Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Great Britain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The Cyprus Island, located in the Eastern part of the Mediterranean Sea, is known for decades of conflict known as the “Cyprus conflict”. The resolution to the conflict is, first of all, influenced by the citizens of local communities. However, we should not forget about the external actors. First and foremost international organisations (UN, EU) and the significant world or regional countries (USA, Russia, Great Britain, Turkey, and Greece) are also significant and very active and efficient in this process. These countries have an important influence on activities in the Eastern Mediterranean and assert their interests in the mentioned region.
PL
Wyspa Cypr, położona we wschodniej części Morza Śródziemnego, znana jest z trwającego od dziesięcioleci konfliktu zwanego „konfliktem cypryjskim”. Na rozwiązanie konfliktu wpływają przede wszystkim członkowie lokalnych społeczności. Nie należy jednak zapominać o graczach zewnętrznych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają przede wszystkim organizacje międzynarodowe (ONZ, UE) oraz znaczące mocarstwa światowe lub regionalne (USA, Rosja, Wielka Brytania, Turcja, Grecja). Kraje te mają istotny wpływ na działalność we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i realizują swoje interesy we wspomnianym regionie.
EN
The coronavirus Covid-19 pandemic has disrupted social stability in many countries around the world. This has consequences for sustainable development. In a situation of stability, two competing pillars of sustainable development: the economic and the environmental one, are in the lead – as long as the basic needs of most people are satisfied. In the conditions of instability, the social pillar begins to dominate, pushing the economic and environmental pillars to the background. The fight against the pandemic is or has been carried out in different countries in different ways. We can talk about the Chinese, Taiwanese, or European models, among others. In the United Kingdom, the laissez-faire model was used for a short time. This was an interesting strategy (though a very risky one) that attempted to reconcile different pillars of sustainable development in the face of crisis, seeking a compromise between health considerations, social situation, and the requirements of the economy. However, this approach was quickly rejected under the influence of public opinion, the media and scientific authorities. In the situation of impending crisis, the social pillar began to dominate. The dilemma economy vs. security was resolved according to the hierarchy of needs (with security being a more basic need). This is a tip for the future – for social policy and planning in times of stability. In a situation of deep biological crisis (as opposed to economic crises), the social factor comes to the fore in the end, at the expense of all others. Within the social factor, the hierarchy of goals will be established according to the hierarchy of needs.
PL
Pandemia koronawirusa zaburzyła stabilizację społeczną w wielu krajach świata. Ma to konsekwencje dla zrównoważonego rozwoju. W warunkach stabilizacji prym wiodą konkurujące ze sobą filary rozwoju zrównoważonego: ekonomiczny i środowiskowy – o ile zaspokojone są podstawowe potrzeby większości społeczeństwa. W warunkach braku stabilizacji zaczyna dominować filar społeczny spychając filar ekonomiczny i w jeszcze większym stopniu środowiskowy na plan dalszy. Walka z pandemią przebiega lub przebiegła w różnych krajach w różny sposób. Można mówić o modelu chińskim, tajwańskim, europejskim, itp. W Wielkiej Brytanii przez krótki czas postawiono na model liberalny. Był ciekawą propozycją (choć bardzo ryzykowną), pogodzenia filarów zrównoważonego rozwoju w obliczu kryzysu, szukania kompromisu między względami zdrowotnymi, sytuacja społeczną i wymogami gospodarki. Został on jednak dość szybko odrzucony pod wpływem opinii publicznej, mediów i autorytetów naukowych. W sytuacji nadciągającego kryzysu dominować zaczął filar społeczny. Dylemat ekonomia vs. bezpieczeństwo został rozwiązany zgodnie z hierarchią potrzeb (potrzebą bardziej podstawową jest bezpieczeństwo). To wskazówka na przyszłość – dla polityki społecznej i planowania w czasach stabilizacji. W sytuacji głębokiego kryzysu o źródłach biologicznych (w odróżnieniu od kryzysów ekonomicznych) w ostatecznym rachunku dochodzi do głosu przede wszystkim czynnik społeczny, kosztem wszystkich innych. Zaś w obrębie czynnika społecznego hierarchia celów zostanie ustanowiona zgodnie z hierarchią potrzeb.
3
Content available remote Badania palnych ETICS z barierami ogniowymi
PL
W niniejszej pracy jako podstawę przyjęto ramy kompetencji BIM opracowane w Wielkiej Brytanii. Opracowanie brytyjskie stanowi pewien wzorzec do przygotowania programów, szkoleń na różnych poziomach kompetencji. Nie może być jednak zastosowany w Polsce ponieważ w naszym kraju brakuje stosownych standardów i procedur.
EN
In this work, the BIM competence framework developed in Great Britain was adopted as the basis. The British study is a pattern for preparing programs and training at various levels of competence. However, it cannot be applied in Poland because there are no relevant standards and procedures in our country.
PL
W przypadku kontynentalnej secesji (Art Nouveau) w teorii i częściowo w praktyce ta nowa architektura miała za zadanie i cel separację, nierzadko radykalną, oddzielenie się od tradycji klasycystycznej i historyzującej mającej naśladować kierunki dawne. Natomiast brytyjska odmiana Art Nouveau poszukując nowych rozwiązań częściowo kontynuowała dziedzictwo przeszłości, a szczególnie tej wywodzącej się z mediewalnych korzeni, które ożywione zostały kolejno przez styl wiktoriański. Kiedy ten ostatni przeżywał czas wyczerpania twórczych i artystycznych mocy, osobliwie za sprawą industrializacji i masowego powielania wzorców estetycznych, pojawił się ruch Arts & Crafts. Esej niniejszy poświęcony został wyłącznie architekturze stworzonej w łonie tego ruchu. Jednakże architektura Arts & Crafts nie była konsekwentną opozycją wobec Art Nouveau. Starano się zachować fundamenty brytyjskiego patrymonium kultury architektonicznej implantując weń nowoczesne rozwiązania, antycypując nieraz osiągnięcia architektów pierwszej połowy XX wieku. Pozostając wiernymi duchowi, szczególnie angielskiego gotycyzmu, współtwórcy budownictwa w manierze Arts & Crafts zmodernizowali niejako dawny angielski rewiwalizm gotycki, tworzyli zupełnie nowe wartości artystyczne i estetyczne, nowe rozwiązania techniczne i urbanistyczne.
EN
In the case of continental Secession (Art Nouveau) in theory and partially in practice the new architecture was meant to separate itself, often radically, from the classicist and historicist tradition which was to imitate previous currents. However, the British version of Art Nouveau, searching for new solutions, partially continued the heritage of the past, particularly that with medieval roots which were subsequently revived by the Victorian style. When the latter suffered a period of depletion of its creative and artistic power, because of industrialisation and mass copying of aesthetic designs, there appeared the Arts & Crafts movement. This essay is devoted solely to architecture created within that movement. However, Arts & Crafts architecture was not in consistent opposition to Art Nouveau. They tried to preserve the foundations of the British patrimony of architectonic culture by implanting into it modern solutions, often anticipating achievements of architects from the fi rst half of the 20th century. While remaining faithful to the spirit of, especially, English Gothicism, co-creators of buildings in the Arts & Crafts manner modernised, so to speak, the former English Gothic revivalism, and created entirely new artistic and aesthetic values, new technological and urban-planning solutions.
PL
W pierwszej części artykułu autor skupił się na teorii i dobrych praktykach budowy modeli w skali mikro na Wyspach Brytyjskich. W drugiej części posłużył się ich realnym przykładem, wykorzystując projekt przebudowy ronda Kirwan w mieście Galway, gdzie odpowiadał za budowę modelu ruchu. Na rzecz projektu wykonano szeroko zakrojone pomiary ruchu, które posłużyły do budowy modelu. Sam model został opracowany zgodnie z zasadami zarówno angielskimi, jak i irlandzkimi. Dla obu szczytów przyjęto dwie godziny symulacji z analizą godziny szczytu i podziałem na 15-minutowe interwały. Wymagający proces kalibracji i walidacji oparty był na przeprowadzonych badaniach ruchu. W prognozach wykorzystano dane pochodzące z modelu strategicznego West Region Model Irlandii oraz oprogramowania LinSig. Pozwoliło to wykorzystać dane pochodzące z zewnętrznego modelu oraz dokonać wstępnej selekcji najlepszych opcji. Następnie zbudowano modele prognostyczne w Vissimie, zarówno w wariancie inwestycyjnym, jak i bezinwestycyjnym. Na ich bazie dokonano analizy, która wykazała, że inwestycja wpływa na poprawę warunków ruchowych, zmniejszenie strat czasu i długości kolejek. Model i proponowana opcja zostały zaakceptowane i przekazane do dalszych opracowań.
EN
In the first article devoted to the microsimulation models the Author was focused on the theory of the microsimulation and best practices from British Isles’ market. This article relates to the real project and was used as an example. The project was localized in Galway, Ireland and it was aimed at re-design of existing roundabout to improve traffic conditions. Author of the article was responsible for construction of Vissim model for the project. For the project, extensive traffic measurements were used to build the model, to improve calibration and validation process. Both peaks were simulated as 2 hours including 1 hour of peak analysis with 15-min intervals. Challenging calibration and validation process was performed to guarantee appropriate representation of real life behaviours. Forecast stage was supported by West Region Model data from SATURN and LinSig local models. Firstly, proposed schemes were analysed in LinSing based on WRM data and the best option has been chosen. Then the option was modelled very detailed in Vissim to prove correctness of the decision. Comparing both “do-something” and “do-nothing” scenarios showed that proposed scheme indeed improves traffic conditions and reduces delays and queue lengths. Both the model and proposed option had been accepted by local authorities and the next stage of the project – construction design – was launched.
PL
Artykuł przedstawia angielskie i irlandzkie podejście związane z modelowaniem mikrosymulacyjnym. Ten rodzaj analiz jest szeroko wykorzystywany, szczególnie w przypadku inwestycji na terenie miast, gdzie duży poziom szczegółowości jest wymagany, aby oddać specyfikę zachowań komunikacyjnych i interakcję pomiędzy wszystkimi grupami użytkowników ruchu. Skupiono się na wybranych zagadnieniach, wliczając w to kwestie doboru modelowanego zakresu, potrzeby pozyskania szerokiej bazy danych oraz omówiono konkretne techniki modelowania na przykładzie oprogramowania Vissim. Omówiono proces budowy modeli bazowych, opisujących aktualny stan sieci i zachowania komunikacyjne oraz modele prognostyczne, będące zwykle meritum opracowania. Prawidłowo przygotowane prognostyki są najważniejszym elementem projektu, ponieważ pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa określić przyszłe zachowania komunikacyjne, co jest podstawą do podjęcia decyzji odnośnie inwestycji czy zmiany organizacji ruchu. Modele prognostyczne powinny zawsze być oparte o szeroką bazę danych i najlepiej powiązane z innymi opracowaniami, zapewniając zgodność pomiędzy projektami. Odpowiednio przygotowane modele pozwalają na rzetelną i prawidłową analizę, wspierając i usprawniając proces decyzyjny.
EN
The article presents English and Irish approach and practices in simulation modeling field. This kind of analysis is often used especially for upgrades and designs of cities’ networks where high level of detail is required. Valid representation of real life traffic behaviors and interaction between all transport groups is a key element for all transportation analysis. The author put focus on selected modelling matters including choosing model area and gathering required data, as well as discussed microsimulation modelling techniques in PTV Vissim software. Both base year and forecast model building process were discussed on each stage of developing. Correctness of forecast scenarios is a key element for all transport projects, since high level of certainty is required for decision-making process in terms of the re-design both infrastructure and traffic organization. Forecast models should always be based on valid database and connected to other projects and reports to keep forecasts consistent. Valid analysis should be based only on proper forecast models, supporting all kind of decisions regarding transport issues.
8
Content available remote Projektowanie i stosowanie ABK w Wielkiej Brytanii
PL
Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest szeroko stosowany w Anglii do budowy domów, a także w innych konstrukcjach budowlanych. Pierwsza wytwórnia tego betonu została zbudowana w 1951 roku i stosowała popiół lotny jako podstawowy surowiec. Rynek w Anglii jest zdominowany przez stosowanie ABK do budowy ścian w domach, a zasady ich projektowania są wyjaśnione w artykule. Elementy z ABK są stosowane od dziesięcioleci do budowy fundamentów, a także do wypełniania prefabrykowanych belek, w formie odwróconego ‘T’. Ponadto konstrukcje z ABK są stosowane od ponad 30 lat w ścianach rozdzielających szeregowo ustawione domy, jednak ostatnio ich wymiary zostały zmienione w związku z zaostrzonymi przepisami dotyczących ochrony przed hałasem. Korzyści z takiego stosowania elementów z ABK są opisane w pracy. W końcu pojawiły się innowacyjne rozwiązania polegające na stosowaniu wysokich elementów zbrojonych z ABK do budowy domów o kilku kondygnacjach.
EN
Autoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry is widely used in the UK and is a commonly utilised material, predominantly for housing, but also for other building structures. The first factory was built in 1951 and used PFA as its primary raw material. The UK market is dominated by cavity wall construction for house construction, driven by several issues, which will be explained. The structural designs methods for AAC low rise buildings are based around 'simple rules' which are given in this paper. AAC blocks have been used for decades in the ground as foundation blocks, as well as in precast concrete inverted 'T' beams with concrete infill AAC. In addition, AAC constructions have been used for over 30 years as separating party walls between attached houses, but these have changed in format as acoustic regulations have become more stringent. The benefits of such construction are described in this paper. Finally, innovative solutions are being used with storey height AAC lightly reinforced elements in the UK.
EN
It is not without reason that CEBR begins its report with a particularly expressive and strong conclusion: "research (covered by the report - author's note) says that the effective application of quality management procedures has contributed, not only in (examined - author's note) past, to the business and economic success of Great Britain, but may also in the future constitute the foundations on which business and institutional success will be built. Such a success is necessary for UK's economic growth".
10
Content available Służby specjalne w systemie trójpodziału władzy
PL
Artykuł ukazuje wpływ Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na tworzenie służb specjalnych w Republice Federalnej Niemiec, a także omawia relacje tych instytucji z władzą wykonawczą, ustawodawczą oraz sądowniczą. Pokazuje również ingerencję Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w tworzeniu służb bezpieczeństwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Poruszana jest przy tym kwestia ewolucji, jakie przeszły te instytucje w omawianych państwach od momentu utworzenia po II wojnie światowej, przez zmiany wymuszone poprzez transformacje geopolityczne w Europie Środkowo-Wschodniej latach 1989-1991, aż do czasów współczesnych.
EN
This article shows influence of United States and Great Britain in forming secret services in Federal Republic of Germany and discuss relationships of those institutions with executive brunch, legislative brunch and judiciary brunch. Article also elaborates on interfering of Union of Soviet Socialistic Republics in creating security Services in Democratic Republic of Germany and in Polish’s People Republic. There is also mentioning about evolution those services in the countries that have been describe have came during the time since world war II through the geopolitical transformation in the Middle-East Europe between 1989 and 1991 till the present days.
11
Content available remote Król małp i wytatuowana świnia
PL
Z Angusem Macphersonem, prezesem giełdy The Environment Exchange z siedzibą w Edynburgu, rozmawia Judyta Więcławska
PL
W Wielkiej Brytanii każdego roku produkuje się ogromne ilości odpadów – ponad 400 mln ton – z czego jedna czwarta pochodzi z gospodarstw domowych, handlu i przemysłu. Około 28 mln ton stanowią odpady domowe, które obecnie najczęściej trafiają na składowiska.
EN
The UK National Security Strategy was published by the Cabinet Office in March 2008. However it have not obtained practical dimension with reference to security of ports in Wales yet. According to parliamentary Welsh Affairs Committee report of November 2009 only close co-operation between all levels public institutions and private organizations could assure proper extent of Welsh ports’ security. The Committee have especially recommended the Home Office, the Wales Office, the Department for Transport, the National Assembly for Wales and the Welsh Assembly Government (with subordinate services and institutions) activity correlation as a necessary condition of illegal undertakings elimination. Moreover interception of ports’ protection responsibility by regional authorities could be first step of widening devolution reform on matters still reserved for the UK Parliament and Government (such as national defence and security) which could give wider decisive (or even political) autonomy for Wales. But these projects still remains in theory. That is not changeable for general directions of the National Security Strategy but only detailed regulations of ‘ports policy’ prepared by the Department for Transport. Before appearing of such policy and despite urging of the Welsh Affairs Committee there are not possible any serious activities for widening the scope of Welsh port’s security.
PL
W artykule przedstawiono systemy prawne dotyczące nadzorowania bezpieczeństwa zapór w sześciu państwach europejskich: Wielkiej Brytanii, Austrii, Norwegii, Szwajcarii, Czech i Słowacji.
EN
The article presents legal systems relative to the control over the security of dams in six European countries: Great Britain, Austria, Norway, Switzerland, Czech Republic and Slovakia.
PL
W ciągu ostatnich dziesieciu lat zielone dachy w Wielkiej Brytanii stały się ważną częścią nurtu w budownictwie i architekturze. proces ten przebiegał powoli, a jego korzeni należy szukac przede wszystkim w pracy miejskich ekologów. Obecnie zielone dachy są istotnym elementem projektowania nowych obiektów budowlanych w Londynie.
18
Content available remote Siły rezerwowe Wielkiej Brytanii
EN
Due to the fact that Great Britain has a well developed system of support for reserve soldiers and employers hiring them, solutions applied in this country are worth analysing, particularly in the context of creating National Reserve Forces in Poland. Reserve Forces are perceived as an integral part of the Armed Forces, therefore by law they deserve such a level of support that reserve soldiers were able to reach an equal level of training to professional soldiers. The defence strategy binding in Great Britain assumes that the Reserve Forces’ and regular force's prime task is to participate in crisis response operations, including overseas ones. Great Britain’s Reserve Forces consist of two main components: Regular Reserve (former career soldiers) and Voluntary Reserve. Reserve soldiers service can be performed in military units of the armedforces services: 1) Land Forces’ Reserve - Territorial Army (TA); 2) Royal Auxiliary Air Force (RauxAF); 3) Royal Naval Reserve (RNR); 4) Royal Marines Reserve-formally included in the Navy. It must be stressed that Great Britain’s Reserve Forces are perceived as a key component to fulfill the Armed Forces’ statutory tasks. Therefore, the Ministry of Defence, being aware of the fact that the current reserve force system requires constant improvement, planned “Strategic Review of Reserve Forces” in April 2008 aiming at defining recommendations in order to enable Reserve Forces to participate in the whole range of Armed Forces’ operations that would imply the directions of Reserve Forces’ development in the years to come.
PL
Projektanci największego z pokazowych ogrodów na Chelsea Flower Show (25-29 maja br.) pokazali różne sfery ludzkiej aktywności. Uświadamiając tym samym, że nawet najmniejsze ogrody mogą tworzyć także ludzie z marginesu społecznego, a zieleń może motywować ich do rozwoju nowych umiejętności i ochrony planety, również w zakresie ochrony środowiska.
PL
Ogrody i parki w Wielkiej Brytanii są niesamowite nie tylko ze względu na formę i stylistykę, ale także z uwagi na dobór roślinności, która na wyspach ma dogodne warunki bytowe. Najlepszym tego wyrazem jest Hidcote Manor, założony w stylu Arts and Crafts.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.