Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 313

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drive system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The paper is focused on presenting a methodology for measuring power and torque based on diagnostic equipment available in most diagnostic workshops, such as OBD interfaces or the CAN Bus on-board data transmission network, under real-world road conditions. The publication presents an algorithm for calculating the powertrain’s torque and power based on measurements of changes in vehicle speed or acceleration recording during a two-phase road test. The results presented, based on the method described, apply to both the internal combustion and electric vehicle. Common powertrain operating parameters, such as maximum power, maximum torque and the powertrain’s flexibility parameters described in the literature, are proposed for the final evaluation of the vehicle’s traction system.
EN
Many industrial rotating machines driven by asynchronous motors are often affected by detrimental torsional vibrations. In this paper, a method of attenuation of torsional vibrations in such objects is proposed. Here, an asynchronous motor under proper control can simultaneously operate as a source of drive and actuator. Namely, by means of the proper control of motor operation, it is possible to suppress torsional vibrations in the object under study. Using this approach, both transient and steady-state torsional vibrations of the rotating machine drive system can be effectively attenuated, and its precise operational motions can be assured. The theoretical investigations are conducted by means of a structural mechanical model of the drive system and an advanced circuit model of the asynchronous motor controlled using two methods: the direct torque control – space vector modulation (DTC-SVM) and the rotational velocity-controlled torque (RVCT) based on the momentary rotational velocity of the driven machine working tool. From the obtained results it follows that by means of the RVCT technique steady-state torsional vibrations induced harmonically and transient torsional vibrations excited by switching various types of control on and off can be suppressed as effectively as using the advanced vector method DTC-SVM.
EN
A mathematical model is developed of an electric drive system including a power transformer, deep bar cage induction asynchronous motors, and long shaft synchronous drives of distributed mechanical parameters. The model of a deep bar cage induction asynchronous motor addresses the skin-effects across the rotor cage bars using the theory of electromagnetic field. The motion transmission of the drives is described with a mixed problem of the third type Poincaré boundary conditions. The general system of differential equations is given in the Cauchy form, integrated by means of the latent Euler method. Results of computer simulations are shown with graphics, which are analysed.
PL
W pracy niniejszej opracowano model matematyczny zespołu elektrycznego obciążenia, który zawiera transformator mocy, głębokożobkowe napędy asynchroniczne i napędy synchroniczne z długimi wałami o mechanicznych parametrach rozłożonych. Model głębokożłobkowych silników asynchronicznych uwzględnia zjawisko naskórkowości w prętach klatki wirników za pomocą teorii pola elektromagnetycznego. Transmisję ruchu napędów opisuje się za pomocą zadania mieszanego o warunkach brzegowych trzeciego rodzaju Poincaré. Ogólny układ równań różniczkowych podany jest w postaci Cauchy, który całkuje się za pomocą ukrytej metody Eulera. Wyniki symulacji komputerowej przedstawione są w postaci rysunków, które są analizowane.
4
Content available Design of a Motion System for 3D Printed Snakebot
EN
This article presents the results of work related to design, analysis and selection of the electric motors, servos and elements of motion system for 3D printed snakebot. Electric motors and servos had to meet a number of requirements like dimensions, torque, RPM. The drivetrain allowed to drive the snakebot and rotate system allowed to torsional movement between adjacent robot modules. CAD model and analysis allowed to select the proper elements of drivetrain and rotate system. We built test stands and after verification we built the prototype. Next step after building the robot was to carry out tests to verify the mobility of the snake robot. We checked, among others, movement of servos in different planes, snakebot speed, driving at angle (up and down).
PL
Przez wiele lat elektrycznym silnikiem powszechnie stosowanym do napędu wszelkich pojazdów zasilanych energią elektryczną był komutatorowy szeregowy silnik prądu stałego (DC-SM, ang. direct-current series motor). Wyczerpujące informacje na temat jego budowy, a także równań matematycznych opisujących zachowanie się w stanach ustalonych i dynamicznych i wynikających z nich charakterystyk mechanicznych można znaleźć przede wszystkim w literaturze poświęconej zasadom budowy i eksploatacji klasycznego elektrycznego napędu trakcyjnego, jak, ale również w wielu książkach poświęconych maszynom i napędom elektrycznym, na przykład.
6
Content available remote Rozwój napędów zabudowanych w piastach kół pojazdów BEV
PL
Od kilkunastu lat obserwuje się intensywny rozwój pojazdów elektrycznych. Stosowane są też różne systemy napędu w tych pojazdach. W artykule przedstawiono rodzaje napędu, ze szczególnym uwzględnieniem napędów zabudowanych w piastach kół. Zaprezentowano także opracowane w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Zakładzie Napędów Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki w Warszawie rozwiązania silników i napędów umieszczonych w piastach kół.
PL
W artykule pokazane zostały wybrane obliczenia dla układu napędowego z napięciowym przemiennikiem częstotliwości i silnikiem klatkowym o mocy 20 kW. Dla przykładowego modelu układu napędowego zostały pokazane wybrane wyniki badań symulacyjnych. Słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, układ napędowy, współczynnik mocy, ograniczenie harmonicznych, filtr RFI.
EN
The artide presents selected calculations of components for a drive system with a voltage frequency converter and a squirrel-cage motor with a power of 20 kW. Selected results of simulation tests have been presented for the exemplary model of the drive system.
PL
Manipulatory to osprzęty robocze, w których kilka członów połączonych jest przegubami. Najczęściej stosowaną strukturą kinematyczną jest struktura szeregowa, której końcowy element stanowi efektor w postaci głowicy technologicznej lub chwytaka. Do napędu manipulatorów stosuje się zazwyczaj jeden z trzech rodzajów układów napędowych: pneumatyczny, elektryczny lub hydrostatyczny. Obszar zastosowań takich osprzętów jest bardzo szeroki i determinuje go rodzaj wykorzystywanych efektorów, struktura kinematyczna, układ napędowy, a także platforma bazowa - stacjonarna lub mobilna. Od tego typu konstrukcji wymaga się możliwości realizacji zróżnicowanych zadań, w których konieczne jest, aby efektor dysponował wielopłaszczyznowym spektrum ruchów. Dodatkowo wskazana jest duża precyzja ruchu. Wieloczłonowa konstrukcja o dużym stopniu swobody zapewnia manipulatorom wiele możliwości roboczych, ale jednocześnie sprawia trudności w efektywnym wykorzystaniu przy operowaniu manualnym. Stąd najczęściej wykorzystuje się je w robotach, w których część lub wszystkie ruchy są sterowane w sposób zautomatyzowany. Manipulatory zabudowane na platformie stacjonarnej (manipulatory robotyczne) są szeroko rozpowszechnione jako m.in. roboty przemysłowe, medyczne, badawcze. Szczególną grupą są manipulatory montowane na platformach mobilnych, zwane robotami mobilnymi. Najczęściej wykorzystuje się je do zadań specjalnych takich jak działania militarne oraz ratunkowe, a także do eksploracji trudno dostępnych terenów badawczych. Manipulatory te muszą być zdolne do przenoszenia dużych obciążeń, posiadać szeroki zakres obszaru roboczego i możliwość generowania dużych sił udźwigu. Wykorzystywanie ich do czynności niebezpiecznych chroni człowieka przed ryzykiem utraty życia lub zdrowia, a poprzez to podnosi efektywność wykonywanych prac. W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój układów sterowania tego typu konstrukcji.
EN
Manipulators are multi-part constructions whose members are connected by joints. The most common kinematic structure is the series structure. The effector at the end of the structure is a process head or a gripper. The most commonly used kinematic structure is a series structure, and the effector at the end of it is a technological head or a gripper. The area of application of manipulators is very wide and it de-termines the type of tools used, the kinematic structure, the drive system, and the base platform ‒ stationary or mobile one. As industrial, medical, and research robots there are used the manipulators built on a stationary platform. A construction of this type requires a high degree of repeatability and preci-sion in the movements performed. A multi-part structure with a large number of degrees of freedom provides the manipulators with a large working capacity, but at the same time makes it difficult to use them effectively for manual operation. This is why they are most commonly used for robots in which some or all movements are controlled automatically. Manipulators, mounted on mobile platforms, are a special group, called in short mobile robots. They are most often used for special tasks, such as military and rescue operations, as well as for the exploration of hard-to-reach research areas. Manipulators used there must be able to carry heavy loads, have a wide range of workspace and the ability to generate large lifting forces. Their use for dangerous activities protects people from the risk of loss of their life or health, and thus it increases the efficiency of the work. In recent years, there has been observed an intensive development in constructions of this type.
EN
The aim of the paper is analysis of consumption of electric energy which is necessary to drive a farm tractor with an electric motor as a drive unit under the conditions of a drive with varied loading of the power transmission system. The object of the research was a tractor model where a combustion engine was replaced with a dc electric motor. During the tests, a decrease of voltage and current strength collected from supplying batteries as a function of tractor drive time and in relation to the mass of a tractor with a trailer, temperature of the surrounding and resistance to motion were reported, which enabled determination of the collected power and energy. For the used set of batteries, also the maximum range of the tractor drive on the paved road was determined.
PL
Celem pracy jest analiza zużycia energii elektrycznej niezbędnej do napędu ciągnika rolniczego z silnikiem elektrycznym jako jednostką napędową, w warunkach jazdy z różnym obciążeniem układu napędowego. Obiektem badań był model ciągnika, w którym silnik spalinowy został zastąpiony silnikiem elektrycznym prądu stałego. W trakcie prób rejestrowano spadek napięcia oraz natężenie prądu pobieranego z baterii akumulatorów zasilających w funkcji czasu jazdy ciągnika, a także w zależności od masy ciągnika z przyczepą, temperatury otoczenia oraz oporów ruchu, co pozwoliło na określenie pobranej mocy i energii. Dla zastosowanego zestawu akumulatorów określono również maksymalny zasięg jazdy ciągnika po drodze utwardzonej.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono innowacyjne rozwiązanie napędu górniczego przenośnika taśmowego bazującego na wolnoobrotowym silniku synchronicznym z magnesami trwałymi, o regulowanej prędkości obrotowej. Silnik z wirnikiem zewnętrznym umieszczony jest wewnątrz bębna napędowego, dzięki czemu z układu napędowego można wyeliminować przekładnię mechaniczną, która, po pierwsze, zmniejsza sprawność układu napędowego, a po drugie, ulega dość częstym awariom. Opracowane rozwiązanie napędu przenośnika taśmowego znacząco ogranicza potrzebną do jego zabudowy przestrzeń, co w warunkach wyrobiskowych ma szczególne znaczenie.
EN
The paper presents a novel solution of a variable-speed electric drive for mining belt conveyer system which is based on a low-speed permanent magnet synchronous motor (PMSM). The motor with the outer rotor construction is built into a drum which allows to eliminate a mechanical transmission and clutch of the drive system, i.e. the elements that reduce the efficiency of the propulsion system and are responsible for frequent failures. The developed solution of a mining belt conveyor significantly reduces the space required for its installation, which is especially important in mining conditions.
EN
The aim of the article is to look at the possibility of accurately determining the energy efficiency of drive systems. The results of experimentally determined efficiencies and the efficiencies determined from simulations of two hydrostatic systems with throttling control and fed by a constant capacity pump were compared. The research apparatus was very precisely designed, made and automated. The measuring instruments that were used are characterized by their high measuring accuracy. The issues related to the determination of the energy losses and the energy efficiency of the hydraulic motor or drive system, which should be determined as dependent on the physical quantities independent of these losses, were also discussed. A Paszota diagram of the power increase in the direction opposite to the direction of the power flow, replacing the Sankey diagram of the power decrease in the direction of the power flow in the hydraulic motor or in the drive system, was analyzed. The results showed that a Paszota diagram opens up a new perspective on research on the power of energy losses and energy efficiency of hydraulic motors and drive systems.
PL
Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania sprzęgła hydrokinetycznego oraz inteligentnej przekładni CST w układzie napędowym młyna kulowego służącego do mielenia rudy miedzi. Głównym celem rozważań nad możliwością instalacji tego typu urządzeń było zapewnienie łagodnego rozruchu młyna pod pełnym obciążeniem. Zakres pracy obejmował wykonanie modelu bryłowego, rozpatrywanego młyna w celu wyznaczenia momentów bezwładności obiektu, oraz przeprowadzenie obliczeń dynamicznych. Wyznaczono parametry, pozwalające na optymalny dobór sprzęgła hydrokinetycznego.
EN
The article describes the use of a fluid coupling and CST drive in the ball mill drive system. The ball mill is used for grinding copper ore. The selected devices ensure soft start the loaded mill. It was necessary to make a 3D model of a ball mill to determine its moment of inertia. The results of dynamic calculations allowed the selection of the suitable fluid coupling and CST drive system.
PL
Przemysł motoryzacyjny (sektory pojazdów osobowych – LDV i ciężarowych – HDV) znajduje się obecnie pod bezprecedensową presją ze strony wielu czynników politycznych i społecznych, szczególnie pod względem negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez emisje związków szkodliwych spalin i emisję gazów cieplarnianych, szczególnie CO 2 /zużycie paliwa. Zmieniające się w ostatnich latach metody badań homologacyjnych i procedury testowe oraz limity emisji związków szkodliwych stają się coraz trudniejsze do spełnienia, co wymaga zmian w metodach badawczo-rozwojowych, konstrukcjach silników spalinowych, strategiach sterowania, paliwach i – co najważniejsze – konstrukcjach całych układów napędowych. W niniejszym artykule przeanalizowano obecną sytuację w zakresie rozwoju legislacji dotyczącą regulacji metod badania pojazdów i limitów emisji związków szkodliwych spalin oraz ich wpływu na układy napędowe stosowane w nowych pojazdach samochodowych na świecie, przedstawiono również skrótowo trendy rozwojowe w tej dziedzinie na przyszłe lata.
EN
The automotive industry (LDV and HDV sectors) is currently under unprecedented pressure from a wide range of factors particularly in terms of environmental performance and fuel consumption. Long-established test procedures are changing and standards are becoming much harder to meet, necessitating changes in R&D methods, strategies and calibrations, fuels and – crucially – powertrains. This paper examines the current situation regarding regulation of emissions rules and the impact on powertrains used in new vehicles across the world. Powertrain technologies which can help to overcome challenges are mentioned and key trends are analysed. Finally, some brief comments are offered on what will bring the next few years.
PL
Układ napędowy jest jednym z głównych elementów mechanicznych w budowie każdego pojazdu. Służy do przenoszenia mocy i momentu obrotowego silnika na koła. W samochodach wyścigowych klasy Formuła Student, gdzie najczęściej stosowane są silniki motocyklowe, moc wychodząca z wałka zdawczego w pierwszej kolejności przenoszona jest za pomocą kół zębatych połączonych łańcuchem. Zamocowanie jednej z zębatek na dyferencjale pozwala w dalszej konstrukcji zastosować podobne rozwiązania, jak ma to miejsce we współczesnych samochodach. Obecnie w Polsce budowanych jest kilkanaście bolidów. Zawody odbywają się na całym świecie. W rywalizacji może uczestniczyć każda uczelnia wyższa. Zadaniem studentów jest zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu, który weźmie udział w wyścigach organizowanych na torach formuły 1. Bolid poddawany jest testom zarówno statycznym, jak i dynamicznym.
EN
The drive system is one of the main mechanical components in the construction of each vehicle. It is used to transfer power and torque of the engine to the wheels. In Formula Student class racing cars, where motorcycle engines are most often used, the output from the output shaft is first transferred using gear wheels connected by a chain. The fastening of one of the sprockets on the differential allows in the further construction to apply similar solutions as it is in modern cars. Currently, several cars are being built in Poland. The competition takes place around the world. Any university can participate in the competition. The students’ task is to design and build a vehicle that will participate in races organized on Formula 1 tracks. The car is subjected to both static and dynamic tests.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań napędu ze zmodyfikowanym układem zasilania typu C-Dump. Do badań zastosowano model symulacyjny zaimplementowany w programie Matlab Simulink. Układ ten został wykorzystany do zasilania trójpasmowego przełączalnego silnika reluktancyjnego. Obliczenia wykonano dla różnych punktów pracy i parametrów układu. Celem badań było określenie wpływu wartości kondensatora C-Dump na właściwości napędu.
EN
The paper presents the results of tests on the drive with modified C-Dump supply system. A simulation model implemented in Matlab Simulink was used for the tests. The supply system was used for a three-band switchable reluctance motor. Calculations were curried out for various motor speed and selected system parameters. The purpose of the work was to determine the effect of C-Dump capacitor value on drive parameters.
EN
A special case of rail vehicle failures, often related to maintenance levels with partial disassembly of components, include damage to the drive system components, which is only manifested during driving. These cases are difficult to detect with standard stationary methods. The use of selection methods or diagnostic advanced for the location and identification of these failures can contribute to a significant increase in the service cost, which measurably affect the overall cost of vehicle operation. In such a case, it becomes necessary to minimize them, by determining only the degree of disruption to the functioning of individual elements of the vehicle’s propulsion system. This will allow for locating the area of damage and take further service decisions. This article presents the results of the test implementation of a simplified control diagnostics of drive systems in the operation of a selected type of rail vehicle. The results of experimental studies based on vibration measurements of drive system components are presented. Based on them, it is possible to develop standard indicators of disturbance of the vehicle’s propulsion system components for use in rolling stock control diagnostics.
17
Content available remote Ultracapacitors and fuel cells in rail vehicle drive systems
EN
The article presents the issues of current and future solutions used in rail vehicle drive systems. The review and analysis of energy storage possibilities in vehicles including electrochemical, mechanical and hydraulic accumulators and batteries has been made. The importance of their charging frequency is indicated, which translates into their possible uses. Characteristics of hybrid drive systems with particular emphasis on systems with fuel cells and ultracapacitors were presented. Current and conceptual solutions of series and parallel drive systems have been presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia aktualnych i przyszłościowych rozwiązań układów napędowych stosowanych w pojazdach szynowych. Dokonano przeglądu oraz analizy możliwości gromadzenia energii w pojazdach z uwzględnieniem akumulatorów elektrochemicznych, mechanicznych oraz hydraulicznych. Wskazano na duże znaczenie częstości ich ładowania, co przekłada się na możliwość ich zastosowania. Przedstawiono charakterystyki układów napędu hybrydowego ze szczególnym uwzględnieniem układów z ogniwami paliwowymi oraz ultrakondensatorami. Zaprezentowano obecne i koncepcyjne rozwiązania szeregowych i równoległych układów napędowych.
EN
This article attempts to solve the problem of load compensation in mesh planetary gearing, with the innovative design idea, resulting from the increased plasticity of the planet wheels (satellite). The cognitive main objective of the experimental work was carried out to identify the comparative effect of the split narrow planet gears, on the load distribution on the length of the teeth of the planet gears of the central wheel of the planetary gear. Achieving this aim, in addition to in-depth analysis, requires experimental research on a specially-built test stand and simulation tests on a solid model of the transmission using the finite element method (FEA). This article presents the concept of a novel test stand, design methodology and research on the influence of the sectional satellite wheels on the load mesh of planetary gears in mining machines.
19
Content available remote Koncepcje automatyzacji firmy Lenze dla przemysłu samochodowego
PL
Jako jeden z wiodących na świecie specjalistów w zakresie systemów automatyzacji dla przemysłu samochodowego, w oparciu o wiedzę techniczną oraz doświadczenie ekspertów z całego świata, możemy wspólnie wypracować najlepsze dla Państwa rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy trzeba zmodyfikować istniejące urządzenie, czy też zbudować całkiem nową maszynę. Uwzględniając indywidualne potrzeby i pomysły, wspieramy naszych partnerów na wszystkich etapach, od planowania poszczególnych maszyn aż do uruchomienia kompletnego systemu transportu.
PL
Celem artykułu jest spojrzenie na możliwość dokładnego określania sprawności energetycznej układów napędowych. Porównano wyniki eksperymentalnie określonych sprawności i symulacyjnie określonych sprawności dwóch układów hydrostatycznych ze sterowaniem dławieniowym, które zasilane są pompą o stałej wydajności. Stanowisko badawcze zostało bardzo starannie zaprojektowane, wykonane i zautomatyzowane. Zastosowane przyrządy pomiarowe cechowała wysoka dokładność pomiarów. Poruszono także tematykę związaną z określaniem strat energetycznych i sprawności energetycznej silnika lub układu napędowego, które powinny być określane jako zależne od wielkości fizycznych niezależnych od tych strat. Przeanalizowano wykres Paszoty wzrostu mocy w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu mocy, zastępujący wykres Sankeya spadku mocy zgodnego z kierunkiem przepływu mocy w silniku lub w układzie napędowym. Wykres Paszoty otwiera nową perspektywę badań mocy strat energetycznych i sprawności energetycznej silników i układów napędowych.
EN
The aim of the article is to look at the possibility of accurately determining the energy efficiency of drive systems. The results of experimentally determined efficiencies and simulationally determined efficiencies of two hydrostatic systems with throttling control, which are fed with a constant capacity pump, were compared. The research stand was very precise designed, made and automated. The applied measuring instruments were characterized by high accuracy of measurements. The issues related to the determination of energy losses and energy efficiency of the hydraulic motor or drive system, which should be determined as dependent on the physical quantities independent of these losses, were also discussed. A Paszota diagram of the power increase in the direction opposite to the direction of the power flow, replacing the Sankey diagram of the power decrease in the direction of the power flow in the hydraulic motor or in the drive system was analyzed. Paszota diagram opens a new perspective on the research of the power of energy losses and energy efficiency of hydraulic motors and drive systems.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.