Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  legal protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
Purpose: discussion on threats to the right to privacy and measures of its legal protection in a smart city. Design/methodology/approach: analysis of legal provisions and socio-economic context. Findings: there are significant threats to the right to privacy in a smart city, posed by both private and public entities. There are, however, relevant national and EU regulations that protect the individuals. Those are usually sufficient, but can limit further development of smart cities. Originality/value: brief analysis of the existing threats to the right to privacy in a smart city, as well as indication of legal protection measures that apply and which, in some cases, may limit the development of a smart city in a long-term. The starting point for an in-depth analysis of future legal changes in national and EU law.
PL
W ostatnich dwóch dekadach nie miały miejsca w przypadku rynku wodociągowo-kanalizacyjnego takie problemy jak aktualnie. Wcześniej problemy były dość szybko identyfikowane, usuwane, a orzecznictwo pozwalało na przyjęcie jednolitej, wieloletniej polityki. Aktualnie można zauważyć brak jednolitego orzecznictwa, jednoznacznych przepisów prawnych, określonych i niezmiennych zasad działania regulatora rynku, co powoduje brak stabilności na tym rynku, a w wielu przypadkach wzrost cen dla odbiorców końcowych, którymi w dużej mierze są konsumenci, a więc słabsi uczestnicy rynku, którym należy się szczególna ochrona prawna i ekonomiczna.
EN
This article attempts to analyze the legal regulations developed in the field of cultural heritage protection after 1989, with particular reference to the acquis after 2003. A thesis has been formulated that the period after 1989 was characterized by a clear redefinition of objectives and priorities in the field of cultural heritage protection compared to the period of the People’s Republic of Poland. To prove the thesis, the author referred to legal acts and jurisprudence, as well as to literature based on studies and articles from scientific journals on the legal protection of monuments. The research methods used were the legal acts analysis method and the literature analysis method. The presented content shows that the issue of legal protection of cultural heritage in Poland after 1989 was treated as one of the most important aspects of the long-term cultural policy of the state, although the work on the new law lasted for a relatively long time, 14 years after the political and structural transformation. The 2003 Act regulated a number of important issues regarding the protection of monuments and the care for monuments, redefining, and in many aspects setting, new directions in the field of cultural heritage protection in Poland. At the same time the legislator rejected the possibility of continuing the direction in this sphere, which had been chosen in the period between 1944 and 1989.
EN
Four thousand years of mining activity shaped a singular cultural landscape in the Linares-La Carolina district. The geological richness of the area attracted the main civilizations from different eras. Argarians, Romans, Carthaginians, as well as mining companies from Great Britain, Germany, France and Belgium during the industrial period, established their installations working the rich veins of copper and galena. In 2002 the Cultural authorities of the Andalusia Board entrusted the Colectivo Proyecto Arrayanes with a research to identify the most significant remains. The result of our work was the documentation for the inscription of 65 mining and metallurgy sites in the Andalusia Historic Heritage List. Later, we extended the work to a second record including 60 more sites, belonging to all municipalities of the mining district. Currently, our association is developing a project to obtain the certification of the ancien mining district as Heritage Area, a new legal body of the Historical Heritage Law published in Andalucía in 2007. This could provide better protection for the main part of the mining sites and remains in the district, including the archaeological sites. The declaration will allow the management of the territory to became a Cultural Park. Our research establish 16 sectors, extended over eight municipalities. Each sector is related to one or several veins, and includes mining sites, archaeological sites and remains related to metallurgy, ore dressing or railway installations. And each site is described in a registry card. We have catalogued more than 580 sites. Around 150 of them have evidences of the presence of Cornish technology. The Cultural Landscape as axle of future developments and the veins are the real order of the mining territory. Industrial and mining remains, roads, railway lines, etc, are placed in relation with the orientation of the veins. These are the main guidelines of the Working Methodology we are developing to complete this ambitious project.
PL
Cztery tysiące lat działalności górniczej ukształtowało na obszarze Linares-La Carolina swoisty krajobraz kulturowy. Geologiczne bogactwo tego obszaru interesowało główne cywilizacje wszystkich epok. Argarianie, Rzymianie, Kartagińczycy, podobnie jak później wielkie kompanie górnicze z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Belgii w okresie przemysłowym, wszyscy wznosili swoje zakłady pracujące funkcjonujące na bogatych żyłach miedzi i ołowiu. W 2002 r. władze ds. kultury Zarządu Andaluzji powierzyły stowarzyszeniu Colectivo Proyecto Arrayanes wykonanie inwentaryzacji najważniejszych pozostałości górniczych. Rezultatem wykonanej pracy była dokumentacja obejmująca 65 stanowisk górniczych i hutniczych z Listy Andaluzyjskiego Dziedzictwa Historycznego. Później badania poszerzono o drugi zapis kolejnych 60 stanowisk, należących do wszystkich gmin tego górniczego obszaru. Obecnie Stowarzyszenie opracowuje projekt mający na celu deklarację tego dawnego rejonu górniczego jako Obszar Dziedzictwa, nową postać prawną Dziedzictwa Historycznego stworzoną w Andaluzji w 2007 r. Mogłoby to zapewnić lepszy poziom ochrony głównej części terenów górniczych, ale też pozostałego obszaru, w tym stanowisk archeologicznych. Deklaracja taka umożliwiłaby zarządzanie tym terytorium jako Parkiem Kultury. Przedstawiona propozycja ustanawia 16 obszarów, poszerzonych o osiem gmin. Każdy obszar związany jest z jedną lub kilkoma żyłami rudnymi i obejmuje stanowiska górnicze, archeologiczne oraz pozostałości związane z metalurgią, przeróbką rudy i obiekty kolejowe. Każde stanowisko opisane jest w formie oddzielnej karty kartoteki rejestru. Stworzony katalog obejmuje ponad 560 stanowisk, z których około 150 posiada dowody wykorzystywania technologii kornwalijskiej. Krajobraz kulturowy oraz rudne żyły stanowią oś przyszłego rozwoju terytorium górniczego. Pozostałości przemysłowe i górnicze, drogi, linie kolejowe itp., są umieszczone w stosunku do orientacji żyły. Właśnie one są głównymi wytycznymi do stworzenia roboczej metodologii, opracowywanej w celu ukończenia tego ambitnego projektu.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie problemu interpretacji utworu architektonicznego jako przedmiotu prawa autorskiego. Aby stwierdzić, czy dzieło kwalifikuje się do ochrony prawem autorskim, należy uprzednio ocenić, czy zawiera element twórczości rozumiany jako wytwór intelektu o cechach indywidualnych i nowatorskich. Co więcej, istotne jest, aby utwór był ustalony w formie umożliwiającej jego prawidłowy odbiór. Artykuł porusza kwestię rozróżnienia autorskich praw osobistych od majątkowych, a także przytacza konsekwencje ich prawnego naruszenia.
EN
The aim of the article is to present the problem of interpretation of an architectural work as an object of copyright. In order to determine whether a work qualifies for copyright protection, it must first be assessed whether it contains an element of creativity understood as a product of the intellect with individual and innovative features. What's more, it is important that the work is set in a form that allows its correct reception. The article discusses the issue of the distinction between personal and property rights, and cites the consequences of their legal violation.
EN
The article attempts to analyse the significance of the legal output in the area of protection of cultural property enacted in the period of development of the Second Polish Republic. The paper advances the thesis that the years 1918-1939 were characterised by the crucial legislative out-put regarding the protection of cultural property, which guaranteed the possibility of protecting the tangible cultural heritage of the Polish nation in the difficult period of restoring the foundations of its statehood. The defence of the above thesis relies on both the literature and source materials, including mainly the materials stored in the Central Archives of Modern Records (Archiwum Akt Nowych) in Warsaw and archival materials published in Wojskowe Teki Archiwalne. Taking account of the specific nature of the selected topic, the key material comprised legal acts concerning the protection of historic monuments in the period of the Second Polish Republic and the adopted research method was the analysis of such materials. On the basis of the presented information it can be stated that the Second Polish Republic was a period of particular significance for the development of the Polish legal system in the area of protection of cultural assets. In the years 1918-1939, the legal protection of cultural property represented the way of enhancing the cultural security, consisting in the systematic development of legal norms. The development of the cultural property protection law was based on a number of legal acts passed both in the 1920s and in the 1930s. In the Second Polish Republic the cultural property protection law made it possible to combine the social function of safeguarding historic monuments with the public function in the protection of historic monuments, which had a favourable impact on the protection of the national heritage.
EN
The article attempts to analyze the meaning of legal regulations developed in the field of cultural heritage protection in the years 1944-1989. It has been argued that these years were markedly different in terms of law in the sphere of cultural heritage protection than the period between 1918 and 1939 analyzed by the author in another article. The author decided to refer to legal acts and literature in the form of elaborations and magazines in the field of monuments protection. The specificity of the chosen subject and problem required the choice of a scientific method in the form of legal acts analysis, supported by literature review. The presented information shows that the period between 1944 and 1989 was characterized by a different approach of the Polish authorities towards the issue of cultural heritage protection in comparison to the years 1918-1939. The mentioned protection had an instrumental character and was one of the political-ideological tools influencing the society. Furthermore, the growth of legal protection of cultural assets in the age of the PRL took place in the conditions of centralized administration that adopted the idea of social distribution of many such assets, which led to devastation of numerous immovable monuments and sometimes also the antique furnishings. All the introduced legal regulations required a thorough change and redefinition of the legal status after the political-structural transformation of 1989.
PL
Górnictwo mimo, że dostarcza gospodarce i społeczeństwu niezbędne surowce mineralne warunkujące rozwój gospodarczy i cywilizacyjny postrzegane jest głównie przez pryzmat negatywnych oddziaływań, szczególnie na środowisko. Nie bierze się pod uwagę, że jak żadna gałąź przemysłu w Polsce, działalność górnicza obwarowana jest systemem prawno-finansowym gwarantującym naprawę i rekompensatę skutków eksploatacji złóż kopalin. W referacie poruszono problem zabezpieczeń prawno-finansowych, jakie ustawodawca przewidział dla naprawy ewentualnych skutków działalności górniczej. Omówiono zagadnienia związane z zajmowaniem terenów pod działalność górniczą oraz rekompensaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów, a także obowiązki rekultywacyjne przedsiębiorstw górniczych. Przedstawiono zabezpieczenia, fundusze i gwarancje finansowe na zlikwidowanie negatywnych skutków eksploatacji złóż kopalin, zabezpieczenie roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją oraz zabezpieczenie na przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania warunków koncesji. Omówiono zmiany wprowadzone 11 lipca 2014 r. nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego odnoszące się do zakresu koncesji dotyczącej poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów. Przedstawiono zagadnienie tworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego. Obok zagadnień typowo górniczych poruszono również problem tworzenia gwarancji finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania, zamknięcia oraz rekultywacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A. Omówione w artykule formy zabezpieczeń i gwarancji finansowych zapewniają środki na naprawę skutków działalności górniczej, w tym również środki rekompensujące szkody nawet w sytuacji niewypłacalności przedsiębiorców, np. wskutek utraty rentowności zakładu. Liczne przykłady z górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego potwierdzają, że polskie górnictwo wywiązuje się z obowiązków nie tylko naprawy skutków, ale tworzy też nowe wartości użytkowe na oddawanych terenach.
EN
Mining provides the essential minerals determining the development of the economy and civilization. Despite this, mining is primarily seen as an activity causing damage to the environment. Most people do not know that - unlike any other branch of industry in Poland - mining has a system of legal and financial guarantees to repair and compensate for its negative impact on the environment. The paper addresses the problems of financial and legal security provided by the legislators for the repair of potential effects of mining activities. The issues related to the acquisition of land for mining activities, compensation of the change of land use and reclamation obligations of mining companies were discussed. The hedge funds and financial guarantees to eliminate the negative effects of the operation as well as warranty of claims which could arise as a result of mining activities and financial warranty in case of derogation from the mining permit have been presented. The changes introduced with amendment to the Geological and Mining Law on July 11 2014 relating to the scope of the mining permit concerning exploration and prospecting of hydrocarbons have been discussed. The problems connected to creation of mine closure funds have been described. In addition to typical mining problems the issue of creating financial guarantees to cover the costs of the operation, closure and reclamation of mining waste facilities have been raised. Numerous examples from underground, surface and borehole mining confirm that Polish mining industry complies well with responsibilities not only to repair the negative effects of its operations, but it also creates new values in post-mining areas.
PL
Kopiowanie produktu może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Niniejszy artykuł określa środki ochrony prawnej o charakterze karnoprawnym jakie przysługują pokrzywdzonemu przedsiębiorcy. W artykule opisano zarówno podstawy materialnoprawne dochodzenia roszczeń, jak również prawnoprocesowe, w tym aspekty praktyczne na jakie musi zwrócić uwagę pokrzywdzony przedsiębiorca decydując się na zainicjowanie postępowania karnego.
EN
Copying a product may constitute an act of unfair competition. This article describes the measures of legal protection of criminal law nature attributable to the injured entrepreneur. This paper describes the legal and material basis for claiming compensation, as well as procedural ones, including practical aspects which must be taken into consideration by the injured entrepreneur deciding to initiate criminal proceedings.
10
Content available remote Former and contemporary threats to historic gardens
EN
In this paper, the comparison of former and contemporary threats to the value of historic gardens has been carried out. The analysis was based upon the publication of Majdecki, dating back to the 80s and 90s of the 20th c., being treated as a reference to the currently observed negative practices. In this article, verification of the earlier classification of phenomena, constituting a threat to the historic gardens, was suggested. Observations by the authors and scientific publications from the recent ten years have been adopted as the basis for conclusions and syntheses.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dawnych i współczesnych zagrożeń dla wartości zabytkowych założeń ogrodowych. Analizę oparto na publikacji Majdeckiego z lat 80. i 90. XX w., traktowanej jako opracowanie stanowiące odniesienie do współcześnie obserwowanych negatywnych praktyk. W artykule zaproponowano weryfikację wcześniejszej klasyfikacji zjawisk zagrażających zabytkowej zieleni. Za podstawę wniosków i syntez służyły własne obserwacje autorki oraz publikacje naukowe z ostatnich dziesięciu lat.
PL
Kopiowanie produktu może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Niniejszy artykuł określa środki ochrony prawnej o charakterze cywilnoprawnym jakie przysługują poszkodowanemu przedsiębiorcy. W artykule opisano zarówno podstawy materialno-prawne dochodzenia roszczeń, jak również prawnoprocesowe, w tym aspekty praktyczne na jakie musi zwrócić uwagę poszkodowany przedsiębiorca decydując się na zainicjowanie postępowania cywilnego.
EN
Copying a product may constitute an act of unfair competition. This article describes the measures of legal protection of civil law nature attributable to the injured entrepreneur. This paper describes the legal and material basis for claiming compensation, as well as procedural ones, including practical aspects which must be taken into consideration by the injured entrepreneur deciding to initiate civil proceedings.
PL
W artykule dokonano analizy istoty ochrony infrastruktury krytycznej, rodzajów jej ochrony oraz możliwości ich realizacji przez operatorów tejże infrastruktury. Przedstawiono także refleksje i wnioski autora na temat miejsca i roli administracji publicznej w ochronie infrastruktury krytycznej, mające na celu poprawę jej ochrony.
EN
The paper analyzes the essence of critical infrastructure protection, types of protection and the possibility of their implementation by the operators of such infrastructure. Also presents the author's reflections and conclusions about the place and role of government in the protection of critical infrastructure, to improve its protection.
PL
W ostatnich kilku latach rynek zamówień publicznych podlega bardzo dynamicznemu rozwojowi. Jego wartość, która jeszcze w 2000 r. była szacowana na kwotę 23 mld zł, wzrosła w 2011 r. do kwoty przeszło 144 mld zł. Systematycznie wzrasta również liczba udzielonych zamówień publicznych. Jakkolwiek, uwagę opinii publicznej zwracają przede wszystkim infrastrukturalne zamówienia publiczne o dużej wartości, to należy wskazać, iż zamówienia publiczne to również świat mniejszych zakupów, które z powodzeniem mogą być realizowane przez małych i średnich przedsiębiorców. W konsekwencji niezmiernie istotne jest umiejętne korzystanie przez wykonawców z przysługujących im środków ochrony prawnej.
PL
We współczesnych konfliktach zbrojnych obowiązują normy prawa wojennego, które ograniczają dowolność w stosowaniu metod i środków na polu walki przez walczące strony. Ich istotą jest zapobieganie nadmiernym i nieuzasadnionym skutkom działań zbrojnych wobec żołnierzy, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w dalszej walce. Zasady te dotyczą zarówno żołnierzy uczestniczących w działaniach regularnych, jak i nieregularnych.
EN
In today's armed conflicts the laws of war that limit the freedom of using the methods and means on the battlefield by warring parties are applied. The essence of these laws is to prevent excessive and unreasonable consequences of military action on soldiers who, for various reasons, cannot participate in further combat. These rules apply to the soldiers participating both in regular activities and irregular ones.
PL
Walory turystyczne zasługujące na ochronę prawną znajdują się także poza obszarami specjalnymi. Istotne znaczenie mają z jednej strony obszary i obiekty przyrodnicze chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, nie tylko pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ale także tereny nadwodne oraz tereny o szczególnych walorach krajobrazowych chronione przed wadliwym wykonywaniem robót zmieniających stosunki wodne, z drugiej zaś lasy oraz wody otwarte.
EN
Tourism values deserving legal protection can be found also outside the special areas. On one hand areas and natural objects -subject to protection under the Nature Conservation Act are of special concern including nature monuments, documentation stations, ecological sites and nature and landscape systems, areas adjacent to water reservoirs and rivers as well as areas of special landscape qualities protected against defective performance of works disturbing the water conditions, with forests and open waters on the other hand.
PL
Ostatni odcinek cyklu o ochronie walorów turystycznych jest poświęcony odpowiedzialności prawnej za zagrożenie i naruszenie walorów turystycznych. Nie ma w prawie polskim jednego aktu prawnego, który by taką odpowiedzialność przewidywał. Instrumentów odpowiedzialności należy szukać w różnych źródłach, przy czym szczególne znaczenie ma odpowiedzialność karna przewidziana w rozdziale XXII kodeksu karnego "Przestępstwa przeciwko środowisku", w różnych przepisach kodeksu wykroczeń, a także w ustawodawstwie dotyczącym ochrony przyrody i środowiska, ochrony zabytków, budowlanym, leśnym i wodnym.
EN
The final part of the series or articles about the protection of tourism values is devoted to the legal responsibility for exposing or violating the tourism values. There is no individual regulation in Polish law which would encompass such responsibility. The responsibility instruments can be found in a number of sources, with special importance of the criminal responsibility included in chapter XXII of the penalty code "Offences against the environment", in different regulations of the code of petty offences as well as in laws concerning the conservation of nature and environment, protection of monuments, construction, forestry and water.
PL
Przedmiotem kolejnego odcinka cyklu poświęconego ochronie prawnej walorów turystycznych jest ochrona walorów uzdrowiskowych. Jej podstawą są przede wszystkim przepisy ustawy z 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Najważniejsze prawne instrumenty ochonne to: 1) objęcie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej szczególnym uzdrowiskowym reżimem prawnym, 2) zaostrzenie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza i hałasu na obszarach uzdrowiskowych, 3) zaostrzenie opłat i kar za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów w uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
EN
Next from the series of articles devoted to the legał protection of tourism values concerns protecting the values of health resorts. The basis for this protection is constituted by the regulations of the Act on Medical Care in Health Resorts, Health Resorts and Protected Health Resort Areas and Municipalities dated 28 June 2005. The key legal instruments include: 1) putting health resorts and protected health resort areas under special legal regime, 2) making the permissible norms for air pollution and noise in health resorts more restrictive, 3) increasing the fees and fines for cutting down or damaging trees and bushes in the protected health resort areas.
PL
Przedmiotem kolejnego odcinka poświęconego ochronie prawnej walorów turystycznych są walory turystyczne o charakterze zabytkowym. Podstawowe instrumenty ochronne są przewidziane w ustawie z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), ale ochrona zabytków znalazła także wyraz w ustawie z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, zwłaszcza w przepisach dotyczących procedur ocen oddziaływania na środowisko.
EN
Tourism qualities of historical character are the subject of the next article from the series devoted to the legal protection of the tourism values. The principal relevant protection instruments are included in the Act on the protection of historical monuments and extending care over them of 23 July 2003 (entry into the register of historical monuments, recognition as a historical monument, determining the protection in the local spatial management plan). However protection of historical monuments has been also included in the Environmental Protection Act of 27 April 2001, especially in the regulations concerning environmental impact assessments.
PL
Przedmiotem kolejnego odcinka cyklu jest ochrona prawna walorów turystycznych w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu. Autor przedstawia reżim prawny tych obszarów pod kątem ochrony walorów turystycznych, a szczególną uwagę przywiązuje do ograniczeń inwestycyjnych, jeżeli realizacja inwestycji mogłaby naruszyć walory turystyczne.
EN
The subsequent article from the series is devoted to the legal protection of tourism qualities in landscape parks and areas of protected landscape. The legal regime of these areas in presented from the viewpoint of tourism qualities protection. Special attention is paid to limitations of developing investment projects especially in the cases when the project could have a negative impact ion the tourism qualities.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.