of Abu Dhabi in the United Arab Emirates (UAE). The paper contends that to a specific degree the entrepreneurs of SME confront a few challenges while different factors, for example, business obstructions, administrative capability, equitable are identified with the movement highlights. The outcome demonstrates that there is a clear relationship among generation based business arranging, entrepreneur highlights and progression difficulty and number of representatives, the status of generation based business arranging and year of business encounters. In the generation-based business arranging model, just entrepreneur highlights and movement situation do impact generation based business arranging. The discoveries demonstrate that SMEs are when all is said in done concentrated on generation based business arranging even though it is fundamental. The paper winds up with a couple of suggestions for the further research in generation based business arranging of the family-owned business.
PL
Artykuł koncentruje się na biznesie opartym na pokoleniach w firmach rodzinnych w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). W artykule stwierdzono, że w pewnym stopniu przedsiębiorcy MŚP stają wobec kilku wyzwań, podczas gdy różne czynniki, na przykład przeszkody biznesowe, zdolność administracyjna, są identyfikowane jako najważniejsze. Rezultat tego badania pokazuje, że istnieje wyraźna zależność między organizacją biznesową opartą na pokoleniu, z uwypukleniem przedsiębiorcy i stopniem zaawansowania oraz liczbą przedstawicieli, stanem organizacji biznesowych opartych na pokoleniach i rokiem. W modelu aranżacji biznesu opartym na pokoleniach, po prostu uwypuklenie przedsiębiorcy i sytuacja w ruchu są efektem aranżacji opartej na wytwarzaniu opartym na pokoleniu. Odkrycia pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa są wtedy, gdy wszystko jest powiedziane, skoncentrowane na tworzeniu biznesu opartego na wytwarzaniu energii, mimo że ma ono fundamentalne znaczenie. Dokument kończy się kilkoma propozycjami dalszych badań w zakresie biznesowego prowadzenia rodzinnego biznesu opartego na wytwarzaniu energii.
EN
Corresponding author: Daria Motała Received: 24 January 2018 Abstract Accepted: 12 June 2018 In small and medium-sized enterprises (SMEs), the ways of operating are dependent on the specific nature of their business activity, while management methods are often used intuitively. The paper shows that specialization, defined as offering products to companies from one or from two to four industries, is of great importance among SMEs in the gas sector. The analysis of the applied management methods allows us to conclude that the most important ones are those related to human capital.
11
Content available remote Konstytucja biznesu – zmiany korzystne dla przedsiębiorców
PL
Parlament zakończył pracę nad tzw. Konstytucją Biznesu. 6 marca 2018 r. Sejm przyjął poprawki senatu do tworzącego ją pakietu pięciu ustaw. Uchwalony pakiet to element reformy zasad rządzących procesem stanowienia prawa w zakresie działalności gospodarczej. Celem ustawodawcy jest stworzenie nowych przepisów, które zapewnią spójne reguły wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, poprzez korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym założeniem proponowanych zmian jest poprawa otoczenia prawnego, w którym funkcjonują przedsiębiorcy oraz opracowanie rozwiązań legislacyjnych, zmierzających do stworzenia atrakcyjnych warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
EN
On 6 March 2018 the Parliament finished the work on the Business Constitution. The Sejm adopted the Senate’s corrections to the package of five acts, which it comprises. The resolved package of five acts is an element of reform of rules governing the process of law-making in the field of business. The legislator’s objective is to create new regulations, which will ensure consistent rules for business performance in Poland via favourable conditions to run a business. The main assumption of the suggested changes consists in the improvement to the legal environment, in which businessmen operate, and the development of legislative solutions aimed at creating attractive conditions to start and carry out business.
EN
The research aimed to assess Supply Chain Management (SCM) in small and medium enterprises in Kazakhstan and Poland, and, more specifically, identify similarities and differences in the approach to the SCM concept in selected countries. The research methodology was based on ANOVA analysis comparing samples of contemporary SMEs operating in Poland and Kazakhstan. Primary data was collected using the CAWI quantitative method and then studied using the ANOVA statistical data analysis method. The research results demonstrated similar involvement in the implementation of the concept with significant differences in some areas, such as cost reduction and focus on end customers. The concept of Supply Chain Management is a very common subject of theoretical and practical analysis. Even though research efforts in this area indicate the positive effects of the implemented concept, most of them concern large organisations. The research results showed similar involvement in the implementation of the concept, although significant differences were found in selected areas, such as cost reduction and focus on end customers.
EN
The transportation service for the cluster of small and medium enterprises (SMEs) is different with traditional vehicle routing problems. In the cluster of SMEs, parts of enterprises are pickup and delivery spots simultaneously, but some enterprises are partly pickup and delivery simultaneously. It is necessary to optimize this transportation service with an effective mathematics and algorithm to reduce transportation costs for manufacturers. However, traditional mathematics models and algorithms are not suitable to solve the vehicle routing problem partly simultaneous pickup and delivery (VRPPSD) because these items mainly focus on the vehicle routing problem with pickup and delivery simultaneously. In this paper, a mathematics operational model is proposed to analyze the transportation service of the cluster companies and to describe transportation processes. A hybrid algorithm which is composed by tabu search, genetic algorithm and local search is used to optimize the operational model. The crossover and mutation contained by genetic algorithm are used to generate neighborhood solutions for tabu search, and the local search is used to improve optimizing solutions. The data of a cluster of SMEs, investigating from Changzhou city, China, are employed to show the validity of our mathematical model and algorithm. The results indicate that our model and hybrid algorithm is effective to solve VRPPSD. In this paper, the satisfied solutions of VRPPSD are found by hybrid algorithm. At the same time, the results also show that carriers with optimal routs can service customers with more profits (increasing 5.6%). The potential saving of transport cost will increase profits of carriers in SMEs. Sensitivity analyses about adjusting service time and rate of new orders are lunched to analyze how these two factors influence the profits of the VRPPSPD in a dynamic case. A bottleneck that influences the profits is found, and there has a shorter service time which could increase gross profits, but not significantly.
14
Content available Participatory ergonomics in Indonesian tin mining
EN
Thousands of small and medium enterprises’ (SMEs) employees in Indonesian tin mining companies work in dangerous environments without sufficient safety and health protections. This study’s aim was to investigate the identified factors, such as difficulty in communication among stakeholders (owner, manager, and worker), and workers’ negative attitudes towards and lack of knowledge in the use of personal protective equipment that inhibit the implementation of Participatory Ergonomics in Indonesian tin mining companies. Eighteen participants from five SMEs, encompassing three different roles, i.e. worker, owner and manager, participated in the interview study. The study revealed that the dissemination of occupational safety through a kinship approach and specific safety training were preferred to resolve communication, cultural and knowledge problems. The provision of clear definitions of roles and tasks and the allocation of time and resources were suggested as ways to empower workers and supervisors.
PL
Tysiące pracowników MŚP w indonezyjskich przedsiębiorstwach wydobywczych cyny pracuje w niebezpiecznym środowisku bez wystarczającej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia. Celem tego badania było zbadanie zidentyfikowanych czynników, takich jak trudności w komunikacji między zainteresowanymi stronami (właścicielem, menedżerem i pracownikiem), a także negatywne nastawienie pracowników i brak wiedzy na temat korzystania z osobistego wyposażenia ochronnego, które utrudnia wdrożenie ergonomii partycypacyjnej w indonezyjskich przedsiębiorstwach wydobywczych cyny. W badaniu wywiadu uczestniczyło 18 uczestników z pięciu MŚP, obejmujących trzy różne role, tj. pracownik, właściciel i menedżer. Badanie wykazało, że było preferowane upowszechnianie bezpieczeństwa pracy poprzez podejście więzi i konkretne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w celu rozwiązania problemów związanych z komunikacją, kulturą i wiedzą. Zapewniono jasne definicje ról i zadań oraz alokacji czasów i zasobów jako sposoby wzmocnienia pozycji pracowników i przełożonych.
EN
The problem of small and medium-sized enterprises (SMEs) innovativeness still is one of the most important areas of the economic scientific inquiry. Among the most important reasons of this it can be mentioned strong relations in economy, between innovativeness and competitiveness and SMEs dominant role. The question - how effectively stimulate and create an innovativeness of the modern enterprises is still current. The main aim of this article in an attempt to assess the innovative activity of Polish SMEs in the area of marketing innovation. Research conducted in 2015 showed that the most common types of SMEs marketing innovations include discount systems, price correction according to demand and major changes in product or service design/concept or packaging.
PL
Zagadnienie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) znajduje się w jednym z głównych obszarów dociekań nauk ekonomicznych. Wśród najważniejszych przyczyn tego stanu wymienia się silne powiązanie innowacyjności z konkurencyjnością gospodarki oraz dominującą rolę MŚP. Wciąż aktualnym jest również pytanie, jak skutecznie stymulować i kreować innowacyjność współczesnych przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest próba oceny aktywności innowacyjnej polskich MŚP w obszarze innowacji marketingowych. Przeprowadzone w w 2015 roku badania pokazały, iż do najczęstszych rodzajów innowacji marketingowych MŚP zaliczyć należy systemy upustów, korekty cen w zależności od popytu oraz znaczące zmiany we wzornictwie/koncepcji lub opakowaniu.
EN
Globally, small and medium enterprises (SMEs) contribute significantly to economic growth and development. Yet, various stumbling blocks exist that hinder SMEs growth and development. South Africa is no different and with the current level of economic and political instability, local SMEs are struggling to achieve their full potential. The aim of this study is to identify and analyse the stumbling blocks preventing business success in a developing region in South Africa taking into account the local developmental environment and management factors. The study region selected is the Vaal-Triangle region, which is located south of Johannesburg in the Gauteng Province, South Africa. This study followed a quantitative descriptive cross-sectional research design using two scales namely the SME stumbling block scale and the Enabling Developmental Environment Scale (EDES). A non-probability convenience sample of 386 small business owners were included. Data analysis included descriptive frequencies, Principal Component Analysis (PCA) and Pearson’s correlation analysis. Results from the PCA returned five factors. Results indicated the three main stumbling blocks restricting business growth were recession and slow growth conditions, weak and volatile exchange rate and high inflation rates. The correlation results indicated several significant relationships between the various factors. For SME growth, an integrated multiple-sectoral approach is required.
PL
W skali globalnej małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w znacznym stopniu przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i rozwoju. Istnieją jednak różnego rodzaju ograniczenia utrudniające wzrost i rozwój MŚP. Republika Południowej Afryki nie jest w tej kwestii inna, a przy obecnym poziomie niestabilności gospodarczej i politycznej lokalne MŚP walczą o osiągnięcie pełnego potencjału. Celem badania było zidentyfikowanie i przeanalizowanie przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie sukcesu biznesowego w rozwijającym się regionie Afryki Południowej, z uwzględnieniem lokalnego środowiska i czynników zarządzania. Badaniem objęto region trójkąta przemysłowego Vaal, który znajduje się na południe od Johannesburga w prowincji Gauteng w Republice Południowej Afryki. W badaniu zastosowano ilościowo opisowy, przekrojowy projekt badawczy, wykorzystujący dwie skale, skalę ograniczeń małych i średnich przedsiębiorstw oraz skalę środowiska sprzyjającego rozwojowi (EDES). W próbie uwzględniono 386 właścicieli małych firm, próbki pobrano bez prawdopodobieństwa. Analiza danych obejmowała częstotliwości opisowe, analizę głównych składowych (PCA) oraz analizę korelacji Pearsona. Wyniki analizy głównych składowych wskazały pięć czynników. Wyniki wskazały, że głównymi przeszkodami ograniczającymi wzrost działalności gospodarczej były: recesja i powolne warunki wzrostu, słaby i zmienny kurs walutowy oraz wysokie stopy inflacji.
PL
W artykule skoncentrowano uwagę na problematyce zastosowania systemów pomiaru efektywności w małych i średnich przedsiębiorstwach w powiązaniu z ich efektywnością. Najpierw scharakteryzowano sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce, a następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych, dotyczących relacji pomiędzy systemami pomiaru efektywności a efektywnością rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
This paper is focused on issues of the use of performance measurement systems in connection with their effectiveness. First, the Polish sector of small and medium – sized enterprises (SME) was characterized, next the results of empirical research on relationship between performance measurement systems and the effectiveness of development of small and medium – sized enterprises were presented.
EN
This paper investigates correlation between subsidies to invest in development projects, innovation, financial performance and sustainable growth. The focus of the study is on subsidies for co-financing purchases of new technological equipment aimed at promoting innovation and production of new products. Subsidies are distributed based on the prepared European Union (EU) and national programs for the purposes of faster economic growth in accordance with the policies and guidelines of the EU. The paper employs a combination of enterprises’ accounting data, data on subsidies and unique in-depth data obtained through a survey at the enterprise level. The results revealed a positive impact of subsidies on financial indicators, and only limited effect on innovation. While analyzing sustainable growth, we have established that the enterprises that received subsidies had a higher growth of financial indicators.
PL
W artykule omówiono wyniki badań dotyczące systemów pomiaru efektywności przeprowadzone w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Najpierw przedstawiono metodę badawczą i opis próby, a następnie scharakteryzowano wyniki badań empirycznych – wymiary systemu pomiaru efektywności.
EN
The paper discusses the results of research on the performance measurement systems carried out in Polish SMEs. First, the research method and research sample were described, next the results of empirical research – the dimensions of performance measurement system – were characterized.
PL
Specyfika funkcjonowania MŚP powoduje, że przedsiębiorstwa należące do tego sektora stają się szczególnie podatne na negatywne skutki występowania różnego rodzaju zakłóceń. Zmiany zachodzące w otoczeniach bliższym oraz dalszym wyznaczają obszar zakłóceń, na który przedsiębiorstwo jest narażone. Wewnętrzna sytuacja przedsiębiorstwa, m.in. charakter realizowanych procesów, wykorzystywanych technologii czy też zasobów również stanowią źródło potencjalnych zagrożeń. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy małe i średnie przedsiębiorstwa stosują działania, które minimalizują skutki zakłóceń? W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 593 przedsiębiorstwach sektora MŚP, działających na terenie województwa śląskiego. Badania dotyczyły stopnia wdrożenia zarządzania ryzykiem w tych przedsiębiorstwach.
EN
The specificity of small and medium enterprises means that enterprises belonging to this sector are particularly vulnerable to the adverse effects of the presence of various kinds of interference. Changes in the business environment closer and to further define the area of interference, for which the company is exposed. The internal situation of the company among others the nature of the processes, technologies, or resources are also a source of potential risks. Therefore, the question arises whether small and medium-sized companies use measures that minimize the effects of interference? The article presents the results of research carried out in 593 small and mediumsized manufacturing companies operating in the province of Silesia. Research related to the degree of implementation of risk management in these companies.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.