Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IT support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dążąc do osiągnięcia wyznaczonych kierunków rozwoju administracji miar, określonych w dokumentach strategicznych, dotyczących dobrze zorganizowanej sieci wyspecjalizowanych placówek terenowych, Główny Urząd Miar podjął się realizacji projektu „ŚWITEŹ” - Systemu Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar. Zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez administrację miar to jeden z najważniejszych celów postawionych przed tym projektem.
EN
Aiming at achieving the designated directions of development of the administration of measures specified in strategic documents regarding a well-organized network of specialized field facilities, the Central Office of Measures implements the project “ŚWITEŹ” - IT Support System for Local Administration of Measures.
PL
Przedstawiono istotę stosowania i funkcjonowania informatycznych systemów wspomagania zarządzania realizacją procesów złożonych na przykładzie SI SAMANTA. Skupiono się na wspomaganych obszarach i funkcjach systemu. Określono jego rolę w procesie eksploatacji sp oraz wpływ na bezpieczeństwo latania. Scharakteryzowano możliwości informatycznego przetwarzania gromadzonych w bazie danych oraz informacji, podano możliwości analitycznego wykorzystania ich przez użytkownika np. do oceny niezawodności statków powietrznych, skuteczności napraw samolotów i śmigłowców. Przedstawiono kierunki, które specjaliści z ITWL zamierzają rozwijać w celu zwiększenia użyteczności prezentowanego systemu.
EN
The article addresses the functioning of IT support systems for the implementation of complex processes based on the SI SAMANTA. The paper focused on the supported areas and functions of the IT system. The role of this system in the a/c operation process and its impact on flying safety were determined. The possibilities of IT processing of data and information were characterized, along with their analytical use, e.g. for the assessment of aircraft reliability and maintenance efficiency of the repairs of airplanes and helicopters. The directions that are intended to be developed to increase the usability of the presented system were also discussed.
PL
Dążąc do osiągnięcia wyznaczonych kierunków rozwoju administracji miar, określonych w dokumentach strategicznych, dotyczących dobrze zorganizowanej sieci wyspecjalizowanych placówek terenowych, Główny Urząd Miar podjął się realizacji projektu „ŚWITEŹ” – Systemu Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar. Zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez administrację miar to jeden z najważniejszych celów postawionych przed tym projektem.
EN
Aiming at achieving the designated directions of development of the administration of measures specified in strategic documents regarding a well-organized network of specialized field facilities, the Central Office of Measures implements the project “ŚWITEŹ” – IT Support System for Local Administration of Measures.
EN
A complex system of social and educational inclusion needs competent analysis to make it possible proper management and comprehensive improvement. To analyze one of the actual facets of such a system, namely, its ICT support, it is necessary to take into account the various needs of socially vulnerable people. A set of guidance to web accessibility is a convenient instrument, that provides various approaches in designing goods and technologies. Among other, such guidance helps to design websites with no access barriers, which is extremely important for people with special needs. To analyze the websites and different online resources, which might be of interest to a person with special needs during the social and educational inclusion, a list of characteristics was developed. It must be taken into account the classification and the structure of information materials, website`s structure, design, etc. The unification of the ICT for people, involved in educational and social inclusion, will improve informational and technological support of such process.
PL
W artykule przedstawiono zasadność budowy modelu niezawodności i bezpieczeństwa lotów (MNiBL) dla statku powietrznego i systemu lotniczego i jego rolę w systemie utrzymania zdatności do lotu. Głównym wymaganiem w stosunku do jakiegokolwiek modelu niezawodności i bezpieczeństwa lotów jest kompletność opisu stanów uszkodzenia systemów i agregatów SP. Wykazano, że opracowanie MNiBL wpisuje się w system utrzymania zdatności do lotu statku powietrznego i pozwala na istotne podwyższenie bezpieczeństwa lotów. W pracy przedstawiono propozycje wspomagania informatycznego zarządzania systemem utrzymania zdatności do lotu statków powietrznych oparty na systemach informatycznych funkcjonujących w lotnictwie woj skowym.
EN
The article presents the legitimacy of building a model of reliability and flight safety (MNiBL) for aircraft and aviation system and its role in the system maintaining airworthiness. The main requirement in relation to any model of reliability and safety of flights is a completeness of the description of the states of damage to the systems and aggregates of aircraft. It has been shown that the development of MNiBL is part of the system maintaining airworthiness of the aircraft and allows for a significant increase in flight safety. The paper presents proposals to support information management of system maintaining airworthiness of aircraft based on the IT systems operating in the military aviation.
6
Content available IT tools in SMEs in selected countries
EN
Electronic communications are technologies that have caused major changes in industry structure, marketplace structure and business models. Current economy or digital economy is driven by modern information and new IT tools, which offer organizations or companies access to almost any type of information, regardless of its form of existence, storage type or geographical location. These tools encourage the development of new activities, services and products. All developed countries have issued and implemented government policies supporting the evolution and the adoption of new technology for Small and Medium Enterprises, the training and the attraction of new technology experts, education of employers and employees, and the cooperation with the private sector to encourage investment in this new economic branch, and promoting government projects to demonstrate the benefits for the SMEs [1]. This work aims at highlighting the pattern of activities using the convenience of IT tools, with emphasis on sophisticated instruments in hardware and software. Also, the present study summarizes current definitions of SMEs, the existing problems in the international activity of SMEs, business IT systems in Poland and in Romania, and new recommended tools. The aspects considered in this paper include: cloud computing, virtualization and mobile technology. These technologies have contributed to developing new IT tools that are a perfect support for businesses. A case study was performed to highlight the current state of using IT tools in Romania and Poland, in e-business in particular [2]. Romania and Poland are considered, in the authors’ opinion, to be good examples of applying IT tools to support SMEs.
PL
Komunikacja elektroniczna jest technologią, która spowodowała istotne zmiany w strukturze przemysłu, rynku i modeli biznesowych. Aktualna gospodarka lub gospodarka cyfrowa jest napędzana przez nowe narzędzia informatyczne, które oferują organizacjom i firmom dostęp do prawie każdego typu informacji, niezależnie od jej formy istnienia, przechowywania, rodzaju lub położenia geograficznego. Narzędzia te wspierają rozwój nowych działalności, usług oraz produktów. Wszystkie rozwinięte kraje opracowały i realizują politykę wspierania rozwoju i implementowania nowych technologii dla MSP. Szkolenia, przyciąganie nowych ekspertów, edukacja pracodawców i pracowników, a także współpraca z sektorem prywatnym ma na celu wspieranie inwestycji związanych z technologiami informacyjnymi oraz promowanie projektów rządowych w celu wykazania korzyści w MSP. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie korzyści wynikających z działań związanych z wykorzystaniem wyrafinowanych narzędzi informatycznych w biznesie. Ponadto niniejsze opracowanie zawiera aktualne definicje MSP, charakterystykę problemów w międzynarodowej działalności małych i średnich przedsiębiorstw, biznes systemów informatycznych w Polsce i Rumunii, a także zalecane nowe narzędzia IT. Znaczące aspekty wymienione w niniejszym dokumencie dotyczą takich technologii, jak: cloud computing, wirtualizacja oraz technologia mobilna. Technologie te przyczyniły się do opracowania nowych rozwiązań informatycznych, które stanowią doskonałe wsparcie dla przedsiębiorstw. Opracowanie to zostało wykonane w celu uwidocznienia obecnego stanu wykorzystania narzędzi IT w Polsce i Rumunii w e-biznesie. Rumunia i Polska są w opinii autorów dobrymi przykładami prawidłowego zastosowania narzędzi informatycznych wspierających MSP.
EN
The article presents a computer-aided tool for quality management support, on the example of a farm involved in breeding cattle. The motivation for a tool to support farm management was the need to standardize the documentation including different types of records, discrepancies and to facilitate the archiving process. The project was developed in an Excel spreadsheet, with the principle of the most user-friendly interface between the user and the used support tool. The advantage of the project is the possibility to use it analogically in other farming industries, and the possibility of tool expansion, possible by adding modules depending on particular requirements of the farmer. The main reason to address the issue presented in the article is the lack of applicable IT solutions that would support farmers in farm management, and the willingness to show that a huge step may be done easily, as regards improvement in work, raising its quality and time-saving
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.