Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady garbarskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Określenie potencjału biogazowego masy odpadowej z przetwórstwa skór
PL
Odpady poprodukcyjne z przemysłu garbarskiego, można wykorzystać w inny sposób niż unieszkodliwianie konwencjonalne. Zamiast gromadzenia na składowiskach dużej ilości potencjalnego nośnika energii, można użyć go jako wsad (kosubstrat) do biogazowni. Celem pracy było określenie ilości oraz składu chemicznego biogazu wytworzonego z odpadów z przemysłu garbarskiego. Wsad pozyskany z firmy przetwarzającej oraz obrabiającej skóry zwierzęce. Przygotowany wsad został umieszczony w fermentorze badawczym na okres 30 dni. Wyniki badań dowodzą możliwość fermentacji wsadu składającego się ze ścinków skór zwierzęcych, tłuszczy, włosia oraz wykazują wysoki uzysk metanu przy normatywnej ilości dwutlenku węgla oraz tlenu.
EN
Production waste can be used in a different way than landfill. Instead of collecting a large amount of potential energy carrier you can use it as feedstock for the biogas plant.The aim of the study was to determine the amount and chemical composition of biogas produced from waste from the tanning industry. The batch obtained from business processing of the animal skins was placed in a fermenter for the test period of 30 days.The test results demonstrate the possibility of the fermentation a scrap of animal skins, fat, bristles and a high methane yield with normal carbon dioxide and oxygen.
EN
Processes applied commonly in the leather tanning industry pose a serious impact on the environment. Leather processing requires a substantial input of energy, water and chemicals. Moreover, it generates significant amounts of liquid and solid waste. Processing of 1 Mg raw hides gives up to 600-700 kg waste, the considerable amounts of which are solid tannery waste generated during or after the proper tanning process. Such waste contains chromium compounds, which are commonly used as tanning agents. Utilization of solid tannery waste is a severe problem for tanneries, the main method applied practically is landfilling. Solid tannery waste exhibits a relatively high heating value (approx. 12-14 MJ/kg), but also a considerable water content (for some types of waste up to 40-50%) as well as a chromium content reaching approx. 3%. Incineration of such waste is possible, it requires maintaining the proper process conditions in order to minimize the negative impact on the environment, however. The research was carried out using a prototype tunnel furnace designed especially for solid tannery waste incineration. The article presents a brief overview of the experimental installation and the research conditions as well as environmental effects of the process in the aspect of flue-gas composition, energy and mass balance, regarding particularly the chromium content in the process residues. As the research revealed, by the right process conditions setting it is possible to obtain chromium(III) oxide in the ash, which can be used as a chromium ore substitute in the chemical or metallurgical industry.
PL
Stosowane powszechnie w przemyśle garbarskim technologie garbowania i wyprawy skór są istotnym obciążeniem dla środowiska. Procesy te wymagają znacznych nakładów energii, wody oraz chemikaliów, powstają również duże ilości odpadów, zarówno stałych, jak i ciekłych. Szacuje się, że podczas procesu obróbki 1 Mg skór surowych garbarnia generuje ok. 600-700 kg odpadów. Znaczna część tych odpadów to odpady stałe, powstałe podczas lub po procesie garbowania właściwego, dlatego też zawierają w swoim składzie związki chromu, stosowane powszechnie jako garbnik. Unieszkodliwianie tych odpadów jest dla garbarni uciążliwe, najczęściej są one składowane na przyzakładowych składowiskach. Stałe odpady garbarskie charakteryzują się stosunkowo wysoką wartością opałową (ok. 12-14 MJ/kg), ale też znaczną zawartością wilgoci (dla niektórych rodzajów odpadów nawet do 40-50%) oraz udziałem chromu wynoszącym ok. 3%. Unieszkodliwianie tych odpadów poprzez ich spalanie jest możliwe, wymaga jednak zachowania odpowiednich warunków prowadzenia procesu, by nie stwarzać zagrożenia dla środowiska. Badania prowadzono z wykorzystaniem prototypowego pieca tunelowego zaprojektowanego do prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów garbarskich. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę instalacji, przebieg badań oraz efekty środowiskowe procesu spalania odpadów garbarskich w aspekcie składu gazów odlotowych, bilansu energetycznego oraz bilansu masowego dla procesu ze szczególnym uwzględnieniem zawartości chromu w pozostałościach poprocesowych. Jak wykazały badania, przy odpowiednim doborze parametrów procesu chrom występuje w popiołach w postaci tlenku chromu(III), możliwe jest więc ich wykorzystanie jako substytutu rud chromowych w procesach chemicznych czy metalurgicznych.
PL
W pracy przedstawiono sposób zagospodarowania w metalurgii pogarbarskich osadów ściekowych, zawierających znaczny udział tlenków chromu. Odpad ten był wsadem w wytopach metalotermicznych. Otrzymano w nich stop żelaza z chromem zawierający 72÷76% Cr, 24÷28% Fe, który może być wykorzystany w metalurgii żelaza.
EN
The paper presents method of management of tannery sludge containing significant proportion of chromium, in metallurgy. Waste was the charge in metallothermic melts. Obtained alloy of iron with chromium containing 72÷76% Cr, 24÷28% Fe, which can be used in ferrous metallurgy.
PL
W pracy opisano metodę utylizacji uciążliwych dla środowiska naturalnego poprodukcyjnych odpadów garbarskich w procesie wytapiania stali w elektrycznym piecu łukowym. Wykonane z odpadów brykiety zawierające tlenki chromu poddano procesowi redukcji uzyskując w 48÷65% przejście chromu do metalu. Technologia jest bezodpadowa, powstały żużel można użyć w budownictwie, czy przemyśle cementowym, a do stali wprowadza się cenny składnik stopowy.
EN
This paper describes the utilization method of post-production tannery waste environmental pollutions in the process of melting steel in an electric arc furnace. Briquettes made from wastes containing chromium oxides were subjected to reduction, resulting in 48÷65% transition chromium to metal. The technology is waste-free, the resulting slag can be used in construction and cement industry and the steel shall be valued as an alloying component.
EN
The leather industry generates significant amounts of waste for which there is not comprehensive treatment method. Such waste is mainly landfilled, which is an environmental threat. However, solid tannery waste could be incinerated since it contains organic matter. This paper describes research on the incineration of solid tannery waste which was conducted on an experimental installation with a tunnel furnace as the main component. The paper includes brief characteristics of tannery waste and the experimental installation overview. Further on, the experimental conditions as well as measurements and residue analysis results are presented.
PL
Przemysł garbarski generuje znaczne ilości odpadów, dla których nie istnieje kompleksowa metoda unieszkodliwiania. Odpady te są głównie składowane, co wiąże się z zagrożeniami dla środowiska. Możliwe jest jednakże spalenie stałych odpadów garbarskich ze względu na znaczną zawartość materii organicznej. W artykule opisano badania dotyczące spalania odpadów garbarskich w doświadczalnej instalacji, której głównym komponentem jest piec tunelowy. Przedstawiono zwięzłą charakterystykę odpadów, opis instalacji doświadczalnej, jak również warunki prowadzenia eksperymentów oraz wyniki pomiarów i analiz pozostałości poprocesowych.
PL
Wpływ siarczanów na fermentację melonową badano w laboratoryjnej komorze fermentacyjnej na materiale pochodzącym z mechanicznego mizdrowania skór wapnionych. Proces prowadzono w pięciu 10-dniowych cyklach, w tym trzy pierwsze cykle w środowisku siarczanów o początkowym stężenia 955, 1433 i I53S mg SO2-4/dm3, a kolejne dwa w stężeniach malejących od 323 do 205, a następnie do 157 mg SO2-4/dm3. Zakłócenia procesu fermentacji, objawiające się zmniejszeniem wydajności i jakości metanu oraz zwiększeniem zawartości siarkowodoru w biogazie, pojawiły się w cyklu III. Jednak pierwsze objawy zakłóceń w postaci wzrostu wartości stosunku LKT/Z zaczęty pojawiać się już w cyklu H, szczególnie w jego końcowej fazie, W końcu II cyklu, czyli 20. dnia fermentacji, wartość stosunku LKT/Z wzrosła z 0,061 do 0,290, a w końcu cyklu III wynosiła aż 0,405. Po wycofaniu z użycia kwasu siarkowego (VI) i zmniejszeniu stężenia siarczanów do 323 mg SO2-4/dm3 intensywność zakłóceń zaczęła słabnąć. Następował stopniowy wzrost wydajności i jakości biogazu, zmniejszenie zawartości siarkowodoru przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości stosunku LKT/Z do wartości początkowych, czyli do ok. 0,09. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzano, że szkodliwość siarczanów dla fermentacji metanowej zależała od ich stężenia oraz od sposobu dodawania do komory fermentacyjnej. Sukcesywne dostarczanie substratu bakteriom sulfidogennym powodowało ich rozwój, objawiający się poważnymi zakłóceniami fermentacji metanowej. Szybki ubytek siarczanów między poszczególnymi dawkami świadczył o intensywnym rozwoju bakterii desulfurykacyjnych i utrudniał określenie bezpiecznych dla procesu fermentacji stężeń siarczanów. Na podstawie przeprowadzonych badań można jednak sadzić, że nawet niewielkie stężenia siarczanów, ale wprowadzane sukcesywnie do komory fermentacyjnej, powodować mogą zakłócenia procesu fermentacji metanowej, do jej zahamowania włącznie.
EN
Sulfate effect on methane fermentation has been studied under laboratory conditions. The material for the study came from a mechanical fleshings limed hides. The process was conducted in five cycles (each cycle lasted 10 days), the first three cycles were carried out in an environment with an initial concentration of sulfate 955, 1433 and 1538 mg SO2-4/l, and the other two at concentrations decreasing from 323 to 205, then to 157 mg SO2-4/l. Disruption of the fermentation process, as manifested by a decrease in productivity and quality of methane and increased hydrogen sulfide content in biogas, appeared in cycle III. However, the first signs of disturbance in the form of appreciation towards VFA/A began to appear already in the cycle II. Following this study it was found that the harmfulness of sulfate to methane fermentation depended on its concentration and the way in which it was added to the digester. Successive providing of a substrate to bacteria reducing sulfate to hydrogen sulfide resulted in their development, manifested in severe disruption of methane fermentation. Rapid loss of sulfate between the various doses was a sign of intense development of these bacteria, and made it difficult to determine safe concentrations of sulfate for die fermentation process. However, our study shows that even small concentrations of sulfate gradually introduced into the digester, can cause interference with methane fermentation process, including its inhibition.
8
EN
In this paper general characteristics of the main leather industry waste regarding its amount reduction by thermal treatment have been presented. Both the tannery solid wastes and the sludge contain organic substances. Their energy value is more than 50% higher in comparison to hard coal (nominally 20 MJ/kg as dry material). Up to now, the considerable amounts of energy are not recovered; leather wastes are predominantly on landfill. Implementation of a comprehensive thermal method for tannery solid waste and sludge utilization can permit to solve the waste disposal problem by effective neutralization of all of the waste. Moreover, it should bring economic benefits associated with steam or hot water production and landfill tax avoiding. The study is oriented towards the practical application.
9
Content available remote Otrzymywanie i dezaminacja hydrolizatów białkowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń nad alkaliczną hydrolizą oraz dezaminacją hydrolizatów otrzymywanych z odpadowych skór garbarskich. Proces hydrolizy wymaga zastosowania dużej ilości NaOH oraz względnie długiego czasu. Do dczaminacji otrzymywanych aminokwasów wykorzystano reakcję Van Slyke'u. Uzyskano dezaminację hydrolizatów na poziomie 20 25%. Ze względu na trudności techniczne prowadzenia reakcji trudno będzie wykorzystać tą metodę w praktyce technologicznej.
EN
Research results dealing with the alkaline hydrolysis of waste tanning leather and the dcamination of obtained hydrolysates arc presented in the paper. The hydrolysis process requires long time and great amount of NaOH. Van Slyke's reaction was used for the dcamination proccss. The dcamination degree was in a range from 20 to 25%. Due to technical difficulties in reaction conducting, it seems to be rather impossible to apply this method in practice.
10
Content available remote Waste from leather industry. Threats to the environment
EN
Leather industry generates significant amounts of solid waste and industrial sewage. They originate from various technological steps of leather production - 1 Mg of raw hides yields altogether about 700 kg of waste. Moreover, tannery waste contains chromium compounds, commonly used as tanning agents. This poses a further threat to the environment. In the article, the amounts of tannery waste generated in recent years in Poland and in the EU are presented. The general qualitative characteristics and physicochemical properties of tannery waste are described. The article discusses environmental threats resulting from chromium content in the waste as well as the methods of tannery waste utilization. Moreover, the authors present new technological solutions for the leather industry, which may contribute to environmental threats reduction, i.e. the concept of thermal waste treatment including chromium accumulation in ashes, which can be recovered in other industrial processes.
PL
Przemysł garbarski generuje znaczne ilości odpadów stałych oraz ścieków poprodukcyjnych. Odpady powstają na różnych etapach technologicznych produkcji, łącznie w ilości ok. 700 kg z 1 mg skór surowych. Ponadto zagrożeniem dla środowiska jest obecność w odpadach związków chromu, które używane są powszechnie jako garbniki. W artykule przedstawiono skalę problemu, tj. ilości odpadów generowane w Polsce oraz w Unii Europejskiej w ostatnich latach. Zaprezentowano również ogólną charakterystykę jakościową oraz właściwości fizykochemiczne odpadów garbarskich. Opisano zagrożenia dla środowiska związane z obecnością chromu w odpadach, a także sposoby utylizacji tych odpadów. Ukazano nowe rozwiązania technologiczne dla garbarstwa, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń środowiskowych, m.in. koncepcję termicznej utylizacji odpadów garbarskich z akumulacją związków chromu w popiołach, z których chrom w dalszych procesach można odzyskiwać.
11
Content available Proces spalania odpadów przemysłu garbarskiego
PL
W artykule przedstawiono koncepcję unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego poprzez spalanie w specjalnie do tego celu zaprojektowanej instalacji technologicznej. Proces ten przewiduje całościowe rozwiązanie problemu odpadów w garbarniach, niosąc również korzyści związane z odzyskiwaniem energii cieplnej, którą będzie można używać do procesów produkcyjnych. Podano również charakterystykę odpadów przemysłu garbarskiego w aspekcie ich spalania oraz wyniki badań laboratoryjnych i ćwierćtechnicznych, przeprowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
EN
The article describes the conception of tannery waste treatment by combustion process in the specially designed system. The technology should provide tanneries with comprehensive solution for tannery waste problems. The additional advantage of the technology is the possibility to reuse energy from waste in tanning processes. Moreover, the characteristics of tannery waste in respect of its combustion as well as results of research carried out at the Faculty of Chemical Engineering and Technology are presented.
EN
On the base of questionnaires on representative group of 21 tanneries in Poland the assessment of possibilities of cleaner technology implementation has been done. The results indicated on wide possibilities for eco-technology implementation in Polish tanneries, especially in SME's enterprises group. Different actions can be undertaken both in investment's and non-investment's range changes, for example, in the range of the limiting of water usage.
15
Content available remote Composting of chromium-free tannery wastes
EN
The paper concerns rational management of chromium-free tannery wastes that are arduous protein-fat waste raw material. The attention has been paid to aerobic processes of composting. There were prepared several piles. Wastes were collected in a tannery in proportions typical for bovine and pig hides processing. The research has shown a possibility of influencing on the results of processes by adequate matching of the amount of structural material, pH value and time. The process conditions have a fundamental influence on the content of fertilising components (particularly nitrogen) and soil-forming components (hardly decomposable organic matter) in compost. Depending on processing conditions, composts from chromium-free tannery wastes may show prolonged release of nitrogen from hardly decomposable proteins and prolonged soil-forming activity. The nitrogen content is always bigger than in average manure, the phosphorus content is similar, and the potassium content is smaller. The nuisance of process may be reduced by the addition of lime. Composting of waste without the addition of lime is advisable to be run in bioreactors which allow to control the conditions.
PL
Kompostowanie odpadów garbarskich bezchromowych Praca dotyczy racjonalnego zagospodarowania uciążliwego odpadu białkowo-tłuszczowego, jakim są bezchromowe odpady garbarskie. Zwrócono uwagę na procesy tlenowe właściwe kompostowaniu. Przygotowano szereg pryzm. Odpady zebrano w proporcjach typowych dla przerobu skór surowych bydlęcych oraz skór surowych świńskich. Stwierdzono możliwość oddziaływania na wynik procesów przez dobór ilości materiału strukturalnego, wartości pH i czasu. Warunki procesu mają zasadniczy wpływ na zawartość składników nawozowych w kompoście (NPK) oraz składników glebotwórczych (substancje organiczne trudno rozkładalne). W zależności od warunków procesu komposty z odpadów garbarskich bezchromowych mogą wykazywać przedłużone działanie w zakresie uwalniania azotu z trudno rozkładalnych białek oraz przedłużone działanie glebotwórcze. Zawartość azotu jest zawsze większa od jego zawartości w przeciętnym oborniku, zawartość fosforu jest podobna, a potasu mniejsza. Uciążliwość procesu można ograniczyć, stosując dodatek wapna. Uzyskane wyniki sugerują, aby kompostowanie bez dodatków wapna prowadzić w warunkach kontrolowanych w bioreaktorach.
EN
Investigations were carried out to determine the effect of applied unprocessed and composted sewage sludge on the content of soluble forms and forms extracted by I mol dm 3 HCl solution and on total forms of some selected heavy metals in soil. The experiment was set up in 1996 before executive regulations to the Act on Fertilisers and Fertilisation came into force. On the basis of results obtained it was found that organic materials brought into the soil caused an increase in pH value but lowered hydrolytic acidity. The changes depended on the kind of applied material. Composts and vermicomposts based on tannery sludge added into the soil only slightly affected changes of both soluble and total forms of copper, cadmium and lead. The applied tannery sludge, composts and vermicomposts significantly increased concentrations of both 1 mol HCl dm3 soluble chromium and its total forms. Chromium load exceeding the standard level, especially in biological sludge, in composts and vermicomposts based on it, poses a threat of this element accumulating in the soil arable layer, which may result in soil pollution. While investigating the use of tannery sewage sludge one should consider the amount of chromium brought into the soil and adjust its amount to the standards.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące zwiększenia reaktywności mas klejowych z żywic PF przy użyciu octanu etylu lub odpadów garbarskich. Wyznaczono parametry kinetyczne (stała szybkości oraz rzędowość reakcji) procesu żelowania żywic z udziałem podanych modyfikatorów. Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań stwierdzono m.in., że uwzględnione w pracy substancje podwyższają reaktywność polikondensatów.
EN
This paper presents research results concerning reactivity intensification of glue mixtures prepared from PF adhesive resins. In investigations, ethyl acetate as well as waste left after leather leveling after chromic tanning were used. The basic kinetics parameters of gelation process such as: constant rate and reaction order were determinated.
18
Content available remote Waste management and treatment of residues in the leather-tanning industry
EN
During the so-called shaving process, where the Grain leather is brought to an uniform thickness, shavings are formed. When glutardialdehyde is used in chrome-free tanning, wet white pelts are produced and the remaining solid wastes from shaving are now called wet white shavings. About 100÷184 kilogram per ton of wet salted hide (kg/tWSH) wet white shavings are generated in the tanning process, which corresponds to about 12÷20% of the total solid waste remaining in the tannery. In tannery waste management, utilisation as well as disposal is applied for this organic residue. Using anaerobic or aerobic treatment, biogas or compost can be produced, and combustion as well as landfilling may be employed for disposal. In many countries like Austria, direct land filling is or was the main waste disposal pathway for wet-white shavings. Due to new regulations (Landfill Ordinance 1996) in Austria and other European countries this will not be possible anymore from 2004 onwards, as the TOC-value (total organic carbon content) for waste to be landfilled is limited to TOC <5% only. Looking at the existing waste management options for chromium containing wastes, it is interesting that so far no practical solution has been found which is real satisfactory. Prevention is possible only to a certain extent, because chrome-free tanning is not feasible for all types of leather (e.g. shoe leather production). Recycling of chromium by Cr-extraction from shavings and trimmings is not done for economical reasons and the direct utilisation of shavings and trimmings for LEFA-production is limited only and depends on the market situation. Biological treatment (composting) is useless because the toxic element chromium remains in the product, and landfilling is not a sound solution for environment at all, due to the Cr and TOC content of the waste materials. So there seems to be a real bottleneck in waste management of chromium containing tannery waste at present. The crucial parameter for the utilisation of tannery wastes in brick industry is leaching of chromate (CrVI), which was determined by the Standard Leaching Test. Leaching of CrVI was found to take place in the 0.05÷0.1% range of total chromium incorporated in the bricks. This may be satisfactory for developing countries, but it cannot meet the stringent Austrian limit values for disposal of used bricks and rubble in a demolition waste landfill-type. For improving the immobilisation of chromium, borax and silicafume as well as ferrosulfate were added to brickmaking. The results achieved are positive, as both additives significantly reduced the leaching of CrVI. Ferrosulfate (FeSO4), which is an industrial waste, should be easily available on the market and hence could be used as inexpensive additive for improving the leaching behaviour of chromium, when wet blue shavings or buffing dust are used for brickmaking. For immobilisation of chromium as Cr2O3 inside the bricks, a burning temperature of about 1,050 C seems to be favourable too. For practical applications, about 1%ww of wet blue shavings should be added to the clay, which corresponds to about 450 mg/kgww. chromium in brick. So far, the laboratory scale tests for utilisation of chromium containing tannery wastes in brick industry are positive and the results achieved are promising, but large scale pilot plant trials with real size test bricks are necessary, before a final statement can be given whether this product made by addition of waste has a real chance on the market or not.
PL
W czasie procesu golenia skór (gdy doprowadzane są one do jednolitej grubości) powstają odpady: białe wilgotne ścinki (gdy w czasie procesu używany jest glutardialdehyd) lub niebieskie wilgotne ścinki (gdy w czasie procesu stosowany jest chrom). W pracy przedstawiono badania utylizacji tych odpadów. Do utylizacji białych wilgotnych ścinek zastosowano proces tlenowego kompostowania, ponieważ jest to metoda prostsza i tańsza w porównaniu z beztlenowym przetwarzaniem w komorach w celu uzyskania biogazu. A więc powinna ona być odpowiedniejsza dla krajów rozwijających się. Do drugiego rodzaju odpadów zastosowano metodę termiczną - użycie wilgotnych niebieski ścinek jako dodatku do produkcji cegieł. Głównym celem tej metody jest immobilizacja chromu. Aby uzyskać sensowne wyniki porcja dodawanych wilgotnych białych ścinek do kompostowania nie powinna przekraczać 5÷10% sm, dodatek materiału strukturotwórczego powinien wynosić 30÷40% sm a bogatych w węgiel, biodegradowalnych dodatków 50÷60% w celu podniesienia stosunku C:N do wartości ok. 30. Zalecane jest kompostowanie wilgotnych białych ścinek wraz z bioodpadami (z selektywnej zbiórki odpadów). Kompost wyprodukowany z wilgotnych białych ścinek zawiera znikome ilości metali ciężkich (tabela 4), i dojrzały może być stosowany jako nawóz w rolnictwie. Wyniki uzyskane w drugiej części badań dotyczących termicznej utylizacji niebieskich wilgotnych ścinek pokazują: Dodatek niebieskich wilgotnych ścinek i odpadowego pyłu z polerowania skór w ilości 1÷7.5% mm (mokrej masy) do wypalanych cegieł nie spowodował żadnego negatywnego wpływu na jakość wyprodukowanych cegieł. Z cegieł wymywało się 0.05÷0.1% całkowitej zawartości chromu w cegłach. Wynik ten jest satysfakcjonujący dla krajów rozwijających się. Natomiast w Austrii nie spełnia on ostrych norm dotyczących składowania zużytych cegieł i odpadów budowlanych. Aby polepszyć immobilizację chromu dodawano w procesie produkcji cegieł boraks i krzemionkę oraz FeSO4. Oba dodatki znacząco redukują wymywanie chromu. Siarczan żelazawy, który jest odpadem przemysłowym, powinien być łatwo dostępny na rynku i tani.
PL
Przedstawiono obciążenie środowiska regionu Radomia chromem pochodzącym z produkcji skór garbowanych chromowo oraz możliwe skutki dla środowiska. Analizowano okres ostatniego pięćdziesięciolecia. Rozważano przede wszystkim ładunek chromu odprowadzony do środowiska w odpadach i ściekach garbarskich. W pełnym bilansie uwzględniono ładunek chromu w odpadach składowanych, odpadach utylizowanych, depozyt chromu w osadach dennych rzek, odpływ chromu wodami powierzchniowymi i ładunek chromu związany w skórach wyprawionych chromowo. W pracy korzystano głównie ze sprawozdań zakładów garbarskich i źródłowych danych statystycznych. Uzyskane rezultaty próbowano zweryfikować korzystając z wyników badań ankietowych i danych sprzedaży garbnika chromowego pochodzących od producenta. Praca jest pierwszą, tak pełną i szczegółową oceną obciążenia środowiska regionu radomskiego chromem z produkcji garbarskiej.
EN
Environmental impact of tannery originated chromium in the area of Radom. The presence of chromium coming out of tannery industry in Radom area, and its impact on the environment have been presented. The period of the recent 50 years have been analysed. In the first place the chromium discharge to the environment in the form of wastes and wastewaters from tanneries has been examined. Chromium load in disposed wastes, treated wastes, river bottom sediments and in surface waters, as well as in the tanned hides itself have been also included in the analysis. The authors based their considerations mostly on tannery works reports and other primary statistical data. An attempt has been made to verify the results using questionnaire examinations, and chromium tanning agent sales data form the manufacturers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.