Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  viscous liquid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Dispersion curves employed for designing Love wave based liquid sensing devices may provide more accurate information if due consideration is given to parameters describing microstructural behavior of the substrate. The present study involves mathematical modelling of Love waves propagating in a hybrid structure consisting of an elastic layer in the middle overlying a size dependent substrate, loaded with a viscous liquid (Newtonian) half space. Numerical computations are carried out to graphically demonstrate the effects of various parameters: characteristic length of the substrate, thickness of the elastic layer, viscosity and density of the overlying viscous liquid (Newtonian) on dispersion characteristics.
EN
This paper investigates the propagation of plane waves as well as their reflection and transmission from the plane interface which separates a viscous liquid half space and a magneto elastic solid semi infinite medium containing a distribution of void pores. From the analysis of the propagation of plane waves in a magneto elastic solid medium with voids, it is found that the longitudinal wave in a void solid medium is subject to dispersion of the general wave form. In this case, short wave and long wave approximations have been made. A 'cut of frequency', which depends upon the void parameter, exists below which one of the longitudinal waves cannot propagate at all. Amplitude and energy ratios of various reflected and transmitted waves are presented in each of the four cases when (i) a set of coupled longitudinal waves (ii) a similar set of coupled waves (iii) a transverse wave, propagating through the solid half space (iv) a longitudinal wave propagating through the viscous liquid half space, are made incident at the interface. Numerical computations are made for a specific model and results are presented graphically to highlight the modulations of these ratios due to the variation of incident angle of the incident wave. It is found that the amplitude and energy ratios of various reflected and transmitted waves are functions of angle of incidence and frequency. The effects of viscosity of the liquid, magnetic field as well as void nature of the solid medium on the amplitude and energy ratios have been analyzed from the graphical representations.
PL
Praca dotyczy zagadnień związanych z badaniem niestateczności laminarnego ruchu cieczy lepkiej przez kanał z pofalowanymi ścianami. Celem rozważań jest wykazanie, że pofalowanie poprzeczne (tj. zorientowane prostopadle do kierunku przepływu) o odpowiednio dobranej geometrii prowadzi do radykalnego obniżenia krytycznej liczby Reynoldsa przepływu, przy jednoczesnym zachowaniu oporów hydraulicznych na poziomie podobnym jak w przepływie Poiseuille’a a przez kanał o ścianach płaskich. Wprowadzenie pofalowania poprzecznego wydaje się zatem znacznie lepszym sposobem destabilizacji wewnętrznych przepływów laminarnych przy niskich liczbach Reynoldsa niż stosowane powszechnie pofalowanie wzdłużne. Przepływ bazowy w kanale z poprzecznym pofalowaniem jest wyznaczany przy użyciu semianalitycznej metody zanurzonych granic, co pozwala uniknąć transformacji obszaru. Równania różniczkowe, opisujące ewolucję małych zaburzeń w przepływie, wprowadzono w pełnej ogólności i skonstruowano ich spektralnie zbieżną dyskretyzację. Analizę dynamiki zaburzeń przeprowadzono w dwóch etapach. w pierwszym z nich wyznaczono numerycznie tzw. mody normalne, przeprowadzono obliczenia parametrycznej zmienności modu niestatecznego oraz wyznaczono struktury kinetyczne pola zaburzeń prędkości. W drugiej części analizy zbadano numerycznie wpływ poprzecznego pofalowania na przebieg zjawiska przejściowego wzmocnienia zaburzeń w zakresie podkrytycznych liczb Reynoldsa. pokazano, że poprzeczne pofalowanie ścian nie tylko istotnie modyfikuje wielkość tego wzmocnienia, ale również wprowadza nowy mechanizm wzrostu zaburzeń związany z poprzeczną modelującą profilu prędkości przepływu bazowego. Wykazana w pracy możliwość destabilizacji przepływów wewnętrznych przy niskich liczbach Reynoldsa może być podstawą opracowania nowych metod zwiększania efektywności mieszania i procesów transportu w różnych urządzeniach stosowanych w technice cieplnej, biotechnologii i medycynie.
EN
This work focuses on the problem of the instability of laminar viscous flow in a wavy-walled channel. The aim of the analysis is to show that transversal (i.e., perpendicular in terms of its flow direction) wall waviness can lead to a radical reduction in the critical Reynolds number of the flow, while the hydraulic resistance remains nearly the same as for the Poiseuille flow in the channel with flat walls. Thus, introducing the transversal waviness of the channel walls seems to be a much better way of destabilizing internal laminar flows than the widely used longitudinal waviness. The basic low in the transversely wavy channel is determined by the semi-analytical method of immersed boundaries which allows for the avoidance of any domain transformation. Differential equations describing the evolution of small distubances in the flow have been produced in full generality and their spectrally accurate discretization has been constructed. The analysis of the disturbances dynamics consists of two parts. In the first part, the normal modes have been obtaind numerically, the parametric study of the unstable mode has been performed, and the kinematic structures of the disturbance velocity field have also been described. In the second part, the influence of the transversall wall waviness on the transient amplification of disturbances in the range of subcritical Reynolds numbers has been investigated numerically. It has been show that the wall waviness significantly modifies the amplification magnitude and it also introduces a new mechanism of disturbance growth related to the trasversal modulation of the velocity profile of the basic flow. The possibility of the low-Reynolds-number destabilization of the internal flow could be used as the basis for design of innovative methods of mixing and transport enhancement in various devices in heat technology, biotechnology and medicine.
EN
Analysis of the influence of thermal and flow parameters on heat transfer in gas - viscous liquid two-phase flow was presented in the paper. A correlation used for determination of the heat transfer coefficient for a wide range of liquid dynamic viscosity values was introduced.Key words: viscous liquid, two-phase two-component flow, heat transfer T.M. WO JCIK: Experimental investigation and modelling of a boiling heat transfer hysteresis in the porous structures
EN
The paper presents experimental investigations on the influence of aeration on the power input to the mixed liquid in a vessel equipped with a new type of reciprocating agitator. Aqueous beet molasses solution was used in experiments as viscous liquid. The results of the experimental measurements are presented graphically and in a form of the analytical relationships.
PL
Przedstawiono równania i numeryczne rozwiązania oscylacji pęcherzyka kawitacyjnego w płynie nieniutonowskim lepkim i lepkosprężystym. Właściwości lepkie płynu opisano modelem potęgowym, a właściwoości lepkosprężyste modelem OWF (Oldroyda-Waltersa-Fridricksona). Uzyskane z obliczeń numerycznych charakterystyki oscylacji pojedynczego pęcherzyka kawitacyjnego różnią się dla cieczy niutonowskiej i nieniutonowskiej. Z przeprowadzonej analizy numerycznej wynika, że lepkość i sprężystość płynu w znaczny sposób ograniczają zjawisko kawitacji. Wskazują na to uzyskane charakterystyki zależności oscylacji prędkości i ciśnienia, wykazujące zmniejszenie amplitudy drgań pęcherzyka wraz ze wzrostem lepkości i sprężystości płynu.
EN
The paper presents the equations and numerical solutions of oscillation of the bubble cavitation in the non-Newtonian viscous fluid and viscoelastic fluid. The properties of viscous liquid were described by the involution model and the viscoelastic properties by the OWF (Oldroyd-Walters-Fridrickson) model. The characteristics of oscillation of a single bubble cavitation obtained from the numerical calculations are different for the Newtonian and non-Newtonian liquids. From the numerical analysis it follows that the viscosity and elasticity of fluid significantly limit the cavitation effect. The characteristics of velocity and pressure oscillation show the reduction of vibration amplitude of a bubble along with the increasing viscosity and elasticity of fluid.
EN
The paper presents the results of tests and analysis of hydrodynamics and heat transfer conditions of cocurrent annular gas-high viscous liquid downward flow in vertical pipes. Systematic of flow patterns and the range of their occurrence have been given. Selected values characterizing the nature of flowing liquid films of high viscosity have been characterized and described. The analysis of the influence of selected heat and flow parameters on transfer conditions has been made and dependences for calculating heat transfer coefficient in liquid film have been given.
PL
Przedstawiono wyniki badań i analiz hydrodynamiki i warunków wymiany ciepła we współprądowym pierścieniowym przepływie opadającym w rurach pionowych cieczy bardzo lepkiej i gazu. Podano systematykę struktur przepływu oraz zakres ich występowania. Omówiono niektóre wielkości charakteryzujące naturę przepływających filmów cieczy o dużej lepkości. Dokonano analizy wpływu wybranych parametrów cieplnych i przepływowych na warunki wnikania oraz podano zależności do obliczania współczynnika wnikania ciepła w filmie cieczy.
EN
Inż. i Ap. Chem. 2004, 43, no. 3s. p. 178 Analysis of the investigation results of heat transfer in annular two-phase gas and very viscous oil Itherm-12 downflow in vertical pipes is presented in the paper. Special attention was paid to the influence of selected heat and flow parameters on intensity of heat transfer. The equations for calculation of heat transfer coefficient in a wide range of liquid viscosity were proposed.
PL
W pracy został przedstawiony algorytm numeryczny obliczania płaskiego, stacjonarnego ruchu cieczy lepkiej w kwadratowym zagłębieniu zjedna poruszającą się ścianką i jedną lub dwiema wewnętrznymi przegrodami. Do opisu płaskiego ruchu cieczy lepkiej wykorzystano quasi-liniowe równanie czwartego rzędu dla funkcji prądu, które zlinearyzowano metodą kolejnych przybliżeń Newtona-Kantorowicza. Obliczenia wykonano na siatce 72 x 72 dla liczb Reynoldsa Re ≤ 800.
EN
The paper contains the computational algorithm for the determination of steady plane motion in a square cavity whose top wall moves with a uniform velocity in its own plane and with one or two internal barriers. The steady plane motion of incompressible fluids can be written in the form of the fourth-order equation for the stream function. Then we use the Newton-Kantorovich method of the successive approximations to linearize this equation. The calculations are obtained on the grid 72 x 72 for the Reynolds numbers: Re ≤ 800.
PL
Celem pracy było opracowanie algorytmów numerycznych, przeznaczonych do obliczania płaskich, niestacjonarnych przepływów cieczy lepkiej w kwadratowym zagłębieniu z jedną poruszającą się ścianką - opartych na rozwiązywaniu zagadnienia początkowo-brzegowego dla pełnych równań Naviera-Stokesa, sprowadzonych do równania czwartego rzędu dla funkcji prądu. Obliczenia przepływów zostały wykonane metodą predyktor-korektor na siatce 50x50 dla liczb Reynoldsa: Re ≤ 7500.
EN
The aim of this paper is to develop computational algorithms for calculating unsteady plane viscous motion in a square cavity whose top wall moves with a constant velocity. The algorithms are based on solving an initial-boundary value problem for the full incompressible Navier-Stokes equations, written in the form of the fourth order equation for the stream function. Calculations have been obtained on the uniform grid 50x50 for Reynolds numbers Re ≤ 7500 by means of a predictor-corrector method.
11
Content available remote Wyznaczanie przepływów cieczy lepkiej w kanałach z uskokiem
PL
Przedstawiono rozwiązania dwu- i trójwymiarowych nieściśliwych równań Naviera-Stokesa. Rozwiązanie zostało wyznaczone z wykorzystaniem metody sztucznej ściśliwości. Równania różniczkowe zwyczajne, uzyskane metodą prostych, rozwiązywane były metodą predyktor-korektor. Efektywność algorytmów została zademonstrowana poprzez rozwiązanie przepływów cieczy w kanałach z uskokiem.
EN
Solutions of the two- and three-dimensional incompressible Navier-Stokes equations have been presented. The solutions have been obtained by artificial compressibility method. Ordinary differential equations obtained by method of lines were solved by predictor-corrector methods. Efficiency of the algorithms was demonstrated by solving problems of viscous liquid in channels with sudden expansion.
12
Content available remote Obliczenia przepływów cieczy lepkiej na nakładających się siatkach
PL
Do wyznaczania płaskich przepływów cieczy lepkiej na nakładających się siatkach w obszarach ograniczonych konturami krzywoliniowymi zastosowano metodę sztucznej ściśliwości. Otrzymany układ równań różniczkowych cząstkowych sprowadzono do układu równań różniczkowych zwyczajnych przy wykorzystaniu metody prostych. Obliczenia przepływów wykonano dla kanału z jedną krzywoliniową ścianką oraz kanału z uskokiem jednej ścianki i przepustnicą.
EN
An artificial compressibility method is designed for solving problems of steady incompressible viscous flows on overlapping grids in two-dimensional domains bounded by curvilinear contours. The obtained system of partial differential equations is converted into a system of ordinary differential equations by means of the method of lines. Efficiency of the algorithms was demonstrated for flows in a channel with a smooth expansion and a channel with a sudden expansion and a throttle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.