Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 195

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public administration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Oczekiwania stawiane wobec każdego państwa związane są z realizacją przez nie funkcji zewnętrznej oraz wewnętrznej, w tym związanej z eliminowaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi, mienia, środowiska oraz tworzeniem warunków do rozwoju. Celem artykułu jest wskazanie elementów działalności planistycznej oraz zadań organów państwa i instytucji w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu oraz rozprzestrzeniania się zagrożenia epidemicznego, zaś problem poruszony w nim przybrał postać pytania: W jakim zakresie działalność planistyczna oraz zadania organów państwa i instytucji są realizowane w aspekcie przeciwdziałania wystąpieniu oraz rozprzestrzeniania się zagrożenia epidemicznego? Zaprezentowane w artykule treści dotyczą prawnych podstaw działania państwa oraz dokumentacji planistycznej mających umożliwić skuteczne działania w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu oraz ograniczania skutków zagrożenia. W artykule opisano rozwiązania zawarte w planach: krajowym planie zarządzania kryzysowego oraz wojewódzkich planach działania na wypadek wystąpienia epidemii. Określono również zadania wyspecjalizowanych podmiotów ochrony zdrowia oraz wspierających ich podmiotów z zakresu bezpieczeństwa publicznego, takich jak Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz Straż Graniczna. Główną metodą wykorzystywaną w prowadzonych rozważaniach była analiza jakościowa przepisów prawa i literatury przedmiotu. Prezentowane rozważania nabierają szczególnego znaczenia w kontekście zagrożenia COVID-19.
EN
Expectations imposed on each state are associated with the implementation of its external and internal functions, including those related to the elimination of threats to human security, property, the environment and the creation of conditions for development. The aim of the article is to indicate elements of planning activities and the tasks of state authorities and institutions in the field of counteracting the occurrence and spread of an epidemic threat, and the problem raised in it has acquired the form of the following question: To what extent are planning activities and tasks of state bodies and institutions carried out in the aspect of counteracting the occurrence and the spread of an epidemic threat? The presented content pertains to the legal basis for state action and for planning documentation intended to enable undertaking of effective measures to prevent the occurrence and reduce the effects of threats. The article describes solutions contained in such plans as: the national crisis management plan and provincial action plans in case of an epidemic. It also defines the tasks of specialized health care entities and of the supporting units in the field of public safety such as the Police, the State Fire Service and the Border Guards. The principal method used in the presented considerations was a qualitative analysis of legal provisions and literature related to the subject. The presented considerations acquire particular importance in the context of the COVID-19 threat.
EN
Purpose: The paper tries to answer the following question: what are the relationships between the quality of leader-member exchange (LMX), learning climate, and employee motivation in public administration? Its purpose is to identify the relationships between LMX, learning climate, and employee motivation in public administration organizations. Methodology: The paper presents the results of a survey carried out in the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis (Metropolis GZM), i.e. the metropolitan association located in the area of Upper Silesia. The sample consisted of 153 employees in all of 41 municipal offices of the Metropolis GZM. A model of relationships between LMX, learning climate, and employee motivation was proposed and tested using Structural Equation Modeling (SEM). Findings: It was found that the quality of LMX positively affected learning climate, which in turn influenced employee motivation. Analysis proved that learning climate mediated the relationship between LMX and motivation of public administration employees. Research limitations/implications: The study focused only on the municipal offices in the Metropolis GZM and its results cannot be generalized. However, it implies that public administration organizations can create the learning climate by improving relationships between supervisors and subordinates to increase employee motivation. Practical implications: The results obtained indicate that in the contemporary public administration, a traditional approach to motivate employees should evolve and move towards an approach based on positive social relations, mutual trust, and leaders’ developmental support. Originality/value: This research has provided empirical evidence regarding the relationships between the quality of LMX, learning climate and employee motivation which was hitherto absent from public administration.
PL
Przygotowania obronne w Polsce prowadzone są w oparciu o obowiązujący system aktów prawnych i normatywnych, który wpisuje się w konstytucyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Należy podkreślić, że skuteczność przygotowań obronnych państwa bez udziału przedsiębiorców jest niemożliwa. W związku z tym, w procesie przygotowań obronnych państwa realizowanych w czasie pokoju należy odpowiednio przygotowywać siły i środki przedsiębiorców do ich wykorzystania w czasie mobilizacji i wojny. Podjęta w artykule próba systematyzacji prawnych oraz organizacyjnych aspektów udziału przedsiębiorców w procesie przygotowań obronnych w Polsce wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych wprowadzonych przez ustawę z dnia 11 marca 2022 r o obronie Ojczyzny. Wspomniana ustawa uchylając przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców w sposób zasadniczy zmieniła dotychczas obowiązujący zakres przedmiotowy i podmiotowy wyłącznie do organizowania zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych RP. Sentencją pracy autora na etapie pogłębiania wiedzy w przedmiotowym zakresie, było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć dlaczego”. Kierując się tą przesłanką, a także potrzebą usystematyzowania wiedzy z przedmiotowego zakresu w niniejszym opracowaniu zostały przedstawione dwa okresy opisujące problematykę udziału przedsiębiorców w procesie przygotowań obronnych w Polsce: przed i po wprowadzeniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.
EN
Defense preparations in Poland are carried out on the basis of the applicable system of legal and normative acts, which is in line with the constitutional legal order of the Republic of Poland. It should be emphasized that the effectiveness of state defense preparations without the participation of entrepreneurs is impossible. Therefore, in the process of state defense preparations carried out in peacetime, the forces and resources of entrepreneurs should be properly prepared for their use during mobilization and war. The attempt to systematize the legal and organizational aspects of the participation of entrepreneurs in the process of defense preparations in Poland, made in the article, results from the change in the applicable legal provisions introduced by the Act of March 11, 2022 on the defense of the Fatherland. The aforementioned act, by repealing the provisions of the Act of 23 August 2001 on the organization of tasks for state defense carried out by entrepreneurs, fundamentally changed the existing objective and subjective scope only to organize tasks carried out by entrepreneurs for the Polish Armed Forces. The notion of the author's work at the stage of deepening knowledge in this field was the well-known saying that today it is not enough to "know that" or "know how", but to "know why". Guided by this premise, as well as the need to systematize knowledge in this field, this study presents two periods describing the issues of entrepreneurs' participation in the process of defense preparations in Poland: before and after the introduction of the provisions of the Act of March 11, 2022 on the defense of the Fatherland.
4
Content available remote System bezpieczeństwa narodowego : strategiczne dokumenty planistyczne
PL
Państwowe dokumenty strategiczne powstają w rezultacie określonych procesów, czyli zamierzonego ciągu czynności, zaprojektowanego w celu osiągnięcia sprecyzowanego wyniku. Chcąc, aby powstał jakikolwiek dokument musi pojawić się podmiot, który podejmie decyzję o jego stworzeniu. Nieodłącznym zjawiskiem związanym ze sformalizowaną, stałą i hierarchiczną strukturą organów i instytucji państwa jest też, odzwierciedlająca ten stan rzeczy, hierarchiczna struktura dokumentów państwowych. Tworzenie dokumentów strategicznych jest wyrazem zdolności najwyższych organów kierowniczych danej organizacji do formułowania koncepcji i ich gotowości do podejmowania stosownych działań w dziedzinach ważnych dla istoty jej funkcjonowania. Działania tego rodzaju, ujmowane w skali ogólnych celów, odnoszą się do sposobu wykorzystania wszystkich środków, będących w dyspozycji w dużym horyzoncie czasowym i przestrzennym. Strategie są elementarnym narzędziem do uzyskania zakładanego poziomu rozwoju państwa we wszystkich gałęziach jego funkcjonowania. Przyjęte w strategiach cele stanowią podstawę do uruchomienia procesów planistycznych i określenia możliwości ich osiągnięcia w zakładanym czasie. W państwie działanie strategiczne jest domeną osób wchodzących w skład najwyższych władz lub decydentów mających uprawnienia do działania w określonej dziedzinie jego aktywności. W opracowanym artykule zostanie podjęty wysiłek opisania złożonej materii narodowych dokumentów strategiczno-planistycznych, ściśle powiązanych lub wprost wynikających ze strategii bezpieczeństwa narodowego. Poddane analizie dokumenty, wyznaczają ramy i kierunki rozwoju bezpieczeństwa narodowego, a także ich dokumenty wykonawcze. Do dokumentów wykonawczych autor zaliczył Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej i Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz plany niższych szczebli. Zapoznanie się z krótką analizą omawianych dokumentów pozwoli na pozyskanie podstawowej wiedzę i zrozumieniu procesów związanych z rozwojem, planowaniem i reagowaniem, a także zobrazuje znaczący wpływ na przeciwdziałanie zagrożeniom militarnym i niemilitarnym.
EN
State strategic documents are produced as a result of specific processes, an intended sequence of activities, designed to achieve a specific result. In order for any document to be created, there must be an entity that will make the decision to create it. An inherent phenomenon related to the formalized, permanent and hierarchical structure of state organs and institutions is also the hierarchical structure of state documents that reflects this state of affairs. The creation of strategic documents is an expression of the ability of the highest management bodies of a given organization to formulate concepts and their readiness to take appropriate actions in areas important for the essence of its operation. Actions of this type, when captured in the scale of general goals, relate to the way of using all resources at the disposal in a large time and spatial horizon. Strategies are an essential tool to achieve the assumed level of the state’s development in all branches of its functioning. The aims adopted in the strategies constitute the basis for launching planning proccesses and determining the possibility achieving them within the assumed time. In a state, strategic action is the domain of the highest authorities or decision-makers authorized to act in a specific area of its activity. In the article, an effort will be made to describe the complex matter of national strategic and planning documents, closely related or directly resulting from the national security strategy. The analyzed documents set the framework and directions for the development of national security, as well as their executive documents. The executive documents include the Political and Strategic Defense Directive of the Republic of Poland and the Defense Response Plan of the Republic of Poland, as well as lower-level plans. Getting acquainted with a short analysis of the discussed documents will allow you to acquire basic knowledge and understanding of the processes related to development, planning and response, as well as illustrate a significant impact on counteracting military and non-military threats.
EN
Deterring a crisis or war requires the commitment of large forces and resources that may include armed forces, security services or other non-military defense elements. The entire crisis management system is organized by the public administration. A crisis and the threat of war necessitate the implementation of a wide range of tasks aimed at securing life, health and property. Cultural property is a special category of property protected under the Polish legal system. The Republic of Poland undertook to protect it upon accession to the Hague Convention of 1954 on the Protection of Cultural Property in the Time of an Armed Conflict. This international agreement, along with the Polish experiences of the Second World War, laid the foundations for building an efficiently functioning system for the protection of cultural property during an armed conflict. Recent years have brought an increase in global interest in this area. Asymmetric threats against cultural heritage objects forced the involvement of military entities in developing security mechanisms. The author will provide an overview of national institutions tasked with the protection of cultural property in times of peace, assess the quality of these institutions as well as propose de lege ferenda postulates that could improve their functioning.
PL
Czas kryzysu i wojny wymaga dużego zaangażowania sił i środków. Mają one różnorakie pochodzenie – mogą to być siły zbrojne, służby bezpieczeństwa bądź inne pozamilitarne ogniwa obronne. Cały ten system organizowany jest przez administrację publiczną. Kryzys i zagrożenie wojenne wymuszają realizację całego szeregu zadań, których efektem ma być zabezpieczenia życia, zdrowia i mienia. Szczególną kategorią mienia chronionego na podstawie polskiego porządku prawnego są dobra kultury. Do ich chronienia Rzeczpospolita Polska zobowiązała się wraz z przystąpieniem do konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego. Ta umowa międzynarodowa, wraz z polskimi doświadczeniami z II wojny światowej, dała podwaliny pod zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu ochrony dóbr kulturalnych na czas konfliktu zbrojnego. Ostatnie lata przyniosły wzrost globalnego zainteresowania tym obszarem zadań. Zagrożenia asymetryczne wymierzone przeciwko obiektom dziedzictwa kulturowego wymusiły zaangażowanie podmiotów militarnych do kreowania mechanizmów bezpieczeństwa. Autor przedstawi charakter krajowych instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony dóbr kultury, które określone są z konwencji haskiej z 1954 roku.
EN
Purpose: A new regulation concerning drone flights is entering into force from the January 1, 2021 and the public administration uses drones to carry out public tasks more and more often. This poses new challenges for the public administration to adapt to new rules. This article presents new regulation concerning drone operations from the public administration management perspective. Design/methodology/approach: A study of the literature and legal acts was made. Findings: Public administration bodies can freely use drones to carry out public tasks and do not need a specific legal basic to this, but it involves considering the form of drone use - by themselves or in cooperation with specialized company. The main problem seems sharing the airspace with other users, since the law do not confer priority for public use of drones. Practical implications: The research shows some limits and obstacles while public administration bodies uses drones to carry out public tasks as well as ways to overcome them. Social implications: What will be the impact on society of this research? How will it influence public attitudes? How will it influence (corporate) social responsibility or environmental issues? Originality/value: This is one of the first analysis of new drone law from the public administration bodies point of view in the Polish scientific literature. It may came into handy for local self-government management, especially for cities.
PL
Pozamilitarne przygotowania obronne państwa są procesem podejmowania określonych działań przez organy właściwe w tym zakresie, na podstawie obowiązującego prawa. Ważnym aspektem w procesie tych przygotowań, zapewniającym racjonalne postępowanie wszystkich jego uczestników, jest określenie dziedzin, zakresu oraz zasad (reguł) obowiązujących w procesie tych przygotowań. Sentencją mojej pracy na etapie pogłębiania wiedzy w przedmiotowym zakresie, było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć dlaczego”. Kierując się tą maksymą, a także potrzebą usystematyzowania wiedzy z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, w niniejszym opracowaniu zostały przedstawione dziedziny, zakres oraz zasady obowiązujące w procesie tych przygotowań. Zaprezentowane w artykule treści są rezultatem dociekań autora nad wybranymi problemami pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w integrującym się systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwzględniając charakter problemu, należy pamiętać, że pozamilitarne przygotowania obronne państwa stanowią rozległy interdyscyplinarny obszar poznania. Przyjęte zatem musiały być przez autora pewne ograniczenia nawiązujące do tytułu opracowania, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru określonych priorytetów.
EN
Non-military defence preparations of the state are a process of undertaking specific actions by the competent authorities in this respect, on the basis of applicable law. An important aspect in the process of these preparations, ensuring the rational behaviour of all its participants, is the definition of the areas, scope and principles (rules) applicable in the process of these preparations. The sentence of my work at the stage of deepening knowledge in the field was the well-known saying that today it is not enough to "know that" or "know how", but you need to "know why". Guided by this maxim, as well as the need to systematize knowledge in the field of non-military defense preparations of the state, the present study presents the fields, scope and principles applicable in the process of these preparations. The content presented in the article is the result of the author's inquiries into selected problems of non-military defence preparations of the state in the integrating national security system. Given the nature of the problem, it should be remembered that non-military defence preparations of the state constitute a vast interdisciplinary area of knowledge. Therefore, the author had to adopt certain restrictions referring to the title of the study, which in consequence led to the selection of specific priorities.
PL
Przedmiotem artykułu są zadania i kompetencje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji związane z przygotowaniami do stanu wojny i w trakcie zaistnienia tego stanu. Omówiono w nim podstawy prawne działania Ministra w tym stanie państwa, wskazując na istniejące sprzeczności i postulując niezbędne zmiany w ustawodawstwie. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie obrony cywilnej, który to system nie odpowiada aktualnym wymaganiom wobec ochrony i ratownictwa ludności. Autor postuluje zasadnicze zmiany w tym systemie, zwłaszcza w zakresie powiększenia jego zasobów materialno-technicznych i kadrowych. Także zadania i kompetencja Ministra w stanie wojny wymagają ponownego przemyślenia i dopracowania, tak, aby państwo i społeczeństwo było lepiej przygotowane do ewentualnego zagrożenia zewnętrznego. Wymaga to od teoretyków i praktyków bezpieczeństwa wspólnego namysłu nad teoria i praktyką oraz sformułowania nowych propozycji co do stanu gotowości obronnej państwa.
EN
The article is focused on goals and capacities of Minister of Internal Affairs and Administration regarding preparations to state of war and in the time of war. It discusses legal foundations of Minister's activities in that state, pinpointing the contradictions and signalling necessary changes in law. Particular attention is paid to functioning of territorial defence - where the existing system is not compatible with requirements in the field of protecting and rescuing the people. Author is suggesting critical changes in the system, especially the enlarging its equipment-, technical- and human resources. Also goals and capacities of the Minister in the time of the state of war require rethinking and elaborating to ensure that the state and the society are better prepared to eventual outer threat. It requires theoreticians and practitioners of the security system to discuss theory and practice, and also formulate new propositions regarding defence readiness of the state.
EN
Providing clients with public services that will meet their needs and expectations requires not only testing their satisfaction. In order to better improve service processes in the context of customer orientation, customer experiences should be identified and taken into account in the process of continuous improvement. A tool that can be used for this purpose is Customer Journey Mapping (CJM). The purpose of this article is to lay the foundations for a better understanding of customer experience mapping in public services, and to identify and evaluate examples of its use in the public sector. The first part of the study characterizes the client and his experience in public services. Then the results of a literature review on the use of CJM in public services are presented. The last part summarizes the results obtained and sets the directions for future research.
PL
Zapewnienie klientom usług publicznych, które będą spełniały ich potrzeby i oczekiwania wymaga nie tylko badania ich satysfakcji. Aby lepiej usprawniać procesy usługowe w kontekście orientacji na klienta powinno się identyfikować doświadczenia klientów i uwzględniać je w procesie ciągłego doskonalenia. Narzędziem, które można wykorzystać do tego celu jest mapowanie podróży klienta (CJM). Celem artykułu jest stworzenie podstaw dla lepszego zrozumienia problematyki mapowania doświadczeń klientów w usługach publicznych oraz identyfikacja i ocena przykładów zastosowania tego narzędzia w sektorze publicznym. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano klienta i jego doświadczenia w usługach publicznych. Następnie przedstawiono wyniki przeglądu literatury dotyczącego wykorzystania CJM w usługach publicznych. W ostatniej części podsumowano uzyskane wyniki oraz określono kierunki przyszłych badań.
13
Content available remote Cybersecurity as an element in the planning activities of public administration
EN
The focus of this article is on planning in the field of cybersecurity. Planning activities in this respect play a vital role, not only in systematising tasks relating to cybersecurity, but also of the authorities whose power extends to these matters. Cybersecurity occupies a special place in the public domain, and it is within this domain that planning is intended to ensure the coordination of activities in emergency situations. The plans which cover cybersecurity allow the prevention and monitoring of threats, and act accordingly as they arise, as well as to effectively remedy the effects caused by them.
PL
Problematyka artykułu dotyczy planowania w przestrzeni cyberbezpieczeństwa. Działalność planistyczna w tym zakresie pełni ważną rolę, porządkuje nie tylko zadania dotyczące cyberbezpieczeństwa, ale też organy właściwe w tych sprawach. Szczególne miejsce cyberbezpieczeństwo zajmuje w przestrzeni publicznej i to właśnie w jej ramach planowanie ma zapewnić koordynację działań w sytuacjach zagrożenia. Plany obejmujące sferę cyberbezpieczeństwa pozwalają na przeciwdziałanie zagrożeniom, monitorowanie ich, właściwe zachowanie się w przypadku ich wystąpienia, a także na sprawne usuwanie skutków przez nie wywołanych.
EN
Purpose: The purpose of the research is to form an integrated evaluation of the management control in a local government unit and demonstration of the benefits of successful and effective management of the unit by implementation of the designed method of evaluation. This paper attempts to design an integrated evaluation of management control in a local government unit and demonstrate the benefits of the successful and effective management of the unit by implementation of the designed method of evaluation. Methodology: The results presented in the paper are a result of research on the improvement of management control in local government units. The methods implemented in the study included: data analysis, a case study and a questionnaire, as well as the results of previous research and management control reports. Findings: The presented process of integrated assessment of management control will contribute to performing an analysis of the whole organisation and its subordinate units. Moreover, the role of the processes and organisational procedures, which contribute to the adjustment to change management in an organisation, have an impact on improving the efficiency of management control. The advantages of applying the model of integrated assessment of management control include, among others, increasing the awareness and responsibility of the managers and employees for the functioning of management control, minimisation of the time and costs of gathering data and standard method of the management control assessment in local government units. Practical implications: The paper concludes that applying the model of integrated assessment of management control enables one to assess the management control of local government units, as well as their subordinate units, in all areas of management. The presented process of integrated assessment of management control will contribute to performing an analysis of the whole organisation and its subordinate units. Moreover, the role of the processes and organisational procedures, which contribute to the adjustment to change management in an organisation, have an impact on improving the efficiency of management control. The advantages of applying the model of integrated assessment of management control include, among others, increasing the awareness and responsibility of the managers and employees for the functioning of management control, minimisation of the time and costs of gathering data and standard method of the management control assessment in local government units.
EN
Purpose: The main reason for writing the article is to demonstrate the impact of knowledge management on the functioning of public administration. Multiprocessing in this respect in public administration means that knowledge management has a wide dimension. Design/methodology/approach: The article is theoretical, its purpose is to explain the essence of the issue, which is knowledge, and to give an example of knowledge management in the context of human resource management at a state university. The theoretical scope of work includes broadly understood knowledge, its management in public administration. Findings: In the context of achieving the objectives of the article are: - public administration has been shown to focus on finding and accumulating areas of knowledge, - explained what is effective knowledge management in public administration and what processes take place in it, - features of knowledge-oriented public administration were indicated, - categories of knowledge in public organizations are discussed in detail, - an example of knowledge management at a university in the context of human resources was given. Social implications: During the work on the article, the importance of the need to deepen knowledge by each member of the public organization was recognized so that it was current, broad, i.e. covering various aspects, true and bringing the expected results or solutions. Originality/value: The novelty and innovation of the article may be the author's suggestions on how to effectively manage knowledge of public administration staff.
EN
The two subsystems in the state defense system that make up the civil defense system and the crisis management system have specific tasks to fulfill. The two organizational structures, guided by their systemic approach, remain independent of each other, even though they share the same decision-making bodies, executive or executive bodies, subsidiary bodies, and executive entities. Inappropriate perception of them – even by decision-makers – leads to organizational irregularities, a lack of understanding of the responsibilities of the bodies and actors of these systems. It is also a source of misregulation in this area. A systemic perspective may require an appropriate approach and the development of new solutions to improve the process of activity in this area.
PL
Występujące w systemie obronności państwa dwa podsystemy, jaki tworzą system obrony cywilnej i system zarządzania kryzysowego mają do wypełnienia stosowne zadania. Dwie struktury organizacyjne kierując się swoim podejściem systemowym pozostają wobec siebie niezależne, nawet przy wspólności stosownych organów decyzyjnych, organów wykonawczych, organów pomocniczych i podmiotów wykonawczych. Niewłaściwe ich postrzegane – nawet przez decydentów – prowadzi do nieprawidłowości organizacyjnych, braku zrozumienia odpowiedzialności organów i podmiotów tych systemów. Jest przy tym źródłem błędnego stanowienia prawa w zakresie tej problematyki. Ujęcie systemowe wymaga być może stosownego podejścia i wypracowania nowych rozwiązań usprawniających proces działalności w tej dziedzinie.
EN
The article is devoted to the research of the world positive and negative experience in public administration of the transformation of energy-dependent regions. The research is carried out in the context of the sustainable development of energy-dependent regions, which is one of the key global agendas for the transition of all countries to a low carbon economy and the reduction of greenhouse gas emissions, in the context of the UN Sustainable Development Goals to 2030. The authors analysed the institutional features of the experience of just transformation in Australia and Poland, the shortcomings of the transforming process of energy-dependent regions in European countries such as the United Kingdom and the Netherlands, and also some initial directions for further energy transition in the German and Czech regions.
PL
Artykuł poświęcony jest badaniu światowych pozytywnych i negatywnych doświadczeń odnoszących się do administracji publicznej i transformacji regionów zależnych od energii. Badania przeprowadzono w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów zależnych od energii, który stanowi jeden z kluczowych elementów w globalnym przejściu wszystkich krajów na gospodarkę niskoemisyjną i redukcji emisji gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę Cele zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r. Autorzy przeanalizowali cechy instytucjonalne przykłady sprawiedliwej transformacji w Australii i Polsce, niedociągnięcia procesu transformacji regionów zależnych od energii w krajach europejskich, takich jak Wielka Brytania i Holandia, a także kilka kierunków możliwej dalszej transformacji energii w Niemczech i Czechach.
19
PL
Jedną z zasadniczych funkcji administracji publicznej jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków bezpieczeństwa m.in. przed potencjalnymi i realnymi zagrożeniami związanymi z siłami natury i działalności człowieka w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Zadania w tym zakresie będą realizowane w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonującego w nim systemu (podsystemu) obronnego państwa m.in. poprzez realizację szeregu przedsięwzięć pozamilitarnych, określonych w wielu przepisach prawa, a w szczególności zadań operacyjnych, które będą wykonywane przez organy kierowania i podległe im jednostki organizacyjne administracji publicznej wszystkich szczebli. Z doświadczeń historycznych wynika, że zagrożenia militarne są nadal realne, ponieważ wynikają z natury człowieka i nieuchronnych konfliktów interesów. Zatem wojny były, są i będą tylko zmieni się ich forma i sposoby prowadzenia. Podstawowym sposobem zapobieżenia wojnie są przygotowania obronne, w myśl starożytnej zasady Wegecjusza, która głosi, że: jeśli chcesz pokoju to gotuj się do wojny.
EN
One of the essential functions of public administration is to provide citizens with basic m.in security conditions. Against the potential and real dangers of the forces of nature and human activity in times of peace, crisis and war. Tasks in this area will be pursued within the framework of the national security system and the operating system (subsystem) of the defence m.in State. Through the implementation of a number of non-military ventures, as defined in a number of legal provisions, in particular operational tasks, which will be exercised by the steering authorities and the organizational units of the public administrations of all levels. Historical experience shows that military threats are still real, because they stem from the nature of human beings and imminent conflicts of interest. So the wars were, they are and will only change their form and ways of carrying. The primary way to prevent war is by defensive preparations, according to the ancient principle of Wegecus, which procreate that if you want peace then get ready for war.
PL
Sentencją przeprowadzenia przeze mnie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce, było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć dlaczego”. Uwzględniając charakter problemu, należy pamiętać, że pozamilitarne przygotowania obronne państwa, rozumiane jako „proces realizowany przez wszystkie pozamilitarne podmioty systemu obronnego państwa, obejmujący całokształt przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i rzeczowo-finansowych, mających na celu przygotowanie sił i środków oraz sposobów (procedur) działania tych podmiotów do zapewnienia przetrwania państwa i jego obywateli w razie wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny”, stanowią rozległy interdyscyplinarny obszar poznania. Przyjęte zatem musiały być przez autora pewne ograniczenia nawiązujące do tytułu rozdziału, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru określonych priorytetów mających na celu określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce. Przeprowadzone analizy w przedmiotowym zakresie umożliwiły na określenie kierunków doskonalenia tych przygotowań ora sformułowanie rekomendacji.
EN
The sentence of my assessment of non-military defense preparations in Poland was the well-known saying that today it is not enough to "know that" or "know how", but you need to "know why". Considering the nature of the problem, it should be remembered that non-military state defense preparations, understood as "the process carried out by all non-military entities of the state defense system, covering all planning, organizational and material-financial undertakings aimed at preparing forces and means and methods (procedures) of action these entities to ensure the survival of the state and its citizens in the event of an external security threat and during war, "constitute a vast interdisciplinary area of knowledge. Therefore, the author had to adopt certain restrictions referring to the title of the chapter, which in consequence led to the selection of specific priorities aimed at determining the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats of non-military defense preparations in Poland. The analyses carried out in the subject area allowed to determine the directions of improvement of these preparations and to formulate recommendations.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.