Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 215

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekładnia zębata
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Wibroaktywność pojawiająca się w trakcie pracy przekładni zębatych ma wiele źródeł pochodzenia. Kształtowanie warunków akustycznych jest możliwe jeszcze na etapie projektowania i konstruowania. Dodatkowo wysokie wymagania ekonomiczne i eksploatacyjne zmuszają do poszukiwania innowacyjnych metod badawczych w zakresie technik symulacyjnych. Przyczyny parametrycznych drgań przekładni zębatych mają podłoże wewnętrzne i zewnętrzne, które są najczęściej wymuszane przez oddziaływania innych zespołów roboczych maszyn i trudne do wyeliminowania. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na poziom hałasu podczas pracy kół zębatych są: rodzaj przekładni, profil zęba, podziałka – moduł, kąt przyłożenia, faza wzębiania i wyzębiania wynikająca z położenia średnic tocznych na odcinku czynnym przyporu, zmiany profilu zęba, stopień pokrycia kół zębatych, luz międzyzębowy, obciążenie zęba, poziom jakości, wykończenie powierzchni (chropowatość), bicie i niewyważenie, przełożenie, rezonans, lepkość smaru oraz korpus przekładni.
PL
Flender w monitorowaniu stanu skupia się przede wszystkim na bezpośrednim pomiarze drgań oraz analizie jego spektrum. Bardzo ważnym elementem badań jest także pomiar i analiza obciążenia momentem obrotowym bezpośrednio na wale przekładni lub sprzęgłach. Wraz z dodatkowymi informacjami na temat parametrów pracy przekładni, takich jak: ruch wału pływającego, temperatury czy ciśnienie, pomiary te pozwalają zdiagnozować stan przekładni w powiązaniu z czynnikami wpływającymi na jej pracę.
3
Content available remote Magnetic tests of SNA - HP-59A kinematic connection details in the RD-33 engine
EN
Aspects of assessing the technical condition of selected elements of the kinematic system in the renovation of RD-33 engines have been presented. In the beginning, typical operational problems have been discussed, and the test object was defined. Then, the theoretical foundations of three non-destructive testing methods based on magnetic field measurement were discussed. Next, the preliminary results of the research of a defective gear obtained by the magnetic metal memory method are presented. Finally, the conclusions have been made.
PL
W artykule przedstawiono aspekty oceny stanu technicznego wybranych elementów układu kinematycznego w remoncie silników RD-33. Na początku przybliżono typowe problemy eksploatacyjne i zdefiniowano obiekt badań. Następnie przedstawiono podstawy teoretyczne trzech metod badań nieniszczących bazujących na pomiarze pola magnetycznego. Dalej przedstawiono wstępne wyniki badań zbrakowanego koła zębatego uzyskane metodą magnetycznej pamięci metalu. W końcu przedstawiono wnioski.
EN
The paper presents the issues concerning contact stresses and inter-tooth slip of a power shift gear used in the powertrain of a wheel loader. The kinematic diagrams on individual gear ratios of the transmission are presented. Using appropriate numerical values of contour shift coefficients (correction coefficients), normal bilateral gearing, pre-pitch unilateral gearing, and post-pitch unilateral gearing were considered. In each of the three types of gearing, contact stresses and inter-tooth slip were calculated for each gear pair and at each gear ratio level, using an author's computer program with multi-criteria optimization.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące naprężeń kontaktowych i poślizgu międzyzębnego przekładni zębatej power shift stosowanej w układzie napędowym ładowarki kołowej. Na przedmiotowej przekładni zaprezentowano schematy kinematyczne na poszczególnych stopniach przełożenia. Stosując odpowiednie wartości liczbowe współczynników przesunięcia zarysu (współczynników korekcji) rozważano zazębienie dwustronne normalne, zazębienie jednostronne przedbiegunowe oraz zazębienie jednostronne pozabiegunowe. W każdym z trzech rodzajów zazębienia dokonano obliczeń naprężeń kontaktowych oraz poślizgów międzyzębnych dla każdej pary zębatej i na każdym stopniu przełożenia, stosując autorski program komputerowy z optymalizacją wielokryterialną.
EN
The article deals with the issue of quality improvement of a gear transmission by optimizing its geometry with the use of genetic algorithms. The optimization method is focused on increasing productivity and efficiency of the pump and reducing its pulsation. The best results are tested on mathematical model and automatically modelled in 3D be means of PTC Creo Software. The developed solution proved to be an effective tool in the search for better results, which greatly improved parameters of pump especially reduced flow pulsation.
EN
Spur gears are the most well-known kind of gears used in hybrid vehicle’s power transmission. They have straight teeth, and are mounted on parallel shafts. In some cases, many spur gears are utilized without a moment's delay to make huge rigging decreases. In this paper how stress creates on a spur equip under various conditions and conditions and reenactments of a rigging system (two spur gears) is assessed by Ansys workbench. For this static structural and dynamic analysis modeling is utilized. A couple of spurs equip tooth in real life is by and large subjected to two sorts of cyclic stress: contact stress and twisting stress including bowing fatigue. The two stresses may not accomplish their greatest esteems at a similar purpose of contact fatigue. These sorts of failure can be limited by analysis of the issue amid the outline organize and making appropriate tooth surface profile with legitimate assembling strategies.
EN
The subject of this paper is the extension of the durability of multi-stage gear units working in moments or constant overloads. Gear oils in sugar conveyor systems of the DC tray extractor were tested. Lubrication parameters and modifications of this parameter have been studied by adding additional materials to the oil. Additionally, the noise levels emitted by practical transmissions before and the addition of modifiers were measured. The lubrication tests were carried out on a semi-Timken apparatus, for example, friction roller friction – roller, in oils extracted from the gear unit. Sound level tests were performed using the SoundMeter application with a MIC001 microphone adapter. The results confirmed the effectiveness of the modified equipment, which was raised to a higher value, and also the noise level of the working gear was reduced. It has been shown that, in the current operating systems, a method of increasing the lubricant parameters of the gear oils is required, which translates into the durability of the gear pairs during operation.
PL
Przedmiotem niniejszych badań jest problem wydłużenia trwałości wielostopniowych przekładni zębatych pracujących w chwilowymi lub stałymi przeciążeniami. Badaniom podlegały oleje przekładniowe stosowane w systemach transmisji mocy cukrowniczego ekstraktora korytowego typu DC. Badano parametr smarności olejów i możliwości modyfikacji tego parametru poprzez wprowadzenie dodatków niskotarciowych do oleju. Dodatkowo pomierzono poziom hałasu emitowanych przez pracujące przekładnie przed i po dodaniu modyfikatorów. Badania smarności przeprowadzono na aparacie semi-Timken, na którym zacierano pary cierne rolka–wałek w obecności olejów pobranych z przekładni. Do badań poziomu emisji hałasu wykorzystano aplikację SoundMeter z przystawką mikrofonową MIC001. Wyniki badań potwierdziły skuteczność modyfikatorów – uzyskano wyższe wartości obciążeń zacierających, a także obniżono poziom emisji hałasu pracujących przekładni. Wykazano, że w rzeczywistych systemach eksploatacyjnych istnieje możliwość podniesienia wartości parametrów smarności olejów przekładniowych, co ma bezpośrednie przełożenie na trwałość par ciernych przekładni w trakcie eksploatacji.
8
Content available remote Badania przekładni bocznej pojazdu gąsienicowego
PL
Końcowy etap procesu projektowania przekładni bocznych pojazdu gąsienicowego stanowią badania stanowiskowe odwzorowujące rzeczywiste warunki pracy. Podczas badań zadane parametry (moment obrotowy M oraz prędkość obrotowa n) zbliżone są do parametrów wynikających z warunków użytkowania pojazdu. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia badań, weryfikację i ocenę zużycia elementów składowych, co stanowi podstawę do wprowadzenia niezbędnych zmian konstrukcyjnych elementów przekładni. Ponadto pokazano schemat stanowiska badawczego badań weryfikacyjnych i zaprezentowano uzyskane wyniki badań.
EN
The final stage of the design process of final drives of tracked vehicles comprise bench tests that reflect the actual operating conditions. During the tests the set parameters (torque M and rotational speed n) are similar to the parameters resulting from the conditions of vehicle use. The paper presents research methodology, verification and evaluation of the wear of components, which provide a basis for making the necessary structural changes in final drive (transmission) components. In addition, a schematic diagram of the verification test stand is presented and the obtained test results are discussed.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki obliczeń względnej grubości filmu olejowego λ przeprowadzonych dla typowej walcowej przekładni zębatej stosowanej w górniczych przenośnikach transportowych. Obliczenia wartości tego parametru dokonano z wykorzystaniem metodyki zgodnej z normą ISO/TR 15144-1:2014 (E). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że eksploatacja rozpatrywanych przekładni odbywa się w warunkach smarowania granicznego i istotny wpływ na te warunki ma chropowatość powierzchni. W pracy zaproponowano także metody poprawy warunków smarowania przekładni oparte o nowoczesne technologie obróbki wykańczającej powierzchni kół zębatych.
EN
This paper presents the results of calculating the relative thickness of the oil film λ carried out for a typical cylindrical gearbox used in transport conveyors. Calculations of this parameter were made using the ISO/TR 15144-1: 2014 (E) methodology. As a result of the analysis, it was found that the operation of the gear under consideration is unfavorable in the lubrication conditions and the surface roughness has a significant influence on these conditions. The methods of improving gear lubrication conditions have been proposed in the paper, based on modern technologies of surface finishing of gears.
EN
The article discusses the materials currently used for transmission elements as an alternative to traditionally used bearing, alloy and special steels, for carburizing and for improvement. The material properties were presented, the possibilities of their implementation were discussed, as well as the advantages and disadvantages of their application. A comparative analysis of the proposed materials was made. The possible development directions have been indicated.
PL
W artykule omówiono materiały współcześnie stosowane na elementy przekładni jako alternatywa dla tradycyjnie stosowanych stali łożyskowych, stopowych, specjalnych, do nawęglania oraz do ulepszania. Przedstawiono właściwości materiałów, omówiono możliwości ich implementacji, a także wskazano zalety i wady, wynikające z ich zastosowania. Dokonano analizy porównawczej zaproponowanych materiałów. Wskazano możliwe kierunki rozwoju.
11
Content available Numerical modelling of toothed gear dynamics
EN
This paper presents the results of computer simulations of a gear model, where the variable stiffness of the meshing and backlash are considered. The outcome of such assumptions is a non-linear mathematical model in which chaotic phenomena can occur. During model studies, attention was paid to the identification of areas limited by the physical parameters, for which the analysed system behaved chaotically. To determine the ranges of irregular gear behaviour, numerical procedures were used to plot the bifurcation diagram, the Lyapunov exponent, the amplitude-frequency distribution and the Poincaré cross section.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wpływu rozszerzalności cieplnej korpusu i podzespołów dwustopniowej przekładni zębatej walcowej na współczynnik nierównomierności rozkładu obciążenia wzdłuż linii styku KHβ. Analizę przeprowadzono na przykładzie przekładni zębatej będącej częścią głównego układu napędowego siłowni okrętowej. W obliczeniach wykorzystano metodę iteracyjnego wyznaczania rozkładu obciążenia wzdłuż linii styku opisanej w normie ISO 6336-1 załącznik E. Wykazano przydatność implementacji metody iteracyjnej wewnątrz środowiska programu CAE oraz łatwość jej rozbudowy o dodatkowe czynniki i zjawiska zwiększające dokładność obliczeń. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę wpływu zjawiska rozszerzalności cieplnej oraz zasadności jej uwzględnienia na etapie projektowania modyfikacji linii zęba przekładni zębatej siłowni okrętowej.
EN
This paper presents the results of numerical calculations of the effect of thermal expansion of housing and subassemblies of two stage cylindrical gear on the value of coefficient of load distribution non-uniformity along the contact line KHβ. An analysis was carried out for toothed gear that is a part of main power transmission system of marine power plant. An iterative method of evaluation of load distribution along the contact line described in ISO 6336-1, annex E was used. The usability of implementation of iterative method inside the CAE program environment and facility their evolution including the additional factors and phenomena which increase the computational accuracy is revealed. The achieved results allow to assess the effect of thermal expansion phenomenon and validity of their including on the stage of design of modification of flank pitch line of toothed gear of marine power plant.
PL
W artykule omówiono drgania własne przekładni zębatej małej mocy, dedykowanej do współpracy z pompą hydrauliczną stoiska hamownianego. W procesie analizy wykorzystano metodę elementów skończonych i komercyjne oprogramowanie ANSYS. Analizę drgań omawianego układu prowadzono dwuetapowo. W pierwszej kolejności wyznaczono częstości własne drgań poprzecznych kół zębatych z uwzględnieniem rotacji kół. Następnie, wykorzystując opracowane wykresy Campbella, wyznaczono prędkości wzbudzenia poszczególnych częstości drgań własnych poprzecznych omawianych kół. W dalszej kolejności analizowano drgania własne korpusu reduktora. Rozważono dwa przypadki obliczeniowe. W pierwszym przypadku uwzględniono tylko masę i geometrię korpusu zasadniczego i pokrywy. W drugim przypadku uwzględniono dodatkowo masę poszczególnych kół oraz ich geometryczny rozkład. Na podstawie opracowanych modeli numerycznych wyznaczono pierwszych dziesięć częstości drgań własnych i odpowiadające im formy własne korpusu reduktora. Następnie wyniki te wykorzystano do oszacowania poziomu naprężeń w ściankach korpusu dla dopuszczalnej wartości przyspieszenia. Prezentowana w pracy metodyka może być pomocna inżynierom zajmującym się analizą drgań przekładni zębatych.
EN
This paper discusses the free vibrations of the low-power gear which is dedicated to cooperate with the hydraulic pump of the test rig. The finite element (FE) method and the commercial ANSYS software are employed. The vibration analysis of the discussed system is performed in two stages. Firstly the natural frequencies of the free transverse vibration of the gears are obtained with including the centrifugal effect. Next, on the basis of the elaborated Campbell diagrams, the excitation speeds for selected natural frequencies of the analyzed wheels are obtained. Then, the free vibrations of the reduction gear are analyzed and two computational cases are discussed. In the first computing case, only the mass and geometry of all parts of the body are taken into account. In the second case, the mass of the toothed gears is also included. Based on the elaborated FE models, the first ten natural frequencies and natural mode shapes of the reduction gear are obtained. Then, these results are used to estimate the stress level in the walls of the body for the permissible acceleration value. Presented investigation can be attractive for design engineers dealing with the dynamics of complex systems.
14
Content available remote Wybrane aspekty zastosowania technik szybkiego prototypowania
PL
W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na kluczowe etapy tworzenia prototypu zespołu mechanicznego technikami szybkiego prototypowania (RP). Etapy te mają wpływ na dokładność kształtowo-wymiarową i poprawne działanie prototypu. Rozważania dotyczące oczekiwanego wykonania prototypów zespołów mechanicznych przedstawiono na przykładzie wielodrożnej przekładni zębatej walcowej wykonanej metodą MEM.
EN
The article attempts to draw attention to the key steps involved in developing a mechanical unit prototype using rapid prototyping (RP) techniques. These stages affect the prototype geometrical accuracy and its operation. Considerations concerning the ekspected manufacturing of mechanical unit prototypes have been exemplified with a multipath helical gear unit made using the MEM technology.
PL
W artykule przedstawiono cel modelowania dynamicznego przekładni zębatych, przykłady opracowanych modeli oraz pola ich zastosowań. Zaprezentowano także krótką charakterystykę zjawisk dynamicznych zachodzących w przekładniach zębatych oraz ich źródła.
EN
The article presents the purpose of dynamic modeling of toothed gears, examples of developed models and their fields of application. A brief description of the dynamic phenomena occurring in gear and their sources are also presented.
EN
The paper focuses on working out an algorithm for spur gear condition monitoring, based on the results of numerical simulation. The nonlinear mathematical model has been used for investigation of the dynamic parameters of the cylindrical spur gear with defective teeth. Backlash between gear teeth, backlash in bearings, time-varying mesh stiffness, and variations of the centre distance have been evaluated in the model. Diagnostic parameters suitable for determining the condition of the gears under investigation have been established. Frequency intervals mostly affected by changes in diagnostic parameters under damage have been found. An algorithm for diagnostics based on mathematical modelling, vibro-acoustic, and acoustic emission methods, and wavelet transform has been worked out.
PL
Celem artykułu było opracowanie algorytmu monitorowania stanu przekładni zębatej w oparciu o wyniki symulacji numerycznej. Przedstawiono nieliniowy model matematyczny, który wykorzystano do badania parametrów dynamicznych przekładni zębatej walcowej z uszkodzonymi zębami. Za pomocą przedstawionego modelu oceniano luz pomiędzy zębami przekładni, luz w łożyskach, zmienną w czasie sztywność zazębienia oraz zmiany odległości osi. Ustalono parametry diagnostyczne odpowiednie dla określenia stanu technicznego badanych przekładni. Znaleziono przedziały częstotliwości odpowiadające zmianom parametrów diagnostycznych wynikającymi z uszkodzenia. Opracowano algorytm diagnostyczny oparty na modelowaniu matematycznym, metodach emisji wibroakustycznej i emisji akustycznej oraz transformacie falkowej.
PL
W artykule wykonano analizę techniczno-ekonomiczną projektu przekładni jednostopniowej o zębach prostych, o możliwie najmniejszych gabarytach, w kontekście konstrukcji oraz kosztów wykonania przekładni w zależności od przyjętego materiału. Przedstawiono przybliżone ceny oraz gabaryty projektowanych na potrzeby przemysłu przekładni z dostępnych obecnie na rynku materiałów. Ostatecznie określono najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia założeń produkcyjnych i warunków pracy.
EN
The article presented technical and economic analysis of the single-stage gear with straight teeth, with the smallest possible dimensions, in the context of design and cost of performance of gear depending on the adopted material. It was showed the approximate prices and dimensions designed for the needs of industry gears using materials available on the market today. Finally determined the best solution in view of the manufacturing and working conditions.
PL
W ramach pracy określono, z użyciem zmodyfikowanej metody obliczeniowej opisanej w normie ISO/TR 15144-1:2014 (E), warunki smarowania typowych przekładni zębatych stosowanych w napędach przenośników. W szczególności zakres prac badawczych obejmował pomiary chropowatości 8 kół zębatych wytworzonych z użyciem trzech technologii wytwarzania. Następnym etapem prac było określenie, z wykorzystaniem wyznaczonych wartości chropowatości Ra, względnej grubości filmu olejowego λ dla kół zębatych wybranych przekładni zębatych. W obliczeniach wykorzystano parametry geometryczne, technologiczne i obciążeniowe zgodne z rzeczywistymi wartościami. Szeroki zakres prac doświadczalnych i obliczeniowych pozwolił na określenie szeregu spostrzeżeń, z których najważniejszymi są: wyznaczana chropowatość powierzchni zębów kół zębatych zależała od kierunku pomiaru, chropowatość mierzona wzdłuż linii zęba była mniejsza niż mierzona wzdłuż kierunku zarysu zęba, analizowane zębate są eksploatowane w warunkach smarowania granicznego lub mieszanego, niekorzystne warunki smarowania analizowanych par kół zębatych tworzących stopnie II lub III przekładni zębatych wynikały z relatywnie niskiej prędkości obrotowej i wysokiej wartości obciążenia.
EN
As a part of the study, the lubrication conditions of typical gear transmissions used in drives of conveyors were determined using the modified calculation method described in ISO/TR 15144-1:2014 (E) standard. In particular, the scope of the research work included measurements of roughness of 8 gear wheels produced with the use of three manufacturing technologies. The next stage of work involved determination of the roughness value Ra, the relative thickness of the oil film λ for the gear wheels of the selected gear transmissions. Geometric, process and load parameters corresponding to the real values were used in the calculations. A wide range of the experimental and calculation work performed allowed making some observations. The most important of them are as follows: the measured value of the roughness of the surface of gear wheel teeth depended on the direction of the measurement; the roughness measured along the flank pitch line was lower than that measured along the tooth profile direction; the gear wheels subjected to the analysis are operated in boundary or mixed lubrication conditions; the unfavourable lubrication conditions of the analysed pairs of gear wheels forming the stage II or III of gear transmissions resulted from a relatively low rotational speed and a high value of the load.
19
Content available Design for a bi-planetary gear train
EN
The article presents the design for a bi-planetary gear train. The project description is supplemented with calculations of kinematics, statics and meshing efficiency of the gear wheels included in the gear train. Excluded are calculations of strength and geometry of gears, shaft and rolling bearing, since they are similar to classical calculations for planetary gears. An assembly drawing in 2D and assembly drawings in 3D of the designed bi-planetary gear train are also shown. This gear train will form the main element of the research in hand.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów temperatury i drgań obudowy przekładni zębatej dla wariantu z ograniczeniem i bez ograniczenia wymiany ciepła. Na podstawie tych pomiarów stwierdzono wzrost temperatury korpusu przekładni z nałożoną izolacją, ale nie uzyskano jednoznacznego potwierdzenia wzrostu wartości drgań dla tego wariantu.
EN
The paper presents the results of measurements of temperature and vibration gear housing for variants of limitation and without limitation heat exchange. On the basis of these measurements showed an increase of temperature for the housing with the applied insulation, but not found growth of vibrations for this variant.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.