Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  film
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Badano zmiany barwy, struktury, temperatury mięknienia i właściwości wytrzymałościowych błon zawierających pigmenty kadmowe przed i po ich naświetlaniu promieniowaniem UV. Pigmenty miały barwy: żółtą, oranżową oraz czerwoną i składały się z siarczku kadmu, siarczku cynku oraz selenku kadmu. Do barwienia błon użyto pigmentów oczyszczonych oraz po ich obróbce w środowisku kwaśnym lub zasadowym. Błony otrzymano przez żelowanie plastizoli poli(chlorku winylu). Określono składowe barwy RGB błon, właściwości spektroskopowe, stopień krystaliczności, temperaturę mięknienia i wytrzymałość oraz wydłużenie względne podczas rozciągania. Promieniowanie UV spowodowało zmianę właściwości fizycznych, fizykochemicznych oraz mechanicznych błon w wyniku przebiegu różnych procesów degradacji pigmentów i polimerowej błony.
EN
Eight com. CdS, ZnS and CdSe-contg. Cd pigments were purified by AcOBu extn. and treated with H₂SO₄ or NaOH. They were dried at 60°C and mixed in a mortar with 8.3, 14.3 and 20% by mass of PVC plastisol then vented for 24 h, poured on a flat surface and dried at 140°C for 1 h to a gel. The membranes were irradiated with UV. The changes in membrane color, degree of crystallinity, softening point, tensile strength and relative elongation before and after UV irradn. were detd. The UV irradn. resulted in a deterioration of membrane properties and degrdn. of both pigments and polymer.
EN
Studies on the effect of sago starch and plasticizer concentrations on the tensile and tearing properties of the produced starch films were carried out using universal testing machine. The results showed that both sago starch and plasticizer contents significantly affected the mechanical properties of starch films. With increasing the starch concentration, an increase in tensile strength was observed. This was accompanied by radically reduced tensile strain and increased tearing strength. On the contrary, when increasing the plasticizer concentration, a reduction in tensile and tearing strength was observed, as well as an increment in tensile strain. The results of repeated soaking and drying tests made on sago starch films showed that the films with high plasticizer and low starch content exhibited lower mass loss compared to those containing lower plasticizer and higher starch concentration. Increasing the number of soaking and drying cycles reduced starch dissolution and it was probably related to retrogradation process inside the film. In a nutshell, the study provided preliminary information to assess the possible application fields of sago starch films.
PL
Z zastosowaniem uniwersalnej maszyny testującej zbadano zależność wytrzymałości na rozciąganie i rozdarcie wytworzonych błon skrobiowych od zawartości w nich skrobi sago i plastyfikatora. Stwierdzono, że udział zarówno skrobi, jak i plastyfikatora (mieszanina sorbitolu i glicerolu 1 : 1) wpływają wyraźnie na właściwości mechaniczne otrzymanych błon. Zwiększenie zawartości skrobi powodowało wzrost wytrzymałości na rozciąganie połączone z drastycznym zmniejszeniem wartości naprężenia. Ponadto zwiększyła się wytrzymałość na rozerwanie. Większa zawartość plastyfikatora w błonie skrobiowej, w przeciwieństwie do udziału skrobi sago, prowadziła do zmniejszenia wytrzymałości na rozciąganie przy zwiększeniu wartości naprężenia, a także do zmniejszenia wytrzymałości na rozerwanie. Wyniki testu cyklicznego moczenia i suszenia błon skrobiowych sago wykazały, że błony z dużą zawartością plastyfikatora i małym udziałem skrobi charakteryzowały się małym ubytkiem masy, w przeciwieństwie do błon z dużą zawartością skrobi i małym udziałem plastyfikatora. Zwiększanie liczby cykli moczenia i suszenia wpływało na ograniczenie procesu rozpuszczania skrobi wwodzie, co można tłumaczyć przebiegającą retrogradacją cząsteczek skrobiowych sago. Przeprowadzone badania mogą być przydatne do określenia obszarów potencjalnych zastosowań błon wytworzonych ze skrobi sago.
EN
Mechatronics belongs to the modern fields of the science and technology. Modern mechatronics combines mechanics, electronics, automation and informatics. However, young people often understand mechatronics as a combination of mechanics and electronics. This erroneous paradigm brings many problems in education and industry. Actual trend in the industry is Industry 4.0 - also called as fourth industrial revolution. It is a collective name for current automation, exchanging of data and manufacturing technologies. Today's industry (digital factories) is full of information and communication technologies such as Internet of Things, virtual / mixed reality, cloud computing, etc. Unfortunately, only small amount of high school pupils would like to study mechatronics because young generation is influenced by the outdated perception of this field and does not perceive some of its new aspects. They do not see modern technologies in this field. The authors of the paper decided to present mechatronics as a modern branch in an original way - by a fanfilm inspired by Avengers: Infinity War.
EN
The article describes the production of starch film as a carrier of a model drug substance from the group of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). An analgesic/anti-inflammatory drug was put into aqueous starch solution, and next a film was formed. The following solid drug substances were included in the tests: acetylsalicylic acid, salicylic acid, ibuprofen lysine salt, naproxen in the form of acid, and sodium salt. Solutions were obtained from ibuprofen lysine salt and naproxen sodium, whereas the other drugs enabled to obtain aqueous suspensions. Such a drug substance was mixed with aqueous starch solution to obtain a film. Forming a film under laboratory conditions involved spreading aqueous starch solution containing a drug on a flat heated surface and evaporating water. The films obtained were transparent. They were then dried for a period of 24 hours at a temperature of 20 °C and 50% relative air humidity. Next their mechanical properties were studied. Starch films which contained therapeutic substances were characterised by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). There were slight differences between the spectra of films containing a drug substance and those of films containing both starch and a drug substance, which implies weak intermolecular reactions. Scanning electron microscope (SEM) images of cross-sections of the starch films with a drug substance were taken, which indicated their uniform morphological structure. The release rate of the drug from each film to an acetate buffer pH 4.5 (acetylsalicylic acid and salicylic acid) or phosphate buffer pH 7.38 (ibuprofen lysine salt and naproxen) was determined in vitro with the paddle method. This procedure took up to 90 min. Acetylsalicylic acid and salicylic acid were almost completely released from the starch film as early as in the first minutes of the procedure, with a maximum value of around 90%. The release of ibuprofen lysine salt and naproxen in the form of acid from the starch film was partial, about 40%. The release of naproxen sodium from the starch film was time-proportional, and there was a tendency towards further release.
PL
W artykule opisano wytwarzanie folii skrobiowej pełniącej rolę nośnika modelowych substancji leczniczych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Do wodnego roztworu skrobi wprowadzano substancję leczniczą o działaniu przeciwbólowym/przeciwzapalnym, a następnie formowano folię. Do badań wytypowano następujące substancje lecznicze w postaci stałej: kwas acetylosalicylowy, kwas salicylowy, sól lizynowa ibuprofenu (Ibuprofen Lysine), naproksen w formie kwasowej i soli sodowej. Z lizynianu ibuprofenu i naproksenu sodowego otrzymywano roztwory, zaś z pozostałych zawiesiny wodne. Tak przygotowane substancje lecznicze mieszano z wodnymi roztworami skrobi w celu otrzymania folii. Formowanie folii w warunkach laboratoryjnych polegało na rozprowadzeniu wodnego roztworu skrobi z dodatkiem leku na płaskiej ogrzewanej powierzchni i odparowaniu wody. Otrzymane folie były transparentne. Folie suszono w temperaturze 20 °C przy wilgotności względnej powietrza 50% w czasie 24 godzin, a następnie badano właściwości mechaniczne. Folie skrobiowe zawierające substancje lecznicze i analizowano metodą FTIR. Wykazano nieznaczne różnice dla widm folii z substancją leczniczą w porównaniu z widmem skrobi i substancji leczniczej, co wskazuje na słabe oddziaływania międzycząsteczkowe. Wykonano zdjęcia SEM przekroi poprzecznych folii skrobiowych zawierających substancje lecznicze, wskazując na ich jednolitą budowę morfologiczną. Oznaczanie szybkości uwalniania substancji leczniczej z każdej folii przeprowadzono metodą łopatkową in vitro do buforu octanowego pH 4,5 (kwas acetylosalicylowy i kwas salicylowy) lub buforu fosforanowego pH 7,38 (ibuprofen i naproksen) w czasie do 90 min. Kwas salicylowy i acetylosalicylowy uwalniał się prawie całkowicie z folii skrobiowych osiągając maksymalną wartość ok. 90% już w pierwszych minutach prowadzonego doświadczenia. Uwalnianie lizynianu ibuprofenu i naproksenu w formie kwasowej z folii skrobiowej było częściowe i utrzymywało się na poziomie ok. 40%. Uwalnianie naproksenu sodowego z folii skrobiowej przebiegało proporcjonalnie do czasu, z tendencją do dalszego uwalniania.
EN
The vascular cannulation is associated with a number of complications. The aim of this work was to study the composition and distribution of the film covering the surfaces of Mahurkar Maxid and Palindrome catheters, which were removed from the body of long-term hemodialysis patients. Moreover, the roughness and contact angle of the catheters were evaluated. Methods: Two brand new (as a reference) and thirty used catheters were the subject of the study. Their implantation period lasted from 4 months to a year and the reason for removal was the production of another vascular access or obstruction. Surfaces were analyzed by scanning electron microscope, atomic force microscope and goniometer. Results: The inner surfaces of the used catheters were covered with a film of various complexity which includes a plurality of protein, blood cell counts and the crystals. The closer to the distal part the film becomes more complex and multi-layered. Even the surfaces of brand new catheter were not completely smooth. The only significant difference between analyzed models was the presence of thrombus in the distal part of Mahurkar Maxid catheters, not in the Palindrome. Conclusions: The distal part of the catheters is the place most exposed to obstruction and infection, which may be due to not reaching the anticoagulant agent into this part. Not only the occurrence of side holes affects the formation of thrombus, but also their quantity, geometry and distribution which effect on fluid mechanics. The surface of the catheters needs to improvement to minimize the occurrence of defects and cracks.
EN
The article aims to present the ways in which feature films of the 1960s, with all their beauty, became a canvas of times so important for the history of Polish architecture. Writing about the past exceeds a simple description of a historical object. It is also an attempt to present it on a film reel. In my reflections, I wish to concentrate on the relations operating between a feature film and such an architectural object, which, over the course of time, became iconic for the discipline. I want to focus on considerations regarding the ways of defining film and architecture as an element of spatial and visual memory, in the context of Polish heritage protection of architectural modernism.
PL
Tekst ma na celu ukazanie, jak obraz filmowy lat 60. XX wieku – ze wszystkimi jego walorami – stał się zapisem czasu tak ważnego dla historii polskiej architektury. Pisanie o przeszłości to nie tylko opisywanie obiektu historycznego, to także próba ukazania jego obrazu na taśmie filmowej. Chciałbym skupić się na rozważaniach dotyczących traktowania czy też definiowania filmu i architektury jako elementów pamięci zarówno przestrzennej, jak i wizualnej w kontekście ochrony dziedzictwa polskiej architektury modernistycznej.
EN
This paper presents a method to design a surface microstructure of vanadium oxide to enhance optical absorption. This method, using a density of eigenfrequency, can be calculated by a planar wave expand method, to indicate the absorption efficiency of a dispersion material, which can be used as an approach method for further design. Based on this, a nanostructure-based vanadium oxide film is designed and simulated to validate this method. The simulation results show that the tendency of density of eigenfrequency is corresponding to the tendency of optical absorption enhancement. Moreover, this structure can achieve high optical broadband absorption when the material dispersion is considered. High optical absorption enhancement can be achieved by adjusting the geometrical parameters; our maximum overall enhancement absorption ratio was 31.84% at the metal phase, which can be attributed to the enhancement effect of a photonic band edge.
EN
The aim of the study was to show the principles of nonverbal communication achieved with clothing by using Roman Jakobson’s linguistic method. As demonstrated and established here, clothes and their functions can be translated into verbal and written language. The language of fashion, costume and stage design can be analysed in terms of their function and symbolism. Based on the language function scheme, clothing can be interpreted as the language of communication and as a system. Using purely linguistic methods, examples of various clothing analyses demonstrate the clothing function as a visual sign system, which is equal to the linguistic sign system, language and communication. Different kinds of communication can be achieved through garments, as explained by the examples and discussion selected and described.
PL
Celem pracy było pokazanie zasad komunikowania niewerbalnego osiągniętego przy użyciu odzieży, stosując metodę lingwistyczną Romana Jakobsona. Jak wykazano i ustalono w pracy, ubrania i ich funkcje można przetłumaczyć na język słowny i pisany. Język mody, stroju i scenografii można analizować pod kątem ich funkcji i symbolizmu. W oparciu o schemat funkcjonowania języka, odzież można interpretować jako język komunikacji i jako system. Przy użyciu metod czysto językowych, przykłady różnych analiz odzieżowych wykazują funkcję odzieżową jako system znakowania wizualnego, który jest równy systemowi językowemu, językowi i komunikacji. W pracy stwierdzono, ze dzięki odzieży mogą być osiągnięte różne rodzaje komunikacji, co opisano i wyjaśniono na wybranych przykładach.
EN
The paper is dedicated to development of a method for producing structured waterproof films based on polyvinyl alcohol (PVA) and montmorillonite-polyvinylpyrrolidone mixture (MPM) to research the impact of borax, pH-environment and MPM content on the rheological properties PVA solutions and water absorption capacity of films based on them. In the experimental studies it has been established that the montmorillonite- polyvinylpyrrolidone mixture significantly effects on viscosity the characteristics of the solution polyvinyl alcohol provided their mixing in the ultrasonic field. Composition of traces of sodium tetraborate in the aqueous solution eminent by the highest rates of viscosity. Also, designed compositions have a considerable influence on pH at the viscosity, particularly compositions obtained in weakly alkaline environment with higher values of relative viscosity than compositions obtained in neutral and acidic environments. Simultaneously, the best water resistance and mechanical properties of films is obtained in an acidic environment. The optimum from the standpoint of durability and water resistance is a composition of PVA:MPM = 12:1 and because, depending on the contents of the MPM and pH characteristics films based on PVA can be adjusted over a wide range, which would expand the scope.
PL
Artykuł przedstawia proces wykorzystania opracowanej konstrukcji urządzenia prowadzącego kamerę cyfrową przeznaczonego do wykonywania ujęć efektowych do przygotowania wizualizacji zagrożeń mechanicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach. W pierwszej kolejności omówiono narzędzia i techniki, z których korzysta się przy wykonywaniu projektu wizualizacji. W dalszej części artykułu opisano realizację procesu powstawania wizualizacji.
EN
This article presents the use of a device for digital camera control in realization of effects shots in multimedia visualizations of hazards in primary and secondary schools. In the first place was made a general overview of tools and techniques used in projects of visualizations. The rest of this article describes the implementation of the process of creating visualizations.
EN
Innovative functional flours with the trade name Q-Farin were used in the preparation of biopolymer materials with properties adequate to the production of biodegradable multifunctional packaging. To meet the assumed goal, it was necessary for the modification and functionalization of starch-protein material derived from the milling of purified wheat grain to confer hydrophobic, thermoplastic and barrier properties upon it. Unmodified and modified functional flour with the tradename Q-Farin C1000 was plasticized by pressure-thermal treatment in a mixture with typical plasticizers: glycerol, sorbitol & ethylene glycol. The modification of starch was accomplished by its esterification with acetic acid, enzymatic esterification with oleic acid or by oxidation with hydrogen peroxide. Mechanical and viscoelastic properties of the granulated thermoplastic compositions were examined. Their structure (microscopic and SEM observation), thermoplastic and processing properties as well as their susceptibility to biodegradation and phytotoxicity were also assessed. Selected thermoplastic compositions with adequate properties were processed into film and shapes. The materials obtained were examined for their physical properties like grammage and strength. Parameters of the technology processes involved were also prepared.
PL
Innowacyjne mąki funkcyjne o nazwie handlowej Q-Farin użyto jako surowiec w procesie wytwarzania materiałów biopolimerowych o właściwościach, odpowiednich do wytwarzania biodegradowalnych wielofunkcyjnych opakowań biomateriałowych. Osiągnięcie założonego celu wymagało przeprowadzenia modyfikacji i funkcjonalizacji surowca skrobiowo-białkowego otrzymywanego z przemiału oczyszczonego ziarna pszenicy w celu nadania mu właściwości hydrofobowych, termoplastycznych, i barierowych. W prezentowanej pracy niemodyfikowaną i modyfikowaną przez estryfikację kwasem octowym, estryfikację enzymatyczną kwasem oleinowym lub utlenianie nadtlenkiem wodoru mąkę funkcjonalną o nazwie handlowej Q-Farin C1000 poddano plastyfikacji poprzez obróbkę ciśnieniowo - termiczną z udziałem typowych plastyfikatorów tj. gliceryna, sorbitol, oraz glikol etylenowy Dla otrzymanych kompozycji termoplastycznych w postaci granulatu wykonano badania właściwości mechanicznych, lepko-sprężystych, oceniono, ich strukturę (badania mikroskopowe, SEM) oraz właściwości termoplastyczne, przerobowe, podatność na biodegradację i fitotoksyczność. Wybrane kompozycje termoplastyczne o odpowiednich właściwościach przerobowych przetwarzano na folie i kształtki. Otrzymane materiały poddano badaniom właściwości fizycznych, tj. gramatura i wytrzymałość oraz opracowano optymalne parametry procesów przetwórczych ich wytwarzania.
PL
W artykule przedstawiono wpływ 0,10, 20, 30 50 i 100% udziału polipropylenowych recyklatów technologicznych i poużytkowych na zmianę właściwości mechanicznych i barierowości uzyskanych folii. Wpływ dodatku recyklatu na właściwości mechaniczne folii określano na podstawie wartości wytrzymałości przy sile maksymalnej (σ [MPa]), wydłużenia względnego przy zrywaniu (ε [%]) i moduł Younga (E, [MPa]), badanych w kierunku równoległym i prostopadłym do kierunku maszynowego. Natomiast barierowość oznaczano oznaczając przepuszczalność dla gazów (O2 i CO2) i pary wodnej. Uzyskane wyniki porównano z badaniami folii bez udziału recyklatów.
EN
The article presents influence of polypropylene recyclates share (0, 10, 20, 30, 50 and 100%) on mechanical and barrier properties of the resulting films. In the test technological and post-consumer PP recyclates were used. Effect on the mechanical properties of film was determined on the basis of the strength at maximum force (σ [ MPa]), elongation at break (ε [%]) and the Young's modulus (E, [MPa]), tested in the parallel and perpendicular direction to the direction machine. The barrier properties were tested by determining the premability to gases (O2 and CO2) and water vapor. The results were compared with properties of film without the recyclate share.
PL
Folie zawierające polilaktyd jako osnowę polimerową oraz szungit i grafit jako napełniacze w ilości do 20%wag naświetlano promieniowaniem UV-C (max 254 nm) w odstępach 50-godzinnych do 300 godzin. Wpływ ilości i rodzaju napełniacza na proces fotodegradacji analizowano przeprowadzając badania właściwości mechanicznych zarówno wyjściowych materiałów jak i po różnych czasach ekspozycji na UV. Pod uwagę brano następujące parametry: moduł Younga, naprężenie zrywające i odkształcenie przy zerwaniu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż obecność grafitu podobnie jak i szungitu poprawia odporność kompozytów polilaktydowych na działanie promieniowania UV. Otrzymane wartości wskazują, iż wprowadzenie grafitu w większym stopniu ekranuje działanie UV niż szungit.
EN
Films consisting of polylactide as polymer matrix and graphite as well as shungite as fillers in an amount up to 20%wt were irradiated with UV (254 nm) at intervals of 50-300 hours. Effect of quantity and type of filler on photodegradation process was analyzed by examination mechanical properties of both the starting material and the material after various times of exposure to UV irradiation. The following parameters were taken into account: Young’s modulus, stress at break and strain at break. Based on obtained results it has been established that the presence of graphite as well as shungite improves resistance of polylactide composites to UV radiation. Determined values indicate that the introduction of graphite into polymer matrix has got a more substantial UV screening effect than the introduction of shungite.
EN
Poly(vinyl alcohol) films were prepared with manganous chloride (MnCl2 · 4H2O) and glycerin as complex plasticizer. The micro morphology of pure PVA film and complex plasticizer plasticized PVA films was observed by scanning electron microscope (SEM). The interaction between complex plasticizer and PVA molecules was investigated by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). The influence of complex plasticizer on crystalline, thermal and mechanical properties of PVA films was studied by X-ray diffraction (XRD), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TG), and tensile testing, respectively. The results showed that the complex plasticizer of MnCl2 · 4H2O/glycerin could interacted with PVA molecular and then effectively destroy the crystals of PVA. PVA films plasticized with complex plasticizer of MnCl2 · 4H2O/glycerin became soft and ductile, with lower tensile strength and higher elongation at break compared with PVA films. This is an important cause of plasticization of the complex plasticizer of MnCl2 · 4H2O/glycerin on PVA films.
PL
Punktem wyjścia rozważań jest teoria miejsc pamięci Pierre’a Nory, a także jej potencjał interpretacyjny w materii filmu i przestrzeni. Zestawienie tej teorii z wątkami przestrzeni wyobrażonej i wykreowanej mentalnie z technicznymi i formalnymi uwarunkowaniami sztuki filmowej będzie wstępem do dalszych analiz wybranych przykładów. Interesuje mnie twórczość filmowa Piera Paolo Pasoliniego, w której te zagadnienia pojawiają się z wyjątkową wyrazistością. Jak będę starał się to wykazać, w sposób szczególny przepracowywał on zagadnienie przestrzeni i czasu w filmowej narracji. Omawiając pierwszy okres twórczości tego reżysera, będę starał się przedstawić kilka intrygujących formalnie rozwiązań, które zastosował Pasolini w filmowym problematyzowaniu konwencji czasoprzestrzeni.
EN
The analysis of the Pierre Nora’s theory of memory sites is the starting point of my article. I found it extremely relevant to both the film studies and space related issues. After compiling that theory with the chosen threads of the imaginary and mental space, technical and formal conditions of film art, I will move towards particular examples of Pier Paolo Pasolini’s films. In this context his output seems very interesting since in the films he elaborated on such issues as the space-time, memory, the blend of mythical, archaic and modern space. Discussing the first period of his film production I will show some of the intriguing formal devices Pasolini used to question the conventional filmic space-time.
17
Content available Czy kamera filmowa musi być karabinem?
18
Content available Kultowe bestie : literatura a nauka
EN
Vampire, werewolf or zombie are individuals more and more often met in horrors. Since their existence seems to break down all rules of science literature experts consider them exclusively as metaphor of human anxiety towards unknown and incomprehensible and unexplored issues. Such a definition of these monsters is well acknowledged in literature and cinematography. However, this seems not to be fully true because there exist some rationales and some proofs that these mystic characters might be seen in reality.
PL
Jednym badań dotyczących rozwoju materiałów polimerowych jest ich modyfikowanie za pomocą substancji o charakterze bioaktywnym. Otrzymywane materiały powinny się charakteryzować lepszymi właściwościami użytkowymi, a po zakończonym czasie użytkowania ulegać biodegradacji w jak największym zakresie. W niniejszym artykule uwaga będzie skupiona na wpływie trzech pochodnych PHMG (zawartość 0.2-1.0% mas.) na właściwości użytkowe kompozytów z PHB. Właściwości te określano za pomocą pomiarów przenikalności pary wodnej i przenikalności tlenu.
EN
One of the objectives of research concerning the development of polymeric materials is their modification by a substance of bioactive character. The resulting materials should be characterized by better functional properties, and after EOL they should entirely degrade. In this article the attention has been focused on the impact of the three PHMG derivatives (content ranging from 0,2 to 1,0 wt.% in polymer matrix) on properties of composites made of PHB. These properties were determined by measuring the water vapour and oxygen permeability.
PL
Zbadano wpływ różnych środowisk na zmianę wybranych właściwości folii z PHB i jej mieszanin. Podatność na biodegradację określano na podstawie biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT). Natomiast wpływ środowisk na zmianę właściwości fizykochemicznych określano na podstawie wyników badań masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Oceniono możliwość zawracania polihydroksymaślanu do ponownego przetwórstwa.
EN
The results of studies of the biochemical oxygen demand (BOD) in various environments in the presence of test samples of poly(hydroxybutyrate) (PHB) have been revealed in this article. Results to be compared were melt flow ratio values (MFR) before and after incubation of samples in the activated sludge, river water and seawater. The scanning electron microscopy (SEM) has also been used for the same purpose to determine the range of changes of properties for the above mentioned samples. The influence of numbers of re-processing attempts of basic material on MFR values has been determined as well.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.