Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 322

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  COVID-19
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Podczas trwania pandemii COVID-19 wiele osób przejawia obawy zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 w placówkach handlowych. Głównymi drogami zakażeń wirusem SARS-CoV-2 są wydalane przez zarażone osoby krople i aerozole, które osiadając na powierzchniach przedmiotów mogą stanowić, poprzez kontakt z nimi, źródło retransmisji wirusa. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę obecności wirusa SARS-CoV-2 na powierzchniach produktów i przedmiotów często dotykanych przez klientów i personel w sklepach spożywczych. Badania wykonane techniką RTLAMP i potwierdzone techniką RT-PCR wykazały, że materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 był obecny w wymazach pobranych w czasie trwania czwartej fali zakażeń COVID-19 w Polsce w placówkach mhandlowych oferujących żywność.
EN
During the COVID-19 pandemic, many people are afraid of contracting the SARS-CoV-2 virus at retail outlets. The main routes of infection with the SARS-CoV-2 virus are droplets and aerosols excreted by infected people, which settling on the surfaces of objects, through contact with them can be a source of virus retransmission. The research carried out were aimed at assessing the presence of the SARS-CoV-2 virus on the surfaces of products and objects often touched by customers and staff in grocery stores. Research performed with the RT-LAMP technique and confirmed with the RT-PCR technique showed that the genetic material of the SARS-CoV-2 virus was present in swabs collected during the fourth wave of COVID-19 infections in Poland in grocery stores.
EN
The transmission of the SARS-CoV-2 virus is a complex and intricate process, but it is possible to efficiently track and contain the spread of the pandemic in a given area by observing the regularities of the pathogen’s diffusion. One of the basic measures to hamper the development of the disease was to reduce the intensity of social contact by banning free movement. An adequate response in selected regions, where the virus develops much more rapidly, is crucial and prevents serious economic damage to many industries. The modern perception of cartography as an interdisciplinary tool can contribute to limiting the diffusion of infection through spatial analyses. The aim of this paper is to present cartography as a tool to support the “management” of a pandemic. In terms of methodology, the well-known choropleth map method was employed along with spatial structure analyses. The basic category considered within the framework of statistics and econometrics is spatial relationships formulated for the purpose of achieving the set objective in the form of spatial weight matrices. In the analyses presented here, a modified Moran model was used, within which the Authors applied a row-standardised weight matrix using migration data of individual counties. The paper reviews what has been achieved so far, based mainly on European solutions. Insufficient availability of reliable data needed for advanced models (especially in the initial phase of virus spread) means that using migration data from the nearest neighbourhood can be a viable solution. This approach comes down to an analysis of migration and the population density in the county in question. A simplified analysis with a statistically significant probability allows the identification of counties that could potentially become sites of uncontrolled virus transmission in areas of high population density and high mobility. This is undoubtedly the main achievement of the publication. The results obtained converge approximately with the actual development of a pandemic. The studies carried out indicate that the development of a pandemic is influenced not only by the number of infections, but above all by population density, as well as economic, social, educational and transport networks, as shown by the high Pearson coefficient correlation of 0.83. The analyses indicate the possibility of uncontrolled transmission of the virus in areas of high population density and high mobility
PL
Transmisja wirusa SARS-CoV-2 jest procesem skomplikowanym i złożonym, jednak obserwacja prawidłowości związanych z dyfuzją patogenu pozwala na efektywne śledzenie i ograniczanie wzrostu pandemii na danym obszarze. Do podstawowych działań mających na celu zatrzymanie rozwoju choroby należało zmniejszenie intensywności kontaktów społecznych związanych z zakazem swobodnego przemieszczania się. Odpowiednie reagowanie w wybranych regionach, w których wirus rozwija się zdecydowanie bardziej dynamicznie, jest kluczowe i zapobiega poważnym stratom ekonomicznym w wielu branżach. Nowoczesne postrzeganie kartografii jako narzędzia interdyscyplinarnego może przyczynić się do ograniczenia dyfuzji zakażeń poprzez dokonywanie analiz przestrzennych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kartografii jako narzędzia wspomagającego „zarządzanie” pandemią. W zakresie metodologii wykorzystano znaną metodę kartogramu z uwzględnieniem metodyki analiz struktur przestrzennych. Podstawową kategorią rozważaną w ramach statystyki i ekonometrii są zależności przestrzenne sformułowane na potrzeby realizacji założonego celu w postaci macierzy wag przestrzennych. W przedstawionych analizach wykorzystany został zmodyfikowany model Morana, w ramach którego autorzy zastosowali wierszowo standaryzowaną macierz wagową wykorzystującą dane migracyjne poszczególnych powiatów. W artykule dokonano przeglądu dotychczasowych osiągnięć, opartych głównie na rozwiązaniach europejskich. Wykorzystanie faktu problematycznej ilości wiarygodnych danych niezbędnych do sporządzenia zaawansowanych modeli (szczególnie w pierwszym etapie dyfuzji wirusa) prowadzi do konkluzji o możliwości wykorzystania danych migracyjnych najbliższego sąsiedztwa. Taki sposób podejścia do zagadnienia sprowadza się do analizy migracji oraz zagęszczenia zaludnienia danego powiatu. Uproszczona analiza z istotnym statystycznie prawdopodobieństwem pozwala na wskazanie powiatów, które mogą stać się potencjalnie miejscem niekontrolowanej transmisji wirusa na obszarach o dużym zagęszczeniu ludności w koincydencji z ich mobilnością. Jest to niewątpliwie głównym osiągnięciem publikacji. Uzyskane wyniki konweniują w sposób przybliżony z rzeczywistym rozwojem pandemii. Przeprowadzone badania wskazują, że wpływ na rozwój pandemii ma nie tylko liczba infekcji, ale przede wszystkim gęstość zaludnienia, a także powiązania gospodarcze, społeczne, edukacyjne i transportowe, na co wskazuje wysoka korelacja współczynnika Pearson’a na poziomie 0.83. Prowadzone analizy wskazują na możliwość niekontrolowanej transmisji wirusa na obszarach o dużym zagęszczeniu ludności w koincydencji z ich mobilnością.
EN
Many countries have adopted a public health approach that aims to address the particular challenges faced during the pandemic Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Researchers mobilized to manage and limit the spread of the virus, and multiple artificial intelligence-based systems are designed to automatically detect the disease. Among these systems, voice-based ones since the virus have a major impact on voice production due to the respiratory system's dysfunction. In this paper, we investigate and analyze the effectiveness of cough analysis to accurately detect COVID-19. To do so, we distinguished positive COVID patients from healthy controls. After the gammatone cepstral coefficients (GTCC) and the Mel-frequency cepstral coefficients (MFCC) extraction, we have done the feature selection (FS) and classification with multiple machine learning algorithms. By combining all features and the 3-nearest neighbor (3NN) classifier, we achieved the highest classification results. The model is able to detect COVID-19 patients with accuracy and an f1-score above 98 percent. When applying FS, the higher accuracy and F1-score were achieved by the same model and the ReliefF algorithm, we lose 1 percent of accuracy by mapping only 12 features instead of the original 53.
PL
Budynki szpitalne zwyczajowo projektowane są z uwzględnieniem standardowego obłożenia usługami medycznymi. Wystąpienie zdarzenia masowego, takiego jak katastrofa naturalna, konflikt militarny czy epidemia sprawia, że liczba osób wymagających hospitalizacji gwałtownie wzrasta, przekraczając możliwości działania szpitali w sposób prawidłowy. Analiza historii pandemii SARS-CoV-2 wykazuje, że większość systemów ochrony zdrowia nie była przygotowana na nadprogramowe obciążenie, stąd wprowadzane rozwiązania poszerzenia struktury szpitalnej miały często charakter eksperymentalny. W artykule przedstawiono awaryjne realizacje architektoniczne obiektów tymczasowych w warunkach pandemii, jakie miały miejsce w Polsce i na świecie. Jako uszczegółowienie tematu przedstawiono problematykę polskiego kontekstu prawnego dostosowania istniejących oddziałów szpitalnych do sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Celem artykułu jest potwierdzenie tezy o konieczności analizy pod względem architektonicznym i inżynierskim rozwiązań budowlanych zastosowanych w walce z pandemią SARS-CoV-2, aby zebrane dane umożliwiły opracowanie wytycznych przydatnych w planowaniu awaryjnej zabudowy medycznej w przypadku wystąpienia kolejnego kryzysu epidemiologicznego.
EN
Hospital buildings are customarily planned with standard occupancy of medical services in mind. The occurrence of a mass event, such as a natural disaster, military conflict or an epidemic, causes the number of people requiring hospitalisation to increase exponentially, exceeding the capacity of hospitals to operate properly. An analysis of the history of the SARS-CoV-2 pandemic shows that most health systems were not prepared for the excess burden, hence the solutions introduced to expand hospital structures were often experimental. This article presents emergency architectural realisations of temporary buildings under pandemic conditions that have taken place in Poland and around the world. As a further elaboration on the topic, the issue of the Polish legal context for the adaptation of existing hospital wards operating in an epidemiological emergency is presented. The aim of this article is to confirm the thesis of the need for an architectural and engineering analysis of the building solutions used in the fight against the SARS-CoV-2 pandemic, so that the data collected will enable the development of guidelines useful for the planning of emergency medical buildings in the event of another epidemiological crisis.
EN
The paper aims to analyse the current market in the carrier, express and parcel services market in the EU and Slovakia from the economic, societal, and technical view. It is divided into an introduction, an analysis of the current state in the EU and Slovakia, and a discussion and conclusions. The paper also includes related statistical data presented in the form of graphs. As a result, the development of the CEP market is possible only with a focus on improving the efficiency of delivery, motorisation, unification, expanding the network of collection points and improving the customer experience.
EN
The article analyses the features of the educational process during quarantine and describes an experiment to analyse the state of awareness of students in Berdyansk, Zaporizhzhia region using online information resources about Covid-19. Theoretical bases of education of students in the conditions of distance learning are covered. The methodological basis of the study is based on the general provisions of the theory of knowledge, the main provisions of the systems approach, the concept of informatization of education. The analysis of modern technologies of website development is given, ergonomic requirements to educational Web-sites are described and the development and design of a website for informing students about COVID_19 is theoretically substantiated. Based on the conducted experiment to analyse the state of awareness of students in Berdyansk with online information resources about Covid-19, the need to create additional tools to inform students about the pandemic was identified. One of the current trends in Internet programming is the creation of web applications with RIA. Describes the benefits of the Jquery library - high quality support for applications that use AJAX technology, which allows you to access the web server from a browser without prompting to reload the page. A criterion comparison of technologies for developing and implementing dynamic websites is provided. Based on the results of the analysis of the operational characteristics of the development technology, it can be concluded that there are advantages in PHP technology. Visual and textual tools for page layout are described. It has been proven that because AceHTML has the basic functionality of HomeSite and HotDog, it makes it the best text editor among competitors. Describes the most popular content management systems, which allow you to make the site as simple as possible, reducing it to the development of web design and configuration of web content management system. The analysis of modern systems of site development is carried out. According to the results of the overall CMS rating (2021), we chose GoogleSites to create the site, because of its ease of use, flexibility, supported extensions to develop a site to inform students about Covid-19. Ergonomic and system requirements for our site were formulated and the step-by-step technology of developing an educational Web-site to inform students about COVID-19 was described. It contains theoretical information, individual tasks and a large number of additional resources for self-education. systems. This study is a continuation of the materials published in our article 2022 “Organization of educational work of educational institutions during quarantine by ICT”, which describes the need to improve methods of education by remote technologies for the formation of information adaptation technologies and the need for modern means of educating students pandemics by ICT.
PL
Artykuł analizuje cechy procesu edukacyjnego podczas kwarantanny i opisuje eksperyment, oceniający stan świadomości uczniów w Berdiańsku w obwodzie Zaporoskim, z wykorzystaniem internetowych zasobów informacyjnych o Covid-19. Omówiono teoretyczne podstawy kształcenia uczniów w warunkach kształcenia na odległość. Podstawę metodologiczną opracowania stanowią ogólne zapisy teorii poznania, główne zapisy podejścia systemowego i koncepcja informatyzacji edukacji. Przedstawiono analizę nowoczesnych technologii tworzenia stron internetowych, opisano ergonomiczne wymagania, stawiane witrynom edukacyjnym oraz teoretycznie uzasadniono zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej, informującej studentów o COVID-19. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu, mającego na celu analizę stanu świadomości uczniów w Berdiańsku, dysponujących internetowymi zasobami informacyjnymi na temat Covid-19, zidentyfikowano potrzebę stworzenia dodatkowych narzędzi do informowania uczniów o pandemii. Jednym z aktualnych trendów w programowaniu internetowym jest tworzenie aplikacji internetowych za pomocą RIA. Opisuje zalety biblioteki Jquery – wysokiej jakości obsługę aplikacji, korzystających z technologii AJAX, która pozwala na dostęp do serwera WWW z przeglądarki, bez monitowania o przeładowanie strony. Przedstawiono porównanie kryteriów technologii tworzenia i wdrażania dynamicznych stron internetowych. Na podstawie wyników analizy charakterystyk operacyjnych technologii deweloperskiej można stwierdzić, że istnieją zalety technologii PHP. Opisano wizualne i tekstowe narzędzia do układu strony. Udowodniono, że ponieważ AceHTML posiada podstawową funkcjonalność HomeSite i HotDoga, co czyni go najlepszym edytorem tekstu wśród konkurencji. Opisuje najpopularniejsze systemy zarządzania treścią, które pozwalają maksymalnie uprościć witrynę, sprowadzając ją do opracowania projektu strony internetowej i konfiguracji systemu zarządzania treścią stron internetowych. Przeprowadzana jest analiza nowoczesnych systemów zagospodarowania terenu. Zgodnie z wynikami ogólnej oceny CMS (2021), do utworzenia witryny wybraliśmy GoogleSites, ze względu na łatwość obsługi, elastyczność i możliwość rozszerzenia, aby opracować witrynę informującą studentów o Covid-19. Sformułowano wymagania ergonomiczne i systemowe dla naszej strony oraz opisano technologię krok po kroku tworzenia edukacyjnej strony internetowej, informującej uczniów o COVID-19. Zawiera ona informacje teoretyczne, indywidualne zadania i dużą liczbę dodatkowych zasobów do samodzielnego systemu edukacji. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją materiałów opublikowanych w naszym artykule 2022 „Organizacja pracy edukacyjnej instytucji edukacyjnych podczas kwarantanny przez ICT”, który opisuje potrzebę doskonalenia metod kształcenia za pomocą technologii zdalnych, tworzenia technologii adaptacji informacji oraz potrzebę nowoczesnych sposobów nauczania, za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas pandemii.
7
Content available Leczenie bólu w covid-19
PL
Covid-19 stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie. Ból jest najczęstszym, obok gorączki i kaszlu, objawem zgłaszanym przez pacjentów chorujących na covid-19. Występuje u pacjentów w aktywnej fazie choroby, może również dotyczyć chorych z „long COVID” i „post -COVID”, u których symptomy choroby utrzymują się przez wiele tygodni lub miesięcy. Ze względu na złożony charakter bólu, konieczność jednoczesnego leczenia różnych aspektów choroby oraz często przewlekły charakter dolegliwości, leczenie bólu u chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2 może stanowić problem terapeutyczny. W artykule przedstawiono możliwe mechanizmy powstawania bólu oraz opcje jego leczenia.
EN
Covid-19 is a serious threat to public health worldwide. Pain is the most common symptom, along the fever and cough, reported by patients suffering from covid-19. Pain affects patients with the active phase of their disease and can also remain in ‚long COVID’ and ‚post-COVID’ stage, when symptoms of the disease can last for weeks or months. Due to the complex nature of pain, the need for treatment for various aspects of the disease simultaneously, and the often chronic nature of the ailments, pain management in patients infected with SARS-CoV-2 may be a therapeutic problem. The article discusses possible pain mechanisms and treatment options.
EN
Discourses on pandemics often prioritize germane pharmaceutical issues while largely ignoring the social dimensions to them, especially the paradoxical role of transportation in pandemic transmission and management. Granted, from an epidemiological perspective, transportation is technically a vector of pandemics; however, by sustaining continuous critical supply chains and facilitating the conveyance of interventions during pandemics, transportation also plays a crucial role in pandemic control and management. Indeed, studies have shown that the risk of disease transmission can be significantly reduced by the observation of non-pharmaceutical transport protocols. Against this background, this paper highlights the dual roles of transportation in aiding and curbing pandemics, with a strong emphasis on the latter. Moreover, towards consolidating on the strengths of the transport sector in the control and management of public health issues, this paper underscores the sacrosanctity of responsible transport. Challenges were identified, and practicable recommendations were proffered towards containing them.
EN
The COVID-19 pandemic has affected all areas of our society. The effects of the pandemic on the economy have not only affected mainly the development of transport and tourism but most especially air transport. Many airports in Europe and around the world have experienced a drop in passengers and cargo due to the COVID-19 pandemic. For many airports, this period, which began in 2019, meant huge losses due to a drop in passengers, leading to the collapse of several airlines. Despite the gradually improving situation, the impact of the pandemic is still being felt, and the number of passengers at airports is growing rather slowly. Thus, airports had to deal with the current situation and adapt their future operation to the current conditions. Even the leading airport in Central Europe - the Schwechat Airport in Vienna - was not spared from the effects of the current pandemic. This article aims to evaluate the effects of the COVID-19 pandemic on Schwechat airport. It focuses on the analysis of the development of the airport before and during the pandemic up to the present. Further, this article describes the problems that Schwechat airport dealt with throughout the period, with the loss of passengers, delays and the collapse of carriers. Subsequently, this article is part of a study aimed at identifying the negative effects of the pandemic on air transport and related industries worldwide. Predicting the development of the airport is a very important aspect, especially for the company's management and should be part of the risk management of every company.
EN
The purpose of this study was to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the Cracow real estate market. The data used in the study included transactions of purchase of flats and single-family houses. At the initial stage, the database was reduced by applying a four-step selection and outliers were removed. The data analysis included separate transactions for single-family houses and flats, 5 different types of charts were prepared for each type of real estate. The conducted research concerned: the analysis of the number of transactions in subsequent years, the share of the number of transactions in individual quarters, average transaction prices (for houses) or average prices per square meter (for flats), analysis of the number of transactions in individual districts, years and quarters, and a comparison of the number of contracts in individual quarters given years. The main conclusion drawn from the study is the significant impact of COVID-19 on the number of house and apartment purchase transactions, while the pandemic did not have a significant impact on the average prices in the analysed database.
PL
Celem pracy jest określenie, jakie dobre praktyki w procesie dydaktycznym są stosowane przez wykładowców podczas nauczania zdalnego i w jakim zakresie ich zastosowanie powiązane jest z poziomem kompetencji prowadzących. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety oddzielnie wśród studentów, badając z ich punktu widzenia zaangażowanie pracowników, ich kompetencje w nauczaniu on-line oraz stosowanie dobrych praktyk. Pracownicy udzielali odpowiedzi w zakresie postrzegania swoich kompetencji w nauczaniu zdalnym oraz tego, jakie dobre praktyki były ich udziałem, a jakie dodatkowo by zalecali w nauczaniu zdalnym. Zestawienie wyników badań ankietowych pozwoliło na wskazanie przestrzegania dobrych praktyk przez prowadzących i słuchaczy. Dodatkowo na tej podstawie zostały wybrane te, które powinny być rozwijane, a jednocześnie mogą stanowić punkt wyjściowy dalszych badań. Zasadne jest przygotowanie listy dobrych praktyk do stosowania podczas nauczania zdalnego. Powinna ona odnosić się do działań i zachowań zarówno prowadzących zajęcia, jak i słuchaczy. Przeprowadzone badania umożliwiły opracowanie uniwersalnej listy dobrych praktyk, która jest na etapie oceny eksperckiej przed wdrożeniem jej w nauczaniu zdalnym.
EN
The aim of the work is to determine what good practices in the teaching process are used by lecturers during remote learning and to what extent their use is related to the level of competences of the teachers. The research was conducted with the use of a questionnaire, separately among students, examining from their point of view employee involvement, employee competences in on-line teaching and the application of good practices. Employees provided answers in terms of their perception of their competences in remote learning and what good practices they applied, and which practices they would recommend in remote learning. The compilation of the results of the questionnaires made it possible to indicate adherence to good practices by the teachers and the students. Additionally, on this basis, the practices that should be developed and at the same time may constitute a starting point for further research have been selected. It is reasonable to prepare a list of good practices to be used in distance learning. It should refer to the activities and behavior of both the instructors and the students. The conducted research made it possible to develop a universal list of good practices, which is at the stage of expert evaluation before its implementation in remote learning.
12
Content available remote Developers' behavior during the pandemic in the cities of Poland, case study
EN
The article is an attempt to show how the coronavirus pandemic has had and continues to affect the development market. As is well known, at the beginning of March 2020, Poland recorded the first case of COVID-19 infection. From that time until July 2021, the authorities announced several economic closures - lockdowns in Poland. This mainly concerned trade and services. Initially, the situation related to COVID-19 on the housing market was also uncertain. Developers have suspended some construction works, some have not started at all. This was due to several factors, including new requirements set by banks for borrowers, uncertainty of investors - future apartment buyers, and the unstable situation of other industries. For this reason, this article analyzes the reactions of the primary market to the subsequent restrictions and the epidemic situation. The analysis of developers' behavior, changes in the prices of building materials and changes in the prices of construction services was undertaken. The research results will be based on data from five cities in Poland.
PL
Artykuł jest próbą pokazania, jak pandemia koronawirusa miała i nadal wpływa na rynek deweloperski. Jak wiadomo, na początku marca 2020 r. w Polsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia COVID-19. Od tego czasu aż do lipca 2021 r. władze ogłosiły kilka zamknięć gospodarczych, w Polsce. Dotyczyło to głównie handlu i usług. Początkowo niepewna była również sytuacja związana z COVID-19 na rynku mieszkaniowym. Deweloperzy wstrzymali część prac budowlanych, część w ogóle się nie rozpoczęła. Było to spowodowane kilkoma czynnikami, m.in. nowymi wymaganiami stawianymi przez banki kredytobiorcom, niepewnością inwestorów - przyszłych nabywców mieszkań oraz niestabilną sytuacją innych branż. Z tego powodu niniejszy artykuł analizuje reakcje rynku pierwotnego na kolejne ograniczenia i sytuację epidemiczną. Podjęto analizę zachowań deweloperów, zmian cen materiałów budowlanych oraz zmian cen usług budowlanych. Przedstawione wyniki badań będą oparte na danych z pięciu miast w Polsce.
EN
Purpose: To identify and discuss the protective measures implemented to prevent SARS-CoV-2 infection among employees. Design/methodology/approach: The four-stage course of research. Case study and structured interviews with all employees, directly and indirectly, involved in food processing. Research questions: (R1) What measures have been taken to prevent the risk of infection among employees? (R2) What activities and responsibilities were the most difficult and easiest for employees to follow when implementing these measures? Findings: Administrative protective measures dominate in the organization. Wearing additional protective equipment, keeping distance, and following new hygienic procedures are the most difficult issues. Temperature self-measurement and signing of health declarations are not a problem for employees. It is a need to listen to employees about the protective measures. Research limitations/implications: The results refer to one unique case and should not be generalized. However, it is clear that protective measures and their implementation seem to make employees more aware of potential hazards. Therefore, the questions included in our interview can be recommended for use in other organizations, not only in food companies. Originality/value: The article fills in the research gap. According to the authors' knowledge, this is the first study in Poland that is based on the experience of a food company.
14
EN
Purpose: The main objective of the research presented in this article was to identify factors supporting sustainable talent management in times of COVID - 19 crisis in small and medium-sized companies in Lower Silesia province, as well as to conceptualise the notion of talent. In order to achieve this goal, the first part of the article explains the meaning of the term "talent management" in the scientific literature on management, and then, on the basis of the conducted research, an attempt was made to answer the question: which of the determinants of the "talent management" process are important in the ongoing COVID crisis-19 and guarantee their sustainable development. Design/methodology/approach: For the research presented in this paper, a literature analysis in the area of resource sustainability, talent management and crisis was used. The studies in literature also included secondary sources, which were communications from research of similar scope. The combination of different research methods allowed to obtain a broader context of the studied phenomenon and ensured a higher quality of the conducted research. The diversity of methods was aimed at achieving a consistency of the empirical basis for the inference. A diagnostic survey was adopted as the leading method. The remaining methods applied in the paper were auxiliary (complementary). Findings: „Talent management" and having talented employees in a global economy is a strategically important resource affecting the market value of the organisation itself and providing a competitive advantage. Building a significant intellectual capital of the organisation requires the use of appropriate methods and tools to support the management, systematic measurement, constant comparison with competitors, elimination of barriers and use of opportunities for development (and such becomes the current crisis). Research limitations/implications: In the future, research will be continued on a larger research sample. Practical implications: The article presents results of research conducted among several dozen companies in Poland. The findings are very interesting and encourage research on a larger scale. They are a valuable source of information for managers responsible for creating the intellectual capital of the organisation in terms of acquiring and developing talented employees. On the other hand, for people responsible for recruiting employees, the results may be useful in terms of developing a candidate's profile, in particular when identifying the key competences of talented employees. The results also indicate the demand of the Polish market (especially medium-sized companies) for infrastructure that enables talent acquisition, improvement and development. Originality/value Based on empirical research, the article proposes an original set of systemic solutions for talent management to improve organisational performance.
EN
Purpose: The main purpose of this article is to recognise whether changes in logistic customer service made by the surveyed companies after the outbreak of the COVID-19 pandemic differed depending on the size of the company, the type of business and the role that the surveyed enterprise played in the supply chain. Design/methodology/approach: The results of empirical research conducted on a research sample of 250 companies are described (in the section concerning logistic customer service). The research was carried out in the second quarter of 2021. Findings: The processes taking place in enterprises to which special attention was paid and those which were the most important for enterprises from the point of view of logistic customer service are indicated. The changes in logistic customer service made after the outbreak of the COVID-19 pandemic are outlined. Research limitations/implications: In the face of the ongoing pandemic, business representatives’ perception of logistic customer service may change over time. It is therefore worth repeating the research described in this article in the post-pandemic period in order to conduct a comparative analysis that may be a source of an interesting scientific discussion. Practical implications: Indicating the scope of the changes in logistic customer service made by enterprises during the COVID-19 pandemic may constitute the basis for enterprises to compare their activities with those performed by the enterprises participating in the research. These changes can be implemented to gain a competitive advantage. Social implications: Building awareness of the need to introduce changes in a company’s operations during the COVID-19 pandemic is a necessary element for creating new standards in the area of logistic customer service, for which not only economic values, but also ecological and social values are increasingly important. Originality/value: The processes taking place in enterprises and affecting customer satisfaction (which translates into a company’s profit) during the COVID-19 pandemic have not yet been thoroughly studied due to the course of the pandemic and its duration. This article is addressed to managers dealing with logistic customer service.
EN
Purpose: The study explores how the disruption caused by Covid-19 has influenced the innovativeness of small and medium enterprises (SMEs) in Poland. It aims to show the examples of innovative ideas introduced by SMEs in times of pandemic to overcome the obstacles that appeared due to fluctuations in the demand and supply because of Covid-19. Design/methodology/approach: The study draws on a qualitative research design and uses case studies. We chose three small and two medium-sized Polish firms specializing in different business areas for analysis. Findings: The analysed organizations due to Covid-19 introduced innovations mainly focused on IT solutions. All of the firms have begun to offer remote work. Moreover, they implemented a new work organization system and a new customer service system. In all cases, the new solutions will be maintained and developed after the end of the pandemic. Research limitations/implications: The study uses five case studies. Practical implications: The outcomes of the study can motivate entrepreneurs to implement innovations as the case studies may inspire them. Moreover, the successes of presented SMEs may convince entrepreneurs that introducing innovations is not difficult and that the effects of innovative changes are measurable and visible in a short time. Thus, they may be encouraged to take action to overcome obstacles in their surroundings. Originality/value: The study develops the knowledge concerning the innovation process in companies in an uncertain, unstable and unpredictable environment.
EN
Purpose: The aim of the article is to answer the question if Erasmus+ project leaders’ organizational learning potential can support them in sustaining their transnational cooperation during turbulent and challenging times of the COVID-19 pandemic. Design/methodology/approach: The research uses a composite index to define Erasmus+ project leaders’ learning potential and seeks the relations between the results from this index and the sustainability of Erasmus+ projects. Additionally, predictive analysis in the form of logistic regression in relation to Erasmus+ project leaders’ proactiveness, innovation and openness is carried out. Findings: The obtained results prove that Erasmus+ project leaders’ learning potential, their pro-activeness and the ability to adapt to new conditions facilitate the sustainability of Erasmus+ projects in the times of COVID-19 pandemic. Research limitations/implications: The research is based on a large sample of Erasmus+ leaders but the researched group is very specific. The research sheds a new light on Erasmus+ projects’ organizational potential. Practical implications: The research proves useful for practitioners who manage European educational cooperation projects. Social implications: The research proves the importance of learning potential within networks. Originality/value: The discussion is placed in the broader context of relational and network approach to management of modern organizations. The discussion fills in a research gap in the research on organizational aspects of Erasmus+ projects.
EN
Purpose: The article concerns the influence of employees’ dynamic capabilities on job performance and the role of e-leadership in strengthening such a relation. Design/methodology/approach: The hypotheses were verified among 1200 organizations operating in Poland, Italy and USA during 2nd wave of COVID-19 pandemic. The statistical reasoning was based on linear regression model with moderator. Findings: The results show that e-leadership is indeed strengthening the positive influence of employees’ dynamic capabilities on job performance, and moreover – such effect is much stronger among organizations operating in crisis during circumstances of COVID-19 pandemic, striving to survive. Research limitations/implications: The empirical research should be treated as a pilot study, as the systemic literature review is limited and has a character of an initial review aiming at the identification of future direction of research in this regard. Practical implications: The obtained results show that organizations, which experience crisis caused by the COVID-19 pandemic are characterized by a much higher level of EDC influence on job performance than those, which do not experience crisis. It is clearly showing the important role of EDC in managing such organizations and transforming their way of doing business in order to survive the crisis. Originality/value: The obtained results contribute new knowledge to the field of job performance management during crisis, confirming that dynamic capabilities are crucial among employees and this specific type of capabilities should be shaped and enhanced among those organizations struggling through crisis caused by COVID-19 pandemic.
EN
Purpose: The purpose of this paper is to show that the code of good practice and the recommendations concerning CG - corporate governance in listed companies, through increased transparency, can be a tool supporting management in the period of crisis. Design/methodology/approach: The article is based on a critical analysis of the literature, mainly in the field of corporate governance, current press publications, as well as an analysis of secondary data of listed companies in the period June-September 2021. Findings: The considerations presented in this paper show that CG can be perceived as a tool supporting management, especially in times of crisis which will enable the company to have better transparency. The principles contained in the code of good practice will serve as recommendations for companies in the CG area. Research limitations/implications: The pilot study performed among all listed companies showed high compliance with companies with regard to the completion of the declaration on the use of CG in the light of the amended guidelines in 2021. Practical implications: The presented considerations are partly theoretical but are supplemented with the results of the analysis of the actual activities of entities in the area of governance during the crisis. They can be useful in practice for managers of various enterprises because they present the tools of CG that can be effectively used to improve the functioning of a company in a crisis. Social implications: Presenting governance in this light may raise greater interest in the concept. Its application in practice may have multifaceted beneficial social, economic, and even environmental consequences. Originality/value: The study shows a specific approach to the issues of CG. It is not only a well-perceived code of good practice but above all a tool supporting management and recommending solutions to companies in a specific time of crisis. The paper fills the cognitive gap in the studied area.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.