Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  viscose
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Improvement of Physical Properties of Viscose using Nano GEO2 as Doping Material
EN
The properties of viscose\TiO2 and viscose\TiO2\germanium dioxide (GeO2) are investigated and compared. The elemental mapping analysis using a field emission scanning electron microscope (FESEM) shows the excellent distribution of nanomaterials, while the energy dispersive X-ray (EDX) confirms its existence. The 500 s cycle of rubbing test indicates that the abrasion resistance of treated samples improves significantly. In addition, the doping of nano GeO2 enhances the strength of the treated samples. Furthermore, the thermal behavior of the treated samples, characterized by differential scanning calorimeter (DSC), results in a higher crystallization temperature and doping GeO2 increases the thermal properties of viscose in comparison with nano TiO2. The study of ultraviolet blocking indicates that doping GeO2 can improve the transmission of ultraviolet even from TiO2.
EN
This research is based on the use of a variety of natural compounds and their mixtures with chitosan in order to create an efficient textile product for sanitary/medical use which shows antimicrobial and antioxidant effectiveness at the same time. It is assumed that natural compounds showing antimicrobial and antioxidant efficacy also do so even when applied on a non-woven viscose substrate intended for wound healing. A study of the effectiveness of the individual treatment was performed using antimicrobial (dynamic-stress test) and anti-oxidative (ABTS•+) testing. It was confirmed that the properties of functionalised viscose treated with different functionalisation formulations differ in dependence on the separate formulations. Results show that for a comprehensive insight into the antimicrobial and antioxidant activity of functionalised viscose, a very detailed study of the results of antimicrobial and antioxidant testing is needed in order for it to be possible to create a textile material with the necessary functionality.
PL
Zaprezentowane badania opierały się na wykorzystaniu różnorodnych związków naturalnych i ich mieszanin z chitozanem w celu stworzenia wydajnego wyrobu tekstylnego do użytku sanitarno-medycznego, wykazującego jednocześnie skuteczność przeciwbakteryjną i antyoksydacyjną. Zakłada się, że naturalne związki wykazują skuteczność przeciwbakteryjną i przeciwutleniającą również po nałożeniu na podłoże z włókniny wiskozowej przeznaczonej do procesu gojenia ran. Badanie skuteczności leczenia indywidualnego przeprowadzono za pomocą testów przeciwbakteryjnych (test obciążenia dynamicznego) i antyoksydacyjnych (ABTS•+). Potwierdzono, że właściwości funkcjonalizowanej wiskozy poddanej działaniu różnych formulacji funkcjonalizujących różnią się w zależności od poszczególnych formulacji. Wyniki pokazały, że aby uzyskać kompleksowy wgląd w działanie przeciwbakteryjne i przeciwutleniające funkcjonalizowanej wiskozy, potrzebne jest bardzo szczegółowe badanie wyników testów przeciwbakteryjnych i przeciwutleniających, tak aby możliwe było stworzenie materiału tekstylnego o niezbędnej funkcjonalności.
EN
In this work, the pilling behaviour of polyester blended fabrics was studied and analysed statistically. Two different groups of blends were selected, namely polyester/cotton (P/C) and polyester/viscose blends (P/V). All the fabrics were assessed for pilling performance using ICI pill box, and two-way ANOVA was conducted to analyse the effect of the number of revolutions and type of fibres on the pilling behaviour of the fabrics. The analysis was further narrowed down by conducting a series of ANOVA, by segregating the number of revolutions into two stages and blend proportions into three stages for group I fabrics. Similarly for group II fabrics, both the, number of revolutions and blend proportions were segregated into two stages each. It was found that the type of component fibre used to produce the fabric loses its significance as the number of revolutions increases.
PL
W pracy zbadano statystycznie przebieg pilingu tkanin mieszanych. Wybrano dwie różne grupy mieszanek, a mianowicie: poliester/bawełna (P/C) i poliester/wiskoza (P/V). Wszystkie tkaniny oceniono pod względem mechacenia za pomocą ICI i przeprowadzono dwukierunkową analizę ANOVA w celu przeanalizowania wpływu liczby obrotów i rodzaju włókien na piling tkanin. Analizę dodatkowo zawężono, przeprowadzając serię ANOVA, segregując liczbę obrotów na dwa etapy i mieszając proporcje na trzy etapy dla tkanin z grupy I. Podobnie w przypadku tkanin z grupy II, zarówno liczba obrotów, jak i proporcje mieszanek podzielono na dwa etapy. Stwierdzono, że rodzaj włókna składowego użytego do wytworzenia tkaniny traci na znaczeniu w miarę wzrostu liczby obrotów.
EN
The optimum surface and frictional properties of textiles depend on their specific application. In this study, we examined the frictional behaviour of medical wipes against 15 mechanical near skin equivalents using synthetic leather material and bovine leather. The frictional behaviour characteristics, both static and kinetic, were evaluated at four different normal loads. It was seen that the static and kinetic frictional coefficients decrease with an increasing normal load for all the reference candidates studied. Higher friction was experienced for the movement of the cotton and viscose wipe against leather than that for synthetic polyurethane (PU) and silicone material. The friction of the wipe against any equivalent skin material was found to be dependent on its surface nature and the morphology of the material against which it is in contact and moves. Friction is necessary in real-time use for a wipe to have an inherent frictional resistance for movement against skin during use.
PL
Optymalna powierzchnia i właściwości cierne wyrobów włókienniczych zależą od ich przeznaczenia. W pracy zbadano właściwości cierne gaz chirurgicznych podczas kontaktu z mechanicznymi odpowiednikami skóry, do badań użyto syntetycznych materiałów skórzanych oraz skórę bydlęcą. Określono statyczne i kinetyczne współczynniki tarcia przy czterech różnych obciążeniach. Zaobserwowano, że oba współczynniki tarcia maleją wraz ze wzrostem obciążenia. W przypadku skóry uzyskano wyższy współczynnik tarcia, niż dla poliuretanu i materiału silikonowego. Stwierdzono, że współczynnik tarcia zależy od charakteru powierzchni i morfologii materiału, z którym styka się gaza.
EN
The aim of this research was to develop the formulation of chitosan in combination with honey in different mass proportions of each of the components within the separate mixture. Such a formulation could serve as a functional coating suitable for wound healing. From the perspective of different formulations used within research presented, it is assumed that the different mass fraction of components will affect antimicrobial and antioxidant activity of the functionalised substrate differently. To apply the separate formulation onto a non-woven viscose substrate, the conventional pad-drying process was selected. Moreover a study of the effectiveness of the individual treatment was performed systematically, which is also reflected in the systematics of the experimental techniques selected. Considering antioxidant and antimicrobial action, honey-functionalised non-woven viscose shows higher effectiveness if compared to non-woven viscose functionalized with the chitosan:honey combination.
PL
Celem pracy było opracowanie z kombinacji chitozanu i miodu preparatu służącego jako przyspieszająca gojenie ran powłoka włóknin wiskozowych. W prezentowanych badaniach założono, że różna frakcja masowa składników wpływa odmiennie na działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające funkcjonalizowanego podłoża. W celu zastosowania oddzielnego preparatu na nietkanym podłożu wiskozy, wybrano konwencjonalny proces osuszania. Biorąc pod uwagę działanie przeciwutleniające i przeciwbakteryjne, włóknina funkcjonalizowana miodem wykazywała większą skuteczność w porównaniu z włókniną wiskozową funkcjonalizowaną kombinacją chitozanu i miodu.
EN
This research presents a comparative study of the colour, abrasion and colour fastness properties of plain knitted fabrics made from 100% modal viscose fibres in different fibre finenesses such as microfibre and conventional fibre, their 50/50 blends with cotton fibre and 100% cotton fibre. Abrasion behaviours of the fabrics were assessed by measuring the weight loss and colour values after four different abrasion cycles. All the results were compared with respect to both the fibre fineness and blend proportion of cotton fibre in the fabrics. The L* and K/S values of the fabrics after abrasion reveal a similar tendency to that of the fabrics before abrasion. Before and after abrasion cycles, the fabrics with microfibre revealed lower K/S and C* values and higher L* values than those with conventional fibre. With an increase in the cotton amount, the K/S values of the fabrics decrease and the L* values of the fabrics increase.
PL
Badania przedstawiają porównawczą analizę koloru, trwałości koloru i odporności na ścieranie dzianin lewo-prawych wykonanych w 100% z modalnych włókien wiskozowych o różnej masie liniowej w tym włókien konwencjonalnych i mikrowłókien, jak również mieszanych z włóknami bawełnianymi w proporcji 50/50 oraz z 100% włókien bawełnianych. Zachowanie dzianin na ścieranie oceniano mierząc utratę masy oraz charakterystykę koloru po czterech różnych cyklach ścierania. Stwierdzono istotne różnice pomiędzy dzianinami wykonanymi z włókien konwencjonalnych i mikrowłókien oraz pomiędzy dzianinami wykonanymi z włókien wiskozowych i z bawełny.
EN
Improved hygiene and health care standards have a great impact on the development of hygiene and health care products. For this purpose, viscose is a very popular substrate. One of the most promising anti-microbial compounds of modern times is chitosan. The anti-microbial action of this polysaccharide depends on the amino group amount, which is crucial for ensuring the effectiveness of anti-microbial treated material. In textile finishing, 1,2,3,4–buthanetetracarboxylic acid (BTCA) is usually used as a non-formaldehyde crease-resistant reagent. But, on the other hand, the negatively charged carboxyl groups of BTCA can be explored as additional binding sites for positively-charged protonated amino groups of chitosan. When using microwaves, polar materials (e.g. chitosan) orient and reorient themselves according to the direction of the electro-magnetic field, which means that chitosan chain-bending may have taken place during the drying with microwaves. This could result in a higher specific surface of the chitosan and, consequently, in a higher proportion of available amino groups. It is concluded that the combination chitosan/BTCA supported by microwaves drying represents an ideal combination to increase the proportion of available amino groups.
PL
Podwyższanie standardów dotyczących zdrowia ma duży wpływ na rozwój produktów higienicznych i medycznych. Dlatego wiskoza jest bardzo popularnym substratem. Dla celów uzyskania właściwości anty-mikrobowych, bardzo popularnym związkiem jest chitozan. Aktywność tego polisacharydu jest uzależniona od ilości grup aminowych. Podczas wykańczania materiałów włókienniczych BTCA jest stosowany jako niezawierający formaldehydu środek zmniejszający gniotliwość. Z drugiej strony, ujemnie naładowane grupy karboksylowe BTCA mogą być wykorzystane jako dodatkowe łączniki dla dodatnio naładowanych protonowanych grup aminowych chitozanu. Pod wpływem mikrofal materiały polarne (chitozan) orientują się i reorientują zgodnie z kierunkiem pola elektromagnetycznego, co oznacza, że podczas suszenia za pomocą mikrofal może dojść do zginania łańcuchów chitozanu. Może to powodować większą względną powierzchnię chitozanu i konsekwentnie wyższą proporcję dostępnych grup aminowych.
8
Content available remote Spectrophotometric Colour Matching in Melange Fibre Blends
EN
Colour effect is obtained from mixing different coloured fibres before the blend. In the production of mélange colored textile materials, the incorrect prediction of fibre colors, which will provide the mélange colour desired, constitute a major problem for textile businesses. In this study, an attempt was made at estimating the mix of fibre colours to obtain the mélange colour desired before production. For this purpose, polyester and viscose fibres were used in yellow, red and blue colours. These fibres were obtained in different ratios, three colour mixes and 720 mélange coloured bands . The colour values of these bands measured by a spectrophotometer were expressed in CIELab 1976 units. The Stearns – Noechel model was the basis for colour forecasting. A new approach has been developed for calculating coefficient M in the model. This approach results in each mixture, and a different coefficient M was calculated for all the wavelengths in the range 400 - 700 nm. Colour calculations were made using the M coefficients. The average colour difference between the colour values measured and those calculated were found to be 0.95 CIELab units. This result suggests that in fibre blends, estimating the colour of the Stearns – Noechel model might be a sufficient result.
PL
Efekt kolorystyczny uzyskuje się przez mieszanie przędz o różnych kolorach przed połączeniem. Odpowiednie dobranie kolorów dla przędz wielobarwnych stanowi poważny problem produkcyjny. W artykule opisano próbę doboru kolorów przed produkcją. Stosowano przędze poliestrowe i wiskozowe o kolorach żółtym, czerwonym i niebieskim o różnym wzajemnym stosunku. Uzyskano 720 kolorowych taśm. Wartości kolorystyczne tych taśm mierzono spektrofotometrem i wyrażono w jednostkach układu CIELab z 1976. Podstawą przewidywania kolorów był model Stearnsa-Noechela. Opracowano nową metodę obliczania współczynnika M w powyższym modelu. Zróżnicowane współczynniki M obliczono dla długości fal w zakresie 400-700nm. Współczynniki te wykorzystano dla obliczenia danych wartości kolorystycznych. Stwierdzono, ze średnia różnica kolorów pomiędzy wartościami pomierzonymi a obliczonymi wynosiła 0,95 jednostek CIELab. Ten wynik sugeruje,że stosując model Stearnsa-Noechela uzyskano zadowalające wyniki przy określaniu koloru taśm przędz wielobarwnych.
EN
The aim of this paper was to investigate the physical and mechanical properties of fine Polyester/Viscose-Elastic Composite Rotor-Spun Yarn. Yarn samples with different values of the draw ratio and twist factor as well as similar normal yarns all with a linear density of 20 tex were produced on a modified rotor spinning system. The results showed that in composite yarns, the breaking tenacity and elongation increased with an increase in the spandex draw ratio and decreased with an increase in the twist factor. The maximum amount of the elastic recovery ratio was obtained at a draw ratio of 3.75, while it increased with an increase in the twist factor. These yarns have a greater amount of breaking tenacity, elongation and elastic recovery ratio than normal rotor-spun yarns. Longitudinal SEM photos and also cross sectional views of the elastic composite rotor-spun yarn structure revealed that the elastic component preferentially occupied the outer layers of the yarn structure.
PL
Przygotowano próbki przędzy o masie liniowej 20 tex, rozciąganych przy różnych wartościach stopnia rozciągu i różnych skrętach. Próbki wyprzędziono na zmodyfikowanej przędzarce rotorowej. Stwierdzono, że w przędzach kompozytowych wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie wzrastała ze wzrostem stopnia rozciągu włókien spandex i zmniejszała się ze wzrostem współczynnika skrętu. Maksymalna wartość stopnia odprężenia elastycznego uzyskano przy krotności rozciągu równej 3.75, a zwiększała się ona ze wzrostem współczynnika skrętu. Otrzymane przędze mają większa wytrzymałość na zerwanie, wydłużenie i stopień odprężenia elastycznego niż normalne przędze rotorowe. Zdjęcia SEM przekrojów wzdłużnych i poprzecznych przędzy wykazały, że składnik elastomerowy usytuowany jest głownie w zewnętrznych strefach przędzy.
10
Content available Początki produkcji włókien chemicznych w Polsce
PL
Artykuł omawia atmosferę naukową oraz warunki polityczne i ekonomiczne w II połowie XIX wieku, które sprzyjały podejmowaniu prób produkcji włókien chemicznych. Omawia także reakcje i protesty tych środowisk przemysłowych, które obawiały się utraty części dotychczasowego rynku włókien. W dość niepewnej sytuacji przedsiębiorcy i finansiści z terenu Królestwa Polskiego podjęli jednak ryzykowną, ale społecznie doniosłą decyzję o podjęciu budowy fabryk włókien wiskozowych na tym terenie. Druga wojna światowa i jej polityczne rezultaty zmieniły sytuację gospodarczą Polski, która nie była w stanie odrobić strat wojennych i dorównać poziomem technicznym lepiej rozwiniętych państw europejskich. Obecnie produkcja włókien chemicznych zajmuje marginalną pozycję w gospodarce naszego kraju.
EN
The article discusses the atmosphere of the scientific and political and economic conditions in the second half of the nineteenth century, which favored the making of chemical fiber production tests. It also discusses the reactions and protests of industrial environments, which feared the loss of existing fibers market. In a rather precarious situation of entrepreneurs and financiers from the area of the Polish Kingdom, however, made a risky but socially important decision to start construction of viscose rayon factories in the area. The Second World War and its political results of the changed economic situation of the Polish, who was not able to make up for wartime losses and to better match the technical level of developed European countries. Currently, the production of fibers occupies a marginal position in the economy of our country.
11
Content available remote Crease-resistant Finish of Linen/Viscose Blend Fabrics
EN
Linen/viscose blend fabrics are treated in different conditions with various concentrations of polycarboxylic acids (BTCA, CA, GA and MA) and N-methylol reagent (DMDHEU) with a relevant catalyst. The characterisation of such fibres is dependent on the degree of crosslinking, which is evaluated by the dry wrinkle recovery angle and tensile strength retention. In trials BTCA showed much better effects on the crease resistant finish of linen/viscose blend fabrics; when comparing the mixture of polycarboxylic acids, BTCA/GA treatment also gives moderate effects. High temperature curing is a handicap for linen/viscose blend fabric treatment when considering strength loss, whereas DMDHEU solutions give better results due to their lower acidity. In order to optimise the crease resistant finish of linen/viscose blend fabrics, it is acceptable to add a triethanolamine additive with the same ratio of the catalyst and cure at 160°C.
PL
Tkaniny wykańczane były za pomocą kwasów polikarboksylowych (BTCA, CA, GA i MA) o różnym stężeniu oraz N-hydroksymetylowego reagentu (DMDHEU) z dodatkiem odpowiedniego katalizatora. Charakterystyka obrabianych włókien zależy od stopnia usieciowania, ocenianego poprzez kąt odprężności i zmianę wytrzymałości na rozciąganie. Najlepsze wyniki uzyskano przy stosowaniu BTCA, a umiarkowane przy stosowaniu BTCA/GA. Optymalna temperatura obróbki wykańczającej wynosiła 160°C natomiast przy 180°C utrata wytrzymałości mechanicznej po obróbce był mniejsza. Korzystne wyniki uzyskuje się przy zastosowaniu katalizatora w postaci trietanoloaminy.
EN
The influences of winding section parameters at ring spinning frame on the hairiness of polyester-viscose blended yarns are examined. Statistical analysis of the results showed that yarn hairiness is significantly influenced by spindle speed, thread guide eccentricity (in a right, left, forward, backward direction), the balloon control ring, the diameter of the balloon control ring, the traveller weight, and relative humidity. Moreover, it was observed that separator plates and the thread guide shape do not have a significant effect on yarn hairiness.
PL
Badano wpływ parametrów pracy zespołu nawojowego przędzarki obrączkowej na włochatość przędz poliestrowo-wiskozowych. Statystyczna analiza wyników badań wskazuje, że na włochatość przędz wyraźnie wpływa prędkość wrzeciona, ekscentryczność prowadnika nitki (w lewym i w prawym kierunku, do przodu i do tyłu), pierścień kontrolny balonu i jego średnica, masa biegacza i wilgotność względna pomieszczenia. Ponadto zaobserwowano, że płytki separatora i kształt prowadnika nitki nie miały istotnego wpływu na włochatość włókna.
13
Content available remote Hairiness Values of the Polyester/Viscose Ring - Spun Yarn Blends
EN
In this work, 0.133 - 0.166 tex and 38 mm of fiber length of polyester and viscose rovings of 591 tex (αtex 8) were blended variously (polyester/viscose 35/65%; polyester/viscose 50/50%; polyester/viscose 65/35%; polyester 100% and viscose 100%) and the yarns were produced at spindle speed of 18000 rev/min with 48 mm of ring diameter and C type of traveller 50 mg (No.1/0) in ring frames. Later, the resulted 20 tex yarns were examined by measuring its tenacity, elongation, irregularity and hairiness. The aim of this study is to investigate the hairiness of ring-spun polyester/viscose blends, which are commonly used in the textile industry, by using three different test methods. The pilling values of these produced samples were also determined. The outcomes have been assessed according to the blend ratios and fiber locations which were scanned on the scanning electron microscope; the observations were concluded both on the hairiness and pilling values depending on the blend proportions. As a result, within the produced yarns the worse hairiness was obtained on the viscose (100%) yarns and the worse pilling values were existed on the knitted fabrics which are formed from these spun yarns.
PL
Badano poliestrowe przędze staplowe o długości 38 mm i masie liniowej od 0,133 tex - 0,160 tex oraz taśmę wiskozową 591 tex stosowane w mieszankach o różnym udziale poliestru i wiskozy (35/65 %, 50/50 %, 65/35%), oraz przędzę 100% poliestru i 100% wiskozy. Przędze produkowano na przędzarce obrączkowej z prędkością 18000 obr/min z obrączka o średnicy 48 mm i biegaczem typu C o masie 50mg (nr.1/0) następnie otrzymane przędze o masie liniowej 20 tex badano określając ich względną siłę zrywającą wydłużenie przy zrywaniu, nierównomierność masy liniowej i włochatość. Podstawowym celem pracy było określenie włochatości poliestrowo – wiskozowych przędz obrączkowych stosowanych powszechnie w przemyśle włókienniczym jak również ich skłonności do pilingu. Włochatość próbek porównywano stosując trzy przyrządy. Wyniki analizowano biorąc pod uwagę procentowy udział włókien w mieszankach i lokalizację włókien w przędzy określana za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego. Stwierdzono, że najgorszą włochatość wykazują przędze 100% wiskozowe, podobnie jak dzianiny wykonane z tych przędz charakteryzowały się najgorszym pillingiem.
14
Content available remote The Effects of Heat - Setting on the Properties of Polyester/Viscose Blended Yarns
EN
30 tex and 20 tex yarn bobbins consisting of 67% PES - 33% viscose were subjected to heat-setting at 90 °C & 110 °C, and under a pressure of 630 mmHg in order to investigate the effects of heat-setting conditions on the properties of twisted yarns. Both heat-set and unset yarns were dyed. The tensile strength properties (tenacity and elongation at break) of each yarns were measured before heat-setting, after heat-setting and after dyeing. The inner, middle and outer sections of the yarn bobbins were measured with a spectrophotometer to find differences in color. As a result, heat-setting and dyeing processes were found to be effective in the tenacity and elasticity of yarns.
PL
Stabilizacji termicznej w 90°C i 110°C, pod ciśnieniem 630 mm Hg poddano nawoje przędzy mieszankowej 67% PES/33% wiskozy o masie liniowej 20 tex i 30 tex. W cwlu zbadania wpływu obróbki cieplnej na właściwości przędzy skręconej. Przędze niepoddane i poddane obróbce cieplnej były barwione a spektrofotometrycznie badano ewentualne różnice w barwie przędzy z warstwy wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. Dla każdej próbki przędzy badano wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu, przed i po obróbce cieplnej. Stwierdzono pozytywny wpływ stabilizacji termicznej na wytrzymałość i wydłuzenie oraz brak negatywnego wpływu na wybarwienie obrabianych przędz.
EN
This article presents experimental data concerning variation of the physico-mechanical properties of cotton and viscose fabrics cross-linked with a modified product on the basis of dimethyloldihydroxy ethylenecarbamide in the presence of different catalysts. The basic aim is to decrease the shrinkage of the fabric, which is why relatively low concentrations of the cross-linking agent are used. The results obtained are of definite interest, verifying the high catalytic activity of the mixed catalyst MgCl2 - citric acid - tartaric acid.
PL
Artykuł przedstawia eksperymentalne dane, dotyczące zmian właściwości fizyko-mechanicznych tkanin bawełnianych i wiskozowych poddanych działaniu odczynnika sieciującego, będącego produktem zrnodyfikowanym na bazie dwumetylolodwuhydroksy karbcanidu etyfenowego w obecności różnych katalizatorów. Ponieważ głównym celem pracy było zmniejszenie kurczliwości tkanin, stosowano stosunkowo niskie stężenia odczynnika sieciującego. Otrzymane wyniki są zdecydowanie interesujące i weryfikują dużą aktywność katalityczną mieszaniny MgCl2, kwasu cytrynowego i kwasu winowego.
16
Content available remote A study on frictional characteristics of woven fabrics
EN
We have examined the fabric-to-metal surface and fabric-to-fabric frictional characteristics (in both warp and weft directions) of a series of fabrics containing 100% polyester, 100% viscose, and P/C & P/V blends with different blend proportions. It has been observed that the normal load and the frictional force follow a logarithmic relationship for all the fabrics. The nature of fabric friction is characterised by different parameters such as the F/N ratio, and the values of n, k and k/n. Fabric-to-metal friction is found to be less sensitive to fabric morphology and rubbing direction, whereas fabric-to-fabric friction is highly sensitive to these factors. Fabric friction has been affected by many factors such as the type of fibre, type of blend, blend proportion, yarn structure, fabric structure, crimp and crimp height, compressibility, etc. In P/C and P/V blended fabrics, the frictional force increases as the cellulose fibre component increases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.